Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Zwycięstwa na odcinku od skrzyżowania z ul. Redłowską do Parku Naukowo Technologicznego

UIR.271.1.17.2013.KMJ

OGŁOSZENIE O WYNIKU

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 € na wykonanie zadania p.n: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Zwycięstwa na odcinku od skrzyżowania z ul. Redłowską do Parku Naukowo Technologicznego"

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 11550/13/VI/U z dnia 23.07.2013 r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 22.07.2013r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 € na wykonanie zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Zwycięstwa na odcinku od skrzyżowania z ul.Redłowską do Parku Naukowo Technologicznego" realizowanego w ramach Projektu pn.: Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013 oraz wybrał ofertę nr 1 złożoną przez Firmę Budowlano-Drogową MTM S.A. z siedzibą w 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 35, działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Ofertę oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 11237/13/VI/U z dnia 26.06.2013r.: cena oferty brutto 94 %, okres wykonania 4%, okres gwarancji rękojmi 2%.

Do upływu terminu składania ofert w postępowaniu złożono 1 ofertę.

Oferta nr 1: Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. z siedzibą w 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 35
1. cena brutto - 323 927,88 zł 9,40 pkt
2. okres wykonania - 30 dni kalendarzowych 0,40 pkt
3. okres gwarancji i rękojmi - 37 miesięcy 0,20 pkt
                                               RAZEM 10,00 pkt

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 1 złożona przez Firmę Budowlano-Drogową MTM S.A. z siedzibą w 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 35, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.

Zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 1a) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na to, że złożono tylko jedną ofertę.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Kamila _Młyńczyk-Jędrzejewska
Ostatnio zmodyfikował: Kamila _Młyńczyk-Jędrzejewska
Data wytworzenia informacji: 26.07.2013
Data udostępnienia informacji: 26.07.2013
Ostatnia aktualizacja: 26.07.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.07.2013 15:43 Dodanie informacji Kamila _Młyńczyk-Jędrzejewska