wyniki postępowania na organizację przestrzeni promocyjno-reklamowej Miasta Gdyni w trakcie festiwalu Heineken Open'er Festival 2013

Informacja o wyniku postępowania EZP Nr MN.271.57.2013 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 Euro, na organizację przestrzeni promocyjno-reklamowej Miasta Gdyni w trakcie Heineken Open'er Festival 2013.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni numer 11135/13/VI/M z dnia 18 czerwca 2013 r. postanowiono:
1.Zaakceptować wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego EZP Nr MN.271.43.2013 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 Euro, na organizację przestrzeni promocyjno-reklamowej Miasta Gdyni w trakcie Heineken Open'er Festival 2013.

2.Zatwierdzić wybór Wykonawcy i udzielić zamówienia na organizację przestrzeni promocyjno-reklamowej Miasta Gdyni w trakcie Heineken Open'er Festival 2013 firmie MADOX Dorota Wiśniewska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kośćiuszki 118c/13 NIP 957 067 46 68, za wynagrodzeniem brutto 219 265,95 zł (słownie: dwieście dziewiętnaście tysięcy dwieście sześćdziesią pięć złotych 95/100).

W terminie składania ofert do siedziby Zamawiającego wpłynęła 1 oferta., wymieniona w poniższej tabeli:

lp wykonawca cena oferty brutto w zł
1. MADOX Dorota Wiśniewska, ul. Kościuszki 118c/13 w Gdańsku na kwotę 219 265,95 zł (słownie: dwieście dziewiętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć złotych 95/100) brutto

Wraz z formularzem oferty wykonawca złożył wymagane dokumenty .Oferta wpłynęła we wskazanym w ogłoszeniach i SIWZ terminie i została oceniona zgodnie z kryteriami zawartymi w SIWZ:

Cena - waga kryterium 50%,
Kryterium merytoryczne- waga kryterium 50%,
Wykonawcy udzielono zamówienia na organizację przestrzeni promocyjno-reklamowej Miasta Gdyni podczas Heineken Open'er Festival 2013.
W związku z tym, że w postępowaniu złożono tylko jedna ofertę, Zamawiający, na podstawie art. 94.1., ust.2, pkt 1 a), podpisze umowę w sprawie zamówienia publicznego MN.271.57.2013 z MADOX Dorota Wiśniewska przed upływem 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Joanna Pawlus
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Pawlus
Data wytworzenia informacji: 18.03.2013
Data udostępnienia informacji: 20.06.2013
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.06.2013 11:12 Dodanie informacji Joanna Pawlus