wynik postępowania na opracowanie zakresu tematycznego i organizację MFG Gdynia 2013 w dniu 11 października 2013

Informacja o wyniku postępowania EZP Nr MN.271.39.2013 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 Euro, na realizację usługi - opracowanie zakresu tematycznego i organizacja Międzynarodowego Forum Gospodarczego Gdynia 2013 w dniu 11 października 2013.
 

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni numer 11043/13/VI/M z dnia 11 czerwca 2013 r. postanowiono:
1.Zaakceptować wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego EZP Nr MN.271.39.2013 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 Euro, na realizację usługi - opracowanie zakresu tematycznego i organizacja Międzynarodowego Forum Gospodarczego Gdynia 2013 w dniu 11 października 2013.

2.Zatwierdzić wybór Wykonawcy i udzielić zamówienia na organizację Międzynarodowego Forum Gospodarczego Gdynia 2013 Agencji Rozwoju Gdyni sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Świętojańskiej 141, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Gdańsk- Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000323812, NIP 586-223-12-14, za wynagrodzeniem brutto 289 000 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).

W terminie składania ofert do siedziby Zamawiającego wpłynęła 1 oferta., wymieniona w poniższej tabeli:

lp wykonawca cena oferty brutto w zł
1. Agencja Rozwoju Gdyni sp. z o.o., ul. Świętojańska 141, 81-404 Gdynia 289 000 zł

Wraz z formularzem oferty wykonawca złożył wymagane dokumenty oraz opracowanie zakresu tematycznego MFG Gdynia 2013.Oferta wpłynęła we wskazanym w ogłoszeniach i SIWZ terminie i została oceniona zgodnie z kryteriami zawartymi w SIWZ:

Cena - waga kryterium 50%,
Kryterium merytoryczne- waga kryterium 50%,
W ramach kryterium pod uwagę brane były następujące elementy opracowania zakresu tematycznego:
Zakres i aktualność tematów zaproponowanych w ramach paneli (punktacja od 0-4)
Dobór prelegentów i gościa specjalnego (punktacja od 0-3)
Propozycje oryginalnych rozwiązań i działań w zakresie organizacji Forum, w tym wydarzeń towarzyszących (punktacja od 0-3)

Oferta Agencji Rozwoju Gdyni otrzymała 9,38 pkt. Wykonawcy udzielono zamówienia na organizację Międzynarodowego Forum Gospodarczego Gdynia 2013.
W związku z tym, że w postępowaniu złożono tylko jedna ofertę, Zamawiający, na podstawie art. 94.1., ust.2, pkt 1 a), podpisze umowę w sprawie zamówienia publicznego MN.271.39.2013 z Agencją Rozwoju Gdyni przed upływem 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Beata Sikorska
Ostatnio zmodyfikował: Beata Sikorska
Data wytworzenia informacji: 11.06.2013
Data udostępnienia informacji: 13.06.2013
Ostatnia aktualizacja: 13.06.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.06.2013 13:55 Dodanie informacji Beata Sikorska