Rozbudowa szkoły podstawowej nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni wraz z budową przedszkola-nadzór inwestorski

UIR.271.1.38. 2012.AS.118

OGŁOSZENIE O WYNIKU


dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej poniżej 200.000 EURO na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanyc pn:
„Rozbudowa szkoły podstawowej nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni wraz z budową przedszkola"


                      Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05.02.2013r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 13.12.2012r w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200.000 EURO na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych: „Rozbudowa szkoły podstawowej nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni wraz z budową przedszkola" oraz wybór oferty nr 12 z ceną ryczałtową brutto: 177 981,00 zł złożonej przez Biuro Obsługi Inwestycji INWEST-WYBRZEŻE Sp. z o.o., ul. Łużycka 3B, 81-537 Gdynia, KRS nr 0000156859.

Oferty oceniane były wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 8833/12/VI/U z dnia 27.11.2012r.: cena oferty brutto 100 %.

Do upływu terminu składania ofert złożono 12 ofert.

Z uwagi na nie wyrażenie zgody na przedłużenie okresu związania ofertą firmy:
1) Development Design Sp. z o.o., ul. Kopernika 25/2, 76-200 Słupsk
2) DEKRA INDUSTRIAL Sp. z o.o., ul. Indiry Gandhi 15/4, 02-776 Warszawa
3) NBQ Sp. z o.o., ul. Gdańska 3c, 70-660 Szczecin
zostały wykluczone z postępowania o udzielenie zamówienia.
Na podstawie art. 24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, oferty wykonawców wykluczonych, uznaje się za odrzucone.

Pozostałe 9 ofert oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 8833/12/VI/U z dnia 27.11.2012r.: cena oferty brutto 100 %.

Oferta nr 02 - Polski Rejestr Statków S.A., Al. Generała Józefa Hallera 126,80-416 Gdańsk:
cena brutto: 254 610,00 zł

Oferta nr 05 - Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Alfa Przemysław Marszałkowski, ul. Głogowa 9, 80-297 Banino:
cena brutto: 194 340,00 zł

Oferta nr 06 - Firma Usługowa ASPOL, Biuro Nadzoru i Dokumentacji Budowlanej, Mgr inż. Andrzej Swiatek, ul. Pucka 9, 84-240 Reda:
cena brutto : 249 500,00 zł

oferta nr 07 - Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane, INSPEC Sp. zo.o., ul. 1 Maja 6, 10-118 Olsztyn:
cena brutto: 391 140,00 zł

Oferta nr 08 - Inwestor KOMBIA Consulting Sp. oo, ul. Rysia 1, 87-100 Toruń:
cena brutto: 236 160,00 zł

Oferta nr 09 - WECTOR Sp z o.o.,ul. Radzymińska 183, 03-576 Warszawa:
cena brutto: 319 800,00 zł

Oferta nr 10 - MBJ COROPATION Sp. z o.o., ul. Sabały 60,02-174 Warszawa:
cena brutto: 369 000,00 zł

Oferta nr 11 - Powiernictwo KORDEK, Biuro Obsługi Budownictwa, Stanisław Kordek, ul. Gdańsk 47/31, 84-230 Rumia:
cena brutto: 332 100,00 zł

Oferta nr 12 - Biuro Obsługi Inwestycji INWEST-WYBRZEŻE Sp. z o.o., ul. Łużycka 3B, 81-537 Gdynia
cena brutto: 177 981,00 zł


Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 12 złożona przez firmę Biuro Obsługi Inwestycji INWEST-WYBRZEŻE Sp. z o.o., która zaoferowała najniższą cenę.

Jednocześnie zgodnie z art.94 ust.1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje iż zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 06.02.2013
Data udostępnienia informacji: 06.02.2013
Ostatnia aktualizacja: 03.10.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.10.2016 09:01 link do ogłoszenia o zamówieni Dominika Wojtunik
06.02.2013 15:04 korekta edycyjna Anna Stankiewicz
06.02.2013 14:59 zamieszczenie ogłoszenia Anna Stankiewicz