II sesja Rady Miasta z dnia 18 grudnia 2014 r.


PORZĄDEK OBRAD

II SESJI RADY MIASTA GDYNI

18 grudnia 2014 roku

GODZ. 18.00, s. 105 UM

 

 

  1. Otwarcie sesji Rady Miasta, 
  2. Ślubowanie radnych – Mariki Domozych, Sebastiana Jędrzejewskiego, Andrzeja Kieszka, Stanisława Szwabskiego.
  3. Przyjęcie porządku obrad,
  4. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miasta,

 

  1. Projekty uchwał w sprawach:

5.1  powołania stałej Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa, zobacz projekt

5.2  powołania stałej Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, zobacz projekt

5.3  powołania stałej Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej, zobacz projekt

5.4  powołania stałej Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia, zobacz projekt

5.5  powołania stałej Komisji Oświaty, zobacz projekt

5.6  powołania stałej Komisji Kultury, zobacz projekt

5.7  powołania stałej Komisji Sportu i Rekreacji, zobacz projekt

5.8  powołania stałej Komisji Rewizyjnej, zobacz projekt

5.9  powołania stałej Komisji Budżetowej. zobacz projekt

5.10          ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Gdyni – pana Wojciecha Szczurka, zobacz projekt

5.11           delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, zobacz projekt

5.12          zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. zobacz projekt

 

7.                           Interpelacje.

8.                           Informacje.

9.                           Wolne wnioski.

10.                        Ustalenie terminu następnej sesji.

11.                        Zakończenie obrad. 

 

PROTOKÓŁ NR 2/14

II SESJI RADY MIASTA GDYNI

Gdynia, 18 grudnia 2014 r.

 

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie sesji Rady Miasta, 
  2. Ślubowanie radnych – Mariki Domozych, Sebastiana Jędrzejewskiego, Andrzeja Kieszka, Stanisława Szwabskiego.
  3. Przyjęcie porządku obrad,
  4. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miasta,

 

  1. Projekty uchwał w sprawach:

5.1  powołania stałej Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa,

5.2  powołania stałej Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

5.3  powołania stałej Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej,

5.4  powołania stałej Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia,

5.5  powołania stałej Komisji Oświaty,

5.6  powołania stałej Komisji Kultury,

5.7  powołania stałej Komisji Sportu i Rekreacji,

5.8  powołania stałej Komisji Rewizyjnej,

5.9  powołania stałej Komisji Budżetowej.

5.10          ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Gdyni – pana Wojciecha Szczurka,

5.11          delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

5.12          zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

7.                           Interpelacje.

8.                           Informacje.

9.                           Wolne wnioski.

10.                       Ustalenie terminu następnej sesji.

11.                       Zakończenie obrad.

 

 

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki.

Pełne nazwy komisji- patrz załączony materiał  zawierający opinie poszczególnych komisji.

Wyniki głosowań każdorazowo podawane są w nast. kolejności: głosy „za”, głosy „przeciw”, głosy „wstrzymujące się”.

Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą.

 

 

 

 

 

Ad 1.

Otwarcie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, radny Zygmunt Zmuda-Trzebiatowski.

Przewodniczący poinformował o nadzwyczajnym charakterze przedmiotowej sesji, która została zwołana na wniosek grupy 9. radnych (wniosek stanowi załącznik). Wniosek wyczerpuje – informował Przewodniczący - znamiona ustępu 3. artykułu 20.  ustawy o samorządzie gminnym.

Przewodniczący RMG oświadczył: - Sesja została zwołana prawidłowo. Otrzymaliście Państwo proponowany porządek obrad.

Przewodniczący Z. Zmuda-Trzebiatowski informował ponadto: - 15 grudnia b.r. na moje ręce wpłynęło Postanowienie nr 63/2014 Komisarza Wyborczego w Gdańsku, w sprawie wstąpienia kandydatów na radnych w skład Rady Miasta Gdyni, tj.:

-  w miejsce p. Bartosza Bartoszewicza wstąpienie p. Mariki Domozych;

- w miejsce p. Marka Stępy wstąpienie p. Andrzeja Kieszka;

- w miejsce p. Bogusława Stasiaka wstąpienie  p. Stanisława Szwabskiego;

- w miejsce p. Michała Gucia wstąpienie p. Sebastiana Jędrzejewskiego.

Pełna treść przedmiotowego Postanowienia, odczytanego przez Przewodniczącego RMG  - patrz załącznik do protokołu.

 

Ad 2.

- Osoby, które wstąpiły w miejsca radnych, których mandaty wygasły (patrz pkt 1. niniejszego protokołu) – informował Przewodniczący Z. Zmuda-Trzebiatowski - winny złożyć ślubowanie po odczytaniu przeze mnie roty ślubowania, poprzez wypowiedzenie słowa „ślubuję”,  z ewentualnym dodaniem słów: „tak mi dopomóż Bóg”.

Przewodniczący odczytał rotę ślubowania o następującej treści:

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

 

Państwo Marika Domozych, Andrzej Kieszek, Stanisław Szwabski i Sebastian Jędrzejewski złożyli ślubowanie tym samym obejmując mandaty radnych Rady Miasta Gdyni.

 

 

Ad 3.

Do przedłożonego porządku obrad uwag nie zgłoszono.

 

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie: 28 gł. za

 

Ad 4.

Wobec braku uwag Przewodniczący Z. Zmuda-Trzebiatowski uznał protokół I Sesji RMG za przyjęty.

 

Ad 5.1.

W imieniu klubu radnych „Samorządność” pakiet projektów uchwał zawartych w punkcie 5. porządku obrad przedstawił radny Paweł Brutel. Radny poinformował, że proponowane składy komisji są efektem długich rozmów.

– Państwo zasiadający w Radzie poprzedniej kadencji widzą, że Komisja Statutowa została wcielona w Komisję Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa. Zainteresowanie Komisją Statutową nie było tak duże, jak tego oczekiwano. Zakresem tematycznym przedmiotowej komisji będzie szeroko rozumiane zagadnienie budżetu obywatelskiego, partycypacja budżetowa rad dzielnic, czy kwestie związane z bezpieczeństwem.

 

Przewodniczący RMG poinformował, że do wszystkich projektów uchwał punktu 5. złożona została autopoprawka – dopisanie w podstawie prawnej słów w nawiasie (od słowa „stanowiącego” do  „2004 r.”)

 

DEBATA:

 

Wystąpienie radnego Marcina Horały w imieniu radnych PiS: - Odniosę się do wszystkich projektów dotyczących powołania komisji. Nasz stosunek do nich wszystkich jest taki sam i dlatego postanowiliśmy wstrzymać się od głosu w przypadku każdego projektu. A dlaczego? Na wstępie dziękuję kolegom przewodniczącym klubów, z którymi osobiście rozmawiałem na ten temat. Rozmowy były bardzo merytoryczne, koleżeńskie i jestem nimi usatysfakcjonowany. Jednak rozmowy te odbywały się  w ramach pewnych założeń, z którymi już się nie zgadzamy. Dlaczego? Czym się różni Rada Miasta Gdyni od Sejmu RP, Senatu RP, Sejmiku województwa pomorskiego, sejmików innych województw, Rady Miasta Sopotu,  Rady Miasta Gdańska i przytłaczającej większości rad w kraju? Przyjętym, dobrym obyczajem w wymienionych ciałach przedstawicielskich jest to, że o ile władzę wykonawczą bierze zwycięzca wyborów, co jest oczywiste, o tyle w organie przedstawicielskim, uchwałodawczym swoich przedstawicieli mają  wszystkie opcje reprezentowane w tych ciałach, także wśród kierujących komisjami. Tu Rada Miasta Gdyni odbija się od większości in minus. Jest to szczególnie zastanawiające, ponieważ w Gdyni większość ma formacja polityczna budująca swój wizerunek w sensie wyższościowym. Przedstawia siebie jako formację lepszą od partii ogólnopolskich. Tymczasem te ogólnopolskie partie wszędzie tam, gdzie decydują, są w stanie dogadać się, dopuścić do władzy inne siły, a więc przestrzegają pewnych standardów i dobrych obyczajów. W Gdyni one przestrzegane nie są. Taki stan rzeczy ma miejsce już drugą kadencję. Jest to nie tylko nieposzanowanie zasad, ale też nieposzanowanie werdyktu wyborców. Oczywiście w sensie argumentu siły większość może decydować. „Samorządność” stanowi 61 % składu rady i ma 17. radnych na 28. Ugrupowanie to otrzymało 40 tysięcy głosów, czyli 49 % głosów ważnych i jest to 21 % głosów uprawnionych w Gdyni. Nie był to więc taki werdykt, że jedno ugrupowanie ma wziąć wszystko. Mało tego, w stosunku do poprzedniej kadencji to ugrupowanie zanotowało jednak stratę 9 % głosów, a 12 tysięcy głosów w liczbach bezwzględnych. Jeśli mielibyśmy odczytać werdykt wyborców, to „Samorządność” ma rządzić, ale jednocześnie są dwie formacje, które cieszą się znaczącym poparciem i ich wyborcy chcieliby zapewne, żeby te dwa ugrupowania miały znaczący udział w decydowaniu o sprawach miasta, większy niż do tej pory.

Ostatnia sprawa to kwestia Komisji Rewizyjnej – jedynej namiastki na poziomie samorządowym organu kontrolnego. Nie mamy samorządowego NIK-u ani rzecznika praw obywatelskich. Jedynym organem kontrolnym na poziomie samorządowym jest właśnie Komisja Rewizyjna. W naszym przypadku można mocno wątpić w sensowność tak prowadzonej kontroli.

Doceniamy włożoną pracę przy założeniu, że jedna formacja musi mieć większość we wszystkich komisjach, co wynika z rozmów, a także doceniamy fakt, że każdy radny w miarę trafi do komisji, do której chciałby trafić. Nie może jednak tak być, że takie rzeczy przechodzą gładko, bo mieszkańcy mogą pomyśleć, że akceptujemy ten fakt. Tymczasem my tego faktu nie akceptujemy.

 

P. Brutel- dziękuję Panu Horale za troskę o wynik wyborczy „Samorządności” – ma się dobrze i wierzę, że będzie jeszcze lepiej. Jestem trochę zaniepokojony tym, że istota projektu wymknęła się w wypowiedzi radnego. Proponujemy tylko powołanie komisji. Nie rozpatrujemy wątku personalnego. Ustalamy składy komisji, do których Państwo także zgłosiliście swoich przedstawicieli. Ze zdziwieniem witam fakt, że na etapie zgłaszania kandydatów już Państwo nie chcecie, żeby te osoby w nich pracowały. Dajmy szansę wszystkim. Liczba klubów jest taka, a nie inna. Trzeba było przyporządkować radnych do poszczególnych komisji. Klub „Samorządność” ma 17. radnych. Taka jest decyzja wyborców. Poszliśmy dalej i zaproponowaliśmy dwie komisje gospodarcze, także z uwagi na zainteresowanie tymi tematami. Z tej m. in. przyczyny proponuje się likwidację Komisji Statutowej. Proszę o przyjęcie projektów. Ich istotą nie są personalia.

W ramach autopoprawki zgłoszonej przez radnego P. Brutela, usunięto powtarzające się słowa w punkcie 2. paragrafu 1. -  „przedmiotem komisji są  „.

 

W imieniu radnych PO głos zabrał radny Tadeusz Szemiot: - Zgadzam się ze wszystkim, co powiedział radny Marcin Horała. Czy rzeczywiście jest tak, że rada jest wyłącznie ciałem doradczym Prezydenta? Część radnych zapomina o roli kontrolnej rady, która stała się najistotniejsza od momentu, kiedy zdecydowano o bezpośrednich wyborach Prezydentów. W tym zakresie jako radni opozycji mamy swoją pracę do wykonania. Nie wiem tylko, czy sposób i moment manifestacji tych poglądów nie jest połowiczny i przedwczesny. Połowiczny, bo jesteśmy dopiero po wyborze składu Prezydium, gdzie dobremu obyczajowi nie stało się zadość. Jesteśmy jednak przed wyborem przewodniczących komisji. Jeśli i tu zostaną podjęte takie decyzje jak w przypadku Prezydium, to będzie można powiedzieć, że radny Horała miał rację. Dzisiaj tego nie wiemy. Zachęcam więc do głosowania „za” odnośnie każdego projektu punktu 5. Nadzieja umiera ostatnia.

 

M. Horała- ja mam nadzieję, że radni „Samorządności” ulegną pokusie wykazania, w jakim kardynalnym błędzie tkwi radny Horała. Przyjmę ten cios w mój wizerunek z godnością, ale i z radością. Faktycznie, przewodniczący komisji nie zostali wybrani.

 

Stanisław Borski- byłem przewodniczącym Komisji Rewizyjnej poprzedniej kadencji i wówczas poprosiliśmy o współpracę przedstawiciela PiS. Tej współpracy odmówiono nam.

 

W formie repliki odpowiedział przedmówcy radny M. Horała: - Miałem okazję brać udział jako nie członek w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej i za tę współpracę dziękuję, natomiast nie da się ukryć, że w poprzedniej kadencji było 2. radnych PiS, co sprawiło, że musieliśmy odmówić pracy nie tylko w tej komisji.

 

UCHWAŁA NR  II/8/2014 RADY MIASTA GDYNI w sprawie powołania stałej Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa została podjęta: 22/0/6

 

Ad 5.2.

Przedstawił, zgodnie z treścią załącznika, radny P. Brutel (dotyczy wszystkich projektów zawartych w przedmiotowym punkcie).

 

UCHWAŁA NR II/9/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie powołania stałej Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska została podjęta: 22/0/6

 

Ad 5.3.

Zgodnie z przedstawioną przez radnego P. Brutela autopoprawką, likwidacji uległ błąd w numeracji występujący w punkcie 3. projektu.

- W przedmiotowym przypadku połączono komisje z poprzedniej kadencji w zakresie tematyki.

 

UCHWAŁA NR II/10/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie powołania stałej Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej została podjęta: 22/0/6

 

Ad 5.4.

 

UCHWAŁA NR II/11/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie powołania stałej Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia została podjęta: 22/0/6

 

Ad 5.5

 

UCHWAŁA NR II/12/14 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty została podjęta: 22/0/6

 

Ad 5.6.

 

UCHWAŁA NR II/13/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie powołania stałej Komisji Kultury została podjęta: 22/0/6

 

Ad 5.7.

 

UCHWAŁA NR II/14/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie powołania stałej Komisji Sportu i Rekreacji została podjęta: 22/0/6

 

ad 5.8

 

UCHWAŁA NR II/15/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie powołania stałej Komisji Rewizyjnej została podjęta: 22/0/6

 

Ad 5.9.

 

UCHWAŁA NR II/16/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie powołania stałej Komisji Budżetowej została podjęta: 22/0/6

 

Ad 5.10

Projekt rekomendował Radzie do przyjęcia Przewodniczący Z. Zmuda-Trzebiatowski: - Mimo że Pan Prezydent kontynuuje pełnienie swojej funkcji, formalnie zakończył pracę z końcem poprzedniej kadencji. Z chwilą złożenia ślubowania Pan Prezydent pracuje ponownie, dlatego w świetle przepisów zachodzi potrzeba ustalenia wynagrodzenia. W projekcie wskazane są elementy składające się na to wynagrodzenie i w tym zakresie nic się nie zmienia. Wysokość brutto wynagrodzenia nie przekracza maksymalnego wynagrodzenia przewidzianego dla prezydentów miast.

 

UCHWAŁA NR II/17/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Gdyni – pana Wojciecha Szczurka, została podjęta jednogłośnie: 28 zł.

 

Ad 5.11

Projekt uchwały przedstawił Pełnomocnik Prezydenta ds. Bezpieczeństwa, radny Andrzej Bień: – Komisja Bezpieczeństwa i Porządku jest powoływana w drodze zarządzenia Prezydenta. Rada deleguje do jej składu dwie osoby. W jej skład wchodzą też trzy osoby wskazane przez Prezydenta, dwie przez Komendanta Policji i jedna delegowana przez Prokuratora Okręgowego. W pracach komisji mogą brać udział inne osoby z głosem doradczym.

Do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku proponuje się delegowanie radnych Andrzeja Bienia i Stanisława Borskiego.

- Wskazane osoby, informował radny Bień, już w tej komisji pracowały, mają więc potrzebne doświadczenie i kompetencje.

 

Z sali nie padły propozycje innych kandydatur.

 

UCHWAŁA NR II/18/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku została podjęta jednogłośnie: 28 gł. za

 

Ad 5.12

Prezentujący projekt Wiceprezydent Michał Guć poinformował, że podział środków PFRON należy do kompetencji rad powiatów. Gdynia jako miasto na prawach powiatu również korzysta z tej możliwości. Co roku rada otrzymuje informacje, jakie środki są do podziału i rada tego podziału dokonuje na zadania określone w ustawie. Ta czynność w bieżącym roku była już wykonana, ponieważ jednak zbliża się koniec roku, a wszystkie środki nie zostały rozdysponowane, konieczne jest podjęcie uchwały, aby ich wydatkowanie nastąpiło do dnia 31 grudnia b.r. Tym samym pieniądze zostaną wykorzystane przez gdynian i nie wrócą do PFRON.

 

UCHWAŁA NR II/19/14 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została podjęta jednogłośnie: 28 gł. za

 

Ad 6.

Przewodniczący Z. Zmuda-Trzebiatowski poinformował, że do Prezydium interpelacje nie wpłynęły, jednocześnie stwierdzając: - Sezon interpelacyjny już się rozpoczął i złożono już pierwsze interpelacje, na które – mam nadzieję – zostaną udzielone odpowiedzi w stosownym terminie.

 

Ad 7.

Radna Maja Wagner zaprosiła radnych na jarmark świąteczny pt. „Figa z makiem”, który odbędzie się w Kolibkach.

 

Przewodniczący RM Z. Zmuda-Trzebiatowski przekazał informacje dotyczące następujących kwestii:

- obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych w ciągu 30. dni od momentu złożenia ślubowania. – Służymy doradztwem w tym zakresie;

- możliwości zadeklarowania chęci otrzymywania dokumentów w wersji elektronicznej;

- przekazania do Biura Rady Miasta informacji nt. dyżurów jakie będą pełnić radni oraz zadeklarowania, czy radni życzą sobie udostępniania ich numerów telefonicznych;

- terminu ukazania się w „Kurierze gdyńskim” (prawdopodobnie 5. stycznia 2015 r.) wkładki poświęconej Radzie Miasta Gdyni. – Jest to efekt dobrej współpracy z gazetą. Chcemy też umieścić w niej informacje na temat Państwa dyżurów

Przewodniczący poprosił radnych o podanie lub uzupełnienie swoich biogramów na gdyńskiej stronie internetowej bądź aktualizację zamieszczonych już na stronie danych.

 

Przewodniczący Z. Zmuda-Trzebiatowski poinformował o miejscach spotkań poszczególnych komisji w celu ich ukonstytuowania się.

 

Ad 8.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

 

Ad 9.

Termin kolejnej sesji: 30 grudnia b.r.; godz. 12

 

Ad 10.

Zakończenie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, radny Zygmunt Zmuda-Trzebiatowski.

 

 

 

 

Na podstawie stenogramu zredagowała:

insp. Zofia Kostrzewska

 

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 16.12.2014
Data udostępnienia informacji: 16.12.2014
Ostatnia aktualizacja: 24.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.03.2016 09:35 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
17.12.2014 08:45 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
17.12.2014 08:04 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
17.12.2014 08:04 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
16.12.2014 11:55 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska