Budowa miejsc postojowych i chodników wraz z przebudową istniejącej infrastruktury przy ul. L. Staffa w Gdyni

Gdynia, dnia 13.06.2013r.
UIR.271.1.8.2013.KMJ

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU


dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 € na wykonanie zadania p.n: „Budowa miejsc postojowych i chodników wraz z przebudową istniejącej infrastruktury przy ul. L. Staffa w Gdyni"


Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 11003/13/VI/U z dnia 11.06.2013 r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 29.05.2013r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 € na wykonanie zadania pn.: „Budowa miejsc postojowych i chodników wraz z przebudową istniejącej infrastruktury przy ul. L. Staffa w Gdyni" oraz wybrał ofertę nr 1 złożoną przez Eurovia Polska S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich (55-040 Kobierzyce), ul. Szwedzka 5, działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 10628/13/VI/U z dnia 07.05.2013r.: cena oferty brutto 95 %, okres wykonania 2%, okres udzielonej gwarancji 3%.

Oferta nr 1 - Eurovia Polska S.A., ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce:
1. cena brutto - 132 696,74 zł 9,50 pkt
2. okres wykonania - 35 dni kalendarzowych 0,20 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 49 miesięcy 0,21 pkt
RAZEM 9,91 pkt

Oferta nr 2 - WPRD GRAVEL sp. z o.o., ul. Żaglowa 2, 80-560 Gdańsk:
1. cena brutto - 190 727,33 zł 5,35 pkt
2. okres wykonania - 35 dni kalendarzowych 0,20 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy 0,09 pkt
RAZEM 5,64 pkt

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 1 złożona przez Eurovia Polska S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich (55-040 Kobierzyce), ul. Szwedzka 5, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.

Zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na to, że nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Kamila _Młyńczyk-Jędrzejewska
Ostatnio zmodyfikował: Kamila _Młyńczyk-Jędrzejewska
Data wytworzenia informacji: 14.06.2013
Data udostępnienia informacji: 14.06.2013
Ostatnia aktualizacja: 14.06.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.06.2013 12:32 Dodanie informacji Kamila _Młyńczyk-Jędrzejewska