Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na świadczenie usług pocztowych i kurierskich

INFORMACJE  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZYCH  OFERT 
dot.    przetargu nieograniczonego na świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Gdyni usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i druków bezadresowych (część A) oraz przesyłek kurierskich (część B), a także ich ewentualnych zwrotów po wyczerpaniu możliwości doręczenia
(nr ogłoszenia: 2013/S 187-322857)

Zamawiający niniejszym zawiadamia, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne, nazwa jw., przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości przekraczającej 200.000 euro, wybrano jako najkorzystniejsze następujące oferty:
·         w części A: ofertę złożoną przez Pocztę Polską S.A., ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa (adres do korespondencji: BKBI Region Sprzedaży Gdańsk, ul. Targ Rakowy 7/8, 80-949 Gdańsk) o wartości 5.300.472,24 zł brutto;
·         w części B: ofertę złożoną przez firmę TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o., ul. Wirażowa 35, 02-158 Warszawa (adres do korespondencji: ul. Budowlanych 64C, 80‑298 Gdańsk) o wartości 79.740,60 zł brutto.
Jedynym kryterium oceny ofert była cena oferty brutto (waga 100 %). W niniejszym postępowaniu złożono wyłącznie 2 oferty: jedną na część A i jedną na część B.
W postępowaniu nie brali udziału inni wykonawcy niż wyżej wskazani, żadne oferty nie zostały odrzucone, z udziału w postępowaniu nie wykluczono żadnych wykonawców. Wynik niniejszego postępowania zatwierdził kierownik zamawiającego Prezydent Miasta Gdyni zarządzeniem nr 12698/13/VI/S z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na świadczenie usług pocztowych i kurierskich na rzecz Urzędu Miasta Gdyni w latach 2014-2016.

Z uwagi na fakt, iż w niniejszym postępowaniu na każdą z części zamówienia złożono tylko jedną ofertę, na mocy przepisu art. 94 ust. 2 pkt 1 ppkt a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 niniejszej ustawy (czyli 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Aleksandra Kucia-Maćkowska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Kucia-Maćkowska
Data wytworzenia informacji: 21.11.2013
Data udostępnienia informacji: 22.11.2013
Ostatnia aktualizacja: 22.11.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.11.2013 14:10 Korekta Aleksandra Kucia-Maćkowska
22.11.2013 14:09 Dodanie informacji Aleksandra Kucia-Maćkowska