Regulacja Potoku Źródło Marii wraz z budową suchego zbiornika retencyjnego Karwiny oraz Budowa urządzeń podczyszczających-nadzór inwestorski


logo UE


OGŁOSZENIE O WYNIKU


Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości od 200 000 EURO na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych:
 „Regulacja Potoku Źródło Marii na odcinku od ul. Nałkowskiej do przepustu pod torami PKP wraz z budową suchego zbiornika retencyjnego Karwiny" oraz „Budowa urządzeń podczyszczających na kanale deszczowym w ulicy Chwaszczyńskiej przed wylotem do potoku Źródło Marii"
realizowanych w ramach Projektu: Ochrona wód Zatoki Gdańskiej -
budowa i modernizacji systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni".


Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.07.2013r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 15.07.2013r. w trybie przetargu nieograniczonego od 200.000 EURO na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych: „Regulacja Potoku Źródło Marii na odcinku od ul. Nałkowskiej do przepustu pod torami PKP wraz z budową suchego zbiornika retencyjnego Karwiny" oraz „Budowa urządzeń podczyszczających na kanale deszczowym w ulicy Chwaszczyńskiej przed wylotem do potoku Źródło Marii" oraz wybór oferty nr 03 złożonej przez Grontmij Polska Sp. z o.o., ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań, KRS 0000140225.

Do upływu terminu składania ofert złożono 5 ofert.

Oferty oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 10985/13/VI/U z dnia 04.06.2013r.: cena oferty brutto 100 %.

Oferta nr 01 - Polski Rejestr Statków S.A., ul. Gen. Józefa Hallera 126, 80-416 Gdańsk:
cena brutto: 167 280,00

Oferta nr 02 - Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „Powiernik" Sp. z o.o., ul. 4 Marca 38, 75-708 Koszalin;
cena brutto: 191 757,00

Oferta nr 03 - Grontmij Polska Sp. z o.o., ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań:
cena brutto: 116 850,00

Oferta nr 04- Zakłady Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy S.A., ul. Jagiellońska 88, B.51, lok.36, 03-215 Warszawa:
cena brutto: 331 054,50

Oferta nr 05 - Biuro Obsługi Inwestycji INWEST-WYBRZEŻE Sp. z o.o., ul. Łużycka 3B, 81-537 Gdynia
cena brutto: 118 682,70

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 03 złożona Grontmij Polska Sp. z o.o., ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań, która zaoferowała najniższa cenę.


Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 19.07.2013
Data udostępnienia informacji: 19.07.2013
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.07.2013 15:09 publikacja ogłoszenia Anna Stankiewicz