XLVII Sesja Rady Miasta Gdyni z dn. 29 października 2014 r.

PORZĄDEK OBRAD

XLVII SESJI RADY MIASTA GDYNI

29 października 2014 roku

GODZ. 12.00, s. 105 UM

 

 

  1. Otwarcie sesji Rady Miasta, 
  2. Przyjęcie porządku obrad,
  3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miasta,
  4. Projekty uchwał w sprawach:

 

4.1  przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym wynikach sprawdzianu i egzaminów za rok szkolny 2013/2014, zobacz projekt,

4.2  uchwalenia Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015, zobacz projekt,

4.3  uchwalenia Wieloletniego programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2020, zobacz projekt.

4.4  przyjęcia do realizacji Gdyńskiego Programu Senioralnego na lata 2015-2020, zobacz projekt,

4.5  przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do stowarzyszenia „Pomorskie w Chinach”, zobacz projekt.

4.6  zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdyni w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła w budynkach należących do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza - edycja 2014”, zobacz projekt

4.7  ustalenia przebiegu ul. Chwarznieńskiej w Gdyni drogi kategorii gminnej w rejonie dzielnicy Chwarzno-Wiczlino, zobacz projekt,

4.8  ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Uranowej w Gdyni, zobacz projekt,

4.9  ustalenia przebiegu dróg publicznych w rejonie dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, zobacz projekt,

4.10                     ustalenia przebiegu dróg publicznych w rejonie dzielnicy Orłowo w Gdyni, zobacz projekt,

4.11                     wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Księżycowej, zobacz projekt,

4.12                     wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Hutniczej, zobacz projekt,

4.13                     wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Platynowej 15, zobacz projekt,

4.14                     nadania nazwy nowej ulicy w Gdyni (ul. Jerzego Heidricha), zobacz projekt,

4.15                     nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gdyni (ul. Józefa Kiedronia), zobacz projekt,

4.16                     zmiany nazwy części ulicy Łanowej w Gdyni (na ul. Kazimierza Małkowskiego), zobacz projekt,

4.17                     zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej, zobacz projekt,

 

 

6.                           Sprawozdanie z prac Komisji Statutowej,

7.                           Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Orłowo.

8.                           Informacja o pracach Związku Komunalnego.

9.                           Interpelacje.

10.                        Informacje.

11.                        Wolne wnioski.

12.                        Ustalenie terminu następnej sesji.

13.                        Zakończenie obrad. 

 

Aneks do porządku obrad

XLVII sesji Rady Miasta Gdyni

29 października 2014 r.

 

 

 

Projekty uchwał w sprawach:

 

 

 

1.         zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia budżetu miasta Gdyni na rok 2014, zobacz projekt,

2.         zmiany uchwały Rady miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2014-2033, zobacz projekt,

3.         przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie Budżetu Obywatelskiego”, zobacz projekt

 

 PROTOKÓŁ NR 47/14

XLVII SESJI

RADY MIASTA GDYNI

Gdynia, 29 października 2014 r.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji Rady Miasta, 
  2. Przyjęcie porządku obrad,
  3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miasta,
  4. Projekty uchwał w sprawach:

 

4.1  przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym wynikach sprawdzianu i egzaminów za rok szkolny 2013/2014,

4.2  uchwalenia Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015,

4.3  uchwalenia Wieloletniego programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2020.

4.4  przyjęcia do realizacji Gdyńskiego Programu Senioralnego na lata 2015-2020,

4.5  przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do stowarzyszenia „Pomorskie w Chinach”.

4.6  zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdyni w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła w budynkach należących do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza - edycja 2014”

4.7  ustalenia przebiegu ul. Chwarznieńskiej w Gdyni drogi kategorii gminnej w rejonie dzielnicy Chwarzno-Wiczlino,

4.8  ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Uranowej w Gdyni,

4.9  ustalenia przebiegu dróg publicznych w rejonie dzielnicy Działki Leśne w Gdyni,

4.10                     ustalenia przebiegu dróg publicznych w rejonie dzielnicy Orłowo w Gdyni,

4.11                     wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Księżycowej,

4.12                     wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Hutniczej,

4.13                     wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Platynowej 15,

4.14                     nadania nazwy nowej ulicy w Gdyni (ul. Jerzego Heidricha),

4.15                     nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gdyni (ul. Józefa Kiedronia),

4.16                     zmiany nazwy części ulicy Łanowej w Gdyni (na ul. Kazimierza Małkowskiego),

4.17                     zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej,

4.18                     projekt  uchwały zmieniający uchwałę w spr. zasad oddawania w dzierżawę nieruchomości gminnych oraz ich obciążania;

4.19                     zmiany uchwały RMG w sprawie przyjęcia budżetu Miasta Gdyni na rok 2014,

4.20                     zmiany uchwały RMG w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2014-2033,

4.21                     przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie budżetu obywatelskiego”

 

 

5. Sprawozdanie z prac Komisji Statutowej,

6. Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Orłowo.

7. Informacja o pracach Związku Komunalnego.

8. Interpelacje.

9. Informacje.

10. Wolne wnioski.

11. Ustalenie terminu następnej sesji.

12. Zakończenie obrad.

 

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki.

Pełna treść opinii komisji – patrz biuletyn rady stanowiący załącznik.

Wyniki głosowań każdorazowo podawane są w nast. kolejności: głosy „za”; głosy „przeciw”; głosy „wstrzymujące się”.

Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą

 

 

 

Ad 1.

Otwarcie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, radny Stanisław Szwabski.

 

Ad 2.

Wniosek do przedłożonego porządku obrad zgłosił Wiceprezydent Michał Guć: - Wnioskuję o wprowadzenie w trybie nadzwyczajnym projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie zasad oddawania w dzierżawę nieruchomości gminy.

Wiceprezydent wyjaśnił, że impulsem do wprowadzenia zmiany jest wniosek jednego z obecnych właścicieli niegdyś gminnej nieruchomości, aby pozostała do zapłacenia należność została zabezpieczona hipotecznie – stąd tryb nadzwyczajny wniesienia projektu pod obrady RM.

 

Powyższy wniosek przyjęto jednogłośnie: 24 gł. za

 

Porządek obrad zmodyfikowany w wyniku przyjęcia wniosku Wiceprezydenta M. Gucia i uzupełniony o aneks (3 projekty) przyjęto jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 3.

Wobec braku uwag Przewodniczący RMG uznał protokół 46. sesji RMG za przyjęty.

 

Ad 4.1.

Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014 przedstawiła Wiceprezydent Ewa Łowkiel. Wiceprezydent omówiła strukturę dokumentu i zasadnicze informacje w nim zawarte.

Pani E. Łowkiel przypomniała o przyznaniu Gdyni w ub. roku tytułu lidera edukacji. – Ten certyfikat ma wysoką rangę, gdyż jego przyznanie jest efektem audytu przeprowadzanego przez naukowców.

- Każdy nowy rok szkolny niesie ze sobą nowe wyzwania. Należy do nich objęcie w tym roku obowiązkiem szkolnym pół rocznika 6.-latków. Gwałtownie przybywa dzieci korzystających ze świetlic. Za rok kolejne pół rocznika 6-latków  objęte zostanie obowiązkiem szkolnym. Dwa roczniki 6-latków będą więc wyjątkowo liczne i trzeba to uwzględniać podczas kształtowania sieci szkół.

Wyzwaniem jest dostęp do opieki przedszkolnej. Chciałabym się tu zmierzyć z szeregiem mitów jakie powstały na ten temat. W Gdyni mamy bardzo dobry dostęp do tej opieki. W bieżącym roku do przedszkoli nie dostało się 100 dzieci i są to dzieci rodziców, którzy wybrali tylko jedno przedszkole. Dużym wyzwaniem oczywiście będzie objęcie prawem do opieki przedszkolnej 4-latków, a od roku 2016 3-latków. Zgodnie z zapisami ustawy wszystkie dzieci rodziców samotnych zostały do przedszkoli przyjęte, a także wszystkie dzieci niepełnosprawne i dzieci z rodzin wielodzietnych. W myśl ustawy dzieci te zostały przyjęte już w pierwszym etapie rekrutacyjnym. Zapisy ustawowe budzą kontrowersje m. in. w odniesieniu do uprzywilejowania rodziców samotnych. Zasady rekrutacji ustalaliśmy wspólnie z dyrektorami.

Bardzo ważne jest budowanie systemu organizacyjnego szkół z uwzględnieniem prawa rodziców do wolnego wyboru szkoły, ale jednocześnie trzeba mieć na uwadze, aby wszystkie dzieci zapewnione miały dobre warunki i aby ograniczona była zmianowość. Należy tak kształtować liczbę oddziałów w każdej ze szkół, aby warunki nauki były stabilne, aby w jak największym stopniu ograniczona była zmianowość.

Możemy się szczycić bardzo bogatą ofertą edukacyjną, wynikającą z różnego rodzaju kształcenia, z różnorodności oferty. To pozwala rodzicom w oparciu o gdyńskie szkoły rozwijać zdolności dzieci.

Wiemy, że udział finansowy samorządów  w stosunku do subwencji będzie rósł. Największy udział w budżecie mają szkoły podstawowe, w których dzieci korzystają ze świetlic. Rośnie liczba dzieci korzystających ze stołówek szkolnych.

Ogromną wartością jest branie udziału przez nasze szkoły w konkursach organizowanych przez Warszawę. Są to różnego typu projekty pozwalające na wymianę międzynarodową. Szkoły gdyńskie realizowały programy unijne.

Wiceprezydent poinformowała o zmianie wykazu szkół biorących udział w konkursach w drodze autopoprawki.

- Konkursy są ważne – podkreśliła p. Łowkiel – bo dają dzieciom możliwość rozwijania talentów.

Najważniejszy jest rozwój ucznia na miarę jego możliwości, aspiracji, talentu i warunków.

Powodem do dumy są wyniki maturalne, ponieważ są porównywalne. Bardzo dobre są wyniki sprawdzianów i egzaminów.

Potwierdzeniem świetnych wyników, kreatywności nauczyciel jest fakt, że na 11 honorowych tytułów profesora oświaty województwa pomorskiego, 5 przypadło dyrektorom i nauczycielom gdyńskich szkół.

 

Opinie komisji:

Komisja Oświaty- pozytywna

Komisja Statutowa- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XLVII/1002  /14 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym wynikach sprawdzianu i egzaminów za rok szkolny 2013/2014 została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za

 

Ad 4.2.

Projekt przedstawił, zgodnie z treścią załącznika – Wiceprezydent Michał Guć.

 

Opinie komisji:

Komisja Samorządności- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XLVII/1003/14 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie uchwalenia Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 3.

M. Guć- Gdynia była pierwszym miastem, które uchwaliło zasady współpracy pomiędzy miastem a sektorem organizacji pozarządowych. Obecnie zmieniają się m. in. reguły przyznawania dotacji dla organizacji pozarządowych. Chodzi o to, aby decyzje o przyznawaniu dotacji były bardziej czytelne, m. in. żeby było jasne, które kryteria zostały uwzględnione.

Szczególnie dziękuję członkom Rady Pożytku z ramienia sektora pozarządowego oraz radnym, którzy uczestniczyli w pracach: Maji Wagner, Grzegorzowi Tarasiewiczowi, Małgorzacie Balsewicz.

 

Opinia Komisji Samorządności- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XLVII/1004/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy miasta Gdyni  z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2020 została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za

 

Ad 4.4.

Projekt z autopoprawką (patrz załączniki) omówił Wiceprezydent M. Guć.

 

Opinie komisji:

Komisja Strategii- pozytywna

Komisja Zdrowia- pozytywna

 

Bogdan Krzyżankowski- zwracam uwagę na liczbę miejsc w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej – jest ich 79. Liczba osób, które muszą szukać miejsca w domach poza naszym powiatem to 139. To bardzo smutne, że dla tych, którzy budowali Gdynię, tworzyli jej świetność, zabrakło w Gdyni miejsc. Te 79 miejsc to kropla w morzu. W Gdyni trzeba rozbudować bazę całodobowej opieki nad seniorami. Trzeba być może pomyśleć o stworzeniu nowego domu. Jest to przesłanie dla radnych, którzy w kolejnych kadencjach będą decydowali o budżecie i strategii rozwoju miasta. Potrzeby już dzisiaj są ogromne, a perspektywa demograficzna pokazuje, że będą jeszcze większe.

 

UCHWAŁA NR XLVII/1005/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia do realizacji Gdyńskiego Programu Senioralnego na lata 2015-2020 została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za

 

Ad 4.5.

Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił p. M. Guć.

 

Opinie komisji:

Komisja Strategii- pozytywna

Komisja Samorządności- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XLVII/1006/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do stowarzyszenia „Pomorskie w Chinach” została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 4.6.

O zmianach w projekcie mówił Wiceprezydent Marek Stępa: - Zmiany dotyczą 2. punktów – terminu na wykonanie działań, które mogą skorzystać z dofinansowania – jest to wniosek WFOŚ, który nie zgromadził potrzebnych pieniędzy i stąd potrzebne są dodatkowe miesiące na realizację prac, natomiast druga zmiana dotyczy sposobu wypłaty środków - będzie realizowana w 2. transzach – jedna z budżetu miasta i jedna z budżetu przypisanego do programu.

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XLVII/1007/14  RADY MIASTA GDYNI zmieniająca Uchwałę RMG w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła w budynkach należących do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych, w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza – edycja 2014” została podjęta jednogłośnie: 21 gł. za

 

Ad 4.7.

Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił Wiceprezydent M. Stępa (jak w kolejnych punktach – do 4.13 włącznie).

 

Opinie komisji:

Komisja Strategii- pozytywna

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

/powyższe dotyczy punktów do 4.10 włącznie/

 

UCHWAŁA NR XLVII/1008/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia przebiegu ul. Chwarznieńskiej w Gdyni, drogi kategorii gminnej, w rejonie dzielnicy Chwarzno-Wiczlino, została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za

 

Ad 4.8.

 

UCHWAŁA NR XLVII/1009/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Uranowej w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za

 

Ad 4.9.

 

UCHWAŁA NR XLVII/1010/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia przebiegu dróg publicznych w rejonie dzielnicy Działki Leśne w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za

 

Ad 4.10

 

UCHWAŁA NR XLVII/1011/14 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie ustalenia przebiegu dróg publicznych w rejonie dzielnicy Orłowo w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za

 

Ad 4.11

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej – pozytywna

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

Komisja Strategii- pozytywna

/powyższe dotyczy punktów do 4.13 włącznie/

 

UCHWAŁA NR XLVII/1012/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Księżycowej została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za

 

Ad 4.12

 

UCHWAŁA NR XLVII/1013/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Hutniczej została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za

 

Ad 4.13

 

UCHWAŁA NR XLVII/1014/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Platynowej 15 została podjęta jednogłośnie: 25gł. za

 

Ad 4.14

Projekt i uzasadnienie, zgodnie z treścią załączników, przedstawił Przewodniczący Komisji Statutowej, radny Andrzej Kieszek.

 

Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XLVII/1015/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w Gdyni (ul. Jerzego Heinricha) została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 4.15

Treść uzasadnienia do projektu (jak w załączniku) przedstawiła radna Małgorzata Balsewicz.

 

Opinia komisji jak w punkcie 4.14.

 

UCHWAŁA NR XLVII/1016/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gdyni (ul. Józefa Biedronia) została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 4.16

 

Treść uzasadnienia do projektu przedstawił Wiceprzewodniczący RM, radny Jerzy Miotke.

 

UCHWAŁA NR XLVII/1017/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany nazwy części ulicy Łanowej w Gdyni (na ul. Kazimierza Małkowskiego) została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 4.17

Treść projektu i autopoprawki (stanowią załączniki) przedstawił w imieniu projektodawców radny B. Krzyżankowski.

Radny uzasadnił wprowadzenie projektu pod obrady RMG: - Gdynia jest chyba jedynym miastem, które nie wprowadziło proponowanego przez nas zapisu zwalniającego z opłat osoby niepełnosprawne. Argumentowano, że odnotowuje się wiele nadużyć, jednak w wyniku zmiany ustawy zmieniły się kryteria dot. udzielania kart parkingowych – trudniej je uzyskać i zawężono krąg osób, które mogą je otrzymać. Zaostrzono przepisy dotyczące przypadków nieuzasadnionego korzystania z kart, wreszcie ustalono wysoką karę z tego tytułu. Myślę, że nowe przepisy zapobiegną nadużyciom.

Pełne uzasadnienie stanowi załącznik.

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – wynik głosowania nie rozstrzygnął kwestii stanowiska komisji.

 

M. Stępa- ponieważ uznaliśmy, że zmiany ustawowe idą w dobrym kierunku i w wyniku wprowadzenia autopoprawki, w imieniu klubu radnych „Samorządność” wyrażam poparcie dla projektu i proszę radnych wszystkich opcji o głosowanie za przyjęciem projektu.

 

T. Szemiot- oby był to dobry prognostyk na przyszłą kadencję.

 

Wyrażone przez przedmówcę życzenie poparł Przewodniczący RMG, radny Stanisław Szwabski.

 

UCHWAŁA NR XLVII/1018/14 RADY MIASTA GDYNI  zmieniająca Uchwałę RMG w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 4.18

M. Guć- obecnie obowiązująca uchwała przewiduje, że gmina może obciążać nieruchomości hipoteką na rzecz instytucji finansowych. Sprzedający nieruchomość gminie zażyczył sobie, żeby pozostała do zapłaty należność została zabezpieczona hipotecznie, stąd propozycja dodania stosownego zapisu do obowiązującej już uchwały. Taki zapis będzie mógł być wykorzystywany w analogicznych sytuacjach.

 

UCHWAŁA NR XLVII/1019/14 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca Uchwałę w sprawie zasad oddawania w dzierżawę nieruchomości gminnych oraz ich obciążania została podjęta: 23/0/1

 

Ad 4.19

Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki.

 

Opinie wszystkich komisji pozytywne (szczegóły – p.: biuletyn rady stanowiący załącznik)

 

UCHWAŁA NR XLVII/1020/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie przyjęcia budżetu miasta Gdyni na rok 2014 została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za

 

Ad 4.20

Przedstawił p. K. Szałucki

Treść przedstawionej autopoprawki zgodna z treścią załącznika.

 

Opinie komisji j.w.

 

UCHWAŁA NR XLVII/1021/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany uchwały RMG w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2014-2033 została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 4.21

W imieniu projektodawców projekt rekomendował radny Paweł Brutel uzasadniając proponowane do konsultacji zapisy zgodnie z treścią uzasadnienia.

 – Na posiedzeniu Komisji Gospodarki Mieszkaniowej padł wniosek dotyczący zmiany kryterium odnośnie wieku głosujących i tym samym komisja w jakiś sposób rozpoczęła konsultacje społeczne w sprawie dokumentu. Proszę o danie mieszkańcom możliwości wypowiedzenia się w tej, i nie tylko, sprawie. Przypomnę tylko, że w pierwszym głosowaniu nad budżetem obywatelski wzięło udział 1596 dzieci. Propozycje będące przedmiotem projektu zostaną skierowane do konsultacji, dlatego wnoszę o odrzucenie poprawki Komisji Gospodarki Mieszkaniowej.

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna (z uwzględnieniem poprawki, tj. głosowania od 12. roku życia – dot. paragr. 6.)

Komisja Oświaty- pozytywna

Komisja Samorządności- pozytywna

 

W imieniu radnych PiS głos zabrał radny Paweł Stolarczyk: - Generalnie pozytywnie oceniamy propozycje zawarte w projekcie i cieszymy się, że uwzględniono w nich nasz wniosek dotyczący zniesienia zapisu ograniczającego składających wnioski do miejsca ich zamieszkania.

 

Marcin Wołek- jest to fenomenalna lekcja wychowania obywatelskiego. Dzieci mają poczucie sprawstwa i decydowania o swoim otoczeniu. W praktyce doświadczyłem tego ze swoim synem. Uważam, że jest to system otwarty i jest to element wyróżniający gdyński budżet obywatelski. Uczmy dzieci obywatelskich postaw także w praktyczny sposób.

 

T. Szemiot- uprzejmie informuję, że edukacja obywatelska moich córek nie przebiegała zbyt skutecznie. Dzieci w pewnym wieku nie rozumieją takich pojęć jak samorząd czy budżet. Możemy dyskutować o przesunięciu wieku. Zachęcam do ustalenia progu wieku, trochę wyżej niż od zera.

 

P. Brutel- projekt nie jest propozycją ostateczną. Przypomnę, że w zeszłym roku po konsultacjach też wnieśliśmy zmiany zgłoszone przez mieszkańców. Jeżeli mieszkańcy uznają, że trzeba tą granicę wieku podnieść, to nie będzie problemu

 

Poprawka Komisji Gospodarki Mieszkaniowej nie została przyjęta: 6/18/1

 

UCHWAŁA NR XLVII/1022/14 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie Budżetu Obywatelskiego” została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 5.

Sprawozdanie z prac Komisji Statutowej, przedstawionej przez jej Przewodniczącego, radnego A. Kieszka, stanowi załącznik.

 

Ad 6.

Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Orłowo stanowi załącznik (przedstawiciel rady nie mógł wziąć udziału w sesji).

 

Ad 7.

St. Szwabski- na planowanym w listopadzie Zgromadzeniu Związku Komunalnego przyjęty zostanie budżet na rok 2015 i Wieloletnia Prognoza Finansowa. Podjęta zostanie też uchwała w sprawie zarządzania majątkiem związku.  Na wrześniowym Zgromadzeniu Zarząd związku przedstawił informację nt. założeń budżetowych na 2015 rok oraz wyniki analizy funkcjonowania zasad gospodarki odpadami komunalnymi w wybranych gminach województwa pomorskiego. Materiał jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych w formie elektronicznej.

 

Ad 8.

Do Prezydium RMG interpelacje nie wpłynęły.

 

Ad 9.

St. Szwabski- przygotowana została informacja o wynikach analiz wykonanych przez urzędy skarbowe, których przedmiotem były oświadczenia majątkowe radnych Gdyni.

 

Informację dot. złożonych oświadczeń majątkowych przez pracowników urzędu przekazał radnym Dyrektor UM Jerzy Zając: - Wszystkie oświadczenia zostały złożone w terminie. Nieprawidłowości wynikające najczęściej z niezrozumienia zaleceń zostały skorygowane.

 

Ad 10.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

 

Ad 11.

Przewodniczący St. Szwabski życzył wszystkim radnym, którzy podjęli wyzwanie kandydowania w wyborach na kolejną kadencję, spotkania się w sesji inaugurującej działalność Rady Miasta Gdyni w  nowej kadencji (prawdopodobnie na końcu listopada lub początku grudnia b.r.).

 

Ad 12.

 

Zakończenie obrad XLVII Sesji RMG ogłosił jej Przewodniczący, dr Stanisław Szwabski.

 

 

Na podstawie stenogramu opracowała:

insp. Zofia Kostrzewska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 16.10.2014
Data udostępnienia informacji: 16.10.2014
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.01.2016 12:49 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
23.10.2014 08:24 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
16.10.2014 10:27 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
16.10.2014 09:21 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska