Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej – budowa ścieżek rowerowych i parkingów


logo UE
UIR.271.1.14.2013.AS


 

OGŁOSZENIE O WYNIKU

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości od 5 000 000 € na wykonanie zadania p.n:
Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej - budowa ścieżek rowerowych i parkingów".


Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.08.2013r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 06.08.2013r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości od 5 000 000 € na wykonanie zadania pn: " Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej - budowa ścieżek rowerowych i parkingów" oraz wybór oferty nr nr 1 złożonej przez Firmę Budowlano-Drogową MTM S.A. z siedzibą w 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 35, działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty:
Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 11136/13/VI/U z dnia 18.06.2013r.: cena oferty brutto 94 %, okres wykonania 4%, okres udzielonej gwarancji 2%:

Oferta nr 1: Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. z siedzibą w 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 35
1. cena brutto - 5 450 037,69 zł 9,40 pkt
2. okres wykonania - 37 tygodni 0,40 pkt
3. okres gwarancji i rękojmi - 37 miesięcy 0,06 pkt
RAZEM 9,86 pkt

Oferta nr 2: WPRD GRAVEL sp. z o.o., ul. Żaglowa 2, 80-560 Gdańsk
1. cena brutto - 5 527 538,56 zł 9,27 pkt
2. okres wykonania - 42 tygodnie 0,20 pkt
3. okres gwarancji i rękojmi - 37 miesięcy 0,06 pkt
RAZEM 9,53 pkt

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 1 złożona przez Firmę Budowlano-Drogową MTM S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Hutnicza 35, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.

Jednocześnie zgodnie z art.94 ust.1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje iż zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 14.08.2013
Data udostępnienia informacji: 14.08.2013
Ostatnia aktualizacja: 14.08.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.08.2013 13:59 ogłoszenie wyniku Anna Stankiewicz