Opracowanie koncepcji i organizacja Publicznej Konferencji

              
EZP MN.271.5.2013OGŁOSZENIE WYNIKU


dot.: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 euro na usługę opracowania koncepcji i organizację Publicznej Konferencji oraz opracowanie założeń do koncepcji regionalnych planów promocji mobilności siły roboczej i atrakcyjnego środowiska biznesowego realizowanych w ramach projektu „Dynamika rynku pracy oraz atrakcyjne środowisko biznesowe w regionie Południowego Bałtyku” finansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk


Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni numer 10010/13/VI/M z dnia 14 marca 2013r. postanowiono:
1. Zaakceptować wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego EZP nr MN.271.5.2013 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 euro, na usługę opracowania koncepcji i organizację Publicznej Konferencji oraz opracowanie założeń do koncepcji regionalnych planów promocji mobilności siły roboczej i atrakcyjnego środowiska biznesowego realizowanych w ramach projektu „Dynamika rynku pracy oraz atrakcyjne środowisko biznesowe w regionie Południowego Bałtyku” finansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk.                          
2. Zatwierdzić wybór Wykonawcy i udzielić zamówienia na realizację usługi opracowania koncepcji i organizację Publicznej Konferencji oraz opracowanie założeń do koncepcji regionalnych planów promocji mobilności siły roboczej i atrakcyjnego środowiska biznesowego realizowanych w ramach projektu „Dynamika rynku pracy oraz atrakcyjne środowisko biznesowe w regionie Południowego Bałtyku” finansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk Agencji Rozwoju Gdyni sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 141, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000323812, NIP 586-223-12-14, za wynagrodzeniem w kwocie 138.900,00 złotych brutto (słownie: sto trzydzieści osiem  tysięcy dziewięćset złotych 00/100).

W terminie składania ofert, do dnia 28 lutego 2013 r. do godz. 10.00 ofertę złożył jeden  wykonawca. W dniu 28 lutego 2013 r. o godz. 10.30 odbyło się publiczne otwarcie ofert. Dane oraz kwota, zaproponowana przez oferenta przedstawia poniższa tabela.

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcyCena
1AGENCJA ROZWOJU GDYNI Sp. z o.o.81-404 Gdynia, ul. Świętojańska 141cena ofertowa brutto: 138.900,00 zł

W dniu 5 marca 2013 r. obradowała komisja przetargowa. W trakcie prac komisja oceniła ofertę pod względem formalnym i merytorycznym zgodnie z kryteriami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj.:
1. Cena – waga kryterium 50%,
2. Kompleksowość ujęcia tematyki Konferencji i innowacyjność planu koncepcji promocji (rozumiana przede wszystkim jako zdolność do efektywnego wdrożenia) – waga kryterium 50%.

Oferta Agencji Rozwoju Gdyni spełniła wszystkie kryteria zawarte w SIWZ, zatem z tym wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację zamówienia publicznego stanowiącego przedmiot postępowania.
Jednocześnie zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, iż może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, gdyż nie odrzucono żadnej oferty ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.             

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Mateusz _Labuda
Ostatnio zmodyfikował: Mateusz _Labuda
Data wytworzenia informacji: 15.03.2013
Data udostępnienia informacji: 15.03.2013
Ostatnia aktualizacja: 15.03.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.03.2013 10:13 Aktualizacja treści Mateusz _Labuda
15.03.2013 10:04 Aktualizacja treści Mateusz _Labuda
15.03.2013 09:50 Dodanie informacji Mateusz _Labuda