XLII Sesja Rady Miasta z dn. 23 kwietnia 2014 r.

PORZĄDEK OBRAD

XLII SESJI RADY MIASTA GDYNI

23 kwietnia 2014 roku

GODZ. 12.00, s. 105 UM

 

  1. Otwarcie sesji Rady Miasta, 
  2. Przyjęcie porządku obrad,
  3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miasta,
  4. Projekty uchwał w sprawach:

 

4.1   zmiany statutu jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Zieleni”, zobacz projekt,

4.2   wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Miasta Gdyni w roku 2014,  zobacz projekt,

4.3   zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w mieście Gdynia, udostępnionych operatorom, przewoźnikom i organizacjom publicznego transportu zbiorowego, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Gdyni oraz warunków i zasad nieodpłatnego korzystania z nich.  zobacz projekt,

4.4   wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przyjęcia zadania polegającego na opracowaniu dokumentów strategicznych i operacyjnych w ramach projektu „NORDA – Północny Biegun Wzrostu”,  zobacz projekt,

4.5   wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Legionów, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni,  zobacz projekt,

4.6   wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Chylońskiej,  zobacz projekt,

4.7   wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Pokrzywowej,  zobacz projekt,

4.8   wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Sojowej,  zobacz projekt,

4.9   wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy Alei Jana Pawła II,  zobacz projekt,

4.10                       nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. K.Ujejskiego 23-25,  zobacz projekt,

4.11                       zmiany uchwały powołującej Radę Społeczną przy SPZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni ul. Żwirki i Wigury 14,  zobacz projekt,

4.12                       wyrażenia opinii w sprawie lokalizacji pomnika pułkownika Ryszarda Kuklińskiego,  zobacz projektzobacz załącznik,

4.13                       zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni (w sprawie nadania nazwy placowi w Gdyni),  zobacz projekt,

 

5.                      Sprawozdanie z prac Komisji Kultury,

6.                      Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Leszczynki.

7.                      Informacja o pracach Związku Komunalnego.

8.                      Interpelacje.

9.                      Informacje.

10.                    Wolne wnioski.

11.                    Ustalenie terminu następnej sesji.

12.                    Zakończenie obrad. 

 

Aneks do porządku obrad

XLII sesji Rady Miasta Gdyni

23 kwietnia 2014 r.

 

 

 

Projekty uchwał w sprawach:

 

 

 

1.         zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2014, zobacz projekt,

2.         zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2014-2033, zobacz projekt,

3.         nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych w pasie drogowym ul. Zygmunta Augusta, zobacz projekt,

4.         nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych w pasie drogowym ul. Górniczej, zobacz projekt,

5.         nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ul. Władysława IV i 10-go Lutego, zobacz projekt,

6.         wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Portowej, zobacz projekt,

 

7.         zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdyni w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego, zobacz projekt,

 

PROTOKÓŁ NR 42/14

XLII SESJI

RADY MIASTA GDYNI

Gdynia, 23 kwietnia 2014 r.

 

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji Rady Miasta, 
  2. Przyjęcie porządku obrad,
  3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miasta,
  4. Projekty uchwał w sprawach:

 

4.1   zmiany statutu jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Zieleni”,

4.2   wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Miasta Gdyni w roku 2014,

4.3   zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w mieście Gdynia, udostępnionych operatorom, przewoźnikom i organizacjom publicznego transportu zbiorowego, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Gdyni oraz warunków i zasad nieodpłatnego korzystania z nich.

4.4   wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przyjęcia zadania polegającego na opracowaniu dokumentów strategicznych i operacyjnych w ramach projektu „NORDA – Północny Biegun Wzrostu”,

4.5   wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Legionów, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni,

4.6   wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Chylońskiej,

4.7   wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Pokrzywowej,

4.8   wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Sojowej,

4.9   wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy Alei Jana Pawła II,

4.10                       nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. K.Ujejskiego 23-25,

4.11                       zmiany uchwały powołującej Radę Społeczną przy SPZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni ul. Żwirki i Wigury 14

4.12                       wyrażenia opinii w sprawie lokalizacji pomnika pułkownika Ryszarda Kuklińskiego,

4.13                       zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni (w sprawie nadania nazwy placowi w Gdyni),

4.14 skargi pana K. S.,

4.15       zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na              2014 rok,

4.16       4.16         zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  dla      Miasta Gdyni na lata 2014-2033,

4.17       nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych w pasie drogowym ul. Zygmunta Augusta,

4.18        nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych w pasie drogowym ul. Górniczej,

4.19       nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ul. Władysława IV i 10-go Lutego,

4.20       wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Portowej

4.21       zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdyni w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego

 

5.                           Sprawozdanie z prac Komisji Kultury,

6.                           Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Leszczynki.

7.                           Informacja o pracach Związku Komunalnego.

8.                           Interpelacje.

9.                           Informacje.

10.                        Wolne wnioski.

11.                        Ustalenie terminu następnej sesji.

12.                        Zakończenie obrad.

 

 

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki.

Pełna treść opinii komisji – patrz biuletyn rady stanowiący załącznik.

Wyniki głosowań każdorazowo podawane są w nast. kolejności: głosy „za”; głosy „przeciw”; głosy „wstrzymujące się”.

Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą

 

 

 

Ad 1.

Otwarcie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, radny Stanisław Szwabski.

 

Ad 2.

Do przedłożonego porządku obrad zgłoszono następujące wnioski:

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Stanisław Borski, w imieniu komisji wniósł o wprowadzenie do porządku projektu uchwały w spr. skargi p. K. S.

Uzasadniając wniesienie projektu w trybie nadzwyczajnym, radny Borski wyjaśnił, że na skutek uchylenia uchwały w przedmiotowej sprawie przez Wojewodę, konieczne było ponowne zredagowanie uzasadnienia projektu.

 

Powyższy wniosek przyjęto jednogłośnie: 25 gł. za

 

Porządek obrad zmodyfikowany w wyniku przyjęcia wniosku (j.w.) i uzupełniony o aneks przyjęto jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 3.

Wobec braku uwag Przewodniczący St. Szwabski uznał protokół 41. sesji za przyjęty.

 

Ad 4.1

Projekt przedstawił, zgodnie z treścią załącznika, z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, pan Artur Wentland.

Zmiany mają na celu dostosowanie zapisów statutu do przepisów ustawowych.

Autopoprawka: wykreślenie paragr. 1. punktu 3

 

Opinia Komisji Samorządności- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XLII/861/14 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Zieleni”, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 4.2.

Wiceprezydent Michał Guć- zgodnie z ustawą prawo wodne do kompetencji rady należy określenie wykazu kąpielisk. Czynność ta jest powtarzana co roku i wymaga odbycia określonej procedury. Wszystkie uzgodnienia, wymogi zostały spełnione. Proponuje się ustanowienie 4. kąpielisk: w Śródmieściu, Redłowie, Orłowie i w Babich Dołach. Przyjęcie projektu umożliwi GOSiR-owi utrzymanie i prowadzenie kąpielisk w sezonie letnim.

 

Opinie komisji:

Komisja Sportu- pozytywna

Komisja Samorządności- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XLII/862/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim, przylegającym do Gminy Miasta Gdyni w roku 2014, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 4.3.

Wprowadzenie pod obrady rady przedmiotowego projektu uzasadniał Dyrektor ZKM, pan Olgierd Wyszomirski: - Projekt zmienia nazwy niektórych przystanków oraz zwiększa ich liczbę. Wynika to m. in. z propozycji uruchomienia linii turystycznych przez jednego z prywatnych przewoźników.

Autopoprawka – wykreślenie przystanku o nazwie: Gdynia Teatr Muzyczny (nie uzyskano zgody ZDiZ).

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Strategii- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XLII/863/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany uchwały RM w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w mieście Gdynia, udostępnionych operatorom, przewoźnikom i organizacjom publicznego transportu zbiorowego, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Gdyni oraz warunków i zasad nieodpłatnego korzystania z nich, została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za

 

Ad 4.4.

M. Guć- Gdynia z partnerami przygotowała i złożyła w ministerstwie infrastruktury i rozwoju projekt finansowany z mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Po ocenie eksperckiej projekt zarekomendowano do dofinansowania. Chodzi o przygotowanie dokumentów strategicznych. Jednym z elementów składających się na realizację programu jest przygotowanie strategii. Gminy chcą powierzyć wykonanie zadania napisania strategii liderowi projektu, czyli Gdyni. Wszystkie gminy, w tym Gdynia, muszą najpierw podjąć jednobrzmiące uchwały.

Więcej informacji – patrz zał.

 

Opinie komisji:

Komisja Strategii- pozytywna

Komisja Samorządności- pozytywna

 

Mirosława Król- mieszkalna inicjatywa – Dolina Logistyczna, jest ważnym sygnałem dla biznesu i dla samorządu lokalnego. Rośnie znaczenie czynnika terytorialnego. Przestrzeń to wartość dodana. Ta wizja odpowiada standardom myślenia strategicznego. Można rzec, że są trzy determinanty: logistyka, miasto, biznes i chociaż projekt ten może przyjąć horyzont realizacji od 20. do 30. lat, to może się skonkretyzować idea modelu obszaru funkcjonalnego. Idea ta będzie badana z różnych perspektyw. Należałoby prawidłowo zaplanować prace nad optymalizacją tej wizji tak, aby efektywne zarządzanie, w tym zarządzanie ryzykiem, etapowanie, integracja interesów cząstkowych w jeden, wspólny interes, przyczyniły się do rozwoju regionu.

 

UCHWAŁA NR XLII/864/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego, dotyczącego przyjęcia zadania polegającego na opracowaniu dokumentów strategicznych i operacyjnych, w ramach projektu NORDA – Północny Biegun Wzrostu, została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za

 

Ad 4.5.

Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawiła radna Maja Wagner.

 

DEBATA:

 

Wystąpienie radnego Bogdana Krzyżankowskiego w imieniu klubu radnych PO: - Poza bardzo uzasadnionymi przypadkami generalnie powinniśmy sprzedawać działki leżące na terenach objętych planami, co zapewni ład architektoniczny i zapobiegnie nadmiernemu obciążeniu infrastruktury. Jeśli nie będziemy tego przestrzegać, Gdynia nie będzie się rozwijać prawidłowo. Od pewnego czasu obserwujemy swoisty wyścig Miasta z czasem po to, żeby zbyć  działki zanim zostaną objęte planami. Trudno się oprzeć wrażeniu, że chodzi o takie zagospodarowanie działek, na jakie plan prawdopodobnie by nie zezwolił. Nie wiem, czy przyczyną jest chęć uzyskania doraźnych dochodów, czy chęć stworzenia developerom dobrych warunków biznesowych. Uchwalanie planu jest procesem demokratycznym i skomplikowanym. Najpierw pochylają się nad nim profesjonaliści, potem jest zatwierdzany przez komisję architektoniczną, wykładany do wglądu publicznego, a następnie pochylają się nad nim w komisjach radni, potem debatuje nad nim cała rada i na koniec jest zatwierdzany przez Wojewodę. Na wszystkich etapach plan może być modyfikowany. Tam, gdzie nie ma planu, można rozpocząć budowę, pod warunkiem ustalenia warunków pod zabudowę. Jest to autorytatywna decyzja urzędnicza, oparta o przepisy, które można dość dowolnie interpretować, bo są bardzo nieprecyzyjne. W takim przypadku stronami, czyli tymi, którzy mogą brać udział w tym procesie, są jedynie bezpośredni sąsiedzi, którzy często nie chcą, nie umieją lub zostali przekonani, że nie warto protestować, jeśli są nieprawidłowości.

Ten konkretny przypadek dobrze ilustruje politykę naszego Miasta. Dla 2. scalonych działek wydano decyzje o warunkach zabudowy. Jest to budynek 4-ro piętrowy, a więc są to znacznie większe gabaryty niż powierzchnie tego, co znajduje się po tej samej stronie ulicy (domki jednorodzinne). Budynek będzie skomunikowany z wąską ulicą, nieprzystosowaną do ruchu, ilości  parkujących samochodów, jeśli ten obiekt powstanie. Decyzja o warunkach zabudowy nie jest dokumentem, który do czegoś obliguje, pokazuje tylko, jakie są możliwości. Po drugiej stronie ulicy stoi 11-to piętrowy blok. Zgodnie z prawem dobrego sąsiedztwa i rozporządzeniem ministra infrastruktury, w którym określa się jaki zakres obszaru trzeba przeanalizować (reguła cyrkla), w granicach takiego obszaru jest ten właśnie, 11-piętrowy budynek. Jeśli zastanowimy się nad tym, to dojdziemy do wniosku, że potencjalny inwestor, który kupi te działki, bez trudu uzyska dla siebie dużo lepsze warunki, a więc będzie mógł zbudować obiekt dużo wyższy, a jest o co walczyć, bo każde piętro to są zyski dla developera.

Zadaniem Miasta jest pilnowanie, aby zachowany był ład architektoniczny i aby infrastruktura nie była nadmiernie obciążana. Nie powinniśmy wyrazić zgody na sprzedaż tej działki. Jest to jedyna forma samoobrony. Powinniśmy poczekać na plan tym bardziej, że wpływy ze sprzedaży mienia są dość wysokie. Jest na tym terenie dość ładny kawałek zieleni i mieszkańcy uważają, że ta zieleń powinna zostać. Niech o kształcie Gdyni decydują urbaniści przy udziale mieszkańców, a nie developerzy i urzędnicy.

 

M. Wagner- wydana decyzja nawiązuje do zabudowy w sąsiedztwie. Zaznaczono w niej, że obiekt może mieć maksymalnie 4 kondygnacje. Jeśli chodzi o środowisko, to decyzją Ogrodnika Miasta występujący tam drzewostan musi być zachowany.

 

B. Krzyżankowski- wydanie warunków zabudowy nie jest prawem. Mówią tylko, że można wybudować budynek. Przywołam casus ulicy Bursztynowej 2a. W okolicy są budynki jednorodzinne, po czym inwestor wystąpił o wydanie warunków zabudowy dla stacji paliw i takie warunki uzyskał. Nawet jeśli wydział architektury będzie mówił, że tylko budynek czteropiętrowy (w moim odczuciu i tak za wysoki), to inwestor uzyska możliwość zrealizowania nadbudowy.

 

Wiceprezydent Marek Stępa- nie jestem zwolennikiem rozwiązań pt. decyzja o warunkach zabudowy na zasadach dobrego sąsiedztwa, jednak jest to dokument elastyczny, jeśli liczba determinant jest niewielka, natomiast nie każda decyzja jest zła. Tu mamy do czynienia z decyzją wydaną na wniosek wydziału polityki gospodarczej i nieruchomości, który zajmuje się sprzedażą nieruchomości. Wysokość budynku została określona w analizie wydziału architektoniczno - budowlanego i wynika z niej, że należy się oprzeć na sposobie zagospodarowania sąsiednich nieruchomości. Znacznie więcej jest na tym terenie budynków niższych od tego 11-to piętrowego i to one narzucają charakter zabudowy, jej wysokość oraz linię zabudowy. Uważam, że czasami narzędzie w  postaci decyzji jest przydatne. Używał Pan radny określenia „4 kondygnacje”, a chodzi o 3 piętra i parter, a konkretnie o 12 metrów wysokości. Czterech pięter na tej wysokości nie da się zrobić. Decyzja o warunkach zabudowy sprawdza się tam, gdzie występuje intensywna zabudowa. Ja też jestem zwolennikiem poglądu, że w sensie ogólnym lepszy jest plan niż decyzja, ale w tym przypadku decyzja jest zrobiona przyzwoicie. Inwestor może oczywiście złożyć wniosek, w którym określi inny cel zabudowy, ale to nie podważy ustaleń analizy. W tym konkretnym przypadku nie podzielam obaw Pana radnego.

 

Radny Tadeusz Szemiot zapytał o termin przygotowania planu dla przedmiotowego obszaru. – Czy zdarzają się przypadki, kiedy pomimo dobrej woli, potem, przed sądem, okazuje się, że Miasto przegrywa?

 

Wiceprezydent Marek Stępa- nie przystąpiliśmy do prac nad planem dla tego obszaru, aczkolwiek jest on brany pod uwagę. Według mojej oceny przystąpienie jest możliwe w najlepszym przypadku za rok, a więc najprędzej za 2,5 roku mógłby być gotowy.

Oczywiście jest możliwe, że decyzje sądu mogą przewrócić do góry nogami ustalenia decyzji, ale dotyczy to także planów, których ustalenia mogą być podważane przez obywateli, a sądy mogą – i tak się zdarza – uchylić zapisy planów.

 

B. Krzyżankowski- z podstawy prawnej należy wnioskować, że sąd może pozwolić na zwiększenie gabarytów. Skoro Pan Wiceprezydent nie może zagwarantować, że tak się w tym przypadku nie zdarzy, to poczekajmy na plan. Nie psujmy miasta. Po tej stronie Al. Legionów są domki jednorodzinne. W pobliżu stoją co prawda bloki wieżowce, ale jest to enklawa domów jednorodzinnych. Jest to część miasta, która nie ma szczęścia. Na ulicy Ujejskiego 9 powstało już bloczysko.

 

Marcin Horała- jest to teren bardzo specyficzny. Czy istnieje konkretny interes Miasta, czy interes publiczny w sprzedaży działki już teraz, a nie po uchwaleniu planu miejscowego zagospodarowania?

 

M. Stępa- interes publiczny nie polega na sprzedaniu konkretnej działki. Polega na rozsądnym gospodarowaniu miejskim mieniem. Miasto uzyskuje w ten sposób środki. Ktoś na terenie buduje i przysparza mu wartości. Dlaczego akurat ta działka? Ponieważ jest przygotowana do sprzedaży. Przygotowania do sprzedaży polegają m. in. na występowaniu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Czy istnieje ryzyko? Oczywiście nie mogę zadeklarować, że na pewno nie, natomiast w moim przekonaniu przygotowane to zostało na tyle rzetelnie, że ustalenia powinny się utrzymać w mocy.

Pan radny Krzyżankowski przywołał kwestię 11-to piętrowego budynku, ale w tym przypadku zabudowanych działek jest mnóstwo. Rzeczywiście jest tam też wieżowiec i nikt tego nie pominął, ale decyduje dominujący typ zabudowy, a to powoduje, że pułap, który można osiągnąć jest pułapem 12 metrów.

 

UCHWAŁA NR XLII/865/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Gdyni, przy ul. Legionów, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, została podjęta: 21/5/2

 

Ad 4.6.

Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił radny Grzegorz Taraszkiewicz.

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Strategii- pozytywna

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

/w.w. komisje pozytywnie zaopiniowały wszystkie projekty z bloku dot. nieruchomości/

 

UCHWAŁA NR XLII/866/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Chylońskiej, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 4.7.

Przedstawiła radna Beata Szadziul.

 

UCHWAŁA NR XLII/867/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Pokrzywowej, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 4.8.

Przedstawiła r. B. Szadziul.

 

UCHWAŁA NR XLII/868/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Sojowej, została podjęta jednogłośnie: 28 gł. za

 

Ad 4.9.

Projekt przedstawiła, zgodnie z treścią załącznika, Wiceprzewodniczący RM, radna Joanna Zielińska.

 

Opinie pozytywne 3 komisji (j.w.) i Komisji Sportu.

 

UCHWAŁA NR XLII/869/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy Alei Jana Pawła II, została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za

 

Ad 4.10

Przedstawiła radna M. Wagner.

 

UCHWAŁA NR XLII/870/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej  w Gdyni, przy ul. K. Ujejskiego 23-25. została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 4.11

Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawiła Wiceprezydent Ewa Łowkiel.

 

Opinie komisji:

Komisja Zdrowia- pozytywna

Komisja Samorządności- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XLII/871/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany uchwały  powołującej Radę Społeczną przy SPZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni, ul. Żwirki i Wigury 14, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 4.12

Projekt przedstawił Przewodniczący Komisji Statutowej, radny Andrzej Kieszek.

Radny poinformował o 2. autopoprawkach:

- w tytule projektu, po słowach: „w sprawie” dodanie słowa: „wzniesienia”;

- w paragr. 1. w miejsce słowa „lokalizacji” wpisanie słowa „wzniesienia”

Radny poinformował o zastrzeżeniach Rady Dzielnicy Kamienna Góra, która wolałaby umiejscowić pomnik w bardziej reprezentatywnym, jej zdaniem, miejscu.

Radny Kieszek poinformował o zapewnieniu inwestora, że teren będzie ładnie przygotowany.

 

DEBATA:

 

Paweł Stolarczyk- rada podejmując uchwałę w prywatnej sprawie tworzy precedens. Pomnik jako element małej architektury nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, tym bardziej, że dotyczy to prywatnej działki. Nie wymaga także akceptacji, pozytywnej opinii Rady Miasta, o którą wystąpił Pan Andrzej Boczek w imieniu swojej firmy AB Inwestor. Budowniczy pomnika musi jedynie przestrzegać, aby budowla nie naruszała przepisów stanowiących o zakazie propagowania komunizmu lub faszyzmu, a także, aby nie naruszała przepisów o zakazie obrażania uczuć religijnych oraz powszechnie obowiązujących norm moralnych. Oczywiście, w tym konkretnym przypadku te warunki są spełnione, bo dotyczy to szlachetnej postaci Płk. Ryszarda Kuklińskiego, ale decyzja o budowie takiego pomnika na prywatnej działce jest prywatną sprawą jej właściciela. Chcę podkreślić, że po sprzedaży mieszkań zmieni się układ właścicielski i przyszła wspólnota mieszkaniowa może mieć inne zdanie na temat postawienia pomnika na tej posesji, ponieważ zwiedzający mogą stać się uciążliwymi gośćmi dla mieszkańców, a przecież pomnik ma być ogólnie dostępny. Inaczej wyglądałaby sprawa, gdyby część działki z pomnikiem została przekazana Miastu. Wtedy moglibyśmy się zastanawiać nad taką darowizną. W tej sytuacji opinia Rady Miasta jest elementem promocji i tworzy precedens oraz powód do następnych wystąpień o budowę pomników znanych postaci na prywatnych terenach. Jak zauważyła Rada Dzielnicy Kamienna Góra, w przypadku publicznego dobra jakim jest postać Płk. Ryszarda Kuklińskiego, jego pomnik zasługuje na bardziej reprezentacyjne miejsce niż prywatna posesja. Panu Andrzejowi Boczkowi należą się słowa podziękowania za to, że chce uhonorować tą postać, ale uważam, że Radzie Miasta nic do tego.

 

Zygmunt Zmuda Trzebiatowski- po pierwsze chcę wyrazić swoje uznanie dla Pana Boczka, który wziął na siebie koszt realizacji tego przedsięwzięcia. Rada w treści projektu nie wyraża zgody, tylko pozytywnie opiniuje. Zostaliśmy poproszeni o wyrażenie takiej opinii i leży to w kompetencjach rady. Myślę, że inwestorowi zależy na tym, żeby uczynić z tego miejsca dobro wspólne. W ten sposób zaprasza radę do włączenia się do dzieła. Nie zgadzam się, że fakt, iż jest to działka prywatna czyni to miejsce mniej godnym, niż gdyby należała do gminy.  Myślę, że własność nie ma to nic do rzeczy. Pewnie każdy z nas znalazłby w naszym mieście miejsca, które wyglądają nie tak, jakbyśmy chcieli i jednocześnie zna miejsca, gdzie prywatna opieka czyni je atrakcyjnymi.

 

A. Kieszek- rada nie ingeruje w teren prywatny, tylko przychyla się do wniosku i jest to kompetencja Rady Miasta.

 

M. Horała- cieszy zgoda, że Pan Ryszard Kukliński zasługuje na szacunek i upamiętnienie. Nie chodzi o to, że działka prywatna jest miejscem mniej godnym z istoty. Nie wątpiąc w szczere intencje Pana Boczka, za co mu jeszcze raz chwała, zwracam uwagę, że nie jest zagwarantowane, że nie wejdzie to w stan posiadania wspólnoty mieszkaniowej, która może mieć inne priorytety co do zarządzania wspólną przestrzenią. Dobrze byłoby uzgodnić ze wspólnotą formę zagospodarowania.

 

UCHWAŁA NR XLII/872/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia opinii w sprawie lokalizacji pomnika pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, została podjęta: 22/0/5

 

Ad 4.13

W imieniu Komisji Statutowej projekt przedstawił jej Przewodniczący, radny A. Kieszek.

 

UCHWAŁA NR XLII/873/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni w spr. nadania nazwy placowi w Gdyni, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 4.14

W imieniu Komisji Rewizyjnej, projekt przedstawił jej Przewodniczący, radny Stanisław Borski, informując: - Uchwała dotycząca przedmiotowej sprawy była już podjęta w styczniu b.r., jednak Pan Wojewoda zarzucił uzasadnieniu zbytnią  lakoniczność. W obecnym uzasadnieniu projektu zostały uwzględnione wszystkie, wskazane przez Wojewodę kwestie. Pod względem formalnym projekt z uzasadnieniem został sprawdzony przez radcę prawnego K. Czupretę i radców prawnych ZDiZ.

Radny wnioskował w imieniu Komisji Rewizyjnej o podjęcie przedmiotowej uchwały.

 

Opinia Komisji Rewizyjnej- jednogłośnie pozytywna

 

UCHWAŁA NR XLII/874/14 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie skargi pana K. S. została podjęta: 25/0/1

 

Ad 4.15

Po przedstawieniu danych zawartych w projekcie zmieniającym budżet na rok 2014 i treści autopoprawki (patrz załączniki), Skarbnik Miasta Krzysztof Szałucki informował: - W trakcie posiedzeń komisji sprecyzowano wiele problemów i pytań, na które staraliśmy się rzetelnie odpowiedzieć. Zmiany dotyczą nie tylko bieżącego budżetu, ale i budżetów 4. najbliższych lat.

 

Wszystkie komisje RM zaopiniowały projekt pozytywnie.

 

DEBATA:

 

T. Szemiot- wyrażam swoje głębokie nieukontentowanie z tytułu zmniejszenia wydatków na modernizację dróg gminnych o kwotę przeszło 3. mln. zł. Historia ta powtarza się co roku i podaje się wciąż te same argumenty. Padały propozycje m. in. stworzenia rezerwowej listy inwestycji drogowych. Zabiera się z tej pozycji 3 mln. zł. w roku wyborczym.

Proszę o informację, jaki jest na dzisiaj kosztorys imprezy Red Bull Air Race Word Championschip.

 

M. Horała- nie tylko zabiera się 3 mln. zł. z modernizacji dróg. Przebudowa  Bobrowej i Zwierzynieckiej  to inwestycja opóźniająca się od wielu lat, a jest bardzo potrzebna. Trzeba ocenić zdecydowanie negatywnie sprawę kolejnego odsunięcia w czasie realizacji tej inwestycji. Dotyczy to również budowy kanalizacji deszczowej na Placu Dworcowym w Chylonii. Pozostaje tylko przyklasnąć przyszłościowym planom budowy węzła integracyjnego, ale chciałoby się cokolwiek przy tej okazji skonkretyzować. Nie znalazłem środków na chociażby przygotowanie dokumentacji odnośnie węzła. Są tylko mgliste deklaracje. Za to kolejne kwoty przeznacza się na imprezy i o ile zlot żaglowców nie budzi wątpliwości, choć też nie traktowałbym związanych z tym wydatków bezrefleksyjnie, to druga impreza będąca promocją jednego z napojów energetycznych budzi już poważne wątpliwości. Nie wiem, czy to jest akurat ten moment na przeznaczanie tak dużych kwot na tego rodzaju cel, zwłaszcza że w pierwotnym budżecie przewidziane są bardzo duże kwoty. Rodzi się wiele wątpliwości. Ważne inwestycje niezrealizowane, natomiast przeznacza się kolejne miliony na imprezy.

 

Z. Zmuda Trzebiatowski- mnie też martwi, że bliska mi inwestycja na Demptowie nie zostanie w tym roku zrealizowana. Myślę, że w tej sprawie zrobiłem tyle, ile radny może zrobić, ale teza o nieprzygotowaniu Miasta nie broni się wobec faktów. Musimy czekać na wynik postępowania sądowego. Też mnie to martwi, natomiast nieuprawnione jest czynienie z tego pretekstu do twierdzenia, że oto znowu na inwestycję daje się mniej środków. Trudno tu znaleźć związek przyczynowo – skutkowy. Tym razem ruch jest poza urzędem i Miastem.

 

Głos jako Pełnomocnik Prezydenta zabrał radny Bartosz Bartoszewicz: - Wypowiedź radnego Horały świadczy o pewnej niewiedzy. Cieszy troska o budżet Miasta, jednak projekt Red Bull Air Race nie jest promocją firmy. To nie promocja, a mistrzostwa świata i wymaga to uczestnictwa arbitrów sprawdzających, czy wszystkie procedury są zachowane. Chodzi o jeden z najwspanialszych, elitarnych sportów na świecie. Zostaliśmy wybrani spośród stu miast na świecie, aplikujących o organizację tych mistrzostw. Jest to inwestycja typowo budżetowa jeśli chodzi o promocję miasta i mająca istotny, pozytywny wpływ na zawartość portfeli mieszkańców. W roku 2010 reportaż na temat wyścigu uzyskał nagrodę Grammy. Oglądało te wyścigi ponad 180 milionów widzów na świecie. Budżet mistrzostw wynosi od 25 do 27 mln. zł. Wkład Miasta to 1 mln. EURO i dotyczy jedynie tego, co dzieje się w powietrzu. Staramy się optymalizować budżet i likwidować wszystkie zbędne wydatki, ale będą jeszcze kolejne przesunięcia. Kwota, która już została przekazana przez Miasto, zostanie przeznaczona na promocję. O wiele więcej środków na ten cel przekaże firma Red Bull

 

Powyższe informacje potwierdził Skarbnik K. Szałucki dodając: - Kontrakt podstawowy to 1 mln. EURO. Z punktu widzenia budżetu, jeśli zaakceptujecie Państwo zmiany, 1 mln.  zł. zostanie skierowany na działania związane wyłącznie z organizacją tej imprezy. Nastąpi jeszcze przesunięcie i na tę okoliczność w rezerwie ogólnej są zagwarantowane środki. Na cele związane z bezpieczeństwem nie tylko Red Bull Air Race, ale też innych imprez jest przewidziana kwota 403 tys. zł. Na oczyszczanie miasta w związku z imprezami przeznacza się 270 tys. zł. Nie umiem powiedzieć, ile konkretnie przeznaczy się na Red Bull Air Race, a ile na inne imprezy.

Nie mogę się zgodzić ze stwierdzeniem Pana Horały, że wydajemy środki niefrasobliwie czy bez refleksji. Jestem postrzegany jako trudny partner w rozmowach o budżecie. Proszę mi wierzyć, że wszystko odbywa się bardzo „frasobliwie”, ale z niektórymi działaniami trudno mi polemizować – one muszą mieć miejsce.

 

M. Horała- odpowiadając radnemu Trzebiatowskiemu: pełna zgoda co do inwestycji na Demptowie, natomiast nie mam poczucia, że ma tam miejsce pełne zaangażowanie.

Co do pokazów lotniczych, to osobiście słyszałem już wiele razy nazwę pewnego napoju, więc aspekt promocji firmy ma niewątpliwie miejsce, choć zapewne jest tu szereg innych celów.

Zwracając się do Skarbnika Miasta radny wyjaśniał: - Nie powiedziałem, że wydawaliście Państwo niefrasobliwie, tylko że „nie należy wydawać niefrasobliwie”.

Podtrzymuję nasze negatywne stanowisko. Tej poprawki poprzeć nie możemy.

 

Wiceprzewodnicząca Joanna Zielińska- Gdynia po raz kolejny będzie organizatorem Zlotu Żaglowców (po raz szósty). Żeby wydawać frasobliwie, zrezygnowaliśmy z udziału licencjonodawcy. Tegoroczny budżet to około 2 mln. zł. Pieniądze wykazane w projekcie przeznaczy się głównie na  zabezpieczenie wodne. Zawsze są to pieniądze dobrze wydane. Liczba osób, które przybyły ostatnio na zlot, przekroczyła 2 miliony. To naprawdę dobra promocja i dobrze wydane pieniądze.

 

UCHWAŁA NR XLII/875/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2014 została podjęta: 18/7/0

 

Ad 4.16

Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił p. K. Szałucki.

 

Opinie wszystkich komisji RM pozytywne

 

UCHWAŁA NR XLII/876/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2014-2033, została podjęta: 17/4/3

 

Ad 4.17

Projekt przedstawił, zgodnie z treścią zał. , radny A. Bień.

 

UCHWAŁA NR XLII/877/14 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa  na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych w pasie drogowym ul. Zygmunta Augusta, została podjęta jednogłośnie: 19gł. za

 

Ad 4.18

Zgodnie z treścią załącznika przedstawił radny St. Borski.

 

Opinia Komisji Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XLII/878/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych w pasie drogowym ul. Górniczej, została podjęta jednogłośnie: 20 gł. za

 

Ad 4.19

Przedstawił radny A. Bień.

 

Opinia Komisji Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XLII/879/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu, nieruchomości położonej w pasie ul. Władysława IV i !0-go Lutego, została podjęta jednogłośnie: 20 gł. za

 

Ad 4.20

Przedstawił radny A. Bień.

 

Opinia komisji j.w.

 

UCHWAŁA NR XLII/880/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Portowej, została podjęta jednogłośnie: 20 gł. za

 

Ad 4.21

Paweł Brutel- projekt uproszcza sposób głosowania nad budżetem obywatelskim. W dotychczasowej uchwale wskazuje się, że głosujący podaje imię i nazwisko, adres zameldowania i PESEL. Projekt proponuje to zawęzić tylko do PESEL-u. Obecna propozycja ma także na celu ułatwienie głosowania osobom, które nie do końca sobie radzą z systemem elektronicznym.

 

Opinia Komisji Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

 

DEBATA:

 

Paweł Stolarczyk- proponowana zmiana idzie w dobrym kierunku. Mieszkańcy oczekują jednak bardziej znaczących reform. Spodziewam się, że to dopiero początek zmian. Postulowane zmiany były już w debatach wyrażane. Pisałem też o tym do Pana Prezydenta przy okazji składania interpelacji z 11 marca b.r., w której prosiłem o rozważenie zmian co do sztywnego podziału kompetencji mieszkańców – dotychczas ich wnioski mogą dotyczyć tylko zamieszkałych przez nich dzielnic. Do tej pory nie otrzymałem na tą interpelację odpowiedzi.

 

Mirosława Król- na wielu konsultacjach padały głosy mieszkańców, aby zmieniono kryterium wieku. Czy można wprowadzić wiek „od 16 lat”? Na razie obowiązuje wiek od zera, czyli od wieku niemowlęcego.

 

M. Horała- zachęcam do wyszukania w sieci raportu Fundacji Batorego na temat budżetów obywatelskich. Jest to bardzo ciekawy i porównawczy raport. Budżet Gdyni najlepiej w nim nie wypada. Należy do jednego z niższych kwotowo. Zawiera szereg złych rozwiązań wg autorów raportu. Krytykowany jest  zakres tematyczny, czy  brak procedury odwoławczej. Myślę, że warto się z tym zapoznać, żeby ten budżet rozwijał się w dobrym kierunku. Zmiana jest dobra, ale nie wyczerpuje zakresu potrzebnych zmian.

 

P. Brutel- konsultacje trwają i podczas nich spisujemy wszelkie uwagi i propozycje mieszkańców. Biegnie pierwszy rok funkcjonowania budżetu obywatelskiego i byłbym ostrożny z wyciąganiem wniosków przed zakończeniem głosowania. Jeśli chodzi o prośbę radnej Król, to ja fakt, że młodzi ludzie bez ograniczeń wiekowych mogą głosować, traktuję jako wartość. Odbieram sygnały od mieszkańców, że budżet odpowiada ich oczekiwaniom. Po zakończeniu głosowania zapraszamy do konsultacji. Wnioski będą wyciągnięte.

 

UCHWAŁA NR XLII/881/14 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdyni w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za

 

Ad 5.

Sprawozdanie z prac Komisji Kultury, przedstawione przez jej Przewodniczącą, radną Joannę Chacuk, stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 6.

Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Leszczynki, przedstawione przez p. Teodozję Janki,  jest załączone do protokołu.

 

Ad 7.

Stanisław Szwabski- na poprzedniej sesji informowałem o pracach związanych z absolutorium. W tym zakresie Zarząd związku współpracował z Komisją Rewizyjną. 14 kwietnia b.r. Zgromadzenie podjęło jednogłośnie wszystkie uchwały udzielające Zarządowi absolutorium. RIO zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z realizacji budżetu jak i wniosek Komisji Rewizyjnej dotyczący udzielenia Zarządowi związku absolutorium.

Związek przygotowywał przez kilka miesięcy plan aglomeracji, o czym informowałem, w porozumieniu z wszystkimi gminami związkowymi. Ostatnim akordem było jego przyjęcie na początku kwietnia przez sejmik wojewódzki. Przypominam, że plan aglomeracji dotyczy gospodarki ściekami na terenach gmin tworzących obszar aglomeracji.

 

Ad 8.

Do Prezydium interpelacje nie wpłynęły.

 

Ad 9.

Radna Beata Szadziul poinformowała o przedłożeniu sprawozdania z projektu „Gdynia rodzinna”. – Udało się nam rozpocząć realizację większości projektów. Wszelkie pytania i uwagi proszę składać na moje ręce.

 

Maja Wagner- zapraszam Państwa do wzięcia udziału w Eko Targach, które odbędą się na terenie Parku Naukowo - Technologicznego. Tematem przewodnim targów będzie zdrowe odżywianie się.

 

Radny Grzegorz Taraszkiewicz poinformował o terminie sesji Młodzieżowej Rady Miasta – 13 maja b.r.; godz. 18

 

Ad 10.

Wniosek zgłosił radny T. Szemiot: - Chcę zaproponować rozwiązanie w związku z trybem prac nad skargami. Chodzi o stworzenie tabeli, w postaci np. narzędzia informatycznego, z informacjami dot. daty wpływu, przedmiotu skargi, itp. Chodzi o radnych, którzy się tym interesują, a skarżą się, że nie otrzymują w odpowiednim czasie materiałów. Chodzi o pokazanie, jakie sprawy są przedmiotem skarg i  która komisja zajmuje się nimi. Jest to wniosek do Przewodniczącego RMG.

 

Ad 11.

Termin kolejnej sesji: 28 maja b.r.; godz. 12

 

Ad 12.

Zakończenie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, dr Stanisław Szwabski.

 

 

Na podstawie stenogramu zredagowała:

 

insp. Zofia Kostrzewska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 10.04.2014
Data udostępnienia informacji: 10.04.2014
Ostatnia aktualizacja: 15.01.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.01.2016 09:22 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
15.01.2016 09:21 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
23.12.2014 09:10 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
17.04.2014 12:24 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
17.04.2014 09:34 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
17.04.2014 08:07 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
10.04.2014 09:51 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
10.04.2014 08:02 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
10.04.2014 08:00 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
10.04.2014 07:51 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska