Bud. kan. deszcz. w ul. Adw., Mier. i Ofic. oraz Bud. i przeb. kan. deszcz. w ul. Żmudz., Kurp. i Małop. w Gdyni wraz z bud. urz. podczyszcz.

OGŁOSZENIE O WYNIKU


dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej 5 186 000 € na robotę budowlaną pn: „Budowa kanałów deszczowych w ulicach Adwokackiej, Mierniczej i Oficerskiej w Gdyni z regulacją górnego odcinka odbiornika - Potoku Kolibkowskiego oraz Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w ulicach Żmudzkiej, Kurpiowskiej i Małopolskiej w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających przed wylotem do rzeki Kaczej, realizowanych w ramach Projektu pn.: Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni".

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 09.09.2014 r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 28.08.2014 r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości o wartości równej lub przekraczającej 5 186 000 euro na wybór Wykonawcy roboty budowlanej pn: „Budowa kanałów deszczowych w ulicach Adwokackiej, Mierniczej i Oficerskiej w Gdyni z regulacją górnego odcinka odbiornika - Potoku Kolibkowskiego oraz Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w ulicach Żmudzkiej, Kurpiowskiej i Małopolskiej w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających przed wylotem do rzeki Kaczej, realizowanych w ramach Projektu pn.: Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni" i wybór oferty nr 1 złożonej przez Firmę Budowlano - Drogową MTM SA, ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia, z ceną ryczałtową 9 366 489,28 zł brutto.

Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty.

Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 14652/14/VI/U z dnia 28.04.2014 r: cena oferty brutto 93 %, okres wykonania 5%, okres udzielonej gwarancji 2%.

Oferta nr 1 - Firma Budowlano - Drogowa MTM SA, ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia:
cena brutto: - 9 366 489,28 zł 9,30 pkt
okres wykonania: - 29 tygodni 0,50 pkt
okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy 0,06 pkt
RAZEM 9,86 pkt

Oferta nr 2 - Konsorcjum: ELGRUNT - WPRD GRAVEL; Lider Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT Marian Mielewczyk, ul. Starochwaszczyńska 64, 81-571 Gdynia, Partner Konsorcjum: WPRD GRAVEL Sp. z o.o., ul. Żaglowa 2, 80-560 Gdańsk:
cena brutto: - 10 381 198,95 zł 8,30 pkt
okres wykonania: - 32 tygodnie 0,05 pkt
okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy 0,06 pkt
RAZEM 8,41 pkt

Oferta nr 3 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WOD-KAN-GRZENKOWICZ Sp. z o.o., ul. Chmieleńska 17, 83-300 Kartuzy:
cena brutto: - 9 466 080,00 zł 9,20 pkt
okres wykonania: - 32 tygodnie 0,05 pkt
okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy 0,06 pkt
RAZEM 9,31 pkt

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 1 złożona przez Firmę Budowlano - Drogową MTM SA, ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.

Jednocześnie zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 infrastruktura UE

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 15.09.2014
Data udostępnienia informacji: 15.09.2014
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.02.2016 15:50 link do ogłoszenia Dominika Wojtunik
15.09.2014 11:47 Dodanie informacji Anna Stankiewicz
15.09.2014 11:46 Dodanie informacji Anna Stankiewicz