Bud. schodów ter. łączących Park Kiloński z ul. Morską oraz rob. drog. w ul. Powstania Śl., ul. Narcyzowej i ul. Morskiej w Gdyni-nadzór inwestorski

OGŁOSZENIE O WYNIKU


dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn.: „Budowa schodów terenowych łączących Park Kiloński z ul. Morską oraz roboty drogowe w ul. Powstania Śląskiego, ul. Narcyzowej i ul. Morskiej w Gdyni".

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 16775/14/VI/U z dnia 12.11.2014 r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 31.10.2014 r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn.: „Budowa schodów terenowych łączących Park Kiloński z ul. Morską oraz roboty drogowe w ul. Powstania Śląskiego, ul. Narcyzowej i ul. Morskiej w Gdyni" oraz wybór oferty nr 1 złożonej przez Pana Tomasza Hrynkiewicza, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe MARKUB Tomasz Hrynkiewicz, ul. Kajki 4, 82-440 Dzierzgoń, z ceną ryczałtową brutto 24 354,00 zł.
Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty. Oferty oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 16466/14/VI/U z dnia 14.10.2014r: cena oferty brutto - 100%.

Oferta nr 1 - Tomasz Hrynkiewicz, Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe MARKUB Tomasz Hrynkiewicz, ul. Kajki 4, 82-440 Dzierzgoń:
cena brutto: 24 354,00 zł

Oferta nr 2 - Ryszard Gad, RG Nadzory, Usługi Budowlane Ryszard Gad, ul. Dreszera 12A/16, 81-261 Gdynia:
cena brutto: 35 590,00 zł

Oferta nr 3 - Biuro Obsługi Inwestycji INWEST-WYBRZEŻE Sp. z o.o., ul. Łużycka 3B, 81-537 Gdynia:
cena brutto: 29 692,20 zł

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 1 złożona przez Tomasza Hrynkiewicza, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe MARKUB Tomasz Hrynkiewicz, ul. Kajki 4, 82-440 Dzierzgoń. Jest to oferta z najniższą ceną.

Jednocześnie zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 3a) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy, tj. w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 17.11.2014
Data udostępnienia informacji: 17.11.2014
Ostatnia aktualizacja: 17.11.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.11.2014 10:41 tytuł Dominika Wojtunik