Regulacja Potoku Źródło Marii na odcinku od ul. Nałkowskiej do przepustu pod torami PKP wraz z budową suchego zbiornika retencyjnego

OGŁOSZENIE O WYNIKU

 
dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości od 5 000 000 € na wykonanie zadania p.n:
„Regulacja Potoku Źródło Marii na odcinku od ul. Nałkowskiej do przepustu pod torami PKP wraz z budową suchego zbiornika retencyjnego „Karwiny" oraz Budowa urządzeń podczyszczających na kanale deszczowym o średnicy 1600 mm w ulicy Chwaszczyńskiej przed wylotem do potoku Źródło Marii" realizowanych w ramach Projektu pn.: Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 11392/13/VI/U z dnia 09.07.2013r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 12.06.2013r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości od 5 000 000 € na wykonanie zadania pn: " Regulacja Potoku Źródło Marii na odcinku od ul. Nałkowskiej do przepustu pod torami PKP wraz z budową suchego zbiornika retencyjnego „Karwiny" oraz Budowa urządzeń podczyszczających na kanale deszczowym o średnicy 1600 mm w ulicy Chwaszczyńskiej przed wylotem do potoku Źródło Marii" oraz wybór oferty nr oferty nr 4 złożonej przez spółkę SKANSKA S.A., ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa, wpisanej do KRS nr 0000033102.
Do upływu terminu składania złożono 4 oferty.
Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 10306/13/VI/U z dnia 09.04.2013r.: cena oferty brutto 95 %, okres wykonania 3%, okres udzielonej gwarancji 2%:

Oferta nr 1 - Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A., ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia
1. cena brutto - 13 021 504,15 4,41 pkt
2. okres wykonania - 43 tygodni 0,21 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy 0,06 pkt
RAZEM 4,68 pkt

Oferta nr 2 - NAVIMOR-INVEST S.A., ul. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk
1. cena brutto - 9 453 322,14 8,41 pkt
2. okres wykonania - 48 tygodni 0,06 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 36 miesięcy 0 pkt
RAZEM 8,47 pkt

Oferta nr 3 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT, ul. Starochwaszczyńska 64, 81-571 Gdynia
1. cena brutto - 9 234 840,00 8,65 pkt
2. okres wykonania - 40 tygodni 0,30 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 49 miesięcy 0,14 pkt
RAZEM 9,09 pkt

Oferta nr 4 - SKANSKA S.A., ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa
1. cena brutto - 8 478 098,37 9,50 pkt
2. okres wykonania - 52 tygodni 0 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy 0,06 pkt
RAZEM 9,56 pkt


Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 04 złożona przez firmę SKANSKA S.A., ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.

Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Kamila _Młyńczyk-Jędrzejewska
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 12.07.2013
Data udostępnienia informacji: 12.07.2013
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.04.2016 14:47 link do ogł. o zamówieniu Dominika Wojtunik
12.07.2013 12:45 Dodanie informacji Kamila _Młyńczyk-Jędrzejewska
12.07.2013 12:42 Dodanie informacji Kamila _Młyńczyk-Jędrzejewska