Ogłoszenie o wyniku postępowania: dostawa prasy i czasopism specjalistycznych na rok 2014.

OGŁOSZENIE o wyniku postępowania  Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę prasy codziennej i czasopism specjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdyni w 2014 roku, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 euro, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę GARMOND PRESS S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lubicz 3, 31-034 Kraków, Oddział w Gdańsku, 80-724 Gdańsk ul. Elbląska 54 o wartości 120.020,46 zł brutto. Jedynym kryterium oceny ofert była cena oferty brutto (waga 100 %). W niniejszym postępowaniu złożono dwie oferty:
  1. RUCH S.A. ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa, Biuro Kolportażu i Prenumeraty ul. Dostawcza 17 93-231 Łódź – wartość oferty brutto: 121.424,80 zł;
  2. GARMOND PRESS S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lubicz 3, 31-034 Kraków, Oddział w Gdańsku, 80-724 Gdańsk ul. Elbląska 54 - wartość oferty brutto: 120.020,46 zł.
 Wynik niniejszego postępowania zatwierdził Prezydent Miasta Gdyni zarządzeniem nr 12791/13/VI/S z dnia 26.11.2013 r. w sprawie akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na dostawę prasy codziennej i czasopism specjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdyni w 2014 r. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Aleksandra Kucia-Maćkowska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Kucia-Maćkowska
Data wytworzenia informacji: 29.11.2013
Data udostępnienia informacji: 29.11.2013
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.11.2013 10:53 Dodanie informacji Aleksandra Kucia-Maćkowska