1.koncepcja zagosp. wód Wiczlino 2.dok.: a)Rozb. odc. ul.Warszawskiej b)Rozb. odc. ul.Aldony c)Bud. ciągu pieszego ul.Skarbka i Demptowska

MN.271.59.2014

 


 

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU

o wartości poniżej 207 000 euro na opracowanie:

1.      koncepcji wariantowej sposobu zagospodarowania oraz odprowadzania wód opadowych i roztopowych z części dzielnicy Wiczlino,

2.      dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla inwestycji:

2.1.      „Rozbudowa odcinka ulicy Warszawskiej wraz z budową zatoki autobusowej – przystanek Warszawska 20 oraz przebudową kolidującej infrastruktury”,

2.2.      „Rozbudowa odcinka ulicy Aldony”,

2.3.      „Budowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Skarbka i Demptowską w Gdyni”.

 

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 15763/14/VI/U z dnia 05.08.2014 r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w dniu 04.07.2014 r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej  207 000 euro na wybór wykonawcy:

1.      koncepcji wariantowej sposobu zagospodarowania oraz odprowadzania wód opadowych i roztopowych z części dzielnicy Wiczlino,

2.      dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla inwestycji:

2.1.      „Rozbudowa odcinka ulicy Warszawskiej wraz z budową zatoki autobusowej – przystanek Warszawska 20 oraz przebudową kolidującej infrastruktury”,

2.2.      „Rozbudowa odcinka ulicy Aldony”,

2.3.      „Budowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Skarbka i Demptowską w Gdyni”

oraz wybór najkorzystniejszej oferty, spełniającej wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Najkorzystniejszą ofertę z ceną brutto: 282 900,00 zł za wykonanie przedmiotu zamówienia, przedstawiła firma Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego SA z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana Uphagena 27, z którą została zawarta umowa na wykonanie zadania jw.

Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z postępowania wykluczono Wykonawcę: MAXPROJEKT Mateusz Jezierski z siedzibą w Gdyni przy
ul. Świętopełka 28. Wykonawca ten nie dostarczył aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej oraz nie złożył wyjaśnień do załącznika nr 3, tj. wykazu głównych usług wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat..        

Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Alina Liwerska
Ostatnio zmodyfikował: Alina Liwerska
Data wytworzenia informacji: 19.08.2014
Data udostępnienia informacji: 19.08.2014
Ostatnia aktualizacja: 19.08.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.08.2014 10:43 Dodanie informacji Alina Liwerska