XL sesja Rady Miasta Gdyni z dn. 26 lutego 2014 r.

PORZĄDEK OBRAD

XL SESJI RADY MIASTA GDYNI

26 lutego 2014 roku

GODZ. 12.00, s. 105 UM

 

  1. Otwarcie sesji Rady Miasta, 
  2. Przyjęcie porządku obrad,
  3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII i XXXIX sesji Rady Miasta,
  4. Projekty uchwał w sprawach:

 

4.1  przyjęcia „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Gdyni oraz miast i gmin objętych porozumieniami komunalnymi na lata 2014-2025” (załącznik dostępny na www.gdynia.pl, wersja papierowa na życzenie Radnego); zobacz projekt,

4.2   zmiany uchwały w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej, zobacz projekt,

4.3   wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez Gminę Miasta Gdyni – jednostkę budżetową Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni z tytułu zawierania umów dotyczących wykonywania zadań własnych gminy w zakresie komunikacji autobusowej i trolejbusowej w ramach gdyńskiej komunikacji miejskiej, zobacz projekt,

4.4   zobowiązania Zarządu Komunikacji Miejskiej do zorganizowania regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki gdańskiej i Zatoki Puckiej, zobacz projekt,

4.5   wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań przez Gminę Miasta Gdyni – jednostkę budżetową Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni z tytułu zawierania umów z innymi podmiotami do 2020 r., zobacz projekt,

4.6   wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez xx i xx dotyczącego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni, zobacz projekt,

4.7   przyjęcia do realizacji Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2014-2020, zobacz projekt,

4.8   zmiany statutu jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Zieleni”, zobacz projekt,

4.9   wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni ul. Żeromskiego 6, zobacz projekt,

4.10                       zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdyni w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Janowskiej, zobacz projekt,

4.11                       zbycia nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Energetyków 16, zobacz projekt,

4.12                       zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Łyskowskiego 9, zobacz projekt,

4.13                       wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Sopockiej, zobacz projekt,

4.14                       wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Fleszarowej-Muskat, zobacz projekt,

4.15                       wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Zielonej, zobacz projekt,

4.16                       nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni odrębnej własności lokali wraz z udziałem w gruncie położonych przy ul. Kopernika 17, zobacz projekt,

4.17                       ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Miasta Gdyni, zobacz projekt,

4.18                       skargi pani E. B., zobacz projekt,

4.19                       wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 r. dla Prezydenta Miasta Gdyni Pana Wojciecha Szczurka, zobacz projekt,

4.20                       nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gdyni, zobacz projekt,

4.21                       ustalenia trybu stałych konsultacji społecznych z mieszkańcami Gdyni (projekt obywatelski), zobacz projekt,

 

5.                           Sprawozdanie z prac Komisji Zdrowia,

6.                           Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Kamienna Góra.

7.                           Sprawozdanie za rok 2013 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

8.                           Informacja o pracach Związku Komunalnego.

9.                           Interpelacje.

10.                        Informacje.

11.                        Wolne wnioski.

12.                        Ustalenie terminu następnej sesji.

13.                        Zakończenie obrad. 

 

Aneks do porządku obrad

XL sesji Rady Miasta Gdyni

26 lutego 2014 r.

 

 

 

Projekty uchwał w sprawach:

 

 

 

1.         zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2014, zobacz projekt,

2.         zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla miasta Gdyni na lata 2014-2033, zobacz projekt

3.         składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zobacz projekt

4.         zmiany Uchwały nr XX/382/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 maja 2012 r. (w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego), zobacz projekt

5.         wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych na terenie Gminy Kosakowo, zobacz projekt

 

6.         wyrażenia zgody na lokalizację pomnika księdza prałata Hilarego Jastaka, zobacz projekt

 

PROTOKÓŁ NR 40/14

XL SESJI

RADY MIASTA GDYNI

Gdynia, 26 lutego 2014 r.

 

Porządek obrad:

 

1.     Otwarcie sesji Rady Miasta, 

2.     Przyjęcie porządku obrad,

3.     Przyjęcie protokołu z XXXVIII i XXXIX sesji Rady Miasta,

4.     Projekty uchwał w sprawach:

 

       4.1. Rezolucja Rady Miasta Gdyni;

       4.2. Rezolucja Rady Miasta Gdyni

4.3.                    przyjęcia „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Gdyni oraz miast i gmin objętych porozumieniami komunalnymi na lata 2014-2025”

4.4.                    zmiany uchwały w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej,

4.5.                    wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez Gminę Miasta Gdyni – jednostkę budżetową Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni z tytułu zawierania umów dotyczących wykonywania zadań własnych gminy w zakresie komunikacji autobusowej i trolejbusowej w ramach gdyńskiej komunikacji miejskiej,

4.6                       zobowiązania Zarządu Komunikacji Miejskiej do zorganizowania regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki gdańskiej i Zatoki Puckiej

4.7                       wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań przez Gminę Miasta Gdyni – jednostkę budżetową Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni z tytułu zawierania umów z innymi podmiotami do 2020 r.,

4.8.      wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez xx i xx dotyczącego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni,

4.9.   przyjęcia do realizacji Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2014-2020,

4.10zmiany statutu jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Zieleni”,

4.11      wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni ul. Żeromskiego 6,

4.12      mieniająca uchwałę Rady Miasta Gdyni w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Janowskiej,

 4.13zbycia nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Energetyków 16,

4.14      zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Łyskowskiego 9,

4.15      wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Sopockiej,

4.16      wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Fleszarowej-Muskat,

4.17      nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni odrębnej własności lokali wraz z udziałem w gruncie położonych przy ul. Kopernika 17,

4.18      ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Miasta Gdyni,

4.19      skargi pani xx,

4.20      wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 r. dla Prezydenta Miasta Gdyni Pana Wojciecha Szczurka,

4.21 nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gdyni,

4.22 ustalenia trybu stałych konsultacji społecznych z mieszkańcami Gdyni (projekt obywatelski);

4.23 wyboru Opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni;

4.24    zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2014,

4.25   zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla miasta Gdyni na lata 2014-2033,

4.26 składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,

4.27  zmiany Uchwały nr XX/382/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 maja 2012 r. (w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego),

4.28  wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych na terenie Gminy Kosakowo,

4.29   wyrażenia zgody na lokalizację pomnika księdza prałata Hilarego Jastaka,

 

5.                           Sprawozdanie z prac Komisji Zdrowia,

6.                           Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Kamienna Góra.

7.                           Sprawozdanie za rok 2013 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

8.                           Informacja o pracach Związku Komunalnego.

9.                           Interpelacje.

10.                       Informacje.

11.                       Wolne wnioski.

12.                       Ustalenie terminu następnej sesji.

13.                       Zakończenie obrad.

 

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki.

Pełna treść opinii komisji – patrz biuletyn rady stanowiący załącznik.

Wyniki głosowań każdorazowo podawane są w nast. kolejności: głosy „za”; głosy „przeciw”; głosy „wstrzymujące się”.

Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą

 

 

Ad 1.

Przewodniczący RMG, radny Stanisław Szwabski, ogłosił otwarcie obrad.

Przewodniczący poinformował o goszczeniu na sesji członków Komitetu Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Przewodniczący komitetu, Płk. Julian Michaś, odczytał akt przekazania pomnika i stosowne dokumenty przekazał do podpisania Prezydentowi Wojciechowi Szczurkowi oraz Przewodniczącemu Stanisławowi Szwabskiemu.

 

Prezydent W. Szczurek- w imieniu władz samorządowych Gdyni oraz wszystkich mieszkańców bardzo serdecznie dziękuję Związkowi Piłsudczyków i Komitetowi za  wspaniałą pracę. Z inicjatywą o takiej skali mieliśmy do czynienia po raz pierwszy.

Dziękujemy bardzo Księdzu Prałatowi, który propagował tą ideę. Znalazła ona znakomitych realizatorów. Dzisiaj realizacja tego szczytnego dzieła kończy się, ale mam nadzieję, że Państwa determinacja w krzewieniu patriotyzmu, postaw obywatelskich, będzie trwała.

 

Ad 2.

Wiceprezydent Bogusław Stasiak wniósł o zdjęcie z porządku obrad projektu występującego w zaplanowanym porządku obrad pod punktem 4.15, w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Zielonej.

Wiceprezydent wyjaśnił, że powodem wycofania jest przebieg dyskusji na posiedzeniach komisji RM.

 

Radna Beata Szadziul wniosła w imieniu Komisji Samorządności o wprowadzenie w trybie nadzwyczajnym projektu uchwały w sprawie wyboru Opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni. Tryb wniesienia projektu radna uzasadniła wyborczymi terminami.

 

Radny Zygmunt Zmuda Trzebiatowski wniósł o wprowadzenie do porządku obrad w trybie nadzwyczajnym Rezolucji dotyczącej kwestii Ukrainy. – Wszyscy radni czytali przed sesją projekt. Jest to apel do samorządów naszego kraju o włączenie się do niesienia pomocy naszym ukraińskim sąsiadom.

 

Wiceprzewodniczący Jerzy Miotke wniósł o wprowadzenie w trybie nadzwyczajnym projektu rezolucji dotyczącej uruchomienia funkcji cywilnych na lotnisku w Gdyni – Kosakowie.

Radny poinformował o przekazaniu projektu rezolucji klubowi radnych PO oraz radnym PiS. – Pod wnioskiem – poinformował radny Miotke – podpisali się radni klubu „Samorządność”.

 

Tadeusz Szemiot- w związku z projektem rezolucji przed chwilą zgłoszonym (patrz wyżej -  głos r. J. Miotke), proszę o umieszczenie w porządku przed projektem przedmiotowej rezolucji, punktu stanowiącego informację Prezydenta o działaniach realizowanych w związku z ogłoszoną decyzją Komisji Europejskiej. – Sądzę, że jako adresaci prośby o podpisanie projektu, jesteśmy do otrzymania takiej informacji upoważnieni. Budujemy sobie obraz sytuacji na podstawie medialnych przekazów lub kupowanych za pieniądze gminy informacji zamieszczanych w dziennikach lokalnych. Sądzę, że przekazanie takiej informacji nie powinno stanowić problemu, zwłaszcza, że uzasadnia to treść rezolucji.

 

Przewodniczący St. Szwabski poinformował przedmówcę, radnego T. Szemiota, że wnioskowana o niego informacja Prezydenta przewidziana jest do przekazania w punkcie dotyczącym projektu rezolucji.

 

Wniosek r. B. Szadziul o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyboru Opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni został przyjęty jednogłośnie: 25 gł. za

 

Wniosek r. Z. Zmudy Trzebiatowskiego o wprowadzenie do porządku obrad projektu rezolucji w sprawie Ukrainy przyjęto jednogłośnie (w porządku obrad stanowiącym część niniejszego protokołu projekt występuje pod nr-em 4.1.).

 

Wniosek r. J. Miotke o wprowadzenie do porządku obrad projektu rezolucji w sprawie uruchomienia funkcji cywilnych na lotnisku w Gdyni – Kosakowo przyjęto jednogłośnie: 25 gł. za (projekt występuje pod numerem 4.2.).

 

Radny T. Szemiot wycofał swój wniosek dotyczący umieszczenia w porządku punktu stanowiącego informację Prezydenta, w związku z wyjaśnieniem Przewodniczącego RM (patrz wyżej: głos Przewodniczącego St. Szwabskiego).

 

Prezydent W. Szczurek potwierdził, że wnioskowana informacja będzie pierwszym głosem w przedmiotowej sprawie.

 

Zmodyfikowany w wyniku przyjętych zmian porządek obrad (stanowi integralną część niniejszego protokołu) przyjęto jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 3.

Wobec braku uwag Przewodniczący St. Szwabski uznał protokoły XXXVIII I XXXIX sesji za przyjęte.

 

Ad 4.1.

Z. Zmuda Trzebiatowski- bezpośrednim impulsem do przygotowania projektu były emocje związane z ostatnimi wydarzeniami na Ukrainie, ale też gdyńskie doświadczenia, na które nie powołujemy się w projekcie, ale mamy je w pamięci. Dzielenie się doświadczeniami przez samorząd gdyński z przedstawicielami administracji na Ukrainie trwało 3 lata. Mieliśmy wtedy poczucie, że ta praca jest bardzo potrzebna. Ten wysiłek po Pomarańczowej Rewolucji trochę został zmarnowany. Dzisiaj – jak sądzimy – Ukraina dostaje drugą szansę. W  projekcie apelujemy do polskich samorządów o udzielanie nie tylko materialnej pomocy, ale i pomocy pozamaterialnej (tekst rezolucji stanowi załącznik).

Radny Zmuda Trzebiatowski odczytał treść projektu i zaapelował o jego poparcie w głosowaniu.

 

Rezolucja Rady Miasta została przyjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 4.2

Wprowadzenie projektu rezolucji pod obrady uzasadnił Wiceprzewodniczący RMG, radny Jerzy Miotke: - Powodem, dla którego przygotowaliśmy projekt rezolucji oraz przyczyną naszej prośby o jej podjęcie, jest fakt, że nie podzielamy stanowiska Komisji Europejskiej w sprawie rzekomo niedozwolonego udzielenia pomocy publicznej.

Radny Miotke odczytał projekt rezolucji (stanowi załącznik), po czym stwierdził: - Pod projektem złożyli podpisy radni klubu „Samorządność”. Gdyby radni opozycji zechcieli się pod nim podpisać, bylibyśmy zobowiązani.

 

Wystąpienie Prezydenta Wojciecha Szczurka: - W dniu 11 lutego b.r. Komisja Europejska podjęła decyzję, w której nie podziela przedstawionego stanowiska samorządu Gdyni, uznając zaangażowanie środków budżetowych Miasta za działanie naruszające reguły korzystania z pomocy publicznej.

Zanim powiem pokrótce, na czym polega obecnie nasza praca w tej kwestii, nakreślę w bardzo syntetyczny sposób  istotę problemu: w lipcu 2008 roku sejm RP przyjął regulację prawną w postaci ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu składnikami mienia Skarbu Państwa oraz Agencji Mienia Wojskowego.

W trakcie debat publicznych różnych środowisk politycznych takie rozwiązanie było wskazywane jako szansa na wykorzystanie istniejącego potencjału, jako szansa na rozwój społeczności regionalnych, ale i szansa na korzyści, jakie z tego rozwiązania miało mieć państwo.

W akcie tym (ustawie, o której mowa wyżej – przyp. prot.) zawarte jest długo oczekiwane przez samorządy rozwiązanie, umożliwiające wykorzystanie infrastruktury lotnictwa wojskowego na cele cywilne. W przywołanej ustawie usankcjonowano  więc wyjątek od zasady gospodarowania majątkiem skarbu państwa, zarządzanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej, w myśl którego możliwe stało się wykorzystywanie tego majątku w sposób komercyjny. Majątek ten trafia do Agencji Mienia Wojskowego, a następnie agencja ogłasza przetarg na wydzierżawienie go lub sprzedaż. Wszystkie środki uzyskiwane tą drogą przeznaczane byłyby na modernizację armii. Tym samym stworzono  mechanizm, moim zdaniem słuszny, w którym zastosowanie miał mieć model wykorzystania majątku na cele publiczne. Ustawodawca uznał, że tylko samorządy, na terenie których zlokalizowane są lotniska,  będą władne do przekształcania lotnisk wojskowych lub ich uzupełniania, jak miało się stać w przypadku Gdyni, o funkcje cywilne. Takie działania mogły podejmować tylko i wyłącznie samorządy.

Działalność samorządów w obszarze gospodarczym podlega szczególnym reżimom. Podstawowym celem takiej działalności nie jest osiąganie zysku. Podstawowym zadaniem samorządów jest realizacja zadań publicznych. Ekonomika jest istotnym elementem, ale nie celem. Tworząc taki mechanizm państwo świadomie wybiera publiczny model budowania lotnisk, jak to się dzieje w przypadkach wielu lotnisk na świecie. Wszystkie lotniska w Polsce powstawały dzięki zaangażowaniu publicznych środków.

Akt wykonawczy ustawy w postaci rozporządzenia Rady Ministrów z grudnia 2009 roku zawiera katalog lotnisk, w tym lotnisko gdyńskie. Tak więc rząd RP uznał, że to lotnisko kwalifikuje się do poddania go dalszym zmianom. Przepisy prawa określają bardzo precyzyjnie kolejne etapy realizacji prac w tym zakresie i zgodnie z nimi Minister Skarbu Państwa oraz Minister Obrony Narodowej podjęli decyzje przyznające spółce Gdynia-Kosakowo prawo realizacji  dalszych prac, mających na celu uruchomienie lotniska cywilnego. Powołanie spółki stało się podstawą do działań w tym zakresie. Jest to model, w którym tak wyposażone spółki budują infrastrukturę nie w obrębie majątku spółki czy majątku komunalnego, ale majątku należącego do Skarbu Państwa. Aby tak się stało, konieczne było zawarcie umowy użyczenia nieruchomości dla gminy Kosakowo, która z kolei wydzierżawia ten obszar spółce (zgodnie z zapisami przywołanej wyżej ustawy). Grunt wydzierżawiono na okres 30. lat, przy obowiązującej w tym przypadku zasadzie, że wszystko, co jest zbudowane na gruncie staje się własnością właściciela, a właścicielem jest w tym przypadku Skarb Państwa. Tym samym spółce nie przysługuje prawo roszczenia do zwrotu poniesionych nakładów.

W dokumentach strategicznych przywołanych w treści rezolucji, a więc w strategiach województwa i Miasta Gdyni, a także w wielu opiniach ekspertów zajmujących się rynkiem lotniczym, podkreśla się rolę gdyńskiego lotniska dla rozwoju regionalnego. Na poziomie marszałkowskim trwała weryfikacja działań w tym zakresie, mająca  odzwierciedlenie w dokumentach strategicznych. Na zlecenie Marszałka powstaje dokument potwierdzający celowość tych działań.

Nie ma oczywiście wątpliwości, że niezależnie od celów strategicznych konieczne jest badanie przedsięwzięcia pod kątem ekonomiki. I może tu jest sedno tego, co różni nas w ocenach, czyli ekspertów Komisji Europejskiej i ekspertów Gdyni. Oceny Komisji Europejskiej mają taki przymiot, że w ich wyniku podejmowane są konkretne decyzje.

Aby projekt mógł być realizowany zgodnie z regułami pomocy publicznej, inwestycja winna mieć charakter strategiczny. Częścią biznesową tego modelu jest tzw. test prywatnego inwestora, czyli ocena ekspercka, która weryfikuje, czy w określonych uwarunkowaniach prawnych, a więc tu w warunkach modelu prawnego stworzonego przez państwo, inwestor mógłby podjąć takie działanie.  Firma PWC o europejskiej renomie, specjalizująca się w przeprowadzaniu takich analiz, wykonała test niezwykle starannie. Analizy wykazały i potwierdziły spełnianie wymogów testu prywatnego inwestora. A więc test potwierdził zasadność działań spółki nie tylko z punktu widzenia strategii państwa, regionu czy Miasta Gdyni, ale też  zasadność przedsięwzięcia w kategoriach ekonomiki. I tu jest zasadnicza rozbieżność. Argumentując, wskazując na specyfikę polskiego prawa (moim zdaniem nie wszystkie wskazane przez nas elementy były brane pod uwagę), zwracaliśmy uwagę, że nie można oceniać tego projektu inaczej, niż w perspektywie 30. lat, czyli w perspektywie długookresowej. Tymczasem komisja w decyzji wskazuje na przyjęcie krótko i średniookresowej pespektywy przy dokonywaniu oceny ekonomiki tego przedsięwzięcia. Naszym zdaniem w przeprowadzonych ekspertyzach nie uwzględnia się polskiej specyfiki. Istotne w kontekście tej sprawy jest to, że co prawda zmienia się na lepszą sytuacja gospodarcza Europy, ale jednak wciąż jest mocno obciążona kryzysem gospodarczym i w kontekście takich uwarunkowań dokonano oceny naszego projektu. To ma wpływ na ocenę parametrów ekonomicznych. Pojawiają się przesłanki pozwalające spodziewać się,  że w Europie weryfikacji będzie podlegać szereg lotniczych projektów. Chcę jednak podkreślić stanowczo, że wprowadzając jednolite uregulowania na poziomie europejskim należy pamiętać, że inaczej zadziałają one tam, gdzie jest już utrwalony przez dziesięciolecia stabilny potencjał gospodarczy i inaczej tam, gdzie stabilny jeszcze nie jest. Nie chcę porównywać Polski z Francją czy Niemcami, ale możemy się porównywać z Węgrami i Czechami, którzy - w przeliczeniu na mieszkańca, mają dwukrotnie gęściejszą sieć lotnisk, dzięki czemu latają dwukrotnie częściej niż Polacy.

Dobrym przykładem jest Hiszpania: kraj pod względem demograficznym podobny do Polski, z pewnością kraj o dużo większej dynamice gospodarczej czy  potencjale turystycznym, ale w Polsce jest 13 lotnisk, a w Hiszpanii 49. W ostatnich 3. latach powstało tam 20 lotnisk. Może się rodzić pytanie, czy takie inwestowanie jest zasadne, tym bardziej, że te lotniska powstawały w czasach mierzenia się Hiszpanii z gigantycznymi problemami gospodarczymi, społecznymi. Na pewno specyfika tego kraju jest  inna niż naszego,  ale na pewno też sporo projektów w Hiszpanii zostało zrealizowanych przy znacznym udziale środków UE. To jest inna sprawa jeśli chodzi o ocenę komisji, ale zwracam uwagę, że są to też inne realia niż polska rzeczywistość.

Dzisiaj na pewno stoimy przed wielkim wyzwaniem. Decyzja Komisji Europejskiej wymaga bardzo poważnej analizy, aby można było zdecydować, jak te działania kontynuować. Na pewno  wypracowanie optymalnego rozwiązania zajmie wiele miesięcy. Na skutek decyzji Komisji Europejskiej budżet Miasta ma odzyskać środki zainwestowane w realizację tego przedsięwzięcia. Miasto te pieniądze ma dostać z powrotem. Decyzja jest wiążąca. Spółka tych pieniędzy nie ma. Ten majątek był i jest majątkiem Skarbu Państwa, majątkiem, który powstał dla realizacji określonej inwestycji, w ramach obowiązującej ustawy. Wydaje się, że dzisiaj należy szukać takich dróg, które ten strategiczny potencjał pozwolą wykorzystać. Ważne jest dostrzeganie roli i znaczenia lotniska lokalnego, komplementarnego dla lotniska regionalnego jakim jest Rębiechowo. Będę przekonywał, że należy wrócić do współdziałania, które na początku miało być wsparciem dla tego przedsięwzięcia. Będziemy szukać możliwości, będziemy współdziałać z państwem, które  stanie się  jednym z tych podmiotów, które muszą znaleźć dzisiaj optymalne rozwiązanie. Jest to majątek Skarbu Państwa, który ma służyć określonemu celowi. Przed nami miesiące ciężkiej pracy, czas poważnych debat z prawnikami, analizy różnych scenariuszy i rozwiązań. Wiemy, że nie ma prostych odpowiedzi. Musimy rozstrzygnąć wspólnie z Komisją Europejską jak rozwiązać powstały na skutek jej decyzji dylemat. Stoimy na gruncie prawa, które nie budzi wątpliwości. Zwracamy uwagę, że musimy nie tylko rozwikłać problem pomocy publicznej, ale także znaleźć drogi dojścia do realizacji projektów lotniskowych. Musimy tak działać, żeby problem pomocy publicznej był rozwiązany na poziomie Gdyni i żeby nie przyniosło to negatywnych skutków dla naszych partnerów. Są też korzyści dla państwa wynikające z tego projektu. Projekt zaakceptowało też wojsko. Jest to przedsięwzięcie, o którym warto myśleć w kategoriach wspólnych korzyści. Wierzę w to, że taka droga jest możliwa, choć jest bardzo trudna. Dzisiaj nie ma w mieście dużych projektów, z którymi nie wiązałyby się problemy i kłopoty. Trzeba je rozwiązywać, ale i traktować niezwykle poważnie. Trzeba się z tym problemem zmierzyć. To wyzwanie ma charakter strategiczny. Jestem przekonany, że jest to projekt uzasadniony. Jego znaczenie w wymiarze strategicznym buduje przekonanie, że jest on wielką szansą rozwojową dla Gdyni i dlatego trzeba czynić co w naszej mocy, aby go zrealizować.

 

Tadeusz Szemiot- gdyński samorząd stoi przed koniecznością rozwiązania problemu, jaki powstał w związku z decyzją Komisji Europejskiej. Rozumiem, że jest zbyt wcześnie na przedstawianie gotowych lekarstw. Wystąpienie Pana Prezydenta dotyczyło przeszłości. Uzasadnienie projektu nie zostało uznane przez Komisję Europejską. W lipcowej, wstępnej decyzji z ubiegłego roku wiele założeń projektu zostało uznanych przez komisję za zbyt optymistyczne. Nie wiem, jakie będzie uzasadnienie ostatniej decyzji komisji, bo nie zostało jeszcze ogłoszone. Zobaczymy, co udało się Miastu obronić, a czego nie. Niestety decyzja Komisji Europejskiej ma walor wykonalności, nawet w przypadku odwołania się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Nie chcę wdawać się w dyskusję na temat poszczególnych tez przedstawionych przez Pana Prezydenta. W niektórych sprawach mam inny pogląd. Nie chcę dokonywać ocen już teraz, kiedy nie jest opublikowane uzasadnienie decyzji komisji. Bardzo proszę Wysoką Radę o przerwę przed głosowaniem nad projektem rezolucji.

 

Przewodniczący RM udzielił głosu osobom, które zgłosiły chęć wystąpienia przed zgłoszeniem wniosku o zarządzenie przerwy:

 

Marcin Horała- bardzo dobrze, że dyskusja odbywa się na forum rady, można tylko wyrazić ubolewanie, że dopiero teraz i szkoda, że w wielu innych, równie kluczowych kwestiach, takie dyskusje nie odbywają się, że musi się pojawić nadzwyczajny problem, aby decyzje strategiczne, dotyczące rozwoju Gdyni, były omawiane na forum rady, organu uchwałodawczego. Mam wrażenie, że mamy do czynienia z pomieszaniem języków. Pierwsza sprawa to ucywilnienie lotniska. Tu, w oderwaniu od całej sytuacji, treść projektu rezolucji jest dobra i mógłbym ją poprzeć. Inną sprawą jest to, czy w sytuacji, kiedy nie ma partnerów, którzy by realnie finansowo uczestniczyli w całym procesie, realizowanie inwestycji w tej skali, wyłącznie kosztem gdyńskiego podatnika, jest tym, co powinniśmy robić. Na pewno zawsze lepiej mieć lotnisko, ale też pytanie, jakim kosztem? A jest to koszt niemały. Porażka została też nagłośniona przez Gdynię, co nieco mnie zdziwiło. Mam nadzieję, że nie jest to porażka ostateczna. „Mleko się rozlało”, środki zostały wydane i teraz trzeba się zastanowić, jak te środki uratować. Skoro już wydano prawie 100 mln. zł., to lepiej lotnisko mieć niż nie mieć nic. Jesteśmy gotowi, my – radni PiS, uczestniczyć w wypracowaniu rozwiązania tego problemu.

Nie możemy poprzeć tej rezolucji, bo jest to prośba o ponowne żyrowanie „w ciemno” dotychczasowych działań Miasta, które na razie nie zakończyły się oszałamiającym sukcesem. Najpierw spotkajmy się w gronie wszystkich opcji, wypracujmy rozwiązanie, zapytajmy mieszkańców Gdyni, co o tym sądzą. Władza, zwłaszcza samorządowa, musi mieć nieco więcej pokory, bo nasze wizje niekoniecznie muszą być tym, czego chcą mieszkańcy. Jeśli zostanie wypracowane rozwiązanie, które mieszkańcy zaakceptują, będziemy je popierać. Na razie takiej możliwości nie ma.

 

Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki- wydaje się, że jedno wymyka się argumentacji. To jest sprawa kosztów alternatywnych, efektywności – zarówno społecznej, gospodarczej, jak i finansowej. Trudno mi się zgodzić z argumentacją komisji. Jeśli widzimy, że można wykorzystać społecznie lotnisko wojskowe, to należy to zrobić. Nasze plany miały wymiar 30-letni, a więc nikt nie myślał kategoriami efektywności w krótkim czasie. Wyszły dwa wskaźniki oceny w przestrzeni 30-letniej, tj. wskaźnik zwrotu nakładów inwestycyjnych oraz wskaźnik rentowności przedsięwzięcia. Chodzi o to, że argumentacja komisji dostosowana do krótkiej i średniej perspektywy, odnosi się do wskaźników długiej perspektywy. Wtedy trzeba by mówić o wartościach dodanych. Na ten temat nikt się nie zająknął.

 

Andrzej Denis- uważam, że kluczem do sprawy jest fakt, że w decyzji Komisji Europejskiej został zakwestionowany wynik testu prywatnego inwestora. Jakich argumentów używali anonimowi eksperci komisji? Co skłoniło ich do uznania, że nie jest istotny 30-letni okres, tylko przyjęli za podstawę wyliczeń krótki i średni okres czasu? Gdyby zgodzono się z raportem firmy PWC, nie byłoby problemu. Na decyzję Komisji Europejskiej trzeba też patrzeć szerzej. Widzimy, że USA, Chiny wyszły z kryzysu. Mówi się o zagrożeniu 60. lotnisk, o niskim wskaźniku PKP. Tego typu lotniska jak w Babich Dołach można porównać ze sztuczną rafą, wokół której kwitnie życie. Takie lotnisko generuje życie gospodarcze, powstają dziesiątki firm, miejsca pracy. Uważam, że decyzja o utworzeniu lotniska cywilnego była decyzją wizjonerską. Słusznie napisał Pan Prezydent, że gdyby 80 lat temu była Komisja Europejska, to Gdynia nie powstałaby. Ta komisja uznała pomoc publiczną za niedozwoloną. Za dwa miesiące będą wybory europejskie. Być może przyjdą nowi komisarze. Być może będzie inna atmosfera, inne rozmowy. Wyrażam nadzieję, że gdyńskie lotnisko cywilne będzie utworzone.

 

Wiceprzewodniczący Jerzy Miotke- muszę się odnieść do słów radnego Horały. Ubolewał Pan nad brakiem dyskusji formalnej na forum Rady Miasta. Mówił Pan, że należy po raz kolejny żyrować decyzje Miasta „w ciemno”. Albo, mimo młodego wieku, cierpi Pan na pomroczność jasną albo jest to prowokacja. Czym bowiem była wspólna rezolucja rady kierowana do sejmiku o umieszczenie w strategii województwa lotniska? Czym innym były uchwały w sprawach budżetowych, w których każdorazowo, w odpowiednim rozdziale przeznaczano środki na realizację tej inwestycji? Rezolucja i uchwała o utworzeniu spółki były podjęte jednomyślnie, poparte płomiennymi wystąpieniami Państwa. Z kolei decyzje o środkach na kolejne etapy realizacji lotniska były podejmowane prawie jednomyślnie, a kontestowano je tylko w tym sensie, że  zbyt mało środków przeznaczamy na gdyńskie inwestycje.

 

Łukasz Cichowski- Pan Prezydent dużo mówił o historii. Gdynia wystąpiła do Komisji Europejskiej o notyfikację projektu  pod koniec 2012 roku, tymczasem w dokumencie PWC z 2010 r. jest uwaga, że istnieje poważne ryzyko właśnie pod względem udzielania pomocy publicznej. Cytuję: „… każdy projekt inwestycyjny powinien być rozpatrywany pod kątem ryzyka i zaistnienia niedozwolonej pomocy publicznej …„. Dlaczego Miasto tak późno wystąpiło do Komisji Europejskiej? Dlaczego nie wtedy, kiedy pojawiały się takie informacje?

 

W. Szczurek- te dokumenty, o których wspomniał radny Cichowski, dotyczą projektu, który nie powstał. Początkowe założenia zakładały, że projekt będzie większy, ale właśnie na skutek sytuacji gospodarczej, przeprowadzonych analiz i dyskusji, projekt został okrojony. Projekt jest o połowę mniejszy niż to, co wynikało z  dokumentu, o którym Pan wspomniał. Zmienione okoliczności, a więc kryzys gospodarczy, spowodowały ograniczenie projektu i konieczność przeprowadzenia ponownie testu prywatnego inwestora, tym razem dotyczącego zredukowanego projektu.

 

M. Horała- chcę uspokoić Pana Miotke, że wszystko ze mną jest w porządku. Przeszedłem niedawno badania okresowe i wszystko jest dobrze. W wielu sprawach z pewnymi działaniami przychodzi się do rady, kiedy  już są fakty dokonane, wydane pieniądze i wtedy trudno radnym, nawet jeśli są sceptyczni, coś zrobić. Ideę wykorzystania cywilnego lotniska my też popieraliśmy (radny ma na myśli radnych PiS) i było to wyrazem naszego zaufania, że wszystko toczy się w dobrym kierunku. Obecnie tym przesadnym zaufaniem już nie grzeszymy.

 

W. Szczurek- mam zbyt wielki szacunek do radnych (sam patrzyłem na sprawy Miasta z perspektywy radnego, a potem Przewodniczącego rady), żeby zakładać, że radni podejmują nieświadomie decyzje. Głos mniejszości ma to znaczenie, że polaryzuje debaty. Pan Wiceprzewodniczący (choć nie podzielam jego emocjonalnego podejścia) zwrócił uwagę, że tak naprawdę, do tej pory, na tej sali panowała generalnie zgoda w sprawie lotniska. Nikt nie kwestionował jego wartości. Trzeba się zastanowić, czy decyzja Komisji Europejskiej ma zrodzić w tej kwestii wątpliwości, czy  cel strategiczny jest słuszny. Mogą pojawiać się błędy, tylko pytanie, czy godzimy się na cel strategiczny? Dzisiaj jesteśmy bardzo daleko pod względem zaawansowania prac. Czy nadal mamy przekonanie o słuszności tego przedsięwzięcia (abstrahując od treści projektu rezolucji), czy też trudności w dochodzeniu do osiągnięcia celu  sprawią, że tę wspólnotę myślenia stracimy? Polecam to indywidualnym refleksjom.

 

Po przerwie radny T. Szemiot przedstawił stanowisko klubu PO: - Zwracamy uwagę na kontekst w jakim się znajdujemy. Obecnie nie znamy uzasadnienia decyzji Komisji Europejskiej. Jednocześnie odnosimy wrażenie, że projekt rezolucji jest próbą uwiarygodnienia inwestycji, również przez nas (radnych opozycji). Zwracamy uwagę, że w projekcie nie ma słowa o wskazanej przez Komisję Europejską niezgodności z prawem wspólnotowym udzielonej pomocy publicznej. Zwracamy uwagę, że „diabeł tkwi w szczegółach” i takie kwestie jak skala lotniska mają wyjątkowe znaczenie dla zasadności projektu. W obecnej sytuacji gospodarczej skala przewozów ma bardzo duże znaczenie. Klub radnych PO będzie głosował przeciw.

 

REZOLUCJA RADY MIASTA GDYNI została przyjęta: 18/5/1

 

Ad 4.3.

Projekt przedstawił Dyrektor ZKM, prof. Olgierd Wyszomirski: - Zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym z 2010 roku, gminy organizujące lokalny transport zobowiązane są do przygotowania planu. Plan został przygotowany dla Gdyni i miast oraz gmin, które zawarły z Gdynią porozumienia w zakresie publicznego transportu. Struktura dokumentu nawiązuje do wymagań ustawy, gdzie bardzo precyzyjnie jest określone, z jakich elementów musi się składać taki plan. Zgodnie z ustawą plan został poddany konsultacjom społecznym, był wyłożony do publicznego wglądu. Złożonych zostało 26 uwag, z których większość nie wchodziła w zakres planu, zaś te, które w ten zakres weszły, zostały uwzględnione (uwagi wyszczególnione są w załączniku nr 1). Generalnie planuje się zrównoważony rozwój transportu, utrzymanie wysokich standardów obsługi komunikacyjnej oraz współpracę lokalnego transportu z innymi rodzajami transportu. Na posiedzeniach komisji RM odbywały się dyskusje nt. planu.

Dokument opublikowany jest na stronie www.gdynia.pl

 

Opinie komisji:

Komisja Strategii- pozytywna

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XL/815/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Gdyni oraz miast i gmin objętych porozumieniami komunalnymi  na lata 2014-2025, została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za

 

Ad 4.4.

Wyjaśniając przyczynę wniesienia projektu pod obrady p. O. Wyszomirski informował: - Chodzi o umożliwienie mieszkańcom Rumii i Kosakowa korzystanie z linii na podstawie tańszych biletów rumskich, a nie – jak dotąd - na podstawie biletów sieciowych, które pozwalają na przekraczanie granic gmin.

Informując o opiniach związków zawodowych Dyrektor O. Wyszomirski wskazał, że jedna z nich jest pozytywna, a druga negatywna.

Odnosząc się do opinii negatywnej p. Wyszomirski stwierdził: - Wynika ona, jak sądzę, z niezrozumienia istoty projektu, ponieważ proponuje się obniżenie opłaty, a nie podwyższenie, tymczasem w opinii jest napisane, że powodem negatywnego zaopiniowania jest podwyższenie opłaty.

 

Opinie komisji j.w.

 

UCHWAŁA NR XL/816/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej, została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za

 

Ad 4.5.

Pan O. Wyszomirski uzasadniając konieczność zaciągnięcia przez gminę zobowiązania, o którym mowa w projekcie (stanowi zał.) wyjaśnił, że atrakcyjna oferta komunikacji, w tym możliwość świadczenia usług nowym taborem, przy stosunkowo niskich stawkach, wymaga zawarcia umowy na dłuższy okres.

 

Opinie komisji j.w.

 

UCHWAŁA NR XL/817/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez Gminę Miasta Gdyni – jednostkę budżetową Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, z tytułu zawierania umów dotyczących wykonywania zadań własnych gminy w zakresie komunikacji autobusowej i trolejbusowej, w ramach gdyńskiej komunikacji miejskiej, została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za

 

Ad 4.6.

O. Wyszomirski- projekt ma charakter formalny, ponieważ ważność decyzji co do obsługiwania tramwaju wodnego wygasła, a jest niezbędna zgoda na organizowanie tej formy transportu. Może się tak zdarzyć, że tramwaj będzie funkcjonował także w czasie najbliższego sezonu, więc ZKM musi mieć czas na uruchomienie stosownego transportu.

 

Opinie komisji j.w.

 

UCHWAŁA NR XL/818/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zobowiązania ZKM do zorganizowania regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej, została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za

 

Ad 4.7

Dyrektor O. Wyszomirski wyjaśnił, że projekt związany jest z zobowiązaniem, zaciąganym zgodnie z prawem zamówień publicznych.

Pozostałe informacje jak w zał.

 

Opinie 3. komisji j.w.

 

UCHWAŁA NR XL/819/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań przez Gminę Miasta Gdyni – jednostkę budżetową Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, z tytułu zawierania umów z innymi podmiotami do 2010 r., została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za

 

Ad 4.8

Wiceprezydent M. Stępa przypomniał pokrótce genezę sprawy będącej przedmiotem skargi: - Panie wzywające do usunięcia naruszenia prawa odzyskały własność działek, które w części położone są na terenie Parku Kilońskiego i które od tego czasu kontestują politykę Miasta w zakresie parku (uważamy, że park powinien utrzymać funkcje rekreacyjne). Autorki wezwania zabierały głos w dyskusji publicznej nad planem zagospodarowania obejmującym obszar parku, wzywały do usunięcia naruszenia prawa, rada odrzuciła wezwanie, po czym złożyły skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Rada nie skorygowała swojej polityki, a w marcu ub. r. sąd rozstrzygnął sprawę na niekorzyść wzywających. Panie znalazły jednak kolejną okazję i tym razem chodzi o zapis w studium stwierdzający, że teren jest przeznaczony na realizację funkcji rekreacyjnych. Przedmiotowe wezwanie zawiera tą samą argumentację. Proponujemy podjęcie uchwały będącej konsekwencją wcześniejszej decyzji licząc, że i tym razem rozstrzygnięcie sądu będzie dla Miasta pozytywne.

 

Opinie 3. komisji (strategii, gospodarki komunalnej i gospodarki mieszkaniowej)- pozytywne

 

UCHWAŁA NR XL/820/14 RADY  MIASTA GDYNI w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa, złożonego przez xx i xx, dotyczącego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za

 

Ad 4.9

Projekt przedstawiła pani Jolanta Krauze, specjalistka i koordynatorka Powiatowego Urzędu Pracy: - Program promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku jest realizacją ustawy, określa cele i priorytety. Jego przygotowanie zostało poprzedzone sporządzeniem diagnozy, która wykazała, że Gdynia pod względem dostępności pracy jest bardzo atrakcyjna. Głównym problemem jest starzenie się społeczeństwa (dotyczy to całej Polski). Liczba ludności w wieku produkcyjnym zmniejsza się, a więc zmniejsza się dostępność pracy. Analiza stopnia bezrobocia potwierdziła, że Gdynia na tle innych powiatów  jest w lepszym położeniu. Stopa bezrobocia w Gdyni jest niska, należy jednak zauważyć, że liczba bezrobotnych wynosi już ponad 6 tysięcy (większość to kobiety), natomiast w roku 2008 wynosiła powyżej 4 tysięcy. Bezrobocie może dotknąć osoby w każdym wieku, bez względu na wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Większość bezrobotnych to obecnie osoby młode, a główną przyczyną tego stanu rzeczy jest brak doświadczenia zawodowego. Kolejną grupą są osoby w wieku 50 + i są to jednocześnie osoby często mało mobilne zawodowo. Nasila się zjawisko długotrwałego bezrobocia – ponad 40 %. Wzrasta liczba osób bez pracy z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy. Liczba ofert pracy spada. Badania wykazały, że Gdynia należy do najatrakcyjniejszych powiatów pod względem przedsiębiorczości. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wzrosła w stosunku do poprzedniego roku.

Dokument stanowi załącznik.

 

Opinie komisji:

Komisja Zdrowia- pozytywna

Komisja Strategii- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XL/821/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia do realizacji programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2014-2020, została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za

 

Ad 4.10

W związku z przedmiotowym projektem Wiceprezydent Bogusław Stasiak wyjaśnił, iż jest on związany z przejęciem przez Biuro Ogrodnika od ZDiZ części kompetencji w zakresie gospodarki leśnej.

Więcej informacji – patrz zał.

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

Komisja Samorządności- pozytywna

Komisja Strategii- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XL/822/14 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Zieleni”, została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za

 

Ad 4.11

Blok projektów dotyczących nieruchomości przedstawił Wiceprezydent B. Stasiak.

Informacje dot. przedmiotowego projektu – patrz zał.

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

Komisja Strategii- pozytywna

/w/w komisje zaopiniowały pozytywnie wszystkie projekty dot. nieruchomości/

 

UCHWAŁA NR XL/823/14 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, poł. w Gdyni, przy ul. Żeromskiego 6, została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za

 

Ad 4.12

Przekazane przez p. B. Stasiaka informacje zgodne z treścią załącznika.

 

UCHWAŁA NR XL/824/14 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdyni w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Janowskiej, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za

 

Ad 4.13

Prezentacja zgodna z treścią załącznika.

 

UCHWAŁA NR XL/825/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Energetyków 16, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za

 

Ad 4.14

Przedstawił, zgodnie z treścią zał., Wiceprezydent B. Stasiak.

 

UCHWAŁA NR XL/826/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przy ul. Lyskowskiego 9, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za

 

Ad 4.15

Wiceprezydent B. Stasiak poinformował, że na nieruchomości przy ul. Sopockiej znajduje się infrastruktura sieciowa, zrealizowana z częściowym udziałem środków Miasta, stąd rekomendowane jest jej nabycie.

 

UCHWAŁA NR XL/827/14 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Sopockiej, została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za

 

Ad 4.16

 

UCHWAŁA NR XL/828/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Stanisławy Fleszarowej Muskat, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 4.17

 

B. Stasiak- Skarb Państwa stał się właścicielem w wyniku działań spadkowych. Budynek jest w zarządzie administracji. Miasto ponosi odpowiedzialność za tą nieruchomość i stąd wniosek o  nieodpłatne przejęcie.

 

UCHWAŁA NR XL/829/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni odrębnej własności lokali wraz z udziałem w gruncie, położonych przy ul. Kopernika 17, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 4.18

Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawiła Wiceprezydent Ewa Łowkiel.

Jak poinformowała Wiceprezydent, projekt uzyskał bardzo pozytywną opinię Izby Aptekarskiej, w której, rokrocznie, podkreślana jest bardzo dobra dostępność w Gdyni do usług aptekarskich.

 

Opinia Komisji Zdrowia- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XL/830/14 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  na terenie Gminy Miasta Gdyni, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za

 

Ad 4.19.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, radny Zygmunt Zmuda Trzebiatowski rekomendował przyjęcie stanowiska komisji, tj. stwierdzenia braku zasadności skargi pani xx.

Radny Zmuda Trzebiatowski informował: - Pani x jest mieszkanką Orłowa i jej intencją było bezprzetargowe  kupno od Gdyni nieruchomości przy ul. x, na terenie której prowadzi działalność gospodarczą od ponad 40. lat. Pani x zabiegała o bezprzetargowe nabycie działki, czyli na wyjątkowych warunkach. Pani xotrzymała odmowę w momencie, gdy, jej zdaniem, spełniała wszelkie przesłanki o taki tryb nabycia i – jak twierdziła - otrzymała od urzędu informację, że tych przesłanek nie spełnia. Sednem sporu było, czy powstała tam zabudowa spełniająca wymogi.

W toku pracy komisji udało się wyjaśnić tę sprawę. Bezprzetargowa sprzedaż jest prawem, a nie obowiązkiem gminy. To nie jest tak, że jeśli ktoś spełnia warunki, to automatycznie otrzymuje zgodę. Taka osoba musi te warunki oczywiście spełniać, natomiast po drugiej stronie jest prawo strony samorządowj do odmowy. Spotkaliśmy się z Panią x, a więc nie oparliśmy się tylko na dokumentach. Pan Prezydent odbył spotkanie z Panem Naczelnikiem Banelem. Szczegółowo prześledzono przebieg korespondencji celem stwierdzenia, czy nie popełniono gdzieś błędu. Spotkałem się też indywidualnie z Państwem x. Na kolejnym posiedzeniu komisji przedstawiłem wynik prac. Jak stwierdzono, w okresie ubiegania się przez Panią x o nabycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej, Pan Prezydent nie rozważał zbycia nieruchomości. Spełnianie, czy też nie, przez Panią x przesłanek niczego nie zmienia. Być może uprościłoby sprawę, gdyby na początku wymiany korespondencji wyjaśniono, jakie jest stanowisko Miasta, ale oczywiście nie wpłynęłoby to na los nieruchomości. Miasto nie miało i nie ma zamiaru jej sprzedać.

 

W kontekście przedmiotowej sprawy radny T. Szemiot poinformował: - Wczoraj dotarła do mnie informacja na temat decyzji Wojewody w sprawie innej skargi (dotyczącej strefy płatnego parkowania). Przyczyną podjęcia takiej decyzji jest niewłaściwy zakres uzasadnienia. Prawdopodobnie będziemy musieli tą uchwałę uchylić.

 

Bogdan Krzyżankowski- na poprzedniej sesji wystąpiłem z wnioskiem, żeby w przypadkach takich projektów dostarczano oryginały skarg. Finalnie to cała rada  podejmuje decyzje, a więc wszyscy radni powinni mieć wgląd w dokumenty. Wierzę w potencjał intelektualny radnych i w to, że sami potrafią wyrobić sobie opinie.

 

W związku z ostatnim głosem Przewodniczący St. Szwabski przypomniał: - Rada miała dwa tygodnie na zapoznanie się z materiałami. Staramy się ograniczać ilości powielanych dokumentów, a w przypadku skarg z reguły ich ilość jest duża.

 

B. Krzyżankowski- prosiłem tylko o tekst samej skargi. Jednocześnie nie mogę się zgodzić, żeby materiały niezbędne radnemu w związku z sesją,  były mu udostępniane tylko na jego wniosek.

 

Przewodniczący RM zdecydował: - Skargi będziemy umieszczać na stronie, a więc udostępniać elektronicznie.

 

UCHWAŁA NR XL/831/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie pani xx, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za

 

Ad 4.20

Przewodniczący Komisji Statutowej Andrzej Kieszek przedstawiając projekt poinformował: - Pan Prezydent spełnia wymogi określone w ustawie i tym samym nabył uprawnienia do otrzymania trzynastej pensji.

 

Opinia Komisji Oświaty- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XL/832/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 r. dla Prezydenta Miasta Gdyni, Pana Wojciecha Szczurka, została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za

 

Ad 4.21

Projekt przedstawił radny A. Kieszek. – O nadanie nazwy wystąpił właściciel terenu. Wykonano wszystkie wymagane czynności formalne.

Radny poinformował, że informacja o projekcie została przekazana Przewodniczącemu Rady Dzielnicy. Rada zdecydowała o odstąpieniu od opiniowania.

 

UCHWAŁA NR XL/833/14 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gdyni, została podjęta jednogłośnie; 24 gł. za

 

Ad 4.22

W imieniu inicjatorów złożenia obywatelskiego projektu uchwały (mieszkańców Gdyni) wystąpiła pani Lucyna Węgrzyn Korona: - Reprezentuję gdynian, którzy na Państwa głosują i bardzo liczą na Wasze wsparcie. Wasze decyzje odbijają się na naszych portfelach i codziennym życiu. Często słyszymy stwierdzenia: „urzędnicy sami decydują, odcięli się od nas”. Słuchając ludzi i siebie pomyślałam, że byłoby dobrze, gdyby radni konsultowali swoje decyzje z tzw. czynnikiem społecznym. Byłoby dobrze, gdyby Pan Prezydent spotykał się z mieszkańcami w różnych miejscach, które wcześniej można ustalić i raczył z nimi porozmawiać. Takich spotkań od lat nie było, a jest taka potrzeba. Wiem, że mówię coś kontrowersyjnego, ale czasami osoby sprawujące władzę zapominają o wyborcach. Chcielibyśmy swoje racje wyrazić i skonsultować. Wnoszę o wytypowanie i powołanie spośród mieszkańców rady eksperckiej. Kim będą ci eksperci? Oczywiście będą to osoby mające wiedzę w różnych dziedzinach, które będą mogły przychodzić do radnych i zgłaszać swoje racje, które byłyby czynnikiem opiniotwórczym i wspomagającym Państwa pracę. Lista takich osób byłaby do Państwa wglądu. Te osoby mogłyby być zgłaszane przez partie polityczne, związki zawodowe, organizacje różnego typu działające na terenie Gdyni. Liczba skarg mogłaby być zminimalizowana, gdyby przysłowiowy pan Kowalski mógł wyrazić swój sąd. Proszę o wzięcie mojego głosu do serca. Bardzo proszę Pana Prezydenta, żeby czasami spotkał się z mieszkańcami poza urzędem, nie tylko oficjalnie, kiedy to tak pięknie wygłasza przemówienia, których lubimy słuchać. Chcielibyśmy jednak porozmawiać o prozaicznych sprawach. Kiedy chcemy pomocy, jest nam ciężko, wtedy chcemy naszego Prezydenta mieć blisko siebie, a nie tylko mieć do niego dojście okrężną drogą, zbiurokratyzowaną, za pośrednictwem poczty.

 

Wojciech Szczurek- z jednej strony cieszy mnie Pani głos, bo świadczy on o tym, że wybraliśmy dobrą drogę do czynienia naszego miasta miastem obywatelskim. Wciąż szukamy nowych form dla realizacji tego celu. To, że budowanie społeczeństwa obywatelskiego jest naszą wspólną powinnością, nie budzi wątpliwości. Jest to też głos, który biorę sobie do serca w tym sensie, że świadczy o potrzebie rozszerzenia polityki informacyjnej. Sala obrad nie jest miejscem, w którym każda osoba może prezentować swoje racje, ale na pewno każda osoba, w każdej sprawie, musi mieć możliwość kontaktu z przedstawicielami samorządu. Mogę tu z czystym sumieniem powiedzieć o sobie, że nie ma dnia, żebym nie spotykał się z mieszkańcami. Projekt uchwały zakłada pewien typ spotkań. Mam za sobą doświadczenia związane z takimi spotkaniami. Nie uważam tej formy za optymalną, ale zachęcam radnych, także tych, którzy poparli projekt, do organizowania takich spotkań. Niestety, proponowany typ spotkań jest niezwykle sformalizowany. Największą słabością takich spotkań, podczas których radni prezentowaliby swoje stanowiska, byłoby to, że byłyby upolitycznione. Do tego właściwa jest sala obrad – tu dokonuje się wymiana poglądów między klubami. Spotkań z mieszkańcami mam naprawdę bardzo wiele (kilka miesięcy temu „Gazeta Wyborcza” oceniała poziom akceptacji przez mieszkańców dialogu, jaki z nimi jest prowadzony i wynik był bardzo dobry), ale nie chcę przez to powiedzieć, że jest to samouspakajające. Na spotkaniach z mieszkańcami mamy dwie grupy problemów – są to sprawy indywidualne, bardzo konkretne i sprawy dotyczące całych dzielnic. Bardzo trudno w formule takich spotkań rozstrzyga się różne kwestie. Zapewniam, że często nie wystarczą 3 godziny do rzetelnego omówienia całej sprawy. Mój kalendarz świadczy o tym, że jeśli mieszkańcy chcą, to zawsze mają możliwość spotkania się ze mną. Istotą samorządu są też procedury, których nie wymyślono sobie z dnia na dzień, które są opisem zasad, bez których niemożliwe byłoby sprawne działanie. W części postulatów projektodawców widoczne są próby dokonania zmiany sposobu funkcjonowania samorządu, ale nie są to nasze kompetencje i nigdy nie pozwoliłbym sobie na mówienie radnym o konieczności spotykania się w radach dzielnic, bo tu podlegamy innej ocenie, gdzie mieszkańcy dysponują najsilniejszym narzędziem jakim jest głosowanie. To głosowanie obrazuje jak jest oceniany sposób prowadzenia dialogu z mieszkańcami. Niech każdy radny zrobi rachunek sumienia z tego, co sam zrobił, kiedy decydowano o budżecie obywatelskim. Tu serdeczne słowa podziękowania radnemu Pawłowi Brutelowi za jego zaangażowanie i pracę, jak i całemu zespołowi radnych w to zaangażowanych. Pomysłów na formuły spotkań może być nieskończona ilość i niech każdy wybierze najlepszą dla siebie. W tej sprawie nie mam sobie nic do zarzucenia. Oczywiście zawsze może być jeszcze lepiej.

Nie rozumiem propozycji stworzenia uniwersalnego zespołu ekspertów, którzy służyliby radą w każdej sprawie. Nie ma takich ekspertów. Eksperci działają w następujących gremiach: Rada Badania Dziejów przy Wydziale Kultury, gdzie działa zespół wybitnych fachowców; Powiatowa Rada Zatrudnienia, Miejska Komisja Urbanistyczno- Architektoniczna, Rada Muzeum Miasta Gdyni, Rada Naukowa Parku Naukowo – Technologicznego (działają w niej wybitni profesorowie z całej Polski), Rada ds. Seniorów, Rada Osób  Niepełnosprawnych, Rada ds. rowerowych, w której działają osoby spoza urzędu,. Zawsze warto szukać pomocy, rady, dobrych podpowiedzi, ale dzisiaj nie ma nikogo, kogo można prosić o radę i opinię w każdej sprawie. Eksperci szeroko wspomagają działania gdyńskiego samorządu i jest to wielka wartość w naszej codziennej pracy.

 

T. Szemiot- szukałem w projekcie treści do mnie przemawiających. Szukałbym rozwiązania innymi drogami. W systemie polskiego samorządu widzę problem utrudnionego dostępu do konsultowania różnego rodzaju zagadnień z ekspertami, ale takimi, których uważamy za dobrych, a nie zatrudnionych przez drugą stronę. Eksperci też mają różne opinie i warto je ważyć. Być może ten projekt był próbą znalezienia odpowiedzi na tę potrzebę. Nie wydaje mi się jednak, aby taka konstrukcja, jaką proponuje się w projekcie, była najlepszym rozwiązaniem. Nie przekonuje do tego projektu sformalizowany zakres spotkań. Uważam też, że byłoby to przekroczeniem kompetencji, gdybyśmy ustalali Prezydentowi kalendarz. Prezydent o tym nie wspomniał, ale Wojewoda uchyli taki zapis. Będziemy głosowali przeciw, chociaż rozumiem, że projekt jest próbą wskazania pewnego problemu, wymagającego rozwiązania.

 

M. Horała- idea projektu została przedstawiona, odniosę się więc do wypowiedzi, zwłaszcza Pana Prezydenta. Po pierwsze Pan Prezydent stwierdził, że organizowanie spotkań mieszkańców i radnych służyłoby ich upolitycznieniu i tu pełna zgoda – takich spotkań wnioskodawcy, do których też się zaliczam, nie proponują. Proponują spotkania Prezydenta z mieszkańcami i tzw. konwenta, czyli spotkania Prezydenta z radnymi dzielnic i radnymi miasta. Byłby to dodatkowy kanał przepływu informacji dla rad dzielnic. Ten, kto spotyka się z tymi radami wie, że nie zaszkodzi radnym spotkanie się z radami dzielnic danego okręgu przynajmniej raz w roku. Oczywiście są radni, którzy robią to częściej.

Oczywiście, zgadzam się, że nie ma ekspertów, którzy byliby w stanie wypowiedzieć się w każdej sprawie, dlatego proponujemy określenie, jakiego obszaru dotyczyłby powołany zespół ekspertów. To, że są różne ciała eksperckie w urzędzie jest oczywistością, natomiast często na posiedzeniach komisji, jedynym głosem eksperckim jest głos urzędnika. Nie znaczy, że to, co przedstawia ekspert jest jedynie słuszne. Chodzi o przedstawienie sprawy z różnych stron.

 

L. Węgrzyn Korona- jest potrzeba spotkania się z ludźmi dzielnic i pogadania z nimi. Praktykowali to wielcy tego świata i wygrywali na tym. Panie Prezydencie, proszę pamiętać – to byłoby dla Pana bardzo dobre.

Odnosząc się do wypowiedzi radnego T. Szemiota p. Węgrzyn Korona stwierdziła: - Gdybym była złośliwa, to bym powiedziała, że na czasie jest odcinanie się polityków od społeczeństwa i to byłaby wypowiedź polityczna.


W. Szczurek- czasem nabiera się przekonania, że osoba stojąca za mównicą jest głęboko przekonana, że tylko ona ma rację. Jeszcze raz powtórzę i zrobię to niezwykle delikatnie: każdego dnia i tygodnia zastanawiam się, jak jeszcze częściej spotykać się z mieszkańcami. Państwo proponujecie kolejny typ spotkań. Pani rozumowanie jest takie, że jedyną dobrą formą spotkań jest to, co proponowane jest w projekcie. Rozpoczęła Pani aktywność obywatelską, więc proszę ją kontynuować. Bardzo sobie cenię inicjatywy obywatelskie, wielu radnych trafia na tą salę właśnie poprzez lokalna aktywność. To znakomita droga, ale proszę nie budować przekonania, że jedynie słusznymi pomysłami są Pani pomysły.

 

Z. Zmuda Trzebiatowski- niegdyś byłem jedną z osób namawiających Pana Prezydenta do brania udziału w takich spotkaniach (dwa z nich nawet prowadziłem) i muszę powiedzieć z perspektywy czasu, że były to spotkania zmarnowanych szans. 100 osób przekrzykujących się na sali gimnastycznej niczego nie rozwiąże. Żaden problem nie miał szansy na załatwienie. Zgadzam się z postulatem wyartykułowanym „na starcie”, żeby słuchać ludzi. To bardzo ważne. Można precyzyjnie zapisać  praktycznie każdą procedurę. Wszystko jest możliwe do opisania, tylko pytam, po co? Pan radny Horała udowodnił, że taki materiał może na poczekaniu napisać. Obecnie mamy możliwość wysłuchania na posiedzeniach komisji ekspertów, np. w postaci mieszkańców. Tak było z Panią Baczul, którą zaprosiliśmy na posiedzenie, bo uznaliśmy, że nikt lepiej nie opowie o sprawie, ale potem podejmujemy suwerenną decyzję i ci eksperci nie muszą nas przekonać do swoich propozycji. Zgadzam się, że kontakty z mieszkańcami są dobre i potrzebne i żaden samorządowiec nie powinien o tym zapominać.

 

T. Szemiot- podtrzymuję swoją opinię co do zasadności zapisów zobowiązujących Prezydenta do odbywania spotkań i ich zgodności z prawem. Sprawa ekspertów: szkoda, że ten projekt składa się z 2. elementów nie związanych ze sobą. Mam wątpliwości, czy sztab ekspertów zaspokoi nasze potrzeby. Dobrzy eksperci nie pracują też za darmo

 

M. Horała- tryb spotkań rzeczywiście może budzić wątpliwości, ale propozycja wynika z konkretnych doświadczeń, chociażby w związku z inicjatywą uchwałodawczą. Był taki moment, że wszystkie inicjatywy obywatelskie nie trafiały pod obrady. Są obowiązki dotykające obywatela, ale i władzy.

Kwestia ekspertów: współczuję radnemu Szemiotowi, że nie spotkał dobrego eksperta pracującego pro publico bono. Ja spotkałem. Takie osoby już zasygnalizowały gotowość niesienia nieodpłatnej pomocy.

Rozumiem, że dobrym modelem są spotkania indywidualne i projekt tego nie wyklucza – nadal takie spotkania mogą się odbywać. My proponujemy tylko dodatkowe możliwości, które wzbogacą debatę prowadzoną z mieszkańcami.

 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu stałych konsultacji społecznych z mieszkańcami Gdyni nie został przyjęty: 2/23/0

 

Ad 4.23

W imieniu projektodawców – Komisji Samorządności, projekt przedstawiła radna Beata Szadziul.

 

Kamil Góral- gratuluję bardzo dobrego wyboru. Proponowaną osobę miałem okazję poznać będąc przewodniczącym samorządu szkolnego IX LO. Wiem, że ta osoba bardzo dobrze poprowadzi gdyńską młodzież. Bardzo się cieszę.

 

UCHWAŁA NR XL/834/14 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie wyboru Opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni, została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za

 

Ad 4.24

Proponowane zmiany budżetowe omówił, zgodnie z treścią załącznika, Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki.

 

Wszystkie komisje RMG zaopiniowały projekt pozytywnie.

 

UCHWAŁA NR XL/835/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany uchwały RMG w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2014, została podjęta jednogłośnie: 21 gł. za

 

Ad 4.25

Projekt przedstawił Skarbnik K. Szałucki.

 

Opinie komisji j.w.

 

UCHWAŁA NR XL/836/14 RADY MIASTA GDYNI w  sprawie zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla miasta Gdyni na lata 2014-2033, została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za

 

Ad 4.26

Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, pan M. Szpaczyński.

 

Opinia Komisji Samorządności- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XL/837/14 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, została podjęta jednogłośnie: 19 gł. za

 

Ad 4.27

Wiceprezydent Ewa Łowkiel wyjaśniła, że wprowadzenie projektu pod obrady wynika z faktu dysponowania przez urząd marszałkowski dodatkowymi środkami na realizację projektu edukacyjnego. Zaproponowano Gdyni zwiększenie wkładu własnego, co umożliwi zrealizowanie dla gdyńskich szkół zawodowych projektu za 300 tys. zł.

 

Opinie komisji:

Komisja Oświaty-  pozytywna

Komisja Samorządności-  pozytywna

 

UCHWAŁA NR XL/838/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/382/12 RMG z dnia 23 maja 2012 r. (w sprawi udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego), została podjęta jednogłośnie: 19 gł. za

 

Ad 4.28

Prezentujący, zgodnie z treścią załącznika, projekt, Wiceprezydent M. Stępa zapewnił: - Mogę obiecać, że kupimy ziemię po takiej cenie, jaka odpowiada jej wartości.

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

Komisja Strategii- pozytywna

 

Mirosława Król- kiedy ostatni raz miał miejsce zakup ziemi na te cele (cmentarne – p.p.) i jaki to był areał? Chciałabym na tej podstawie wyobrazić sobie, kiedy będzie miał miejsce zakup ziemi po raz trzeci i ile dusz w tym okresie odejdzie.

 

M. Stępa- niestety z ilości zakupionych hektarów nie da się wyliczyć ilości dusz. Dalszych zakupów raczej nie będzie, ponieważ są to ostatnie tereny, których takie przeznaczenie w planie zaakceptowała rada Kosakowa. Mogą być co prawda drobne transakcje, bo jest jeszcze 1 ha terenu, którego nie chcemy kupować z racji jego ukształtowania. W radzie Kosakowa jest życzenie wyciśnięcia z Gdyni, ile się da. Być może jakoś uda się ten teren  wykorzystać, więc nie wykluczam jeszcze zakupu tego 1 ha, choć chcielibyśmy tego uniknąć.

 

UCHWAŁA NR XL/839/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych na terenie Gminy Kosakowo, została podjęta jednogłośnie: 19 gł. za

 

Ad 4.29

Projekt uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący RMG, radny Jerzy Miotke.

Uzasadnienie projektu stanowi załącznik.

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

Komisja Oświaty-  pozytywna

 

UCHWAŁA NR XL/840/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację pomnika księdza prałata Hilarego Jastaka, została podjęta jednogłośnie: 21 gł. za

 

Ad 5.

Sprawozdanie z prac Komisji Zdrowia, przedstawione przez jej Przewodniczącą, radną D. Reszczyńską, stanowi załącznik.

 

Ad 6.

Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Kamienna Góra przedstawił Przewodniczący rady, pan Cyryl Woźniak.

Rada liczy 15 osób. W okresie sprawozdawczym odbyło się 28 sesji (na każdej było quorum). W radzie – informował Przewodniczący – nie ma kłótni. W czasie dyskusji, nawet gdy są różne zdania, zawsze dochodzi się do porozumienia. Radni dzielnicy mają bardzo dobry kontakt z radnym A. Bieniem, który w wielu sprawach służy im pomocą.

Kamienna Góra ma bardzo dużo zabytkowych kamienic, których historię mieszkańcy mają okazję poznać w trakcie spacerów z przewodnikiem, organizowanych przez radę raz w tygodniu. Spacery są dla mieszkańców darmowe (w ostatnim wzięło udział 100 osób). Mimo, że są to cykliczne wyprawy, nigdy ich scenariusz nie powtarza się.

Jednym z celów, jakie sobie postawiono, jest umieszczenie na ścianach zabytkowych domów pamiątkowych tablic. Nie udało się tego zrealizować w ramach konkursu, ale – zapewnił pan Woźniak - jak w przypadku każdego z projektów rady, tak i ten uda się zrealizować.

W wyniku starań rady mieszkańcy dzielnicy mają prawo do 10 % zniżki w hotelowej restauracji.

Raz w roku, w okresie wiosennym, organizowane są przez WOPR zajęcia uczące, jak należy zachować się nad morzem.

W szkołach organizowane będą zajęcia finansowane przez radę, adresowane do osób niepełnosprawnych.

W planach jest umożliwienie rowerzystom, poprzez ustawienie stosownych znaków, jazdy po ulicach jednokierunkowych.

Organizowane są spotkania z prawnikami, podczas których mieszkańcy poznają regulacje prawne z zakresu spraw spadkowych, hipotek, itp. Cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem.

Udało się radzie spowodować wprowadzenie kursu autobusu 252 przez ulicę Korzeniowskiego (częściowa realizacja postulatów mieszkańców).

Inwestycje: ze środków rady sfinansowano opracowanie projektu na remont placu przy skrzyżowaniu ul. Mickiewicza z ul. Kochanowskiego. Wkrótce odbędzie się przetarg na realizację remontu. Będzie to, jak dotąd, największa inwestycja rady dzielnicy.

 

Ad 7.

Sprawozdanie za rok 2013 z osiąganych wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, przedstawione przez Wiceprezydent E. Łowkiel, stanowi załącznik.

 

Ad 8.

Przewodniczący St. Szwabski poinformował o następujących kwestiach związanych z pracami Związku Komunalnego:

- przygotowywaniu przez Zarząd związku rozliczenia ubiegłego roku, w tym rozliczenia projektów realizowanych przez związek wspólnie z WFOŚ (w związku ze zbliżającą się sesją sprawozdawczą za 2013 rok);

- spotkaniu z 40. nauczycielami, koordynatorami wspólnych działań edukacyjnych;

- spotkaniu gmin związkowych z PWiK w sprawie ustalenia zasad wykorzystywania hydrantów do celów przeciwpożarowych (okazuje się, że jest to dziedzina nie w pełni uregulowana – komentarz Przewodniczącego);

- spotkaniu konsultacyjnym z przedstawicielami gmin i EKO DOLINY, zorganizowanym z inicjatywy związku, którego celem było uzgodnienie wspólnego stanowiska w sprawie postulatów dotyczących niezbędnych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – propozycje zostaną przekazane Ministrowi Ochrony Środowiska

 

Ad 9.

Do Prezydium wpłynęły 3 interpelacje.

Treść dokumentów jak na stronie: http://www.gdynia.pl/bip/rada/sesje/5101.html

 

Ad 10.

Radny P. Brutel poinformował o wpłynięciu, w ramach budżetu obywatelskiego, 300. wniosków. Najwięcej wniosków spłynęło z dzielnicy Wzg. Św. Maksymiliana, najmniej z Babich Dołów. Ogółem liczba wniosków przekroczyła oczekiwania. Wynik jest bardzo dobry. Statystycznie na każdą radę dzielnicy przypada 16 wniosków.

 

Przewodniczący St. Szwabski przypomniał o obowiązku złożenia w biurze rady, do 30 kwietnia b.r., oświadczeń majątkowych.

 

Wiceprzewodnicząca RM Beata Łęgowska przedstawiła wnioski i zalecenia z kontroli, którą w dniach 19 sierpnia – 17 września 2013 r. przeprowadzili w Urzędzie Miasta Gdyni upoważnieni pracownicy Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Przedmiotem kontroli była realizacja zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie wydawania, odmowy wydania oraz cofania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych oraz zezwoleń na prowadzenie działalności określonej w art. 7 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzenia rejestru działalności regulowanej , o którym mowa w art. 9b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz prawidłowości przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Kontrola obejmowała okres od 1 stycznia 2012 do 7 sierpnia 2013 r.

Treść całego dokumentu jak w załączniku.

 

Ad 11.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

 

Ad 12.

Termin kolejnej sesji: 26 marca b.r.; godz. 12

 

Ad 13.

Zamknięcie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, dr Stanisław Szwabski.

 

 

Na podstawie stenogramu opracowała:

insp. Zofia Kostrzewska

 

 

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 13.02.2014
Data udostępnienia informacji: 13.02.2014
Ostatnia aktualizacja: 07.02.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.02.2019 08:50 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
23.02.2018 12:01 Korekta Michał Kowalski
01.04.2014 09:22 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
20.02.2014 11:49 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
19.02.2014 14:34 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
13.02.2014 14:27 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
13.02.2014 14:14 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
13.02.2014 09:38 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
13.02.2014 07:56 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska