Remont dachu Kompleksu Sportowego w Zespole Szkół nr 15 przy ul. Jowisza 60

                                                             
 

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania

 

 

Prezydent Miasta Gdyni Zarządzeniem Nr 11149/13/VI/M z dnia 18.06.2013r zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 10.06.2013r w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 euro na robotę budowlaną: „Remont dachu Kompleksu Sportowego w Zespole Szkół nr 15 przy ul. Jowisza 60 w Gdyni” i  wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Firmę Remontowo – Budowlaną „KRUPA” Stanisław Krupa, z  siedzibą : 81-558 Gdynia, ul. Klonowa 13  - z  ceną brutto 588.309,70 zł, która stanowiła jedyne kryterium oceny ofert i była najniższa spośród ofert spełniających warunki określone w SIWZ.

 

Poza ww. ofertą w wyznaczonym terminie wpłynęły  niżej wymienione oferty:

 

Lp.

Nazwa i adres firmy

Cena brutto

1.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „DACHBUD” Marian Formella

ul. Afrodyty 11, 81-601 Gdynia

 

685.650,67 zł

2.

Przedsiębiorstwo Usług Instalacyjno – Dekarskich Witold Labuda

ul. Pokoju 3, 84-200 Wejherowo

 

944.020,44 zł

 

3.

 

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „MARBUD” Ryszard Marcinkiewicz

ul. Morska 147, 81-206 Gdynia

 

767.863,96 zł

 

Kryterium oceny ofert: cena 100%

 

Zgodnie z art.94 ust.1 pkt.2) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Gabriela Grabda
Ostatnio zmodyfikował: Gabriela Grabda
Data wytworzenia informacji: 20.06.2013
Data udostępnienia informacji: 20.06.2013
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.06.2013 14:49 Dodanie informacji Gabriela Grabda
20.06.2013 14:46 Dodanie informacji Gabriela Grabda
20.06.2013 14:30 Dodanie informacji Gabriela Grabda
20.06.2013 14:17 Dodanie informacji Gabriela Grabda