Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej w Gdyni w rejonie mola i mostka nad rzeką Kaczą

OGŁOSZENIE O WYNIKU

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 € na wykonanie zadania p.n: „Zagospodarowanie fragmentu terenu przy ulicy Orłowskiej w Gdyni w rejonie mola i mostka nad rzeką Kaczą"

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 12189/13/VI/U z dnia 01.10.2013 r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 26.09.2013r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 € na wykonanie zadania pn.: „Zagospodarowanie fragmentu terenu przy ulicy Orłowskiej w Gdyni w rejonie mola i mostka nad rzeką Kaczą" oraz wybrał ofertę nr 1 złożoną przez Ryszarda Marcinkiewicza prowadzącego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „MARBUD", 81-206 GDYNIA , ul. Morska 147, działającego na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 11974/13/VI/U z dnia 10.09.2013 r.: cena oferty brutto 97 %, okres gwarancji i rękojmi 3 %.
Do upływu terminu składania ofert w postępowaniu złożono 1 ofertę.
Oferta nr 1 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „MARBUD" Ryszard Marcinkiewicz, 81-206 GDYNIA , ul. Morska 147
1. cena brutto - 832 842,23 zł 9,70 pkt
2. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy 0,09 pkt
RAZEM 9,79 pkt
Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 1 złożona przez Ryszarda Marcinkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „MARBUD" Ryszard Marcinkiewicz, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.
Zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 1a) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na to, że złożono tylko jedną ofertę.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Kamila _Młyńczyk-Jędrzejewska
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 07.10.2013
Data udostępnienia informacji: 07.10.2013
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.03.2016 14:49 link do ogłoszenia Dominika Wojtunik
07.10.2013 14:43 Dodanie informacji Kamila _Młyńczyk-Jędrzejewska