Nadzwyczajna sesja Rady Miasta z dn. 3 lutego 2014 r.

 

 

 

PORZĄDEK OBRAD

NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIASTA GDYNI

3 lutego 2014 roku

GODZ. 17.00, s. 105 UM

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      Otwarcie sesji Rady Miasta, 

2.      Przyjęcie porządku obrad,

3.      Projekty uchwał w sprawach:

 

3.1. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, zobacz projekt,

3.2. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, zobacz projekt.

 

 

4.       Informacje.

5.       Wolne wnioski,

6.       Zakończenie obrad.

 PROTOKÓŁ

XXXIX NADZWYCZAJNEJ SESJI

RADY MIASTA GDYNI

Gdynia, 3 lutego 2014 r.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji Rady Miasta.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Projekty uchwał w sprawach:

 

3.1.     podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania, w formie świadczenia pieniężnego, na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020;

3.2.     określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie  dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020

 

  1. Informacje.
  2. Wolne wnioski.
  3. Zakończenie obrad.

 

 

Ad 1.

Otwarcie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, radny Stanisław Szwabski.

 

Ad 2.

Wobec braku uwag Przewodniczący St. Szwabski uznał przedłożony porządek obrad za przyjęty.

 

Ad 3.1.

Uzasadnienie zwołania nadzwyczajnej sesji przedstawił Wiceprezydent Michał Guć: - W latach 2006 – 2013 funkcjonował program państwa w zakresie dożywiania. Środki programu służą wspieraniu osób słabo uposażonych. Są to środki celowe na dożywianie. Pomoc trafia do beneficjentów w dwóch, różnych formach: dla dorosłych w formie zasiłków celowych i takie same zasiłki dla dzieci, ale przekazywane szkołom, które organizują dożywianie w swoich stołówkach. Program miał dotąd oparcie w ustawie, która umożliwiała objęcie pomocą osób przekraczających kryterium dochodowe, określone w ustawie o pomocy społecznej.

W kolejnej perspektywie, na lata od 2014 do 2020 roku, podstawą jest uchwała Rady Ministrów, która nie może stanowić wyjątków od zapisów ustawy. Ministerstwo, które przyjęło taką koncepcję, zorientowało się, że powstała luka prawna uniemożliwiająca udzielanie wsparcia osobom przekraczającym kryterium dochodowe i stąd formuła polegająca na podjęciu uchwały przez rady gmin, która ma umożliwić udzielanie wsparcia osobom osiągającym dochód mieszczący się między 100 % a 150 % kryterium dochodowego.

Druga uchwała  (pkt 3.2.) konieczna jest do podjęcia z tego powodu, że bez niej co prawda pomoc może być udzielona, ale beneficjenci musieliby dokonać zwrotu przeznaczonych na tę pomoc środków, a tego oczywiście chcemy uniknąć.

Nie można było czekać z podjęciem obu uchwał ze względu na ryzyko, że udzielona w międzyczasie pomoc nie byłaby pomocą kwalifikowaną, a więc gmina nie otrzymałaby refundacji z budżetu państwa (byłby to dla budżetu gminy  koszt wynoszący ponad 100 tys. zł.).

Przyp. prot.: pismo wnoszące projekty uchwał pod obrady RMG i uzasadnienia projektów stanowią załączniki.

 

UCHWAŁA NR XXXIX/813/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania, w formie świadczenia pieniężnego, na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 3.2.

Uzasadnienie przedstawione zostało przez Wiceprezydenta M. Gucia w punkcie 3.1.

 

UCHWAŁA NR XXXIX/814/14 RADY MIASTA GDYNI w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie  dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 4.

Radny Kamil Góral poinformował o akcji młodzieży licealnej pn.: „Mam haka na raka” zachęcając radnych do składania podpisów poparcia oraz wzięcia udziału w akcji.

 

Przewodniczący St. Szwabski ponownie zaprosił radnych z osobami towarzyszącymi do wzięcia udziału w uroczystej sesji RMG, w dniu 10 lutego b.r.

 

Ad 5.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

 

Ad 6.

Zakończenie obrad ogłosił dr Stanisław Szwabski.

 

 

 

Na podstawie stenogramu zredagowała:

insp. Zofia Kostrzewska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 23.01.2014
Data udostępnienia informacji: 23.01.2014
Ostatnia aktualizacja: 27.02.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.02.2014 10:01 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
27.01.2014 10:07 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
23.01.2014 15:10 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska