Opracowanie koncepcji podniesienia atrakcyjności Zespołu Miejskich Hal Targowych w Gdyni i jego oferty oraz realizacja przedstawionych działań

EZP MN.271.91.2013

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA


dot.: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 euro na usługę opracowania koncepcji podniesienia atrakcyjności Zespołu Miejskich Hal Targowych w Gdyni i jego oferty oraz realizację przedstawionych działań   

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni numer 12502/13/VI/M z dnia 29 października 2013r. postanowiono:
1. Zaakceptować wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego EZP nr MN.271.91.2013 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 euro, na usługę opracowania koncepcji podniesienia atrakcyjności Zespołu Miejskich Hal Targowych w Gdyni i jego oferty oraz realizację przedstawionych działań.
2. Zatwierdzić wybór Wykonawcy i udzielić zamówienia na realizację usługi opracowania koncepcji podniesienia atrakcyjności Zespołu Miejskich Hal Targowych w Gdyni i jego oferty oraz realizację przedstawionych działań  Agencji Rozwoju Gdyni Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000323812, NIP 586-223-12-14, za wynagrodzeniem w kwocie 619.900,00 złotych brutto (słownie: sześćset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100). 

W terminie składania ofert, do dnia 16 października 2013 r. do godz. 11.00 ofertę złożyło czterech wykonawców. W dniu 16 października 2013 r. o godz. 11.30 odbyło się publiczne otwarcie ofert. Dane oraz kwoty, zaproponowane przez oferentów przedstawia poniższa tabela.
 

Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcyCena
1.ADMAR GALICJA
Małgorzata Tuszyńska
81-368 Gdynia, ul. Pułaskiego 8
cena ofertowa brutto:
793 903,50 zł
2.AGENCJA ROZWOJU GDYNI Sp. z o.o.
81-451 Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98
cena ofertowa brutto:
619.900,00 zł
3.STRATEGIA 360 Sp. z o.o.
80-438 Gdańsk, ul. Aldony 2a/21
cena ofertowa brutto:
406 059,90 zł
4.PERSONAL PR Sp. z o.o.
80-247 Gdańsk, ul. Sobótki 21B/2
cena ofertowa brutto:
591 015,00 zł


W dniu 25 października 2013 r. obradowała komisja przetargowa. W trakcie prac komisja oceniła oferty pod względem formalnym i merytorycznym zgodnie z kryteriami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj.:
1. Cena – waga kryterium 60%,
2. Innowacyjność i kompleksowość zaproponowanych założeń koncepcji podniesienia atrakcyjności ZMHT i jego oferty – waga kryterium 40%.  

Oferta Agencji Rozwoju Gdyni Sp. z o.o. spełniła wszystkie kryteria zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Treść merytoryczna oferty zawiera wiele innowacyjnych, oryginalnych i ciekawych propozycji oraz jest spójna z oczekiwaniami Zamawiającego. Pomimo tego, iż zaproponowana cena nie jest najniższa, o wyborze Wykonawcy przeważyła wartość merytoryczna przedstawionej oferty, zatem z nim zostanie podpisana umowa na realizację zamówienia publicznego stanowiącego przedmiot postępowania.

Jednocześnie zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający informuje, iż może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, gdyż nie odrzucono żadnej oferty ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Monika Antkowiak
Ostatnio zmodyfikował: Monika Antkowiak
Data wytworzenia informacji: 30.10.2013
Data udostępnienia informacji: 30.10.2013
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.10.2013 14:17 Korekta Monika Antkowiak
30.10.2013 14:05 Dodanie informacji Monika Antkowiak