XLI Sesja Rady Miasta z dn. 26 marca 2014 r.

PORZĄDEK OBRAD

XLI SESJI RADY MIASTA GDYNI

26 marca 2014 roku

GODZ. 12.00, s. 105 UM

 

  1. Otwarcie sesji Rady Miasta, 
  2. Przyjęcie porządku obrad,
  3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miasta,
  4. Projekty uchwał w sprawach:

 

4.1   zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta na stałe obwody głosowania, zobacz projekt,

4.2   utworzenia na obszarze miasta Gdyni odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zobacz projekt,

4.3   określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zobacz projekt,

4.4   programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gdyni na rok 2014, zobacz projekt,

4.5   raportu z realizacji w 2013 roku w Gdyni Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zobacz projekt,

4.6   przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni, zobacz projekt,

4.7   przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Cisowa w Gdyni, rejon ulic Morskiej i Chylońskiej, zobacz projekt,

4.8   przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Karwiny w Gdyni, rejon Obwodnicy Trójmiasta i ul. Nowowiczlińskiej, zobacz projekt,

4.9   udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni, zobacz projekt,

4.10                       planu nadzoru nad żłobkiem, klubem dziecięcym oraz dziennym opiekunem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3, zobacz projekt,

4.11                       likwidacji I Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Usługowych w Gdyni ul. Morska 75, zobacz projekt,

4.12                       likwidacji II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kolegium Miejskim Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdyni ul. Raduńska 21, zobacz projekt,

4.13                       likwidacji III Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Gdyni ul. Energetyków 13, zobacz projekt,

4.14                       likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych w Gdyni przy ul. Energetyków 13A, zobacz projekt,

4.15                       wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Cechowej, zobacz projekt,

4.16                       wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Sopockiej, zobacz projekt,

4.17                       wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Architektów, zobacz projekt,

4.18                       wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Boisko, zobacz projekt,

4.19                       ułatwienia przeprowadzenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (w sprawie zmiany Statutu Miasta Gdyni i Regulaminu Rady Miasta Gdyni) (projekt obywatelski), zobacz projekt,

 

5.                           Sprawozdanie z prac Komisji Oświaty,

6.                           Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Karwiny.

7.                           Informacja o pracach Związku Komunalnego.

8.                           Interpelacje.

9.                           Informacje.

10.                        Wolne wnioski.

11.                        Ustalenie terminu następnej sesji.

12.                        Zakończenie obrad. 

 

Aneks do porządku obrad

XLI sesji Rady Miasta Gdyni

26 marca 2014 r.

 

 

 

Projekty uchwał w sprawach:

 

 

 

1.         uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Kamienna Góra i Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic J.Słowackiego, I.Krasickiego i al. Marsz. Piłsudskiego, zobacz projekt

 

 PROTOKÓŁ NR 41/14

XLI SESJI

RADY MIASTA GDYNI

Gdynia, 26 marca 2014 r.

 

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie sesji Rady Miasta, 
  2. Przyjęcie porządku obrad,
  3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miasta,
  4. Projekty uchwał w sprawach:

 

4.1  zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta na stałe obwody głosowania,

4.2  utworzenia na obszarze miasta Gdyni odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego,

4.3  określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

4.4  programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gdyni na rok 2014,

4.5  przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni

4.6  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Cisowa w Gdyni, rejon ulic Morskiej i Chylońskiej,

4.7  przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Karwiny w Gdyni, rejon Obwodnicy Trójmiasta i ul. Nowowiczlińskiej,

4.8  udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni,

4.9  raportu z realizacji w 2013 roku w Gdyni Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

4.10                     planu nadzoru nad żłobkiem, klubem dziecięcym oraz dziennym opiekunem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3,

4.11                     likwidacji I Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Usługowych w Gdyni ul. Morska 75,

4.12                     likwidacji II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kolegium Miejskim Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdyni ul. Raduńska 21,

4.13                     likwidacji III Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Gdyni ul. Energetyków 13,

4.14                     likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych w Gdyni przy ul. Energetyków 13A,

4.15                     wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Cechowej,

4.16                     wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Sopockiej,

4.17                     wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Architektów,

4.18                     wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Boisko,

4.19                     ułatwienia przeprowadzenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (w sprawie zmiany Statutu Miasta Gdyni i Regulaminu Rady Miasta Gdyni) (projekt obywatelski),

4.20                     zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2014-2033,

4.21                     uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Kamienna Góra i Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic J. Słowackiego, I. Krasickiego i al. Marsz. Piłsudskiego

 

5.                           Sprawozdanie z prac Komisji Oświaty,

6.                           Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Karwiny.

7.                           Informacja o pracach Związku Komunalnego.

8.                           Interpelacje.

9.                           Informacje.

10.                       Wolne wnioski.

11.                       Ustalenie terminu następnej sesji.

12.                       Zakończenie obrad.

 

 

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki.

Pełna treść opinii komisji – patrz biuletyn rady stanowiący załącznik.

Wyniki głosowań każdorazowo podawane są w nast. kolejności: głosy „za”; głosy „przeciw”; głosy „wstrzymujące się”.

Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą

 

 

Ad 1.

Otwarcie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, radny Stanisław Szwabski.

 

Ad 2.

Wniosek do porządku obrad zgłosił Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki  - o wprowadzenie w trybie nadzwyczajnym projektu uchwały dotyczącego zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Uzasadniając tryb wniesienia projektu pan Szałucki informował: - Otrzymałem wczoraj informację o rozstrzygnięciu przez Pana Marszałka, związanym z zasileniem finansowym taboru w województwie pomorskim, co obliguje nas do wprowadzenia stosownych zmian.

 

Powyższy wniosek przyjęto jednogłośnie: 26 gł. za.

 

Porządek zmodyfikowany w wyniku w/w zmiany i uzupełniony o aneks przyjęto jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 3.

 

Wobec braku uwag Przewodniczący St. Szwabski uznał protokół XL sesji za przyjęty.

 

Ad 4.1.

Projekt, zgodnie z treścią załączonego dokumentu, przedstawił Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, pan Mariusz Szpaczyński.

Pan Szpaczyński przypomniał: – Wybory przeprowadza się w stałych obwodach. Podziału na stałe obwody dokonuje Rada Gminy na wniosek Prezydenta. Rada ustala numery i granice siedzib. Prezydentowi przysługuje prawo wnoszenia zmian do podziału na obwody, a także w zakresie określania siedzib.

Omówione zmiany jak w załączniku do protokołu.

Naczelnik poinformował o zmianie w podstawie prawnej, wprowadzonej na wniosek Komisarza Wyborczego, tj. dopisanie artykułu 13 paragr. 3 i  art. 13a paragr. 3. (przyjęto w formie autopoprawki).

Pozostałe autopoprawki przedstawione przez Naczelnika dotyczyły:

- dopisania  ulicy Bądkowskiego (pkt 8a w paragr. 1);

- tekstu jednolitego (stanowi załącznik),  który uzupełniono o ulicę Łanową 22

 

Opinia Komisji Samorządności-  pozytywna

 

UCHWAŁA NR XLI/841/14 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta na stałe obwody głosowania, została przyjęta jednogłośnie: 28 gł. za

 

Ad 4.2

Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił p. M. Szpaczyński.

 

Opinia Komisji Samorządności- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XLI/842/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie utworzenia na obszarze miasta Gdyni odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, została podjęta jednogłośnie: 28 gł. za

 

Ad 4.3.

O zadaniach, na które przeznacza się dodatkowe środki z PFRON (podział zgodny z propozycją Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych), mówił Wiceprezydent Michał Guć,

Projekt uzyskał pozytywną opinię PRRON.

Szczegółowe informacje jak w załączniku.

 

Opinia Komisji Zdrowia- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XLI/843/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za

 

Ad 4.4.

Projekt przedstawił, zgodnie z treścią zał., Wiceprezydent M. Guć.

Wiceprezydent  przypomniał o ustawowym obowiązku przyjęcia przez Radę Miasta do końca roku programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

 

Opinia Komisji Samorządności- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XLI/844/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gdyni na rok 2014, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 4.5.

Prezentująca projekt Wiceprezydent Ewa Łowkiel przedstawiła na wstępie prezentacji autopoprawki:

- str. 1 (ostatnie zdanie) – wpisanie słów: „w celach niemedycznych” (zamiast: „w celach medycznych”);

- w tytule tabeli na str. 3. zamiast określenia „odurzających” wpisanie: „…niedozwolonych, w tym psychoaktywnych”) oraz wykreślenie z tabeli słów:  „Viagra” oraz „środki wczestoporonne”;

- str. 9 – w akapicie poprzedzającym pkt III w miejsce słów „oprócz tytoniu” wpisanie: „oprócz nikotyny”;

- str. 9 – w tytule pkt-u III, w miejsce roku  2012 wpisanie: 2013 r.;

Wiceprezydent E. Łowkiel omówiła strukturę dokumentu (stanowi załącznik).

 

Opinie komisji:

Komisja Zdrowia- pozytywna

Komisja Sportu- pozytywna

Komisja Samorządności- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XLI/845/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie raportu z realizacji w 2013 r. w Gdyni Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 4.6.

Wiceprezydent Marek Stępa- okazało się, że część zapisów uchwalonego studium, dotycząca ogrodów działkowych, wzbudziła niepokój działkowiczów, którzy odczytali te zapisy jako zapowiedź rychłej likwidacji ogrodów. Nic takiego nie było zamiarem projektodawców, czego dowodem jest chociażby to, że analogiczne zapisy zawarte były w wersji studium z 2008 r. Skorzystaliśmy z nich przy likwidacji ogrodów „Stokrotka”, ale przypomnę, że był to proces zainicjowany przez samych „ogródkowiczów”. Chcemy, aby studium było czytane zgodnie z intencjami jego autorów, dlatego proponujemy zmianę. Proponowane zapisy nie powinny już budzić niepokojów czy wątpliwości.

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

Komisja Strategii- pozytywna

 

Wystąpienie radnego Pawła Stolarczyka: - Przypomnę, że podczas dyskusji w styczniu nad poprzednią, dopiero co uchwaloną zmianą studium, padły słowa: „rada ani w tej, ani w poprzedniej kadencji nie przyjęła ani jednego planu, w którym miejska zieleń przeznaczona byłaby pod zabudowę”. Stwierdzenie takie zaprzecza nawet podejmowanej dziś uchwale, ponieważ nie sposób argumentować, że parki, skwery, zieleńce, jak np. Skwer Plymouth, to działki między budynkami, które zarosły przypadkowym zielskiem. Odnośnie ogrodów działkowych dotychczasowe działania miasta, jak np. w Orłowie wpisanie do przyjętego planu zagospodarowania zmiany funkcji terenu istniejących ogrodów działkowych, były kontynuowane przez przyjęte w styczniu zapisy w studium o perspektywicznym założeniu likwidacji ogrodów działkowych, których lokalizacje uważa się za niewłaściwe z powodu „szans dla miasta”. Cytuję za str. 64 studium: „Zakłada się perspektywiczną likwidację ogrodów działkowych, których lokalizację uznaje się za niewłaściwą z punktu widzenia uciążliwości wywołanych przez inne elementy zagospodarowania lub z punktu widzenia szans, jakie stworzone by zostały dla miasta w przypadku eliminacji funkcji ogrodów działkowych z takiego obszaru”. A zatem, obowiązujące obecnie zapisy słusznie zostały zinterpretowane wśród działkowców jako zamiar likwidacji ogrodów, a w najlepszym razie ich przeniesienia na peryferia miasta. Jak mówi przysłowie „pierwsza jaskółka wiosny nie czyni”, niemniej przystąpienie do zmiany studium w zakresie zapisów dotyczących zielonych terenów otwartych i ogrodów działkowych, a w efekcie zadeklarowanie przejrzystej polityki miasta, to krok w dobrym kierunku. Czas pokaże, czy  konkretne zapisy nowych albo zmienianych planów zagospodarowania przestrzennego będą odzwierciedlały deklarowane dziś intencje.

 

UCHWAŁA NR XLI/846/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni, została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za

 

Ad 4.7.

Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przestawił radny Grzegorz Taraszkiewicz.

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

Komisja Strategii- pozytywna

 

Łukasz Cichowski- bardzo dobrze, że przystępujemy do sporządzenia planu. W uzasadnieniu czytamy, że jednym z celów jest weryfikacja rozwiązań komunikacyjnych. Czy to dotyczy też skrzyżowania Chylońskiej i Morskiej? W północno – wschodniej części planu jest działka, która nie ma żadnej drogi dojazdowej – jest odcięta od ulicy Janowskiej przez zamknięte osiedle. Nie ma też dostępu do ulic Chylońskiej i Morskiej, bo droga prowadzi przez teren potencjalnego inwestora. Proszę o rozwiązanie tego problemu.

 

UCHWAŁA NR XLI/847/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Cisowa w Gdyni, rejon ulic Morskiej i Chylońskiej, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za

 

Ad 4.8.

Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawiła radna Beata Szadziul.

 

Opinie komisji jak w punkcie 4.7.

 

UCHWAŁA NR XLI/848/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Karwiny w Gdyni, rejon Obwodnicy Trójmiasta i ul. Nowowiczlińskiej, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za

 

Ad 4.9.

Miejski Konserwator Zabytków Robert Hirsch poinformował o wpłynięciu w bieżącym roku 22. wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie. Jeden z wniosków nie spełniał wymogów formalnych, tym samym więc nie podlegał rozpatrzeniu. Proponuje się rozpatrzyć pozytywnie w całości lub części 13 wniosków (szczegółowy opis jak w załączniku).

Autopoprawka: str. 2 załącznika do projektu: w części tabeli dot. budynków z grupy 2., w punkcie 6. w miejsce kwoty: 81 312,18 wpisanie: 61 454,83.

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Kultury- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XLI/849/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 4.10

Prezentująca projekt Wiceprezydent E. Łowkiel wskazała, że wprowadzane zmiany wynikają ze zmienionych  zapisów ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3., zgodnie z którymi wykreślony zostaje obowiązek gminy w zakresie dokonywania wizytacji placówek przed wpisaniem ich do rejestru.  

 

Opinie komisji:

Komisja Zdrowia- pozytywna

Komisja Oświaty-  pozytywna

 

UCHWAŁA NR XLI/850/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie planu nadzoru nad żłobkiem, klubem dziecięcym oraz dziennym opiekunem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3., została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 4.11

Przedmiotowy projekt, jak i kolejne, dotyczące likwidacji placówek edukacyjnych, przedstawiła radna Małgorzata Balsewicz.

Radna przypomniała, że zamiar likwidacji został przedstawiony Wysokiej Radzie w styczniu b.r., w następstwie czego podjęto stosowne uchwały. Likwidowane szkoły formalnie już nie istnieją – nie mają słuchaczy.

Projekty z uzasadnieniami stanowią załączniki.

 

Opinia Komisji Oświaty – pozytywna (dot. projektów do nr-u 4.14 włącznie)

 

UCHWAŁA NR XLI/851/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego w Zespole Szkół  Usługowych w Gdyni, ul. Morska 75, została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za

 

Ad 4.12

 

UCHWAŁA NR XLI/852/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie likwidacji II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kolegium Miejskim, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdyni, ul. Raduńska 21, została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za

 

Ad 4.13

 

UCHWAŁA NR XLI/853/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie likwidacji III Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Gdyni, ul. Energetyków 13, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za

 

Ad 4.14

 

UCHWAŁA NR XLI/854/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych w Gdyni, przy ul. Energetyków 13A, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za

 

Ad 4.15

Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił radny Jarosław Kłodziński (także kolejne  projekty dot. nieruchomości).

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Strategii- pozytywna

/w/w komisje zaopiniowały pozytywnie wszystkie projekty z bloku dot. nieruchomości/

 

UCHWAŁA NR XLI/855/14 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Cechowej, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za

 

Ad 4.16

 

UCHWAŁA NR XLI/856/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Sopockiej, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 4.17

 

UCHWAŁA NR XLI/857/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Architektów, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 4.18

 

UCHWAŁA NR XLI/858/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Boisko, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 4.19

W imieniu projektodawców wniesienie projektu pod obrady uzasadnił radny Paweł Stolarczyk: - Projekt został przygotowany w trybie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej i ma na celu ułatwić przeprowadzanie tej inicjatywy poprzez dokonanie stosownych zmian w statucie Miasta i regulaminie RM. Treść projektu obejmuje zmiany powodujące odblokowanie i ułatwienia dla obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej poprzez zmniejszenie liczby wymaganych podpisów – z 500. do 200. – co ma istotne znaczenie dla aktywnego udziału gdynian w tworzeniu prawa miejscowego. Projekt przewiduje obowiązek wprowadzanie projektów obywatelskich pod obrady RM najwyżej 3 miesiące od ich złożenia, a także możliwość odwołania się od decyzji Przewodniczącego RM, blokującej prace nad projektem, możliwość odwołania się od negatywnej opinii urzędowego radcy prawnego. Zlikwidowana zostaje także dwuetapowość składania projektu. Projekt nie niesie ze sobą skutków finansowych dla budżetu Miasta. Stwierdzić też trzeba, że gdyby uchwała została podjęta, to przyczyniłaby się ona  do sprawniejszego procedowania i większego zainteresowania mieszkańców  tworzeniem prawa w Gdyni.

 

Opinia Komisji Samorządności- negatywna

 

DEBATA:

 

Zygmunt Zmuda Trzebiatowski- czytając projekt miałem mieszane uczucia. Albo mamy do czynienia z naiwnością albo z chłodną kalkulacją. Zakładam to drugie ceniąc potencjał intelektualny autorów. Naiwność byłaby uzasadniona, gdyby ktoś zakładał, że istniejące procedury są najistotniejszym powodem, dla którego tak mało mamy w Gdyni uchwał obywatelskich. Jak pamiętamy, miały miejsce 3 sytuacje, kiedy projekty nie mogły się przebić. Nie została uwolniona jakaś szczególna energia społeczna. Są jednak obszary, gdzie mieszkańcy rzeczywiście chcą się wypowiedzieć, gdy w grę wchodzą tematy, które ich rzeczywiście obchodzą. Chodzi mi o budżet obywatelski. W projekcie zawęża się prawo głosowania do mieszkańców dzielnic. W przypadku budżetu obywatelskiego nie ma takiego ograniczenia. 300 wniosków razy 25 podpisów, czyli w sumie mniej więcej 7,5 tysiąca podpisów złożono w toku tej procedury. Jeśli mieszkańców coś obchodzi, nie mówią, że jest wymaganych za dużo podpisów, czy że są za małe pieniądze, tylko sprawnie definiują problemy, które chcieliby rozwiązać. Inne przykłady dotyczą polityki przestrzennej, gdzie osoby, których realnie coś dotyczy, zawsze się na dyskusji publicznej pojawią. Na drugim biegunie mamy los inicjatywy uchwałodawczej, która – powiedzmy sobie szczerze – nie zawojowała serc i umysłów gdynian. Jest to okazja do uczestniczenia w procesie stanowienia prawa miejscowego, ale nie wydaje się, że jest to najbardziej potrzebne mieszkańcom. Mieszkańcy oczekują również od nas realnego rozwiązywania problemów. Moment prac nad budżetem to też jest czas, kiedy mieszkańcy stają się aktywni i doskonale sobie radzą.

Myślę, że projekt dlatego m. in. jest zły, że może wywołać mylne wrażenie, że istnieją przeszkody formalne uniemożliwiające zgłoszenie projektu.

Co do kwestii formalnych, to w podstawie prawnej nie znalazłem podstaw do wymieniania regulaminu rady. Ryzykowny jest zapis o wystarczalności doktora prawa. Jak Państwo pewnie wiecie, prawo do współdziałania w celu ochrony praw obywatelskich jest przypisane do wpisanych na listę adwokatów lub radców prawnych. Oczywiście są tu wyjątki dla osób z tytułem, ale w przypadku adwokatury dotyczy to profesorów i doktorów habilitowanych nauk prawnych, a w przypadku radców prawnych rzeczywiście wystarczy tytuł doktorski, ale musi być złożony egzamin radcowski. To nie jest tak, że poszerzylibyśmy pulę osób, które mogłyby zaopiniować projekt. W ten sposób obniżylibyśmy poziom bezpieczeństwa prawnego. Proponuje się rozwiązanie, że jeśli osoba z tytułem nie zgłosi zastrzeżeń, to powinniśmy to przyjąć. Oczekiwałbym, żeby te standardy nie zostały obniżone.

Przede wszystkim jednak z powodów merytorycznych zachęcam do niepodejmowania uchwały.

 

Tadeusz Szemiot- projekt jest ciekawy, w jakiś sposób konsumuje nasze doświadczenia, czy też próbuje wprowadzić pewne poprawki wynikające z doświadczeń z inicjatywą obywatelską. Pamiętam na jakie problemy ta inicjatywa trafiała, szczególnie na początku jej funkcjonowania. Pamiętam też nasze działania (uznaliśmy, że jako klub będziemy się automatycznie podpisywać pod inicjatywami, żeby te projekty trafiały pod obrady, jeśli spełniają wymogi formalne). Potem nastąpiło pewne odblokowanie i obecnie wszystkie tego typu projekty pod obrady trafiają. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza żyje całą kadencję, a więc jest to dobry czas na pewne podsumowanie i na to, żeby Komisja Samorządności usiadła nad tym tematem. Być może część zapisów projektu powinna się znaleźć w poprawionej wersji inicjatywy obywatelskiej. Zachęcam do wstrzymania się od głosu i skierowania projektu do Komisji Samorządności. Radni klubu PO wstrzymają się od głosu.

 

Marcin Horała- ponieważ omawiamy 5. i prawie ostatni projekt z pakietu projektów obywatelskich, dziękuję wszystkim zaangażowanym, przede wszystkim ponad 3,5 tysiącom gdynian, którzy się łącznie pod tymi projektami podpisali. Gdyby do tego doliczyć opłatę śmieciową, to byłoby tych podpisów ponad 5 tysięcy.

Kolega radny Zmuda Trzebiatowski przedstawił bardzo długi wywód, w którym uzasadniał, dlaczego, być może, ten projekt niczego nie poprawi. Zgadzam się, że dopóki nie sprawdzimy, to się nie przekonamy. Zabrakło mi argumentów, w czym to miałoby obywatelom Gdyni zaszkodzić. Skoro trzy pierwsze projekty obywatelskie właśnie z powodów formalnych utknęły, no to być może w tym należy upatrywać braku entuzjazmu. Odnośnie opinii prawnej, to chyba kolega Trzebiatowski nie doczytał projektu, bo właśnie chce on skończyć z bardzo bałwochwalczym stosunkiem do opinii prawnych, co nie raz doprowadzało do komicznych sytuacji na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”. Rok rocznie toczą się w Polsce spory prawne, w których strony są reprezentowane przez adwokatów czy radców i znaczna część tych sporów jest sporami o interpretację prawa. To rada właśnie, zasięgając niejednej opinii w tych spornych sprawach, powinna decydować.

Odnośnie wypowiedzi kolegi Szemiota, to zgadzam się ze stwierdzeniem, że projekt jest ciekawy, dlatego proponuję jego przyjęcie, co nie wykluczy pracy w komisji. Zgadzam się, że warto się przyjrzeć całościowo dotychczasowemu doświadczeniu z  inicjatywą obywatelską. Od pół roku jakąś inicjatywę obywatelską prezentujemy. Jest to pewien pakiet projektów przeprowadzanych przy wsparciu PiS i właśnie poprzez ten projekt chcielibyśmy osiągnąć stan, w którym obywatele nie dysponujący wsparciem dużych partii politycznych, mogliby swoje inicjatywy przeprowadzać. Tu doświadczenie pokazuje, że był z tym duży problem. Chcemy pewne furtki otworzyć, Projekt w tym być może nie pomoże, ale nie widzę, w czym mógłby zaszkodzić.

 

Radny Bartosz Bartoszewicz jako Przewodniczący Komisji Samorządności stwierdził: - Komisja na pewno także na ten temat będzie rozmawiać.

Radny zwracając się do r. T. Szemiota zaproponował głosowanie „przeciw” argumentując, że wstrzymywanie się od głosu jest jednoznaczne z przyznaniem się, że nie ma się zdania. – Powinniśmy jednoznacznie dać do zrozumienia, że ten projekt nie jest dobry.

- W wypowiedzi radnego Horały padło, że poparło tę inicjatywę 5 tysięcy gdynian. Mam wrażenie, że to PiS miało chęć wprowadzić swoje pomysły w życie. Pytanie, czy to było rzeczywiście 5 tysięcy gdynian, czy też 600 osób podpisało się pod wszystkimi dokumentami? Myślę, że jednak to nie było 5. tysięcy gdynian.

 

Z. Zmuda Trzebiatowski- stwierdziłem, że projektów zgłaszanych w ramach inicjatywy obywatelskiej jest bardzo mało. Życzyłbym sobie, żebyśmy mogli zmierzyć się z takimi inicjatywami, ale ich nie ma. To dobrze, że zabiega się o poparcie dla swoich pomysłów. Wiem jednak, że jeśli mieszkańcom bardzo na czymś zależy, to i bez wsparcia partii bardzo dobrze sobie radzą. Dla mnie przykładem jest projekt dotyczący lodowiska, zgłoszony w związku z budżetem obywatelskim. Mieszkańcy konsekwentnie o to zabiegali, mimo że wiedzieli, że ich projekt wygra, jeśli zyska akceptację wszystkich dzielnic. Było to znacznie większe utrudnienie niż konieczność sprostania wymogom formalnym.

 

Łukasz Cichowski- wyrażam zdziwienie apelem radnego Bartoszewicza, deprecjonującym formułę wstrzymywania się od głosu. Taka procedura obowiązuje wszędzie. Uważamy, że trzeba jeszcze popracować nad całościowym rozwiązaniem.

 

M. Horała- nie mówiłem o poparciu 5. tysięcy gdynian, tylko o zebraniu 5. tysięcy podpisów. Każdy gdynianin może podpisać się nawet 100 razy. Nadal nie usłyszałem argumentów, w czym ten projekt miałby zaszkodzić. A może okaże się, że jest potrzebny? Nie wypieram się, że koordynowałem działania związane z projektem, ale zrobienie tego jednoosobowo byłoby niemożliwe. Nie jest też tak, że pomysły spadły z nieba. Wypowiedziały się różne organizacje społeczne. Skala zjawiska pokazuje, że nie są to wydumane sprawy, które ludzi nie interesują. Gdyby tak było, przeprowadzenie tego byłoby technicznie niemożliwe.

 

Projekt uchwały w sprawie ułatwienia przeprowadzenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (w sprawie zmiany statutu Miasta Gdyni i Regulaminu Rady Miasta Gdyni) nie został przyjęty: 2/20/5

 

 Ad 4.20

Skarbnik K. Szałucki wyjaśnił, że proponowana zmiana dotyczy 2017 roku i wynika z wystąpienia do Marszałka o współfinansowanie zakupionych przez gminę nowych środków transportu miejskiego. – Wczoraj otrzymaliśmy informację, że jest szansa uzyskania 50 % potrzebnych środków. Stąd do prognozy wpisujemy 2 mln. zł. dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej i 2 mln. zł. dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej.

 

Opinia Komisji Budżetowej- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XLI/859/14 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2014-2033, została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za

 

Ad 4.21

O przyczynie wprowadzenia zmiany mówił Wiceprezydent Marek Stępa: - Wydawało się nam, że popełniony błąd mógł być poprawiony w drodze poprawki redakcyjnej, jednak Wojewoda, w ramach sprawowania nadzoru, uznał, że to za mało i dlatego należało przeprowadzić pełną procedurę zmiany planu. Ponieważ błąd dotyczył nadbudowy budynku przy ul. Słowackiego 40, zmiana nie wymagała sporządzenia innego rysunku planu.

Wpłynęły dwie uwagi, które nie zostały uwzględnione, ponieważ jedna z nich naruszyłaby strukturę przyjętego już planu, zaś druga była wyrazem ostrożności mieszkańców jednego z 2. budynków, których dotyczy projekt, czy będzie można dokonać nadbudowy, skoro budynek jest objęty ochroną. Wyjaśniamy, że w nadbudowie muszą być przestrzegane kompozycyjne wymogi (w przedmiotowym przypadku chodzi o symetryczność elewacji) i te będą zachowane.

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej-  pozytywna

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Strategii- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XLI/860/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Kamienna Góra i Śródmieście w Gdyni, rejon ulic J. Słowackiego, I. Krasickiego i al. Marszałka Piłsudskiego, została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za

 

Ad 5.

Sprawozdanie z prac Komisji Oświaty, przedstawione przez jej Przewodniczącą Ewę Krym, stanowi załącznik.

 

Ad 6.

Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Karwiny przedstawiła Przewodnicząca rady, p. Maria Wiczling.

W sprawozdaniu ujęto informacje dot. następujących kwestii:

- współpracy rady z placówkami oświatowymi, SM „KARWINY”, Komisariatem Policji i parafiami;

- dofinansowywania ze środków rady szkół i przedszkoli (place zabaw w przedszkolach, monitoring w szkołach i oświetlenie boiska przy Zespole Szkół Nr 13);

- wspierania Klubu Seniora oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej (aktualizowanie zbiorów);

- organizowania festynów, turniejów piłki ręcznej i koszykówki, biegów przełajowych (w ramach akcji „Karwiny biegają”);

- dofinansowywania w okresie letnim nauki pływania dla dzieci, zorganizowania na terenie Zespołu Szkół Nr 10 cyklu szkoleń z udziałem ratownika;

- pomocy organizowanej z udziałem MOPS-u, adresowanej do osób potrzebujących;

- nagrody uzyskanej przez radę w konkursie „Piękna dzielnica” za projekt „karwiński park rozwoju i promocji zdrowia”;

- inwestycji – parking przy ul. Staffa, pozostałe środki przeznaczone są na inne zadania (rada jest w trakcie oczekiwania na metryczki z wydziału inwestycji);

- dyżurów radnych i funkcjonariuszy Straży Miejskiej w każdy poniedziałek;

- uczestniczenia rady w tworzeniu projektów w ramach budżetu obywatelskiego

Przewodnicząca poinformowała, że jedynym problemem rady jest małe zaangażowanie niektórych radnych dzielnicy (6 osób nie brało udziału w ani jednej sesji).

Pani Wiczling podziękowała radnej B. Szadziul za opiekę, wsparcie i pomoc we wszystkich działaniach rady dzielnicy.

 

Ad 7.

O pracach Związku Komunalnego poinformował Przewodniczący RM Stanisław Szwabski: - Trwa procedura absolutoryjna. Zarząd związku przygotował dokumenty sprawozdawcze z działalności związku w roku 2013. Zgromadzenie związku odbędzie się 14 kwietnia. W dniu dzisiejszym Komisja Rewizyjna związku przygotuje stosowne materiały dla RIO.

 

Ad 8.

Treść 4. interpelacji złożonych przez radnych Tadusza Szemiota i Łukasza Cichowskiego jak na stronie: : http://www.gdynia.pl/bip/rada/sesje/5101.html

 

Ad 9.

Przewodniczący St. Szwabski poinformował o sesji inaugurującej działalność Młodzieżowej Rady Miasta w nowej kadencji (25 marca b.r.). - Rada ukonstytuowała się bez kłopotów. Gratuluję dobrze rozpoczętej kadencji.

 

Wiceprzewodniczący Jerzy Miotke poinformował o terminach uroczystości organizowanych w ramach obchodów 100-lecia urodzin ks. Hilarego Jastaka.

 

Radna Beata Szadziul poinformowała o kampanii społecznej „Mamy więcej”, zorganizowanej w ramach „Gdyni rodzinnej”, która otrzymała nagrodę w kategorii „Tulipany narodowego dnia życia”. – Jest to ogromne wyróżnienie dla wszystkich osób, które przy tym społecznie pracowały i dla „Gdyni rodzinnej”, która finansowała wydanie broszury związanej z kampanią.

 

Kolejna informacja radnej B. Szadziul dotyczyła wydania mapek związanych z programem spacerów po Gdyni.

 

Radny A. Bień zaprosił wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w spacerze po Gdyni, mającego na celu poznanie gdyńskich zabytków – 10 kwietnia b.r., godz. 16.

 

Radny Kamil Góral zaprosił na paradę żonkilową i festyn rodzinny.

Ponadto radny informował: - Hospicjum dla dzieci już działa. Nie ma na razie finansowania z NFZ (rozpocznie się dopiero od połowy bieżącego roku).

Radny apelował o wsparcie hospicjum datkami w każdej, możliwej formie.

 

Wiceprezydent Marek Stępa poinformował o zamiarze zorganizowania kolejnej konferencji poświęconej architekturze modernistycznej, pod hasłem „Modernizm w Gdyni, modernizm w Europie”.

 

Radny Jarosław Kłodziński poinformował o wynikach meczów piłki nożnej (turniej młodzików i mecz radnych).

Radny poinformował ponadto o konferencji prasowej jaka odbyła się w związku z przygotowaniem trasy turystycznej obejmującej obiekty militarne w Gdyni.

 

Radna Mirosława Król poinformowała w mieniu Rady Dzielnicy Cisowa i klubu cheal liderek o Grand Prix cheal liderek, które odbędzie się na terenie gimnazjum przy ul. Okrzei.

 

Ad 10.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

 

Ad 11.

Termin kolejnej sesji: 23 kwietnia b.r.; godz. 12

 

Ad 12.

Zakończenie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, dr Stanisław Szwabski.

 

 

Na podstawie stenogramu opracowała:

insp. Zofia Kostrzewska

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 13.03.2014
Data udostępnienia informacji: 13.03.2014
Ostatnia aktualizacja: 23.12.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.12.2014 09:10 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
20.03.2014 08:29 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
13.03.2014 11:05 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
13.03.2014 08:27 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska