Oświetlenie ulicy Knyszyńskiej, Kampinoskiej, Tucholskiej i Kilińskiego w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 11770/13/VI/U z dnia 20.08.2013 r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 31.07.2013r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 € na wykonanie zadania pn: „Oświetlenie ulicy Knyszyńskiej, Kampinoskiej, Tucholskiej i Kilińskiego w Gdyni" oraz wybrał ofertę nr 5 złożoną przez Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe El-Professional Sp. z o.o., ul. Hutnicza 4, 81-963 Gdynia, działające na podstawie wpisu do KRS 0000421770


Oferty oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 11393/13/VI/U z dnia 09.07.2013 r.: cena oferty brutto - 95 %, okres wykonania - 3 %, okres gwarancji i rękojmi - 2 %.

Do upływu terminu składania ofert złożono 5 ofert:
Oferta nr 1 - Przedsiębiorstwo Portowe SIEĆ sp. z o.o., ul. Rotterdamska 7, 81-337 Gdynia
1. cena brutto - 212 244,95 zł 6,90 pkt
2. okres wykonania - 80 dni kalendarzowych 0,00 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 36 miesięcy 0,00 pkt
                                 RAZEM 6,90 pkt

Oferta nr 2 - Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych „TELMAX" Edward Pastuła, ul. Ignacego
Krasickiego 40, 84-120 Władysławowo
1. cena brutto - 175 285,05 zł 9,01 pkt
2. okres wykonania - 30 dni kalendarzowych 0,30 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy 0,20 pkt
                                    RAZEM 9,51 pkt

Oferta nr 3 - ELDO P.P.H.U. Sławomir Dobryłko, ul. Szkutnicza 6, 81-198 Rewa
1. cena brutto - 189 694,06 zł 8,19 pkt
2. okres wykonania - 80 dni kalendarzowych 0,00 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy 0,06 pkt
                                  RAZEM 8,25 pkt

Oferta nr 4 - Firma Usługowa PROTEL sp. z o.o., ul. Spółdzielców 20, 84-242 Luzino:
1. cena brutto - 203 811,00 zł 7,38 pkt
2. okres wykonania - 60 dni kalendarzowych 0,03 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy 0,20 pkt
                                RAZEM 7,61 pkt

Oferta nr 5 - P. U. H. El-Professional sp. z o.o., ul. Hutnicza 4, 81-963 Gdynia
1. cena brutto - 166 628,10 zł 9,50 pkt
2. okres wykonania - 30 dni kalendarzowych 0,30 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy 0,06 pkt
                                   RAZEM 9,86 pkt

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 5 złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe El-Professional sp. z o.o., która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.

Zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na to, że nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Kamila _Młyńczyk-Jędrzejewska
Ostatnio zmodyfikował: Kamila _Młyńczyk-Jędrzejewska
Data wytworzenia informacji: 22.08.2013
Data udostępnienia informacji: 22.08.2013
Ostatnia aktualizacja: 22.08.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.08.2013 09:55 Dodanie informacji Kamila _Młyńczyk-Jędrzejewska