dostawę materiałów biurowych w ramach realizowanego projektu "Odkryj moje mozliwosci"

     

Gdynia, dnia 31.07.2013 r.

 

MN.271.73.2013

                                                                               
      Wynik postępowania  

przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę o wartości poniżej 200.000 euro na dostawę materiałów biurowych
w ramach realizowanego projektu „Odkryj moje możliwości”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

Zarządzeniem Nr 11555/13/VI/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30.07.2013 r. zaakceptowany został wynik postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę  o wartości poniżej 200.000 euro na dostawę materiałów biurowych. 

 

I. W postępowaniu złożone zostały cztery oferty:

      1. P.H. „Kas” J. Kasperski Sp. j., Gdynia ul. Janka Wiśniewskiego 20  z ceną 20.584,78 zł

      2. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Samfix-Papier Grzegorz Badtke, Dagmar  

          Badtkeova Sp.j.,  Gdańsk ul. Hallera 132  z ceną 20.009,71 zł

      3. Paper4You Magdalena Mudlaff  Wierzchucino ul. Młyńska 1, Hurtownia w Wejherowie

          ul. Rzeźnicka 12i  z ceną 27.382,67 zł

4.Partner XXI Pik Sp. z o.o. Bydgoszcz ul. Fordońska 246, oddział Sopot All4office

   Al. Niepodległości 606/610 z ceną 27.047,72 zł.


 

II. Jedynym kryterium oceny ofert była cena.

 

      III. Zatwierdzono wybór najkorzystniejszej oferty, złożonej przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Samfix-Papier Grzegorz Badtke, Dagmar Badtkeova Sp.j. z siedzibą w Gdańsku ul. Hallera 132,  z ceną brutto 20.009,71 zł.

     

 IV. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z punktem: 16.3 i 16.4 SIWZ.  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Michalina Siemińska
Ostatnio zmodyfikował: Michalina Siemińska
Data wytworzenia informacji: 31.07.2013
Data udostępnienia informacji: 31.07.2013
Ostatnia aktualizacja: 31.07.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.07.2013 14:34 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
31.07.2013 14:32 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
31.07.2013 14:29 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
31.07.2013 14:22 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
31.07.2013 14:19 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
31.07.2013 14:16 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
31.07.2013 14:15 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
31.07.2013 14:12 Dodanie informacji Michalina Siemińska