Przebudowa oświetlenia ul. Granatowej w Gdyni

UIR.271.1.37.2012.AS.19

OGŁOSZENIE O WYNIKU

dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 5 000 000 € na wykonanie zadania pn:
 „Przebudowa oświetlenia ul. Granatowej w Gdyni".

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 08.01.2012r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 14.12.2012r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 € na wykonanie robót budowlanych pn: „Przebudowa oświetlenia ul. Granatowej w Gdyni" oraz wybór oferty nr 01 z ceną ryczałtową brutto: 76 014,00 zł brutto złożonej przez Pana Mirosława Kopacza własciciela firmy PROTEL Firma Usługowo-Produkcyjna Mirosław Kopacz, ul. Spółdzielców 20, 84-242 Luzino, działającej na podstawie wpisu do CEIDG.

Do upływu terminu składania złożono 4 oferty.

Oferty oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 8818/12/VI/U z dnia 27.11.2012r.: cena oferty brutto 97 %, okres udzielonej gwarancji 3%:

Oferta nr 01 - PROTEL Firma Usługowo-Produkcyjna Mirosław Kopacz, ul. Spółdzielców 20, 84-242 Luzino:

1. cena brutto - 76 014,00zł 9,70 pkt
2. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy 0,3 pkt
RAZEM 10 pkt

Oferta nr 02 - KRELBUD Sp. z o.o., ul. Obwodowa 50A, 84-240 Reda:
1. cena brutto - 84 012,80zł 8,68 pkt
2. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy 0,3 pkt
RAZEM 8,98 pkt

Oferta nr 03 - Przedsiębiorstwo VOLFRAM Spółka jawna, Mokrzycki, Podgórski, ul. Swarzewska 16, 84-103 Łebcz
1. cena brutto - 119 512,95zł 4,15 pkt
2. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy 0,3 pkt
RAZEM 4,45 pkt

Oferta nr 04 - Trade Company Delta Sp. z o.o., ul. Budowlanych 3, 86-300 Grudziadz:
1. cena brutto - 109 983,24zł 5,36 pkt
2. okres udzielonej gwarancji - 36 miesięcy 0 pkt
RAZEM 5,36 pkt

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 01 złożona przez Pana Mirosława Kopacza własciciela firmy PROTEL Firma Usługowo-Produkcyjna Mirosław Kopacz, która otrzymała największą liczbę punktów.

Zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na to, że nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 09.01.2013
Data udostępnienia informacji: 09.01.2013
Ostatnia aktualizacja: 09.01.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.01.2013 12:20 Dodanie informacji Anna Stankiewicz