Organizacja w Gdyni V Festiwalu Filmowego Niepokorni, Niezłomni, Wykleci

Na podstawie zarządzenia nr 11374/13/VI/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 
9 lipca 2013 roku zostało wszczęte postępowanie w trybie z wolnej ręki w sprawie zamówienia publicznego o wartości do 200 000 euro na organizację w Gdyni
V Festiwalu Filmowego Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Negocjacje przeprowadzono ze Stowarzyszeniem SCENA KULTURY z Warszawy.
W trakcie negocjacji Stowarzyszenie SCENA KULTURY potwierdziło gotowość zorganizowania w Gdyni V Festiwalu Filmowego „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci” w dniach od 19 – 21  lipca 2013 r. zgodnie z opracowanym programem, który był przedmiotem negocjacji oraz zobowiązało się do pokrycia kosztów organizacji
ww. imprezy wg dostarczonego w trakcie negocjacji szczegółowego preliminarza kosztów na kwotę 120 000,-zł brutto.
Stowarzyszenie SCENA KULTURY jest właścicielem Festiwalu Filmowego Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Stowarzyszenie SCENA KULTURY posiada wszelkie i wyłączne prawa autorskie do posługiwania się marką, a osoby wchodzące w skład zarządu Stowarzyszenia tworzą Festiwal Filmowy Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci od początku jego istnienia. W ramach swojej działalności statutowej Stowarzyszenie tworzy autorski program Festiwalu i ma pełne prawa do organizacji Festiwalu bezterminowo.
Zakres działalności Stowarzyszenia SCENA KULTURY i doświadczenie jego przedstawicieli daje gwarancję prawidłowego zrealizowania zamówienia. Stowarzyszenie SCENA KULTURY dysponuje prawami wyłącznymi, podlegającymi ochronie prawnej, do elementów będących częścią składową V Festiwalu Filmowego „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci” (nazwa, program, wydarzenia artystyczne, imprezy towarzyszące) zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b. Przygotowanie koncepcji i szczegółowego scenariusza Festiwalu, będące przedmiotem zamówienia, stanowi działalność twórczą i artystyczną w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. c.
Zawarcie umowy następuje na podstawie Zarządzenia nr 11511/13/VI/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację w Gdyni V Festiwalu Filmowego Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Przedmiotem umowy, realizowanej w trybie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b i c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, jest organizacja w Gdyni V Festiwalu Filmowego Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci w terminie 19 – 21 września 2013 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Białek
Wprowadził informację: Kinga _Plicht
Ostatnio zmodyfikował: Kinga _Plicht
Data wytworzenia informacji: 05.08.2013
Data udostępnienia informacji: 08.08.2013
Ostatnia aktualizacja: 08.08.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.08.2013 15:42 Aktualizacja treści Kinga _Plicht
08.08.2013 15:37 Aktualizacja treści Kinga _Plicht
08.08.2013 15:34 Aktualizacja treści Kinga _Plicht
08.08.2013 15:29 Aktualizacja treści Kinga _Plicht
08.08.2013 15:20 Aktualizacja treści Kinga _Plicht
08.08.2013 15:15 Dodanie informacji Kinga _Plicht