Oświetlenie ulicy Rdestowej w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 € na wykonanie zadania
p.n: „Oświetlenie ulicy Rdestowej w Gdyni"


Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 10509/13/VI/U z dnia 23.04.2013 r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 15.04.2013r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 € na wykonanie zadania pn: „Oświetlenie ulicy Rdestowej w Gdyni" oraz wybrał ofertę nr 1 złożoną przez Edwarda Pastułę prowadzącego Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych „TELMAX" z siedzibą we Władysławowie (84-120), ul. Ignacego Krasickiego 40, działający na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 10084/13/VI/U z dnia 19.03.2013r.: cena oferty brutto 95 %, okres wykonania 2%, okres udzielonej gwarancji 3%.

Oferta nr 1 - Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych „TELMAX" Edward Pastuła, ul. Ignacego
Krasickiego 40, 84-120 Władysławowo:
1. cena brutto - 187 457,09 zł 9,34 pkt
2. okres wykonania - 30 dni kalendarzowych 0,20 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy 0,30 pkt
RAZEM 9,84 pkt

Oferta nr 2 - KRELBUD sp. z o.o., ul. Obwodowa 50 a, 84-240 Reda:
1. cena brutto - 184 303,77 zł 9,50 pkt
2. okres wykonania - 90 dni kalendarzowych 0,00 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 36 miesięcy 0,00pkt
RAZEM 9,50 pkt

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 1 złożona przez Edwarda Pastułę prowadzącego Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych „TELMAX", która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.

Zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na to, że nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 30.04.2013
Data udostępnienia informacji: 30.04.2013
Ostatnia aktualizacja: 30.04.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.04.2013 14:24 korekta Anna Stankiewicz
30.04.2013 14:20 korekta edycyjna Anna Stankiewicz
30.04.2013 14:16 Dodanie informacji Anna Stankiewicz