Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie i dostawę worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 12976/13/VI/2013 z dn. 6 grudnia 2013 r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „wykonanie i dostawę worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów komunalnych" oraz wybrał ofertę nr 1, którą przedstawiła firma SIPEKO, Makowisko 162, 37-500 Jarosław. Ofertę oceniono wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 12742/13/VI/2013 z dn. 19 listopada 2013 r.: cena oferty brutto 100%.

Do upływu terminu składania ofert w postępowaniu złożono 2 oferty:


  Oferta nr
 

  Wykonawca
 

  Cena
 

  Uwagi
 

  1

 

  SIPEKO Makowisko
  162, 37-500 Jarosław

  344 646,00 zł brutto

  oferta spełnia
  wymogi SIWZ

 

  2

 

  STELLA PACK S.A.
  ul. Krańcowa 67,
  21-100 Lubartów
 

  346 417,20 zł brutto

   

 

Zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r.  poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Adam _Majewski
Ostatnio zmodyfikował: Adam _Majewski
Data wytworzenia informacji: 09.12.2013
Data udostępnienia informacji: 09.12.2013
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.12.2013 14:54 Dodanie informacji Adam _Majewski