Bud. kan. deszcz. w ul. Adw., Mier. i Ofic. oraz Bud. i przeb. kan. deszcz. w ul. Żmudz, Kurp. i Małop. wraz z bud. urz. podczyszcz-nadzór inw.

OGŁOSZENIE O WYNIKU

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej 207 000 euro na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn: „Budowa kanałów deszczowych w ulicach Adwokackiej, Mierniczej i Oficerskiej w Gdyni z regulacją górnego odcinka odbiornika - Potoku Kolibkowskiego oraz Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w ulicach Żmudzkiej, Kurpiowskiej i Małopolskiej w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających przed wylotem do rzeki Kaczej, realizowanych w ramach Projektu pn.: Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni".

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 09.09.2014 r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 02.09.2014 r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej 207 000 euro na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn: „Budowa kanałów deszczowych w ulicach Adwokackiej, Mierniczej i Oficerskiej w Gdyni z regulacją górnego odcinka odbiornika - Potoku Kolibkowskiego oraz Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w ulicach Żmudzkiej, Kurpiowskiej i Małopolskiej w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających przed wylotem do rzeki Kaczej, realizowanych w ramach Projektu pn.: Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni" i wybór oferty nr 3 złożonej przez spółkę Tractebel Engineering S.A., z siedzibą w Katowicach (40-833), ul. Dulędy 5 z ceną ryczałtową 84 995,46 zł brutto.

Do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty.

Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 15648/14/VI/U z dnia 22.07.2014 r: cena oferty brutto 100 %:

Oferta nr 1 - Polski Rejestr Statków S.A., Al.Gen. Józefa Hallera 126,80-416 Gdańsk:
cena brutto: 132 840,00- zł brutto

Oferta nr 2 - Grontmij Polska sp. z o o, ul. Mickiewicza 21/23, 10-508 Olsztyn:
cena brutto: 183 096,00 - zł brutto

Oferta nr 3 - Tractebel Engineering S.A., ul. Dulędy 5, 40-833 Katowice:
cena brutto: 84 995,46 - zł brutto


Oferta nr 4 - Biuro Obsługi Inwestycji INWEST-WYBRZEŻE Sp. z o.o., ul. Łużycka 3B, 81-537 Gdynia
cena brutto: 119 679,00 - zł brutto


Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 3 złożona przez spółkę Tractebel Engineering S.A., ul. Dulędy 5, 40-833 Katowice, która zaoferowała najniższa cenę.

Jednocześnie zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 infrastruktura UE

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 15.09.2014
Data udostępnienia informacji: 15.09.2014
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.03.2016 12:10 link do ogłoszenia o zamówieni Dominika Wojtunik
15.09.2014 10:29 Korekta Anna Stankiewicz
15.09.2014 10:26 Dodanie informacji Anna Stankiewicz