XXXVII Sesja Rady Miasta z dn. 18 grudnia 2013 r.

PORZĄDEK OBRAD

XXXVII SESJI RADY MIASTA GDYNI

18 grudnia 2013 roku

GODZ. 12.00, s. 105 UM

 

 

 

  1. Otwarcie sesji Rady Miasta, 
  2. Przyjęcie porządku obrad,
  3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miasta,
  4. Projekty uchwał w sprawach:

 

 

4.1   uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2014 (projekt uchwały został przekazany Radnym w terminie wcześniejszym), zobacz projekt,

4.2   Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2014-2033 (projekt uchwały został przekazany Radnym w terminie wcześniejszym), zobacz projekt,

4.3   przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni, zobacz projekt,

4.4   przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon ulic Adm. J.Unruga, E.Kwiatkowskiego i Szlifierzy, zobacz projekt,

4.5   ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon ulic Tkackiej, Benisławskiego, zobacz projektzobacz załącznik

4.6   wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Halickiej 7a, zobacz projekt,

4.7   przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni na 2014 r., zobacz projekt,

4.8   zmiany w statucie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Gdyni, ul. Energetyków 13A, zobacz projekt,

 

5.                           Sprawozdanie z prac Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni,

6.                           Sprawozdanie z prac Komisji Gospodarki Mieszkaniowej,

7.                           Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Grabówek.

8.                           Informacja o pracach Związku Komunalnego.

9.                           Interpelacje.

10.                        Informacje.

11.                        Wolne wnioski.

12.                        Ustalenie terminu następnej sesji.

13.                        Zakończenie obrad. 

 

Aneks do porządku obrad

XXXVII sesji Rady Miasta Gdyni

18 grudnia 2013 r.

 

 

 

Projekty uchwał w sprawach:

 

 

 

1.     zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2013, zobacz projekt,

2.     przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej w ramach projektu partnerskiego, zobacz projekt,

3.     zmiany załącznika do Uchwały nr XV/249/95 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 1995 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Nagrody Przewodniczącego Rady Miasta za najlepszą Gdyńską Inwestycję Roku – „Czas Gdyni”, zobacz projekt,

4.     zmiany Statutu Gdyńskiego Centrum Innowacji, zobacz projekt,

5.     wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Norwida, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, zobacz projekt,

6.     zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdyni w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. Halickiej, zobacz projekt,

7.     sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej uchwały Rady Miasta Gdyni nr VI/287/11 z dnia 21 grudnia 2011 wyrażającej zgodę na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni ul. Ledóchowskiego 6, zobacz projekt,

8.     zmiany Uchwały Nr XXXV/742/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 października 2013 r. w sprawie likwidacji Domu Dziecka w Gdyni, powołania placówek opiekuńczo-wychowawczych Nr 1, 2 i 3 w Gdyni oraz Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gdyni, zobacz projekt,

 

 PROTOKÓŁ NR 37/13

XXXVII SESJI

RADY MIASTA GDYNI

Gdynia, 18 grudnia 2013 r.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Miasta, 

2. Przyjęcie porządku obrad,

3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miasta,

4. Projekty uchwał w sprawach:

 

4.1   uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2014 (projekt uchwały został przekazany Radnym w terminie wcześniejszym),

4.2   Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2014-2033 (projekt uchwały został przekazany Radnym w terminie wcześniejszym),

4.3   przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni,

4.4   przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon ulic Adm. J.Unruga, E.Kwiatkowskiego i Szlifierzy,

4.5   ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon ulic Tkackiej, Benisławskiego,

4.6   wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Halickiej 7a,

4.7   przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni na 2014 r.,

4.8   zmiany w statucie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Gdyni, ul. Energetyków 13A

4.9     zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2013,

4.10     przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej w ramach projektu partnerskiego,

4. 11zmiany załącznika do Uchwały nr XV/249/95 Rady Miasta Gdyni z dnia      25 października 1995 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Nagrody Przewodniczącego Rady Miasta za najlepszą Gdyńską Inwestycję Roku – „Czas Gdyni”

4.12.     zmiany Statutu Gdyńskiego Centrum Innowacji,

4.13.    wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Norwida, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni,

4.14.     zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdyni w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. Halickiej,

4.15.   sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej uchwały Rady Miasta Gdyni nr VI/287/11 z dnia 21 grudnia 2011 wyrażającej zgodę na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni ul. Ledóchowskiego 6,

4.16.    zmiany Uchwały Nr XXXV/742/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 października 2013 r. w sprawie likwidacji Domu Dziecka w Gdyni, powołania placówek opiekuńczo-wychowawczych Nr 1, 2 i 3 w Gdyni oraz Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gdyni,

 

5.    Sprawozdanie z prac Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni,

6.    Sprawozdanie z prac Komisji Gospodarki Mieszkaniowej,

7.    Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Grabówek.

8.    Informacja o pracach Związku Komunalnego.

9.    Interpelacje.

10.  Informacje.

11.  Wolne wnioski.

12.  Ustalenie terminu następnej sesji.

13.  Zakończenie obrad.

 

 

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki.

Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą.

Wyniki głosowań każdorazowo podawane są w nast. kolejności: głosy „za”, głosy „przeciw”, głosy „wstrzymujące się”.

Pełne brzmienie nazw komisji i treść ich opinii – patrz biuletyn rady stanowiący zał.

 

 

Ad 1.

Otwarcie sesji ogłosił Przewodniczący RMG, radny Stanisław Szwabski.

 

Ad 2.

Przedłożony porządek obrad z aneksem przyjęto bez zmian.

 

Ad 3.

Wobec braku uwag Przewodniczący St. Szwabski uznał protokół XXXVI sesji za przyjęty.

 

Ad 4.1.

Przewodniczący RMG St. Szwabski poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu budżetu na rok 2014 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2033 przez Regionalną Izbę Obrachunkową (opinie są załączone do protokołu).

 

Prezentujący projekt Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki przedstawił kolejno: pierwotną wersję projektu budżetu, wnioski komisji, autopoprawkę i wersję ostateczną proponowanego budżetu na rok 2014:

- Projekt budżetu w wersji pierwotnej zrównoważony był na poziomie 1.346.661.720 zł., co w poszczególnych pozycjach dochodów stanowi dynamikę 97,4 %, w tym w dochodach majątkowych 122 %, w wydatkach 97,9 %, w tym w wydatkach bieżących 97,3 %, przy czym wydatki majątkowe na poziomie 100,2%. Te charakterystyki – mówił p. Szałucki – są zachowane w ostatecznej wersji na zbliżonym poziomie. Ustabilizowanie charakterystyk jest najważniejszym zadaniem 2014 roku.

- Komisje złożyły 4 wnioski, które następnie zostały rozpatrzone przez Prezydenta. Pozytywnie został rozpatrzony wniosek dot. dodatkowych środków na badania profilaktyczne – tu proponowane środki wzrosły o 100 tys. zł. Spośród pozostałych 3. wniosków dwa miały charakter zapytań. Zapytano, czy nie założono zbyt wysokiego kosztu modernizacji ulic Miłkowej i Melisowej. Koszt jest typowy dla tego typu prac - w odpowiedzi ZDiZ przedstawiony został kosztorys tego przedsięwzięcia. W drugim przypadku pytano, dlaczego tak długo trwa rewitalizacja obszaru ulic Opata Hackiego i Zamenhoffa. Realizacja jest zgodna z przyjętym harmonogramem i proces ten trwa. W trzecim wniosku zwrócono się o zwiększenie finansowania dokumentacji przyszłościowych o 2 mln. zł. W tym przypadku wydział inwestycji wyjaśnił, że dokumentacji, w których posiadaniu jest wydział, starczy na ¾ roku, wobec czego nie ma powodu wzmacniania tej pozycji.

Treść przedstawionej autopoprawki – zgodna z załącznikiem.

W ostatecznej postaci budżet zrównoważony jest na poziomie 1.336.217.000 zł. Po przedstawieniu danych, zgodnie z treścią załącznika, pan Szałucki zwrócił uwagę na utrzymanie wydatków inwestycyjnych na dotychczasowym poziomie, z przyczyn, jak stwierdził, strategicznych.

- Jest to zdecydowanie budżet kontynuacji. Oszczędności w zakresie wydatków bieżących będą zadaniem operacyjnym na rok 2014.

 

Opinie wszystkich komisji pozytywne.

 

W imieniu Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa wystąpił jej Przewodniczący, radny Bartosz Bartoszewicz: - Nawiążę do opinii Młodzieżowej Rady Miasta na temat projektu (p. zał.). Wszyscy radni otrzymali wniosek tej rady. Nie ma w nim słowa o tym, czy opinia nt. budżetu jest pozytywna, czy negatywna. Jest w nim mowa o poprawce, której nie załączono. Rada wnioskuje o zabezpieczenie środków finansowych, które są zabezpieczone w dziale 75750. W tym roku środki budżetowe dla rady zostały przekazane i nie zostały nawet wykorzystane. Wśród członków komisji samorządności wnioski te spotkały się z niezrozumieniem. Postanowiliśmy spotkać się z przedstawicielami młodzieżowej rady. Jej przedstawiciel, obecny na naszym posiedzeniu, nie był w stanie udzielić odpowiedzi na wiele naszych pytań. Na końcu stwierdził, że stanowisko wyrażone we wniosku nie jest jego stanowiskiem. Postanowiliśmy spotkać się z inicjatorami tego pisma, by zrozumieć, o co chodzi. Trudno o cokolwiek wnosić na podstawie dotychczas posiadanej wiedzy.

 

DEBATA:

 

Wystąpienie klubowe (w imieniu radnych PO) radnego Tadeusza Szemiota: - Analizując projekt budżetu w skali makro dostrzegamy to, o czym mówił Pan Skarbnik – że jest to budżet kontynuacji, a nawet jest niemal identyczny pod względem wartości z budżetem 2013. Tak jak w przypadku budżetu tego roku, wskazujemy na poprawność struktury budżetu proponowanego na kolejny rok. Projekt martwi jeśli chodzi o wydatki bieżące. Pan Skarbnik stwierdził, że zwijanie tych wydatków będzie najważniejszym zadaniem w 2014 roku. Analizując szczegółowo poszczególne rozdziały dostrzegliśmy wydatki zaplanowane na odpowiednim poziomie. Są jednak  i takie obszary, które w ogóle nam się nie podobają.

Reasumując: projekt budzi w nas mieszane uczucia, dlatego zdecydowaliśmy, że wstrzymamy się od głosu. W trakcie roku będziemy dalej dyskutować.

 

Stanowisko radnych PiS przedstawił radny Marcin Horała: - Kluczem do analizy tego budżetu wydaje się być kalendarz. Jest to budżet na rok wyborczy, dlatego w większym stopniu można go porównywać z budżetem 2010 roku, poprzedniego roku wyborczego. Dokonując takiego porównania trzeba powiedzieć, że jest to budżet znacznie lepszy – przede wszystkim trzyma w ryzach wydatki bieżące, co poprzednio nie miało miejsca. Przeciwnie – miał miejsce wzrost. Biorąc pod uwagę ostatnie zmiany w ustawie o finansach publicznych, jak i kondycję finansową samorządów, inaczej nawet by się nie dało. Wydatki na drogi, na inne inwestycje znacząco wzrosną. I tu będą realizowane ważne, zgłaszane od dłuższego czasu przez mieszkańców, potrzeby. To pokazuje, że władze gminy są świadome tych potrzeb, że znalazła się przestrzeń dla ich finansowania, natomiast w zwykłym budżecie, bez oddechu wyborców na plecach, nie ma takiej woli politycznej. Nadal jednak są pozycje, które oceniamy krytycznie. Bardzo często jest tak, że wiele decyzji podejmujemy w oderwaniu od rzeczywistości, od kosztów alternatywnych, dlatego przygotowaliśmy kompleksową poprawkę, która pokazuje, ile można by zrealizować, jeśli wyrzuci się pewne wydatki (tekst poprawki przytoczony jest w dalszej części niniejszego protokołu). Np. wyrzuciliśmy wydatki na działania promocyjne na rzecz realizacji potrzeb mieszkańców.

Reasumując radny Horała stwierdził: - Nasze poparcie uzależniamy od przyjęcia przedłożonej poprawki (radny wręczył tekst poprawki wszystkim radnym uczestniczącym w debacie).

 

W imieniu klubu „Samorządność” wystąpił radny Marcin Wołek: - Jest to z jednej strony budżet kontynuacji, który podtrzymuje puls rozwojowy naszej lokalnej gospodarki, a z drugiej strony budżet niezwykle bezpieczny. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby możliwe było dostosowanie się w 2014 roku do zmieniającej się koniunktury gospodarczej.

Mówiąc o przebiegu posiedzeń Komisji Strategii i Polityki Gospodarczej poświęconych budżetowi, radny Wołek, jako Przewodniczący komisji, informował: - Osobne posiedzenie poświęciliśmy dochodom, ponieważ to one decydują o możliwości realizowania zadań. Sygnały z gospodarki powinny spowodować planowanie budżetu prorozwojowego, ale i bezpiecznego. Dlaczego prorozwojowego? Dlatego, że na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 276 mln. zł., z czego znaczna część to wydatki inwestycyjne. Dlaczego bezpieczny? Po pierwsze ograniczenie dynamiki wydatków bieżących, co jest głęboko przemyślaną decyzją. Zachowuje się istotne procesy rozwojowe w istotny sposób wpływające na dynamikę inwestycyjną. Znaczna rezerwa budżetowa. Spadek dochodów własnych zrekompensowany będzie bezzwrotnymi środkami z UE (ok. 120 mln.).

Być może część z Państwa się obruszy, ale wróćmy do starych wskaźników zadłużenia. Jeśliby porównać budżet 2013 roku z budżetem 2014 roku, to jest to budżet niezwykle bezpieczny. 2 % na 15 % możliwego zadłużenia, czyli zobowiązania do spłaty i 30 % zobowiązań w stosunku do dochodów budżetowych, przy dopuszczalnym progu 60 %. Gdybyśmy więc zostali przy starych wskaźnikach, to utrzymujemy dynamikę dochodów i wydatków oraz udaje się utrzymać dochody z opłat i podatków dochodowych. Planowany do zaciągnięcia kredyt przeznaczony będzie na finansowanie inwestycji.

Jest więc to budżet niezwykle bezpieczny, dlatego trudno dopatrzeć się tu związku z wyborami, bo gdyby tak było, to właśnie po stronie wydatków bieżących byłby bardzo rozbudowany, a one w istocie zostały zredukowane. Trudno też się zgodzić z propozycją obniżenia podatku od nieruchomości. Zaletą tego podatku jest jego stabilność i względna łatwość w realizowaniu. Jeśli chodzi o wydatki, główne pozycje pozostały bez zmian. To przede wszystkim oświata i transport oraz łączność. Wydatki majątkowe: 276 mln. zł. Jak zwykle transport jest na pierwszym miejscu, a więc inwestycje drogowe. 1/3 środków to kontynuacja projektu Tri Star, udział w remoncie przystanku Gdynia Cisowa to 0,5 mln. zł. Tu nasz partner, czyli SKM, dołoży znacznie wyższe środki. Komunikacja rowerowa: ponad 4,5 mln. zł. Zakończenie ulicy Chwarznieńskiej, drogi gminne, dalsze inwestowanie w infrastrukturę drogową, a więc m. in.  węzeł integracyjny Karwiny, Nowa Węglowa czy tunel do ulicy Morskiej.

W 2014 roku dużym kołem zamachowym inwestycji będą wydatki na kulturę. To Gdyńska Szkoła Filmowa i Muzeum Emigracji. Kontynuacja przedsięwzięć w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Gdyby się pokusić o podsumowanie, to budżet ten łączy dwie, pozornie sprzeczne cechy – pełni  funkcję stymulującą lokalną gospodarkę, a jednocześnie jest bezpieczny.

Minister finansów wymusił projektowanie budżetu na okresy co najmniej 3-letnie. Budżet 2014 będzie pierwszym, w którym zaczną obowiązywać nowe współczynniki.

Klub „Samorządność” rekomenduje ten naprawdę dobry, bezpieczny projekt budżetu.

 

Bogdan Krzyżankowski- skupię się na części budżetu dla mnie najbardziej interesującej, czyli na ochronie zdrowia. Nie jest budżet tego działu (1 % całego budżetu) adekwatny do jego rangi i znaczenia dla społeczeństwa. Jest to błąd na poziomie strategicznym.

Dominują w nim 3 pozycje: programy profilaktyczne, gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych i składki na ubezpieczenie zdrowotne. Na ostatnią pozycję składają się środki centralne. Na program „alkoholowy” globalna kwota jest zapisana w ustawie o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i na to też nie mamy wpływu. Mamy natomiast wpływ na gminny program prozdrowotny i na to przeznaczyliśmy ponad 2 mln. zł. w tym roku, a obecnie planujemy ponad 1 mln. zł. plus 100 tys. zł. na programy profilaktyczne. Mimo to jest to i tak kwota mniejsza o 200 tys. zł. niż w zeszłym roku. Wydajemy za mało w sensie strategicznym, a tam, gdzie możemy decydować, ma miejsce ciągły spadek. Brakuje programów kardiologicznych poza jednym, prowadzonym przez fundację „Serca sercom”, bardzo dobrym, ale adresowanym do bardzo wąskiej grupy. W ochronie zdrowia zdarzyło się parę rzeczy, do których powinniśmy się ustosunkować. Nasze szpitale stały się spółkami prawa handlowego. Dwa ośrodki kardiologiczne nie dostały środków od NFZ. Pieniądze dla tych podmiotów mogłyby ochronić przed degradacją bazę specjalistów i sprzęt diagnostyczny.

 

Radna Mirosława Król rozpoczęła wystąpienie przedstawieniem treści proponowanej poprawki – treść przytoczona w dalszej części protokołu. - Z troską odebrałam wiadomość, że w budżecie 2014 nie ma środków na dalszą rozbudowę stadionu lekkoatletycznego na Oksywiu. Jak się dowiedziałam, decyzja spowodowana jest brakiem pieniędzy w budżecie i tym, że obok, na terenie wojskowym, ma powstać stadion i basen. Jest to jednak obszar zamknięty dla mieszkańców, dlatego zasadna jest dalsza realizacja stadionu.  Za dostęp do obiektów wojskowych prawdopodobnie trzeba będzie zapłacić.

 

Do wystąpienia radnego B. Krzyżanowskiego odniosła się Wiceprezydent Ewa Łowkiel: - Z opiniami, że mamy najbardziej komplementarny zakres programów profilaktycznych,  spotykamy się wielokrotnie. Jeśli chodzi o programy profilaktyczne przypomnę, że przez 15 lat realizowaliśmy program Gdynia Card, do momentu przejęcia go przez NFZ. Chodzi o to, aby programy nie były powielane.

Z chwilą rozstrzygnięcia tegorocznego konkursu na opiekę ambulatoryjną bardzo protestowaliśmy przeciw systemowi, który ogranicza dostęp do środków placówkom już istniejącym. Trwa ciągle na ten temat debata. Pan minister odwołuje Panią Prezes NFZ. Możemy z tym wiązać nadzieję, że dystrybucja środków stanie się transparentna i czytelna. W niektórych programach idziemy głęboko w diagnostykę, czego nie robią inne samorządy. Panu Horale odpowiem, że zwiększyliśmy o 0,5 mln. zł. kwotę na żłobki.

 

Zygmunt Zmuda Trzebiatowski- poruszę jeden wątek z perspektywy polityki rowerowej. Wszystkie zadania zapisane z datą rozpoczęcia realizacji w roku 2014, wszystkie, co do jednego, zostały uwzględnione w budżecie. Nie nastąpiły żadne cięcia. Ramowy plan działania potraktowano jako wiążący. Wszystkie wnioskowane zapisy zostały wprowadzone do budżetu. Jest też pula tematów kontynuowanych, z  projektem unijnym na czele, który w dużej części będzie realizowany w przyszłym roku.

Każdy z nas bez problemu mógłby jeszcze zgłosić wielomilionowe sugestie, natomiast trzeba podkreślić, że jeśli chodzi o tematy związane z drogami gminnymi, duża ich część pochodzi z listy rankingowej Komisji Gospodarki Komunalnej i są one jeszcze realizowane. Członkowie komisji wiedzą, że niezrealizowane tematy to sprawy najtrudniejsze z tytułu stanów prawnych, spraw własnościowych, spadkowych i tu żadna kwota nie przyśpieszyłaby realizacji.

Zwracam uwagę, że w projekcie uwzględniona jest kwota na dokumentację dla Opata Hackiego i Zamenhoffa, co bardzo cieszy.

 

Wiceprzewodnicząca RMG, radna Beata Łęgowska- kwestie związane z inwestycją na Oksywiu, czyli stadionem (nawiązanie do głosu radnej M. Król – przyp. prot.): stadion budowany przez Akademię Marynarki Wojennej nie powstanie na terenie zamkniętym, ale otwartym. Obiekty te realizowane są z dużym udziałem środków unijnych i jako takie będą ogólnie dostępne, podobnie jak już funkcjonująca mediateka, która też jest zbudowana przez Akademię i z której korzystają wszyscy, a nie tylko osoby związane z wojskiem. Na tym polega w dużej mierze współpraca między stroną wojskową a Miastem – żeby nie powielać obiektów. Wydaje się więc mało zasadne budowanie kolejnego, dużego obiektu. Nie mamy szansy konkurować z obiektem budowanym ze środków unijnych.

 

B. Krzyżankowski- co by nie powiedzieć, to jednak środki na projekty profilaktyczne są ograniczone. Z roku na rok ta kwota maleje. Oczywiście tych programów jest mnóstwo. Programy realizowane z pieniędzy NFZ są niewystarczające.

Wracając do Państwa protestu w sprawie kontraktów dla kardiologii, to same protesty nie wystarczą. Wskazane byłoby wsparcie finansowe.

Ciągle nie jest rozwiązana kwestia dopłat dla dzieci uczęszczających do prywatnych żłobków. Dla mnie ta część budżetu (ochrona zdrowia) jest nie do przyjęcia i ponieważ patrzę na budżet przez pryzmat tego działu, nie będą mógł poprzeć projektu.

 

Marcin Horała- odpowiadając Pani Prezydent: propozycja zwiększenia środków na żłobki – jest to zwiększenie w stosunku do projektu. W tej sferze przepaść między potrzebami, a skalą finansowania jest ogromna.

Do radnego Trzebiatowskiego: faktycznie każdy mógłby zgłosić wiele wydatków, natomiast propozycje w poprawce są zbilansowane.

Odnośnie komunikacji rowerowej: doceniając szeroki front budowy dróg, zwracam uwagę na zwiększenie o 2 mln. zł. w pozycji remonty i modernizacja dróg gminnych i tu można pomyśleć o zintegrowanym systemie dróg rowerowych na drogach gminnych. Nie byłoby to bardzo kosztowne przedsięwzięcie.

500 tys. zł. na dodatkowe zajęcia w przedszkolach (dot. poprawki): ministerstwo wprowadziło zakaz prowadzenia dodatkowych, płatnych zajęć, z których rodzice masowo korzystali. Ostatnio próbuje się tą lukę zapełnić w ramach standardowych zajęć, ale brakuje środków. Pracownik przedszkola prowadzący zajęcia z języka angielskiego zarabia 5 zł. brutto na godzinę. Te 500 tys. zł. to kwota, którą ministerstwo zabrało. Miasto mogłoby zapewnić dzieciom te zajęcia.

 

T. Szemiot- odniosę się do poprawki radnego Horały: jeśli chodzi o stronę wydatkową, to nie sposób się z nią nie zgodzić. Co do strony dochodowej to mam wątpliwości co do realności poprawki. Moje wątpliwości budzi też uzasadnienie co do ograniczenia części wydatków, np. poprzez sprzedaż udziałów w spółkach. Obawiam się, że mocno przeszacowano majątek tych spółek z uwagi na profil ich działalności. Uważam, że założenia co do łącznego dochodu w tym zakresie są zwyczajnie nierealne.

Co do Infoboxu, to jak Państwo wiedzą, nie jestem fanem tej inwestycji, ale skoro już powstała, to ciężko sobie wyobrazić porośnięcie jej bluszczem. Te zastrzeżenia nie pozwolą mi poprzeć poprawki.

 

M. Król- bardzo się cieszę, że mieszkańcy korzystają z wojskowej infrastruktury. Co do stadionu, to nie jest to pewne. Środki unijne mają być przeznaczane przede wszystkim na energetykę i transport, ale jest to bardzo ciekawa informacja. Myślę, że jednak priorytet w korzystaniu z tych obiektów będą miały służby wojskowe i ich rodziny. Nie chcemy z tym konkurować, tylko chcemy, żeby ten stadion powstał. Mogłyby funkcjonować dwa stadiony.

 

Wiceprzewodniczący RMG, radny Jerzy Miotke- jest mi bardzo smutno, że radni Miasta zasiadający w radzie kolejną kadencję wnoszą pod obrady nierealne propozycje. Jak można dzisiaj cofnąć podwyżkę podatków? Należałoby więc unieważnić uchwałę podjętą w październiku. Jak mamy dzisiaj spożytkować propozycje autorów poprawki np. w zakresie pożyczki Jessica, gdzie podpisano już szereg dokumentów? Poprawki w ten sposób przygotowane są  pod względem formalno – prawnym nie do przyjęcia w dniu dzisiejszym.

Do radnego Krzyżankowskiego: masz świadomość, że gdybyśmy nawet przeznaczyli na programy po 200 tys. zł., to miałoby się to nijak do środków, których szpitale oczekują z NFZ. Potrzeby sięgają kilku milionów w przypadku każdego szpitala. Wystarczyłoby to tylko na zakup sprzętu, który nie będzie użytkowany, jeśli nie będzie kontraktu.

 

E. Łowkiel- nie mogę zostawić bez komentarza informacji, że płacimy 5 zł. brutto za godzinę nauczycielowi języka w przedszkolu. Kwota dotacji do każdej godziny po stronie Miasta wzrosła o 1,07 gr. We wszystkich przedszkolach zapewniliśmy pomoc logopedyczną. W tych przedszkolach ci nauczyciele, którzy mają uprawnienia do uczenia obcych języków, nie robią łaski. Nauczyciel dyplomowany musi zarobić średnio 5 tys. zł. miesięcznie, tak w przedszkolu jak i w szkole maturalnej. Nikt nie uczy języka za 5 zł. Taka dezinformacja może stworzyć mylny obraz zarobków nauczycieli. 

 

M. Horała- odpowiadając Wiceprzewodniczącemu Miotke: oczywiście, z tej poprawki wynika konieczność uchylenia uchwał, ale ja na wstępie mówiłem, że pewne decyzje podejmujemy bez odnoszenia się do całokształtu budżetu, a potem mówimy, że już nie możemy czegoś zmienić, bo już jest to „zaklepane”. Chcę pokazać, jakie byłyby koszty alternatywne, gdyby to przyjęto. Gdyby tak się stało, to oczywiście konieczna byłaby nadzwyczajna sesja i podjęcie odpowiednich uchwał.

 

B. Krzyżankowski- gdybyśmy chcieli wspierać bezpośrednio szpitale, to tylko sprzętowo – rzeczywiście. Ja mówiłem o daniu możliwości utrzymania potencjału, który drzemie w poradniach kardiologicznych. Po prostu o daniu środków  wsparcia na przetrwanie tych placówek.

 

Radny M. Horała odnosząc się do wypowiedzi Wiceprezydent E. Łowkiel tłumaczył: - Nie mówiłem o całościowym wynagrodzeniu, tylko o dodatku. Co do wynagrodzeń nie mam zarzutów – Miasto robi, co może. Ja tylko chcę dać więcej środków.

Odpowiadając radnemu Szemiotowi, pan Horała wyjaśniał: - Być może są to środki przeszacowane, ale wierzę w to, co mówi się na sesji, że np. spółka znakomicie sobie radzi. Co do wydatków inwestycyjnych, to nigdy nie udaje się ich zrealizować w całości. Chodzi o rozpoczęcie frontu robót. Część wydatków nie będzie zrealizowana, więc jest pole manewru.

 

Z. Zmuda Trzebiatowski- chociaż nie jestem optymistą co do losów poprawki radnego Horały, to jednak coś tam po niej zostanie. Ta poprawka jest zgłoszona w odniesieniu do obszarów, gdzie te postulaty są  już realizowane. Można by powiedzieć, że jeśli chodzi o wydatki na remonty dróg rowerowych, w zasadzie 90 % miasta  już jest dostępna dla rowerzystów, ponieważ tam, gdzie nie ma dużych prędkości, jest umożliwiony ruch rowerowy. Tak jest na wszystkich drogach osiedlowych. Doceniam, że w poprawce proponuje się dużą kwotę. W tegorocznym budżecie jest zapewniona kwota 1 mln. zł. na drobne działania, które poprawią rowerzystom komfort jeżdżenia, a więc pewne rzeczy już się dzieją, np. kontrpas na ulicy Starowiejskiej, na co przeznaczono 30 tys. zł.

 

Poprawka radnego M. Horały o treści:

 

Zwiększenie dochodów:

5.000.000 zł. dochód ze sprzedaży 100 % udziałów w spółce Forum Kultury sp. z o.o.

4.000.000 zł. dochód ze sprzedaży 100 % udziałów w spółce Agencja Rozwoju Gdyni sp. z o.o.

 

Zmniejszenie wydatków:

7.000.000 zł. zmniejszenie wydatków na promocję jednostek samorządu terytorialnego

 800.000 zł.  zmniejszenie wydatków na Miejski Kalendarz Imprez

 400.000 zł. ograniczenie dotacji do Gdyńskiej Szkoły Filmowej  (w budżecie Centrum Kultury)

 978.400 zł. likwidacja dotacji do INFOBOXU (w budżecie Centrum Kultury)

22.713.463 zł. rezygnacja z budowy Gdyńskiej Szkoły Filmowej (po uwzględnieniu rezygnacji z pożyczki JESSICA korzyść netto dla budżetu 9.569.924 zł.)

 

Zmniejszenie przychodów:

13.143.539 zł. rezygnacja z pożyczki z mechanizmu JESSICA na budowę Gdyńskiej Szkoły Filmowej

 

Łączna korzyść netto dla budżetu: 27.748.324 zł.

 

Zmniejszenie dochodów:

7.000.000 zł. cofnięcie ostatniej podwyżki podatków i opłat lokalnych

 

Zwiększenia wydatków:

7.000.324 zł. zwiększenie wydatków na budowę dróg gminnych

4.000.000 zł. zwiększenie środków finansowych na priorytety inwestycyjne rad dzielnic

2.348.000 zł. rozszerzenie karty Gdynia rodzinna + (darmowe przejazdy komunikacją publiczną) na rodziny z trójką dzieci

2.000.000 zł. zwiększenie środków na remonty i modernizację dróg gminnych

1.000.000 zł. zwiększenie środków na modernizację boisk przyszkolnych

1.000.000 zł. zwiększenie środków na wydatki rad dzielnic

 900.000 zł. zwiększenie środków na utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych w technologii płyt yomb

 600.000 zł. zwiększenie środków na zakładanie i urządzanie parków i terenów zieleni

 500.000 zł. zwiększenie środków na żłobki

 500.000 zł. środki na program zajęć dodatkowych w przedszkolach

 500.000 zł. zwiększenie środków na rozbudowę i modernizację placów zabaw

 250.000 zł. zwiększenie środków na inwestycje w oświetlenie ulic

 150.000 zł. zwiększenie środków na rozbudowę i utrzymanie systemu wi-fi w dzielnicach

 

Łączny koszt netto dla budżetu: 27.748.324 zł.

 

nie została przyjęta: 2/26/0

 

Poprawka radnej M. Król o treści:

 

  1. W projekcie uchwały budżetowej miasta Gdyni na rok 2014, przedstawionym Radzie Miasta 15 listopada 2013 roku, wprowadza się następujące zmiany:

 

W rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

- zmniejsza się wyżej wymienioną kwotę z kwoty 15.118.758,00 do kwoty 13.118.758,00

 

  1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Gdyni o kwotę 2.000.000 zł. na realizację w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – z 14.087.003,00 na 16.087.003,00, z przeznaczeniem na budowę kompleksu sportowego Stadion Oksywie

 

Uzasadnienie:

Środki w wysokości 15.118.758,00 będą kierowane, aby odbyła się promocja miasta Gdyni i kreowanie jego wizerunku.

Kreowanie wizerunku i promocja miasta mogłaby się też odbywać poprzez sport, gdy Stadion Lekkoatletyczny będzie służył mieszkańcom Gdyni.

 

nie została przyjęta: 7/21/0

 

UCHWAŁA NR XXXVII/779/13 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2014 została podjęta: 21/0/7

 

Ad 4.2.

Projekt przedstawił, zgodnie z treścią załącznika, Skarbnik K. Szałucki.

 

Opinie komisji i RIO pozytywne (patrz załączniki)

 

UCHWAŁA NR XXXVII/780/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2014-2033 została podjęta: 20/0/5

 

Ad 4.3.

Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił radny Andrzej Bień.

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Strategii- pozytywna

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

 

Przewodniczący ostatniej, w/w komisji, radny A. Bień, poinformował o postulacie członków komisji, dot. zachowania dotychczasowej intensywności zabudowy.

 

UCHWAŁA NR XXXVII/781/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni, została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za

 

Ad 4.4.

Zgodnie z treścią załącznika projekt przedstawił radny Jarosław Kłodziński.

 

UCHWAŁA NR XXXVII/782/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon ulic Adm. J. Unruga, E. Kwiatkowskiego i Szlifierzy, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za

 

Ad 4.5.

Przedstawił r. J. Kłodziński.

 

UCHWAŁA NR XXXVII/783/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon ulic Tkackiej, Bonisławskiego, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 4.6

O przyczynach wystawienia na zbycie nieruchomości przy ul. Halickiej mówił, zgodnie z załączonym pisemnym uzasadnieniem, Wiceprezydent Bogusław Stasiak.

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Strategii- pozytywna

 

DEBATA:

 

B. Krzyżankowski- zastanawia mnie informacja, że plany zagospodarowania przestrzennego mają być gotowe w maju 2014 roku, czyli są to działania „za pięć dwunasta”. Czym to jest podyktowane? Czy tylko chęcią przygotowania działki do zbycia, a zbycie nastąpi po uchwaleniu planu, czy też nieruchomość będzie wystawiona na przetarg jeszcze  przed uchwaleniem planu? Kiedy działka będzie wystawiona na przetarg? Proszę jednoznaczną odpowiedź.

 

B. Stasiak- budżet przewiduje osiągnięcie określonych dochodów majątkowych. Trudno określić, w jakim tempie działka będzie sprzedana. Bywają nieruchomości wielokrotnie wystawiane na przetargi. Nie obniżamy kwoty, nawet gdy przetarg nie jest rozstrzygnięty. Uchwała przechodzi całą procedurę nadzorczą ze strony Wojewody, następnie wykonywane są czynności terenowe, wycena nieruchomości, przygotowanie przetargu. To pozwala przyjąć założenie, że nieruchomość będzie sprzedawana po przyjęciu planu. W pracach planistycznych przewiduje się zagospodarowanie i wykorzystanie tej nieruchomości w sposób tożsamy z obecną funkcją. Wydaje się, że przyjęcie planu nastąpi wcześniej niż zbycie. Nie ma tu sprzeczności. Chodzi o to, aby jak najszybciej zbyć nieruchomość.

 

B. Krzyżankowski- nie do końca zadawala mnie Pańska odpowiedź, ponieważ dopuszcza Pan możliwość sprzedaży tej działki przed uchwaleniem planu, a to mnie martwi. Uzyskana kwota przed uchwaleniem planu będzie niższa niż ta, którą można uzyskać po uchwaleniu. W sytuacji, gdy plan nie jest jeszcze uchwalony, zawsze jest cień niepokoju. Ktoś, kto występuje w przetargu, może liczyć się z tym, że stan będzie zmieniony. Uważam, że powinniśmy zbyć działkę po uchwaleniu planu. Miesiąc czy dwa miesiące nie stanowią wielkiej różnicy, a mogą decydować o wartości działki.

 

B. Stasiak- powtórzę: nadzór Wojewody, czynności geodezyjne to marzec lub kwiecień, operat szacunkowy – maj, przygotowanie do sprzedaży to kwestia 2. miesięcy. To wszystko wskazuje na brak przesłanek do niepokoju, że sprzedaż nastąpi przed uchwaleniem planu. Oczywiście jest też możliwe uchylenie planu, nie możemy więc złożyć twardej deklaracji. Tak było z planami Obłuża czy Pogórza. Zakładamy, że sprzedaż nastąpi pod rygorem przyjętego planu.

 

UCHWAŁA NR XXXVII/784/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy ul. Halickiej 7a, została podjęta: 26/0/1

 

Ad 4.7.

E. Łowkiel- gmina jest zobowiązana do corocznego przedkładania Radzie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wypracowaliśmy metodę wynikającą z samej istoty przygotowywania programu. Zakłada on rodzaj diagnozy pokazującej skalę potrzeb, określającej zadania. Jak zawsze wskazujemy na realizatorów programu, a więc wszystkie instytucje działające w tym obszarze, nie tylko samorządowe. Są to też placówki ochrony zdrowia, Państwowy Inspektorat Sanitarny, sąd rodzinny, itd. Chodzi o to, aby program był realizowany na zasadzie partnerstwa, dostępu do informacji. Diagnozy tworzymy na bazie określonych działań. Wykorzystujemy badania przeprowadzane na terenie Gdyni, a także badania przeprowadzane na terenie całej Europy. Chcemy m. in. pokazać, jak na tle młodzieży europejskiej wypada polska młodzież jeśli chodzi o problem nadużywania alkoholu.

Pokazujemy źródła problemów i tu źródłem informacji są działania Policji i Straży Miejskiej, placówek służby zdrowia czy szkół. Podajemy liczbę osób korzystających z pomocy terapeutycznej, pokazujemy też formy wsparcia adresowane do osób uzależnionych.

Za szczególnie ważną uważamy profilaktykę uniwersalną adresowaną do młodych osób, gdzie bogatszy jest zakres ofert w zakresie budowania i wspierania w rozwoju osobowości młodego człowieka, co zmniejsza ryzyko popadania w uzależnienia.

Pozostałe informacje jak w zał.

 

Opinie komisji:

Komisja Samorządności- pozytywna

Komisja Zdrowia- pozytywna

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

 

W imieniu klubu radnych PO głos zabrał radny B. Krzyżankowski: - Tradycją jest zabieranie przez nas co roku głosu w sprawie programu. Program jest kluczowym dokumentem dla rozwiązywania wszelkich patologii społecznych. Widzę dobre strony programu, który w tym roku jest już zupełnie niezły. W pewnych obszarach nawet bardzo dobry. Moją intencją jest polepszanie programu, a nie krytykowanie Pani Prezydent. Nawet jeśli jeden element będzie w moim odczuciu niedoskonały, będę o nim mówił.

Co zostało poprawione? Badania zostały rozszerzone, co związane też było z europejskim projektem, w którym Gdynia brała udział. Dobrze by było, gdyby te badania były kontynuowane. Zostały ustalone pewne wskaźniki, które pomogą ocenić wykonanie programu.

Czego program nie zawiera, a powinien? W 2012 roku ujawniono 546 kierujących, będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających (informacja zawarta w programie). Problem nietrzeźwych kierowców jest wciąż istotny i nie znajduje to odzwierciedlenia w programie. Nie ma pomysłu na działania w tej sprawie. W moim odczuciu brakuje tu programów edukacyjno-profilaktycznych kierowanych do szkół, z których młodzież powinna się dowiadywać o problemie FAS. Brakuje pomysłów na włączenie do działań przeciwalkoholowych środowiska medycznego. Dużo jest środków na działania w sferze sportowej, natomiast brakuje zupełnie działań w zakresie szkolenia trenerów pracujących z młodzieżą. Tu program napisany jest hasłowo. Kwestia lokacji środków na poszczególne zadania: jeśli popatrzymy na budżet w zakresie gminnego programu, to zobaczymy, że gros środków lokuje się w działaniach profilaktycznych, prowadzonych przez GOSiR. Nie umniejszam roli zajęć sportowych w profilaktyce, dziwię się tylko, że coś, co powinno być zadaniem własnym gminy, jest ubrane w program profilaktyczny. Kwota, jaką przeznaczamy na sport młodzieżowy to 250 tys. zł., a na cały program przeznacza się 1.500.000 zł. Gdyby nie było gminnego programu, to czy nie prowadzilibyśmy działań z zakresu sportu młodzieżowego?  Pewnie tak, natomiast ktoś uznał, że jest to świetna okazja do znalezienia środków  na zadania, które powinny być realizowane ze środków z innych źródeł. Szkoda, bo jest wiele zadań, na realizację których nie starczy pieniędzy. Np. na program terapii osób DDA (zespół cech występujących u młodzieży wyrastającej w środowisku, gdzie jest alkohol). Ci młodzi ludzie wytwarzają w sobie mechanizmy obronne, które w dorosłym życiu są problemem, mają zaburzone poczucie własnej wartości. To przekłada się na problemy rodzinne, na problemy z pozyskiwaniem pracy. Ci ludzie wiążą się z osobami podobnie zaburzonymi. Jest to grupa docelowa, do której powinniśmy docierać, a kwoty na ten cel są znikome. Wpisane są kwoty na dożywianie dzieci, co jest bardzo istotne, ale nie jest to ta pula pieniędzy. Ta pula powinna być wykorzystywana do rozwiązywania problemów alkoholowych, żeby uderzyć w przyczyny i skutki.

Mimo powyższych uwag klub PO poprze program.

 

Poprawka radnego B. Krzyżankowskiego o treści:

- Paragr. 1: w punkcie 1,1 dodać pkt 1,1.8 o brzmieniu: Szkolenia trenerów sportowych pracujących z młodzieżą w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej;

- Paragr. 2: w punkcie 1,3 dodać pkt 1,3.5 o brzmieniu: Działania profilaktyczno-edukacyjne, skierowane do osób prowadzących pojazdy mechaniczne, mające na celu zmniejszenie ilości nietrzeźwych kierowców;

- Par. 3: w punkcie 2,3 dodanie punktu 2,3.2 o brzmieniu: Szeroko zakrojony program profilaktyczno-edukacyjny z zakresu FAS, skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych;

- Par. 4: w punkcie 3,4 dodanie punktu 3,4.3 o brzmieniu: Szkolenia w zakresie „wczesnego wykrywania i krótkiej interwencji” skierowane do pracowników podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej

 

nie została przyjęta: 5/19/2

 

UCHWAŁA NR XXXVII/785/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni, na 2014 rok, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 4.8

Zmiany w statucie (patrz zał.) Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przedstawiła Wiceprezydent E. Łowkiel.

 

Opinie komisji:

Komisja Samorządności- pozytywna

Komisja Oświaty-  pozytywna

 

UCHWAŁA NR XXXVII/786/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany w statucie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Gdyni, ul. Energetyków 13A, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 4.9

Zmiany w budżecie miasta Gdyni na rok 2013 przedstawił, zgodnie z treścią zał., Skarbnik K. Szałucki.

 

UCHWAŁA NR XXXVII/787/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2013, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 4.10

Projekt omówił Wiceprezydent M. Stępa: - Wysoka Rada podjęła już uchwałę w przedmiotowej sprawie, ale w międzyczasie kilka okolicznych gmin wyraziło chęć wzięcia udziału w przygotowaniu planu. Myślę, że każda wspólna akcja gmin jest korzystna i można tylko żałować, że nie wszystkie gminy przylegające do miasta Gdyni zdecydowały się na taką współpracę. Tym, które to zrobiły, należą się podziękowania. Żeby jednak można było taką współpracę podjąć, potrzebne jest podjęcie uchwały w przedłożonej wersji.

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

Komisja Gospodarki Komunalnej-  pozytywna

Komisja Strategii- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XXXVII/788/13 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej w ramach projektu partnerskiego, została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za

 

Ad 4.11

St. Szwabski- w dotychczasowym regulaminie nagrody „Czas Gdyni”, w dziale, w którym wymienione są osoby prawne, uprawnione do przedstawiania kandydatów do nagrody, zapisane były organizacje, które z różnych przyczyn już nie istnieją, m.in. organizacje samorządu gospodarczego. To jest przyczyna, dla której postanowiliśmy zmodyfikować regulamin w przedmiotowym zakresie. Proponowany zapis ma charakter zapisu ogólnego.

 

Opinia Komisji Strategii- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XXXVII/789/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XV/249/95 RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 października 1995 r., w sprawie przyjęcia Regulaminu Nagrody Przewodniczącego Rady Miasta za najlepszą
Gdyńską Inwestycję Roku – „Czas Gdyni”, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 4.12

Wiceprezydent Michał Guć- podstawowym powodem proponowania zmiany statutu Gdyńskiego Centrum Innowacji był zamiar likwidacji pewnego rozdźwięku. Dawno temu, kiedy powstawał park, jego prowadzenie powierzono organizacji pozarządowej, a kiedy park się rozrósł, przejęła to prowadzenie  jednostka budżetowa – Gdyńskie Centrum Innowacji. Formalnie status Pomorskiego Parku Naukowo – Technologicznego był taki, że jest to podmiot prowadzony przez tę jednostkę, jednak w przekazie zewnętrznym jest to komunikat skomplikowany, stąd propozycja przedmiotowej uchwały.

 

Opinie komisji:

Komisja Samorządności-  pozytywna

Komisja Strategii-  pozytywna

 

UCHWAŁA NR XXXVII/790/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Statutu Gdyńskiego Centrum Innowacji, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 4.13

W imieniu Wiceprezydenta B. Stasiaka projekt przedstawił, zgodnie z treścią załącznika, Naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości, pan Tomasz Banel.

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Strategii- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XXXVII/791/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Norwida, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, została podjęta: 25/0/2

 

Ad 4.14

Projekt, zgodnie z treścią zał., przedstawił p. T. Banel.

 

Opinie komisji jak w punkcie 4.13.

 

UCHWAŁA NR XXXVII/792/13 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę RMG w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. Halickiej, została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za

 

Ad 4.15

Projekt omówił p. T. Banel.

 Uzasadnienie stanowi załącznik.

 

Opinie komisji:

Komisja Strategii- pozytywna

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XXXVII/793/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej uchwały Rady Miasta Gdyni Nr VI/287/11,  z dnia 21 grudnia 2011 roku, wyrażającej zgodę na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni - ul. Ledóchowskiego 6, została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za

 

Ad 4.16

M. Guć- w października Rada podjęła decyzję, wymuszoną przez ministerstwo, o tym, że Dom Dziecka zostanie zlikwidowany, a w jego miejsce powołane zostaną trzy domy i zespół ich obsługi administracyjnej. Urząd Wojewódzki nadzorujący jednostki opiekuńcze poczuł się urażony i zadał pytanie, co by było, gdyby Wojewoda nie wyraził na to zgody. Faktycznie, bez takiej zgody nie można tego przeprowadzić, dlatego dopisujemy stosowny zapis.

 

UCHWAŁA NR XXXVII/794/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/742/13 RMG z dnia 23 października 2013 r., w sprawie likwidacji Domu Dziecka w Gdyni, powołania placówek opiekuńczo-wychowawczych Nr-y 1, 2 i 3 w Gdyni oraz Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gdyni, została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za

 

Ad 5.

Przewodniczący St. Szwabski poinformował o chorobie sprawozdawcy Młodzieżowej Rady Miasta i jego prośbie o  przełożenie realizacji przedmiotowego punktu na kolejną sesję.

 

Ad 6.

O pracy Komisji Gospodarki Mieszkaniowej w okresie sprawozdawczym mówił jej Przewodniczący, radny Andrzej Bień. Poza standardowym opiniowaniem projektów komisja dużo czasu poświęca planom zagospodarowania przestrzennego, szczególnie na etapie wyłożenia do publicznego wglądu. Zajmowano się kwestią terenów przyległych do budynków wspólnot. Przedmiotem wielu dyskusji była kwestia tzw. opłaty śmieciowej.

 

Ad 7.

Z-ca Przewodniczącego Rady Dzielnicy Grabówek, p. Edyta Sieradzka Zięba, poprosiła o przełożenie terminu  złożenia sprawozdania – na kolejną sesję.

O powyższej prośbie poinformował Przewodniczący St. Szwabski.

 

Ad 8.

O pracach Związku Komunalnego poinformował Przewodniczący St. Szwabski: - Zgromadzenie związku odbyło się 6. grudnia. Przyjęto na nim budżet na rok 2014 i podjęto tzw. uchwały okołobudżetowe, a także Wieloletnią Prognozę Finansową oraz informację o stanie mienia komunalnego. Zgromadzenie przyjęło też nową taryfę opłaty za zaopatrywanie mieszkańców gmin związkowych w wodę oraz za odprowadzanie ścieków.

 

Ad 9.

Do Prezydium RM interpelacje nie wpłynęły.

 

Ad 10.

Przewodniczący Stanisław Szwabski poinformował o śmierci profesora Brunona Synaka:

- Profesor był znanym samorządowcem, długoletnim Przewodniczącym Sejmiku województwa pomorskiego. Był też moim kolegą w Komitecie Regionów UE. Osoba powszechnie znana, szanowana i bardzo zasłużona.

 

Radni uczcili pamięć Brunona Synaka minutą ciszy.

 

Kolejna informacja p. Stanisława Szwabskiego dotyczyła inicjatywy klubu „Samorządność”, aby rok 2014 ogłoszony został rokiem księdza Hilarego Jastaka. - Klub chciałby to ogłosić oficjalnie na kolejnej sesji, która odbędzie się dwa dni przed 14. rocznicą śmierci księdza. – Zachęcam wszystkich radnych do poparcia tej rezolucji.

 

Przewodniczący RM przypomniał, że na dzień 30 grudnia przypada 125. rocznica urodzin Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz  poinformował o planowanym terminie i miejscu uczczenia pamięci tego „wielkiego Polaka”.

 

Radna i Pełnomocnik ds. Rodziny, radna Beata Szadziul- zachęcam do włączenia się do akcji „Podziel się pluszakiem”.

 

Wiceprzewodniczący Jerzy Miotke poinformował o wniosku Polskiego Stowarzyszenia „Europa – Demokracja - Esperanto” o wpisanie języka esperanto na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego i prośbie  o poparcie tej inicjatywy. - Wniosek – informował radny Miotke – został podpisany przez co najmniej 50. posłów oraz przedstawicieli rządu RP wszystkich opcji politycznych.

 

Ad 11.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

 

Ad 12.

Termin kolejnej sesji: 15 stycznia 2014 r.; godz. 12

 

Ad 13.

Zakończenie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, dr Stanisław Szwabski.

 

 

Na podstawie stenogramu opracowała:

Zofia Kostrzewska

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 05.12.2013
Data udostępnienia informacji: 05.12.2013
Ostatnia aktualizacja: 21.01.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.01.2014 13:41 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
12.12.2013 10:10 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
12.12.2013 08:02 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
05.12.2013 13:35 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
05.12.2013 09:29 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
05.12.2013 08:56 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
05.12.2013 08:09 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska