Przebudowa skrzyżowania ul. Morskiej z ul. Chylońska II w Gdyni w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej w granicach pasa drogowego

OGŁOSZENIE O WYNIKU


dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 € na wykonanie zadania p.n: „Przebudowa skrzyżowania ul. Morskiej z ul. Chylońska II w Gdyni w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej w granicach pasa drogowego"                   Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 11197/13/VI/U z dnia 25.06.2013 r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 14.06.2013r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 € na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania ul. Morskiej z ul. Chylońska II w Gdyni w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej w granicach pasa drogowego" oraz wybrał ofertę nr 1 złożoną przez Zakład Usług Inżynierskich „TRAFIC" sp. z o.o. z siedzibą w 76-200 Słupsk, ul. Szymanowskiego 15, działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Ofertę oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 10883/13/VI/U z dnia 28.05.2013r.: cena oferty brutto 93 %, okres wykonania 7%.

Do upływu terminu składania ofert w postępowaniu złożono 1 ofertę.

Oferta nr 1 - Zakład Usług Inżynierskich „TRAFIC" sp. z o.o. z siedzibą w 76-200 Słupsk, ul. Szymanowskiego 15

1. cena brutto - 685 353,66 zł 9,30 pkt
2. okres wykonania - 100 dni kalendarzowych 0,70 pkt
RAZEM 10,00 pkt

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 1 złożona przez Zakład Usług Inżynierskich „TRAFIC" sp. z o.o. z siedzibą w 76-200 Słupsk, ul. Szymanowskiego 15, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.

Zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 1a) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na to, że złożono tylko jedną ofertę.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 02.07.2013
Data udostępnienia informacji: 02.07.2013
Ostatnia aktualizacja: 02.07.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.07.2013 11:14 zamieszczenie ogłoszenia Anna Stankiewicz