Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej ul. Bp. Dominika 13A


MBI.271.2.10.2012.BZ Gdynia, dnia 31.01.2013r.


INFORMACJA
o wyniku postępowania


Prezydent Miasta Gdyni Zarządzeniem Nr 9567/13/VI/M z dnia 29.01.2013r. zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 18.01.2013r w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 euro na robotę budowlaną „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia" oraz „Przebudowa odcinka ul. Bp. Dominika - dojazd do Szkoły Muzycznej" i wybór najkorzystniejszej oferty nr 8 złożonej przez:
TIM-NORD Sp. z o.o., ul. Otomińska 25 c, 80-178 Gdańsk, z ceną brutto - 8.547.412,55 zł., która była najniższa spośród ofert spełniających warunki określone w SIWZ.
Poza w/w ofertą w wyznaczonym terminie wpłynęły niżej wymienione oferty:

 
Oferta nr 1.
P.H.U. MASPOL Andrzej Masalski
ul. Rzemieślnicza 12
16-400 Suwałki
cena oferty - 10.039.469,43
Oferta nr 2.
MARBUD PPHU
Ryszard Marcinkiewicz
ul. Morska 147
81-206 Gdynia
cena oferty - 9.941.013,33
Oferta nr 3.
Przedsiębiorstwo Budowlane EMIL HANSLIK
ul. Długa 4a
47-475 Sambrowice
cena oferty - 8.648.980,18
Oferta nr 4.
BUDREM RYBAK Sp. z o.o. Spółka komandytowa
ul. Krótka 1
84-242 Luzino 
cena oferty - 9.410.533,47
Oferta nr 5.
Konsorcjum
1) Lider - Przedsiębiorstwo Budowlane EKOINBUD Sp. z o.o.
ul. Wielkopolska 5A
80-180 Gdańsk
2) Partner - EKOINBUD Sp. z o.o.
ul. Wielkopolska 5A
80-180 Gdańsk
 cena oferty - 9.800.315,40
Oferta nr 6.
Starogardzkie Przedsiębiorstwo Budowlane S-BUD S.A.
ul. Ceynowy 27
83-200 Starogard Gdański
cena oferty - 10.281.826,82
Oferta nr 7.
SKANSKA S.A.
ul. Gen. J. Zajączka 9
01-518 Warszawa
Odział Budownictwa Ogólnego w Poznaniu
ul. Bystra 7
61-366 Poznań
Adres do korespondencji
ul. Budowlanych 1
80-298 Gdańsk
cena oferty - 8.796.663,75
Oferta nr 9.
IMBUD sp. z o.o.
ul. Nieborowska 32A/16
80-034 Gdańsk 7.740.354,21
Oferta nr 10.
IMPEL Tech Solutions Sp. z o.o.
ul. Marsa 56 A
04-242 Warszawa
adres do korespondencji:
ul. Schuberta 104
80- 172 Gdańsk
cena oferty - 9.697.861,75
Oferta nr 11.
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków
adres do korespondencji
Al. Zwycięstwa 193
81-521 Gdynia
cena oferty - 11.525.939,57
Oferta nr 12.
Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A.
ul. Partyzantów 26
10-526 Olsztyn
cena oferty - 9.851.219,46

Kryterium oceny ofert: cena 100%.

Zgodnie z art. 24 ust.2 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych dwóch wykonawców zostało wykluczonych z postępowania tj.
- P.H.U. MASPOL Andrzej Masalski, ul. Rzemieślnicza 12, 16-400 Suwałki,
- Przedsiębiorstwo Budowlane EMIL HANSLIK, ul.Długa 4a, 47-475 Sambrowice,
ponieważ nie spełniali warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ.
Jednocześnie oferty w/w wykonawców zostały odrzucone zgodnie z art. 24 ust.4 i art. 89 ust.1 pkt. 5) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych została odrzucona oferta złożona przez IMBUD sp. z o.o., ul. Nieborowska 32A/16, 80-034 Gdańsk, ponieważ była niezgodna z treścią SIWZ.
Zgodnie z art.94 ust.1 pkt.2) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Gabriela Grabda
Ostatnio zmodyfikował: Gabriela Grabda
Data wytworzenia informacji: 31.01.2013
Data udostępnienia informacji: 31.01.2013
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.01.2013 15:31 Dodanie informacji Gabriela Grabda