Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej – budowa ścieżek rowerowych i parkingów - pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego

Gdynia, dnia 21.08.2013r.
UIR.271.1.16.2013.KMJ

OGŁOSZENIE O WYNIKU


dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości od 200 000 € na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych p.n.: „Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej - budowa ścieżek rowerowych i parkingów".


Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.08.2013 r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 12.08.2013r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości od 200 000 € na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych p.n.: „Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej - budowa ścieżek rowerowych i parkingów oraz wybrał ofertę nr 1 złożoną przez DEKRA INDUSTRIAL Sp. z o.o., z siedzibą w 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28, KRS 0000066018.
Oferty oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 11236/13/VI/U z dnia 26.06.2013 r.: cena oferty brutto 100 %.

Oferta nr 1 - DEKRA INDUSTRIAL Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 28, 02-697 Warszawa:
cena brutto: 48 265,20

Oferta nr 2 - Transprojekt Gdańsk Sp. z o.o., ul. Partyzantów 72A, 80-254 Gdańsk:
cena brutto: 88 560,00

Oferta nr 3 - Biuro Obsługi Inwestycji INWEST-WYBRZEŻE Sp. z o.o., ul. Łużycka 3B, 81-537 Gdynia:
cena brutto: 56 395,50

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 1 złożona przez DEKRA INDUSTRIAL Sp. z o.o., z siedzibą w 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.

Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje iż zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

ROZWÓJ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ AGLOMERACJI TRÓJMIEJSKIEJ W LATACH 2007-2013
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Kamila _Młyńczyk-Jędrzejewska
Ostatnio zmodyfikował: Kamila _Młyńczyk-Jędrzejewska
Data wytworzenia informacji: 22.08.2013
Data udostępnienia informacji: 22.08.2013
Ostatnia aktualizacja: 22.08.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.08.2013 09:37 Dodanie informacji Kamila _Młyńczyk-Jędrzejewska