Konserwacja i utrzymanie Monitoringu Wizyjnego Miasta Gdyni.

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759),  oraz zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni  nr 12061/13/VI/P z dnia 17.09.2013 r., informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 tys. euro na wykonanie usługi konserwacji i utrzymania w sprawności eksploatacyjnej systemu monitoringu wizyjnego miasta Gdyni.

 

Uzasadnienie:

W wyniku prowadzonego postępowania do Urzędu Miasta Gdyni wpłynęły trzy oferty tj.

1.      Oferta Sprint S.A O/Gdańsk, ul. Budowlanych 64E, 80-298 Gdańsk  - zgodna z zapisami SIWZ, przekroczenie zaplanowanej kwoty jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.

2.      Oferta Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego „Telłącz” Jerzy Markiewicz, 15 -771 Białystok, ul. Studzienna 2 - została odrzucona w myśl art. 89 ust. 1 pkt 2 i 8 pzp. Formularz ofertowy nie został podpisany stosownie do pkt. 9.4 SIWZ.

3.      Oferta „MEDIAS - SYSTEM”,  Łukasz Krause, 81-047 Gdynia, ul. Gniewska 21 box 9 została odrzucona w myśl art.  89 ust. 1 pkt 2 pzp. - nie został spełniony warunek ujęty w  SIWZ Rozdz. 6 ust. 6.1.1. Firma nie posiada koncesji MSWiA na świadczenie usług w zakresie technicznej ochrony mienia.           

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy pzp postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej.

W przedmiotowym postępowaniu oferta firmy Sprint S.A. przekroczyła możliwości finansowe Zamawiającego, który nie może  zwiększyć środków do wymaganej kwoty ujętej w ofercie  na realizację zamówienia. Mając powyższe na względzie uznać należy j/w.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Robert Ronduda
Wprowadził informację: _Łukasz Zacharski
Ostatnio zmodyfikował: Łukasz Zacharski
Data wytworzenia informacji: 19.09.2013
Data udostępnienia informacji: 19.09.2013
Ostatnia aktualizacja: 19.09.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.09.2013 11:14 Dodanie informacji Łukasz Zacharski