XXXVIII sesja Rady miasta z dn. 15 stycznia 2014 r.

PORZĄDEK OBRAD

XXXVIII SESJI RADY MIASTA GDYNI

15 stycznia 2014 roku

GODZ. 12.00, s. 105 UM

 

 

 

 

  1. Otwarcie sesji Rady Miasta, 
  2. Przyjęcie porządku obrad,
  3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miasta,
  4. Projekty uchwał w sprawach:

 

 

4.1   nadania Honorowego Obywatelstwa Gdyni Panu Andrzejowi Kołodziejowi, zobacz projekt,

4.2   nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI” – medal nr 52 (pani Teresa Kamińska), zobacz projekt,

4.3   nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI” – medal nr 53 (pani Elżbieta Kruszewska), zobacz projekt,

4.4   nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI” – medal nr 54 (pan Aleksander Ryziński), zobacz projekt,

4.5   uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni (treść załączników do projektu Studium dostępna w wersji elektronicznej na płytce. Na wyraźne życzenie wersja papierowa w BRM – 130 stron) zobacz projekt,

4.6   zmiany statutu jednostki budżetowej „Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni”, zobacz projekt,

4.7   zmiany statutu Gdyńskiego Centrum Innowacji, zobacz projekt,

4.8   uchwalenia zmian treści Statutu Żłobka Niezapominajka w Gdyni przy ulicy Wójta Radtkego 23, zobacz projekt,

4.9   zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych w Gdyni, ul. Energetyków 13A, zobacz projekt,

4.10                       zamiaru likwidacji III Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Gdyni ul. Energetyków 13, zobacz projekt,

4.11                       zamiaru likwidacji I Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Usługowych w Gdyni, ul. Morska 75, zobacz projekt,

4.12                       zamiaru likwidacji II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Kolegium Miejskim Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdyni ul. Raduńska 21, zobacz projekt,

4.13                       ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Marii Curie-Skłodowskiej w Gdyni, zobacz projekt,

4.14                       wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rymarskiej 5A, zobacz projekt,

4.15                       wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Legionów, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, zobacz projekt,

4.16                       wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, zobacz projekt,

4.17                       wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej 98, zobacz projekt,

 

 

5.                           Sprawozdanie z prac Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni,

6.                           Sprawozdanie z prac Komisji  Sportu,

7.                           Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Grabówek.

8.                           Informacja o pracach Związku Komunalnego.

9.                           Sprawozdanie za lata 2011-2013 z realizacji „Programu opieki nad zabytkami Miasta Gdyni na lata 2011-2014” (informacja)

10.                        Interpelacje.

11.                        Informacje.

12.                        Wolne wnioski.

13.                        Ustalenie terminu następnej sesji.

14.                        Zakończenie obrad. 

 

Aneks do porządku obrad

XXXVIII sesji Rady Miasta Gdyni

15 stycznia 2014 r.

 

 

 

Projekty uchwał w sprawach:

 

 

 

1.         skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-VIII.4131.38.2013.MA Wojewody Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2013 roku; zobacz projekt

 

PROTOKÓŁ NR 38/14

XXXVIII SESJI

RADY MIASTA GDYNI

Gdynia, 15 stycznia 2014 r.

 

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji Rady Miasta, 
  2. Przyjęcie porządku obrad,
  3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miasta,
  4. Projekty uchwał w sprawach:

 

4.1. Rezolucja Rady Miasta Gdyni;

4.2.nadania Honorowego Obywatelstwa Gdyni Panu Andrzejowi Kołodziejowi,

4.3.nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI” – medal nr 52 (pani Teresa Kamińska),

 4.4.nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI    DLA GDYNI” – medal nr 53 (pani Elżbieta Kruszewska),

4.5.nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI” – medal nr 54 (pan Aleksander Ryziński),

4.6.uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni ,

4.7.  zmiany statutu jednostki budżetowej „Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni”

4.8.zmiany statutu Gdyńskiego Centrum Innowacji,

4.9.uchwalenia zmian treści Statutu Żłobka Niezapominajka w Gdyni przy ulicy Wójta Radtkego 23,

4.10 zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych w Gdyni, ul. Energetyków 13A,

4.11.zamiaru likwidacji III Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Gdyni ul. Energetyków 13,

4.12zamiaru likwidacji I Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Usługowych w Gdyni, ul. Morska 75,

4.13zamiaru likwidacji II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Kolegium Miejskim Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdyni ul. Raduńska 21,

4.14ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Marii Curie-Skłodowskiej w Gdyni,

4.15wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rymarskiej 5A,

4.16wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,

4.17wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej 98,

4.18 skargi Pana XX;

4.19skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-VIII.4131.38.2013.MA Wojewody Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2013 roku

 

5.                           Sprawozdanie z prac Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni,

6.                           Sprawozdanie z prac Komisji  Sportu,

7.                           Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Grabówek.

8.                           Informacja o pracach Związku Komunalnego.

9.                           Sprawozdanie za lata 2011-2013 z realizacji „Programu opieki nad zabytkami Miasta Gdyni na lata 2011-2014” (informacja)

10.                       Interpelacje.

11.                       Informacje.

12.                       Wolne wnioski.

13.                       Ustalenie terminu następnej sesji.

14.                       Zakończenie obrad.

 

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki.

Pełna treść opinii komisji – patrz biuletyn rady stanowiący załącznik.

Wyniki głosowań każdorazowo podawane są w nast. kolejności: głosy „za”; głosy „przeciw”; głosy „wstrzymujące się”.

Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą

 

 

Ad 1.

Otwarcie sesji ogłosił Przewodniczący RMG, radny Stanisław Szwabski.

 

Ad 2.

Do przedłożonego porządku obrad zgłoszono następujące wnioski:

Wiceprezydent B. Stasiak wniósł o wycofanie z porządku projektu występującego pod nr-em 4.15 (w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości /…/ przy ul. Legionów).

Powyższy wniosek Wiceprezydent uzasadnił koniecznością wyjaśnienia spraw związanych z nieruchomością.

 

Radna Ewa Krym, w imieniu grupy radnych, zgłosiła projekt rezolucji w sprawie ustanowienia roku 2014 rokiem ks. Hilarego Jastaka.

Radna Krym wniosła o umieszczenie projektu na początku porządku obrad.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Stanisław Borski, wniósł o wprowadzenie w trybie nadzwyczajnym projektu uchwały w sprawie skargi p. K. S.

Tryb nadzwyczajny radny uzasadnił wymaganym terminem udzielenia odpowiedzi Wojewodzie pomorskiemu w sprawie ustosunkowania się Rady Miasta Gdyni do przedmiotowej skargi.

 

Wniosek o wprowadzenie do porządku projektu rezolucji przyjęto jednogłośnie: 25 gł. za (projekt wprowadzono w miejsc punktu 4.1).

 

Wniosek o wprowadzenie do porządku projektu uchwały w spr. skargi p. K. S. przyjęto jednogłośnie: 26 gł. za (w miejsce pkt-u 4.18)

 

Porządek obrad zmodyfikowany w wyniku przyjęcia powyższych wniosków i uzupełniony o aneks do porządku przyjęto jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 3.

Wobec braku uwag Przewodniczący St. Szwabski uznał protokół 37. sesji za przyjęty.

 

Ad 4.1.

Tekst  rezolucji  (patrz zał.) przedstawiła radna Ewa Krym.

 

REZOLUCJA RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustanowienia Roku 2014 ROKIEM KS. PRAŁATA HILAREGO JASTAKA, została przyjęta jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 4.2.

Projekt z uzasadnieniem (jak w zał.) przedstawił Wiceprzewodniczący RMG, radny Jerzy Miotke.

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/795/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gdyni Panu Andrzejowi Kołodziejowi, została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za

 

Ad 4.3.

Przewodniczący Komisji Statutowej, radny Andrzej Kieszek, poinformował o wniosku, jaki wpłynął do Przewodniczącego RM, w sprawie o nadanie Medalu im. E. Kwiatkowskiego i przyczynie jego odrzucenia, tj. wniosku prof. Piotra Lassa o nadanie medalu dr-owi medycyny Krzysztofowi Łuce (treść wniosku – p. zał.). Wniosek nie został uwzględniony z uwagi na fakt złożenia go po wymaganym terminie – 5 grudnia ub. r.

Radny Kieszek poinformował o jednogłośnym zaakceptowaniu przez członków komisji wniosku klubu „Samorządność”.

Uzasadnienie projektu, odczytane przez r. Kieszka, stanowi załącznik.

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

Komisja Samorządności- pozytywna

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Zdrowia- pozytywna

Komisja Oświaty- pozytywna

Komisja Kultury- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/796/14 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie nadania Medalu im. E. Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI”, medal nr 52 – Pani Teresa Kamińska – została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za

 

Ad 4.4

Projekt z uzasadnieniem (patrz załącznik) przedstawił radny Jarosław Kłodziński.

 

Opinie komisji j.w.

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/797/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania Medalu im. E. Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI dla GDYNI”, medal nr 53 – Pani Elżbieta Kruszewska – została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 4.5.

Projekt i uzasadnienie, zgodnie z treścią załączników, przedstawiła radna Małgorzata Balsewicz.

 

Beata Szadziul- jako córka i wnuczka polskiej rodziny, która została zesłana na Sybir, bardzo się cieszę, że będę mogła głosować za przyjęciem uchwały. Świadkowie tych czasów jeszcze żyją i żywe są wspomnienia tamtych chwil. Bardzo dziękuję.

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/798/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania Medalu im. E. Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI dla GDYNI”, medal nr 54 – Pan Aleksander Ryziński – została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 4.6

Wiceprezydent M. Stępa- przypomnę, że prace nad studium zostały zapoczątkowane po decyzji Wysokiej Rady w postaci uchwały podjętej w 2012 roku. Argumentem za przystąpieniem do prac nad zmianami zapisów studium była zmiana niektórych przepisów, a szczególnie ustawy, która obliguje do wskazania na terenie miasta potencjalnych lokalizacji dla urządzeń produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Z chwilą podjęcia prac wpłynęły różnego rodzaju uwagi, a przygotowany tekst studium z rysunkami został przedstawiony Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w lipcu ub. r. Tekst był też skierowany do uzgodnień z różnymi, wskazanymi ustawowo jednostkami. Odbyła się publiczna dyskusja.

W studium określono założenia rozwoju, cele i kierunki polityki przestrzennej w odniesieniu do wszystkich podstawowych funkcji, realizowanych na terenie miasta.

Większość ustaleń jest powtórzeniem wcześniejszych zapisów. W kilku przypadkach dokonano korekt wynikających z naszych obserwacji bądź z uwag mieszkańców oraz różnych instytucji i firm.

Wiceprezydent omówił treść 2. autopoprawek stanowiących załączniki.

- Wniesiona poprawka – informował pan Stępa – wynika z dyskusji w komisjach. Komisje wychwyciły kilka zapisów nieprecyzyjnie opisujących stany istniejące lub stany już nieaktualne (tekst poprawki – p. zał.).

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Strategii- pozytywna

 

DEBATA:

 

Na temat poprawki, poruszony w trakcie prezentacji projektu, zabrał głos radny Andrzej Bień:- Pojawiły się wnioski dotyczące skrzyżowania ulicy Chwarznieńskiej i Nowowiczlińskiej. Wnioski o korektę zapisów złożyła grupa HOSSA i w części zostały uwzględnione. Okazało się jednak, że w dokumentach HOSSY występuje pomyłka. Pismem z 9 stycznia, czyli po otrzymaniu przez radnych materiałów, HOSSA złożyła pismo korygujące błędny zapis.  

Wnosimy o wprowadzenie poprawnych zapisów w formie poprawki, ponieważ termin był tak późny, że autopoprawką tego wprowadzić nie mogliśmy.

 

Paweł Stolarczyk- dziękuję Dyrektorowi Karzyńskiemu i Prezydentowi Stępie za uwzględnienie moich 2. uwag.

Pierwsza uwaga dotyczyła tytułu, czyli zmiany nazwy z „uchwalenie studium” na „uchwalenie zmiany studium”, zgodnie z przyjętą poprzednio uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium. W przypadku utrzymania poprzedniego tytułu cały dokument mógłby zostać podważony i trzeba by powtarzać od nowa całą procedurę.

Druga uwaga była przedmiotem mojej interpelacji i dotyczyła sformułowania opisującego zespół dworsko – folwarczny Chwarzna, w którym niefortunnie przepisano tekst w pierwotnym kształcie z 2008 roku stanowiąc, że „w rejonie zabudowań folwarku trwają procesy inwestycyjne rujnujące resztki jego historycznej spójności”. Sugerowało to, że Gmina przyzwala na rujnowanie zabytkowych zabudowań i było potencjalnym przyczynkiem do ewentualnych postępowań przeciwko Gminie. Zmiana zapisu na: „zaszły procesy inwestycyjne zniekształcające spójność historyczną” zmienia sytuację w sposób zasadniczy.

Jeśli chodzi o ogólną ocenę, projekt studium zawiera istotne ustalenia dla polityki przestrzennej – chociażby dotyczące kolei metropolitarnej wraz z dopuszczeniem skomunikowania obszaru Gdynia – Zachód czy obszarów, dla których Miasto zamierza w najbliższych latach sporządzić miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Wspomnieć jednak należy o niechlubnych zaszłościach, do których odwołują się też autorzy studium. W wymienionych słabościach Gdyni czytamy o niewielkiej ilości słabo zagospodarowanych terenów zielonych, a przecież to większość z Państwa, tak w poprzedniej, jak i bieżącej kadencji, wyrażała zgodę na likwidację terenów zielonych, szczególnie w centrum. Czytamy też o ogródkach działkowych przy Al. Zwycięstwa i tzw. Pekinie, co jest wyrazem konsekwentnego eliminowania przedwojennej, pierwotnej zabudowy, przeszkadzającej w pogoni za wznoszeniem coraz to nowych szklanych domów. Wreszcie czytamy o perspektywicznym założeniu dotyczącym likwidacji ogródków działkowych, których lokalizacje uważa się za niewłaściwe. Nowe ogrody działkowe mogą być wyznaczone tylko jako tereny zastępcze dla obiektów likwidowanych.

Na szczęście studium nie jest aktem prawa miejscowego i jak pokazuje praktyka, urzędnicy wydający decyzje o warunkach zabudowy i tak nie przestrzegają zapisów studium.

Reasumując radny Stolarczyk poinformował, że radni PiS poprą  projekt w głosowaniu.

 

Marcin Wołek- wrócę do roku 2008 i drugiego studium. Już wtedy zakładano realizację przyszłej infrastruktury transportu kolejowego na terenie Gdyni. W związku z budową kolei metropolitarnej przypomnę, że to władze gdyńskiego samorządu podpisały się pod listem intencyjnym, który otworzył drzwi do podjęcia pierwszych prac planistycznych w tym zakresie. Dzisiaj w budowie jest pierwszy odcinek kolei metropolitarnej, w ramach którego planowana jest budowa 3. przystanków na tzw. linii kościerskiej.

Stwierdzam z zadowoleniem, że w obecnym projekcie utrzymuje się kierunek rozwoju transportu kolejowego i pomorskiej kolei metropolitarnej - na dzielnice północne. Jest to potencjał demograficzny jaki trudno byłoby znaleźć na terenie województwa pomorskiego. To także sprawa obsługi części Gdyni Zachód. Ta część systemu nie będzie oderwana od reszty struktury miejskiej. Wyznaczone są węzły integracyjne.

 

M. Stępa- dziękuję za wystąpienia, szczególnie radnemu Stolarczykowi. Z jednym jego stwierdzeniem jednak nie można się zgodzić. Pan radny zarzucił Wysokiej Radzie, a pośrednio tym, którzy przygotowują plany, że przyjęła uchwały eliminujące tereny zielone. Zapewniam, że rada ani w tej, ani w poprzedniej kadencji nie przyjęła ani jednego planu, w którym miejska zieleń przeznaczona byłaby pod zabudowę. Uchwały dotyczyły terenów, które od dawna planowano przeznaczyć pod zabudowę i na których w międzyczasie pojawiła się jakaś forma życia. Nie o takich terenach mówimy w studium. Mówimy o niedostatku terenów urządzonej zieleni. Są to tereny przewidziane do celów rekreacji, a nie np. działka między budynkami, która zarosła przypadkowym zielskiem. Zapewniam, że na tej sali nie uchwalono planu, który likwidowałby parki, skwery czy zieleńce.

 

Poprawka zgłoszona w imieniu grupy radnych przez radnego A. Bienia (stanowi zał.) została przyjęta jednogłośnie: 26 gł. za

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/799/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za

 

Ad 4.7.

Wiceprezydent M. Stępa poinformował, na czym polega zmiana w statucie biura planowania – wykreśleniu jednego punktu z zakresu kompetencji biura. Dotyczy on opracowywania planów zaopatrzenia w ciepło i energię. Dla realizacji przedmiotowego celu powołany zostanie wyspecjalizowany referat, który będzie się zajmował kompleksowo zagadnieniami energetyki. Jest to niewątpliwie bardzo ważne zadanie w obecnych czasach i taka jednostka powinna powstać.

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

Komisja Strategii- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/800/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej „Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni” została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za

 

Ad 4.8

Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawiła Wiceprezydent Ewa Łowkiel.

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/801/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany statutu Gdyńskiego Centrum Innowacji została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za

 

Ad 4.9

Projekt związany jest, jak wyjaśniała prezentująca projekt p. E. Łowkiel, z utworzeniem filii żłobka „Niezapominajka” i tym samym koniecznością dokonania stosownych zmian w statucie. – Jest to druga filia, a więc już w 3. miejscach będzie funkcjonował żłobek „Niezapominajka”. W filii będzie 55 miejsc dla dzieci od 1,5 do 3. roku życia. Możliwość utworzenia filii wiąże się z odzyskaniem pomieszczeń oraz dofinansowaniem realizacji przedsięwzięcia ze środków programu resortowego. Podstawą rekrutacji będzie lista dzieci oczekujących na miejsce w żłobku.

 

Opinia Komisji Zdrowia- pozytywna

 

Wiceprzewodnicząca Joanna Zielińska- to bardzo ważne, że powstał kolejny punkt profesjonalnej opieki nad dziećmi. Proszę o protestowanie, kiedy mówi się, że w Gdyni jest tylko jeden żłobek. Jeden, ale mający ponad 200 miejsc. Mamy de facto 3 żłobki administrowane przez jeden podmiot, co znacznie zmniejsza koszty.

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/802/14 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie uchwalenia zmian treści Statutu Żłobka „Niezapominajka” w Gdyni, przy ul. Wójta Radtkego 23, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 4.10

Radna M. Balsewicz prezentując przedmiotowy projekt uprzedziła, że wraz z kolejnymi projektami tworzy on pakiet dokumentów dotyczących likwidacji placówek oświatowych. Zmiany przyjęte przez Sejm w 2012 roku nałożyły na jednostki samorządowe obowiązek likwidacji liceów dla dorosłych oraz liceów uzupełniających dla młodzieży. – Likwidowane szkoły tak naprawdę już nie istnieją, ponieważ ostatni słuchacze ukończyli naukę w ubiegłym roku.

 

Opinia Komisji Oświaty – pozytywna (dot. wszystkich projektów w spr. likwidacji placówek)

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/803/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych w Gdyni, ul. Energetyków 13A,. została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 4.11

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/804/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zamiaru likwidacji III Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 w Gdyni, ul. Energetyków 13, została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za

 

Ad 4.12

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/805/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zamiaru likwidacji I Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Usługowych w Gdyni, ul. Morska 75, została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za

 

Ad 4.13

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/806/14 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie zamiaru likwidacji II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Kolegium Miejskim Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdyni, ul. Raduńska 21, została podjęta jednogłośnie: 28 gł. za

 

Ad 4.14

Jak informował Wiceprezydent B. Stasiak, projekt porządkuje przebieg gminnych ulic. Rozporządzenie Wojewody zaliczyło ulicę Marii Curie Skłodowskiej do kategorii dróg miejskich. Przebieg ulicy został tak doprecyzowany, aby kategoria, nazwa własna i przebieg były spójne z obowiązującymi od 1998 roku przepisami.

 

Opinia Komisji Strategii- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/807/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Marii Curie Skłodowskiej w Gdyni, została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za

 

Ad 4.15

Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił Wiceprezydent B. Stasiak.

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Strategii- pozytywna

/w/w komisje zaopiniowały pozytywnie wszystkie projekty dot. nieruchomości/

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/808/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rymarskiej 5A, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 4.16

B. Stasiak- projekt jest niezbędny do kontynuacji procesu inwestycyjnego, tj. rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Wiczlinie. Nabycie nieruchomości będzie stanowiło element dalszych działań porządkujących stany terenowo – prawne. Także osoby fizyczne będą mogły prowadzić negocjacje dotyczące przejścia terenów na własność gminy lub ekwiwalentnej zamiany.

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/809/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za

 

Ad 4.17

B. Stasiak- plan miejscowy przewiduje dla obszaru, na którym znajduje się nieruchomość, funkcje handlowe i usługowe z przewagą zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Zbycie nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego.

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/810/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy ul. Chylońskiej 98, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 4.18

Projekt i jego uzasadnienie przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Stanisław Borski: - Skarga dotyczy zasadności działań Pana Prezydenta podjętych w wyniku odwoływania się Pana XX od decyzji podjętej przez Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania (dalej: SPP).  

Komisja Rewizyjna zajmowała się przedmiotową sprawą na dwóch posiedzeniach. W pierwszym z nich wziął udział kierownik biura SPP, Pan Tomasz Wojaczek, który przedłożył dokumenty składające się na obszerną korespondencję związaną ze sprawą. Komisja, po zbadaniu okoliczności sprawy, prześledzeniu dokumentów, wysłuchaniu wyjaśnień i zapoznaniu się ze stosownymi przepisami prawa, nie dopatrzyła się uchybień, które pozwoliłyby uznać skargę Pana XX za zasadną.

Przewodniczący wniósł o podjęcie uchwały i tym samym odrzucenie skargi.

 

DEBATA:

 

Bogdan Krzyżankowski- bardzo sobie cenię opinię Komisji Rewizyjnej, niemniej jeśli mam podjąć decyzję, wolałbym dysponować oryginałami dokumentów, a nie tylko opinią komisji, szczególnie w sytuacji, gdy projekt jest wnoszony w trybie nadzwyczajnym. Proszę, aby w przyszłości, w analogicznej sytuacji, odpowiednie dokumenty wpłynęły do radnych.

Radny Krzyżanowski poinformował, że  wstrzyma się od głosu.

 

Bartosz Bartoszewicz- jako członek Komisji Rewizyjnej informuję, że teczka dokumentów dotyczących sprawy była bardzo obszerna. Posiedzenia komisji są otwarte i jawne. Nie jest  możliwe zapoznanie się ze wszystkimi dokumentami na sesji. Bardzo wnikliwie zapoznaliśmy się z nimi. W posiedzeniu komisji brał udział także członek klubu PO. Nasze posiedzenia są też otwarte dla radnych PiS, z czego jeden z przedstawicieli PiS nie raz korzystał. Po zbadaniu sprawy członkowie komisji nie mieli wątpliwości jeśli chodzi o zasadność podjętych działań.

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/811/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi pana XX została podjęta: 24/0/1

 

Ad 4.19

M. Stępa- w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody zarzucono planowi dla części dzielnic Dąbrowa i Wielki Kack dwie niezgodności z prawem. Mamy głębokie przekonanie, że w tym przypadku Wojewoda jest w błędzie. Właściwą instancją do rozstrzygnięcia tego sporu jest Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Wojewoda zarzucił m. in. wskazanie terenu rolniczego w obszarze, który w studium przeznaczony jest pod zabudowę jednorodzinną. W mniemaniu Wojewody jest to niezgodne z prawem. Przewaga zabudowy jednorodzinnej nie wyklucza innego rodzaju zabudowy, a w tym obszarze jest potrzeba zachowania terenów biologicznie czynnych, zgodnie z postanowieniami studium, w wysokości 40 do 60 %. Przewaga to jest 10 do 0 jak i 4 do 3.
Sprawa jest o tyle istotna, że z podobnymi wystąpieniami Wojewody mamy do czynienia już od dłuższego czasu. Wojewoda czyta zapisy o przewadze jako o wyłącznym sposobie zagospodarowania. Drugi, kwestionowany zapis dotyczy stawki procentowej w stosunku do terenu 03. Przypominam, że maksymalną stawkę wprowadzamy w miejscach, które – dzięki ustaleniom planistycznym – zyskują na wartości. W planie ogólnym dla terenu 03M1 był przewidziany cmentarz, ale nie był przewidziany odrębny dojazd do tego terenu. Plan przewiduje dla tego obszaru zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wskazuje rezerwę terenów pod zagospodarowanie na drogę zapewniającą dojazd, a zatem rozwiązania planistyczne podnoszą wartość tego terenu w sposób ewidentny. Pozostałe tereny już wcześniej podzielono na działki, a zatem nie zyskują na wartości. W tej sprawie też chcemy toczyć spór z nadzieją na zwycięstwo.

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Strategii- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/812/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-VIII.4131.38.2013.MA Wojewody Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2013 roku, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 5.

W związku z nieobecnością  Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni, Przewodniczący St. Szwabski zapytał, czy rada została poinformowana o przedmiotowym punkcie (sprawozdanie z prac młodzieżowej rady – p.p.). Pracownica biura rady odpowiedziała twierdząco.

 

Grzegorz Taraszkiewicz- jeszcze dwa dni temu otrzymałem zapewnienie od Pani Przewodniczącej rady, że przybędzie na sesję. Dzisiaj, o godzinie 13., otrzymałem sms-a, że jednak nie będzie obecna.

 

Ad 6.

Sprawozdanie z prac Komisji Sportu przedstawiła radna Joanna Zielińska.

Dokument jest załączony do protokołu.

 

Ad 7.

Sprawozdanie przedstawione przez Wiceprzewodniczącą Rady Dzielnicy Grabówek, panią Edytę Sieracką Ziębę, stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 8.

St. Szwabski- w okresie sprawozdawczym nie odbyło się zgromadzenie związku, dlatego przedstawię informację o pracach Zarządu związku.

Zarząd postanowił zewidencjonować wszystkie uwagi dotyczące wprowadzonego systemu odpadami komunalnymi. Podjął się tego w oparciu o własne prace, ale poprosił też wszystkie gminy członkowskie o przedstawienie uwag. Celem tej pracy jest poszukiwanie wspólnych, optymalnych rozwiązań, a w konsekwencji zwrócenie się do ustawodawcy z propozycjami wprowadzenia stosownych zmian.

Początek roku to czas przygotowywania programów edukacyjno – informacyjnych, adresowanych do młodzieży gmin związkowych. Podpisano umowy z przedsiębiorstwami komunalnymi współpracującymi w realizacji tych umów – zakładem utylizacji odpadów EKO DOLINA, Przedsiębiorstwem Wód i Kanalizacji oraz przedsiębiorstwami produkującymi energię. Zawieranie takich umów ma na celu zapewnienie, że zajęcia będą prowadzone przez osoby kompetentne. W drodze przetargów podpisano też umowy na dowóz dzieci i młodzieży do punktów, w których odbywają się zajęcia edukacyjne.

Zgromadzenie związku odbędzie się na początku marca b.r.

 

Ad 9.

Sprawozdanie za lata 2011 – 2013 z realizacji „Programu opieki nad zabytkami Miasta Gdyni” stanowi załącznik.

 

Ad 10.

 

Do Prezydium wpłynęła interpelacja radnej Mirosławy Król.

Treść interpelacji – patrz strona: http://www.gdynia.pl/bip/rada/sesje/5101.html

 

Ad 11.

Bartosz Bartoszewicz- na ostatniej sesji zobowiązałem się do odbycia spotkania z członkami Młodzieżowej Rady Miasta. Niestety, po raz kolejny nie udało się spotkać z panią Przewodniczącą. Spotkałem się natomiast z Sekretarzem tej rady. Poprosiliśmy Panią Sekretarz o przekazanie radzie informacji na temat przyznanych środków na jej działalność.

Radny Taraszkiewicz intensywnie zajmował się tą radą przez ostatni rok. Dziękuję mu za to.

Rozpoczęły się procedury związane z wyborami do nowej rady. Materiały zostały przekazane. W najbliższym czasie będziemy się zastanawiać nad wyborem nowego opiekuna młodzieżowej rady. Do końca stycznia mogą być składane w tej sprawie oferty.

 

Paweł Brutel- zapraszam na stronę gdynia.pl. Jest tam zakładka dotycząca budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy będą mogli składać wnioski do 24 lutego. Proszę o promocję tego instrumentu. W najbliższych dniach będziemy prowadzić kampanię informacyjną  w tej sprawie.

 

Radna Ewa Krym zaprosiła radnych do wzięcia udziału w mszy świętej w intencji ks. Hilarego Jastaka.

 

Ad 12.

 

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

 

Ad 13.

 

Termin kolejnej sesji: 26 lutego b.r.; godz. 12

 

Ad 14.

 

Zakończenie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, dr Stanisław Szwabski.

 

 

 

Na podstawie stenogramu zredagowała:

 

insp. Zofia Kostrzewska

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 02.01.2014
Data udostępnienia informacji: 02.01.2014
Ostatnia aktualizacja: 15.01.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.01.2016 09:17 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
27.02.2014 10:00 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
10.01.2014 15:09 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
09.01.2014 08:25 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
03.01.2014 08:30 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
03.01.2014 08:27 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
02.01.2014 13:13 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
02.01.2014 13:12 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska