Wykonanie usługi konserwacji i utrzymania w sprawności eksploatacyjnej systemu monitoringu wizyjnego miasta Gdyni

Dotyczy:                Wykonania usługi konserwacji i utrzymania w sprawności eksploatacyjnej systemu monitoringu wizyjnego miasta Gdyni

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759),  oraz zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni  nr 11624/13/VI.P z dn. 31.07.2013 r. , informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 tys.  na wykonanie usługi konserwacji i utrzymania w sprawności eksploatacyjnej systemu monitoringu wizyjnego miasta Gdyni

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy p.z.p. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej.

W przedmiotowym postępowaniu złożona została jedna oferta, która znacznie przekroczyła możliwości finansowe Zamawiającego., który nie może  zwiększyć kwoty na realizację zamówienia. Mając powyższe na względzie uznać należy j/w.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Robert Ronduda
Wprowadził informację: _Łukasz Zacharski
Ostatnio zmodyfikował: Łukasz Zacharski
Data wytworzenia informacji: 31.07.2013
Data udostępnienia informacji: 02.08.2013
Ostatnia aktualizacja: 02.08.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.08.2013 10:39 Aktualizacja treści Łukasz Zacharski
02.08.2013 10:37 Dodanie informacji Łukasz Zacharski