XXXVI Sesja Rady Miasta z dn. 27 listopada 2013 r.

PORZĄDEK OBRAD

XXXVI SESJI RADY MIASTA GDYNI

27 listopada 2013 roku

GODZ. 12.00, s. 105 UM

 

 

 

 1. Otwarcie sesji Rady Miasta, 
 2. Przyjęcie porządku obrad,
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miasta,
 4. Projekty uchwał w sprawach:

 

 

4.1   wyboru Biura Audytu i Rachunkowości PROMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miasta Gdyni za 2013 r., zobacz projekt,

4.2   wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego, zobacz projekt

4.3   ustalenia wysokości środków na działalność rad dzielnic w roku 2014, zobacz projekt

4.4   przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Pustki Cisowskie – Demptowo i Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon osady leśnej Marszewo oraz Leśnego Ogrodu Botanicznego Marszewo, zobacz projekt,

4.5   uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni, terenu położonego na wschód od ul. Świętokrzyskiej, zobacz projekt,

4.6   uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej, zobacz projekt,

4.7   uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Wielki Kack w Gdyni, rejon ulic Chwaszczyńskiej, Rdestowej i K.Pomianowskiego, zobacz projekt

4.8   skargi z dnia 16 października 2013 roku, wniesionej przez xx, na uchwałę nr XLVI/1080/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 września 2010 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamiennej Góry w Gdyni, zobacz projekt,

4.9   zaopiniowania projektu aglomeracji Gdynia, zobacz projekt,

4.10                       przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gdyni na lata 2014-2030, zobacz projekt,

4.11                       określenia trybu postępowania o udzielanie dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych, niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobie ich rozliczania oraz kontroli wykonania zleconych zadań z zakresu monitoringu środowiska, zobacz projekt,

4.12                       ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym, zobacz projekt,

4.13                       zwolnienia z opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego w przypadku zmian adresowych wynikających ze zmian administracyjnych uchwalonych przez Radę Miasta Gdyni, zobacz projekt,

4.14                       zmiany Regulaminu Nagrody Literackiej Gdynia stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXV/531/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Nagrody Literackiej Gdynia, zobacz projekt,

4.15                       skargi pana xx, zobacz projekt,

4.16                       wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego w odniesieniu do obrad Rady Miasta Gdyni (w sprawie zmiany Statutu Miasta Gdyni i Regulaminu Rady Miasta Gdyni), zobacz projekt,

 

5.                           Sprawozdanie z prac Komisji Statutowej,

6.                           Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Działki Leśne.

7.                           Informacja o pracach Związku Komunalnego.

8.                           Interpelacje.

9.                           Informacje.

10.                        Wolne wnioski.

11.                        Ustalenie terminu następnej sesji.

12.                        Zakończenie obrad. 

 

Aneks do porządku obrad

XXXVI sesji Rady Miasta Gdyni

27 listopada 2013 r.

 

 

 

Projekty uchwał w sprawach:

 

 

 

1.     zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2013, zobacz projekt,

2.     zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2013-2033, zobacz projekt,

3.     emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, zobacz projekt

4.     zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zobacz projekt

5.     przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Witomino-Radiostacja w Gdyni, terenu położonego na północ od ulic Rolniczej i Chwarznieńskiej, zobacz projekt

6.     o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni, zobacz projekt

7.     wezwania Rady Miasta Gdyni do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr XXVIII/593/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zobacz projekt

 8.     uchwalenia Programu Współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014. zobacz projekt

 

PROTOKÓŁ NR 36/13

XXXVI SESJI

RADY MIASTA GDYNI

Gdynia, 27 listopada 2013 r.

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji Rady Miasta, 
 2. Przyjęcie porządku obrad,
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miasta,
 4. Projekty uchwał w sprawach:

 

 

4.1   wyboru Biura Audytu i Rachunkowości PROMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miasta Gdyni za 2013 r.

4.2   wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego,

4.3   ustalenia wysokości środków na działalność rad dzielnic w roku 2014,

4.4   przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Pustki Cisowskie – Demptowo i Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon osady leśnej Marszewo oraz Leśnego Ogrodu Botanicznego Marszewo,

4.5   uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni, terenu położonego na wschód od ul. Świętokrzyskiej,

4.6   uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej,

4.7   uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Wielki Kack w Gdyni, rejon ulic Chwaszczyńskiej, Rdestowej i K.Pomianowskiego

4.8   skargi z dnia 16 października 2013 roku, wniesionej przez xx, na uchwałę nr XLVI/1080/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 września 2010 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamiennej Góry w Gdyni,

4.9   zaopiniowania projektu aglomeracji Gdynia,

4.10                       przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gdyni na lata 2014-2030,

4.11                       określenia trybu postępowania o udzielanie dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych, niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobie ich rozliczania oraz kontroli wykonania zleconych zadań z zakresu monitoringu środowiska,

4.12                       ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym,

4.13                       zwolnienia z opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego w przypadku zmian adresowych wynikających ze zmian administracyjnych uchwalonych przez Radę Miasta Gdyni,

4.14                       zmiany Regulaminu Nagrody Literackiej Gdynia stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXV/531/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Nagrody Literackiej Gdynia

4.15                       skargi pana xx,

4.16                       wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego w odniesieniu do obrad Rady Miasta Gdyni (w sprawie zmiany Statutu Miasta Gdyni i Regulaminu Rady Miasta Gdyni),

4.17.                   emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

4.18.                   zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2013,

4.19.                   zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2013-2033.

4.20.                   zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

4.21.                   przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Witomino-Radiostacja w Gdyni, terenu położonego na północ od ulic Rolniczej i Chwarznieńskiej,

4.22.                   o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni,

4.23.                   wezwania Rady Miasta Gdyni do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr XXVIII/593/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

4.24.                   uchwalenia Programu Współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014;

4.25.                   w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zabudowanej, położonej w Gdyni, przy ul. Jana z Kolna 25

 

5.                           Sprawozdanie z prac Komisji Statutowej,

6.                           Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Działki Leśne.

7.                           Informacja o pracach Związku Komunalnego.

8.                           Interpelacje.

9.                           Informacje.

10.                        Wolne wnioski.

11.                        Ustalenie terminu następnej sesji.

12.                        Zakończenie obrad.

 

 

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki.

Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą.

Wyniki głosowań każdorazowo podawane są w nast. kolejności: głosy „za”, głosy „przeciw”, głosy „wstrzymujące się”.

Pełne nazwy komisji jak w załączonym biuletynie rady.

 

 

 

Ad 1.

Otwarcie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, radny Stanisław Szwabski.

 

Ad 2.

Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki wniósł o przeniesienie punktu 3. aneksu do  porządku obrad (stanowi zał.) w miejsce punktu 1. aneksu. Zmieniona kolejność bardziej odpowiada logice (dwa pierwsze projekty są konsekwencją projektu występującego w aneksie pod numerem 3.).

 

Powyższy wniosek przyjęto jednogłośnie: 28 gł. za

 

Porządek obrad uwzględniający powyższe przyjęto jednogłośnie: 28 gł. za

 

Przyp. prot.:  w trybie nadzwyczajnym, na wniosek Wiceprezydenta M. Stępy,  wprowadzono projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zabudowanej, położonej w Gdyni, przy ul. Jana z Kolna 25.

Uzasadnienie trybu i wynik głosowania dot. wprowadzenia przedmiotowego projektu do porządku obrad – w części protokołu następującej po punkcie 4.16.

 

Ad 3.

Wobec braku uwag Przewodniczący RM uznał protokół 35. sesji za przyjęty.

 

Ad 4.1.

Projekt w przedmiocie wyboru biura do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego przedstawił, zgodnie z treścią załącznika, Skarbnik K. Szałucki.

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Zdrowia- pozytywna

Komisja Strategii- pozytywna

Komisja Samorządności- pozytywna

Komisja Budżetowa- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XXXVI/755/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyboru Biura Audytu i Rachunkowości PROMAR Sp. z o.o.,  z siedzibą w Gdyni, do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miasta Gdyni za 2013 r., została podjęta jednogłośnie: 28 gł. za

 

Ad 4.2.

W imieniu klubu „Samorządność” projekt przedstawił radny Paweł Brutel.

W imieniu klubu Samorządność mam niewątpliwą przyjemność przedstawić Państwu projekt Zasad Budżetu obywatelskiego po przeprowadzonych konsultacjach społecznych które miały miejsce w dniach 26.09. – 20.10.

pomysł z demokracją partycypacyjną jest taki, żeby oddać decydowanie o sprawach, które dotyczą mieszkańców im samym

Wg definicji:

Budżet obywatelski nazywany również partycypacyjnym to proces w którym mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części lub całości budżetu danego miasta lub gminy. Decyzje mogą być podejmowane bezpośrednio przez mieszkańców bądź za pośrednictwem organizacji społecznych. Najważniejszym elementem budżetu obywatelskiego są regularne spotkania mieszkańców z przedstawicielami władz, podczas których rozmawia się o przeznaczeniu wspólnych pieniędzy. Konsultacje społeczne, budżet partycypacyjny, włączanie mieszkańców do decydowania o swoim mieście przestały być abstrakcyjną ideą

Nasz projekt jest bez wątpienia budżetem partycypacyjnym:

 • zawiera element dyskusji nad sprawami finansowymi i budżetowymi miasta, podczas której uczestnicy decydują o tym jak wykorzystać ograniczone środki budżetowe
 • jest  organizowany co najmniej na poziomie każdej dzielnicy o dotyczy poziomu całego miasta
 • planujemy aby był ciągłym procesem. pojedyncze zebrania lub referenda nad sprawami finansów miasta to nie to samo co budżet obywatelski
 • w przypadku Gdyni zawiera on wiele mechanizmów partycypacyjnych. Nie wystarczy aby rada gminy lub jej komisje były otwarte na publiczną debatę, konieczne jest działanie dodatkowych mechanizmów włączania mieszkańców do dyskusji nad sprawami finansowymi. I my ten warunek bezwzględnie w mieście spełniamy po przez nasze 22 rady dzielnicy gdzie społecznie pracuje ponad 330 radnych w którym posiadamy  mechanizm ewaluacji i oceny rezultatów procesu partycypacji
  czy również po przez setki osób działających w organizacjach pozarządowych w mieście.

Dzisiaj przekazujemy dodatkowe 3 mln do puli już dzisiaj obowiązujących 11 mln które przekazujemy radom dzielnic. Tym, wcześniej wymienionym 330 radnym, pracującym społecznie dla swoich lokalnych społeczności. Po czy jest ta współpraca jak nie partycypacją?

Uzupełniamy tym samym wachlarz instrumentów tej partycypacji tworząc ją kompletną i apeluję patrzeć na budżet obywatelski całościowo, również porównując do innych miast

W ramach przeprowadzonych konsultacji zgłoszono 64 opinii i propozycji zmian do poszczególnych zapisów za które dziękujemy wszystkim mieszkańcom Gdyni. Zarówno zmieniających jak i propozycji pozostawienia zapisów. Zespół radnych który pracował nad tym projektem wnikliwie przeanalizował wszystkie propozycje. Warto w tym miejscu zaznaczyć że zdecydowana większość propozycji dotyczyła tych samych zmian.         

Tak jak możecie Państwo przeczytać w uzasadnieniu, nasza propozycja jest ściśle oparta o strukturę jednostek pomocniczych jakimi są  Rady Dzielnic. Cieszy nas dość pozytywny przekaz z dzielnic o samym pomyśle, idei i „celowaniu” środków właśnie na dzielnice. Proszę mi wierzyć że przeprowadziłem dziesiątki rozmów z radnymi dzielnic i żaden nie zakwestionował formy jaką zaproponowaliśmy tj. podziału środków na poszczególne dzielnice. Ci ludzie maja doskonale zdiagnozowane problemy w swoich dzielnicach i wiedzą czego najbardziej potrzeba ich mieszkańcom.

Przechodząc do Załącznika nr 1:

Pozostajemy przy podziale środków na dzielnice. Jesteśmy przekonani że to dobry kierunek, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gdyni
1. Najwięcej wniosków dotyczyło paragrafu 1 ust. 3. W związku z tym podzieliliśmy i uszeregowaliśmy zadania które mogą być realizowane w ramach BO. Braliśmy tu pod uwagę różne uwarunkowania (CHWARZNO)i lokalizacje dzielnic które mają zgoła inne potrzeby

2. Pozostawiamy możliwość realizacji wspólnych projektów dla dwóch lub większej liczby dzielnic

3. Wydaje się że nie do końca został zrozumiany system podziału środków i stała kwota 30.000 tyś  zł na dzielnicę. Pozostawiamy zapis 30 tyś ale w kolejnej uchwale pokazujemy informację o docelowej kwocie na dzielnice, którą nie sposób w tym miejscu ominąć gdyż jest kompatybilna z ta przeze mnie w tej chwili prezentowaną. I tak:…..

4. Par. 3 ust. 2 – liczba podpisów. Uprzedzając, Nie do końca rozumiem upór niektórych z Państwa radnych, którzy jako jedyni jak dobrze pamiętam złożyli wnioski do tego zapisu. W naszej ocenie pozostawienie i tak niewielkiej liczby jaka jest 25 podpisów tylko wzmacnia mandat inicjatywy autora projektu. Dodaje mu dodatkowej reklamy. Coś jakby wstępnej konsultacji społecznej. Warto w tym miejscu wspomnieć że  Przykład Poznania pokazuje że zbieranie podpisów jest opłacalne  (Winogrady Północ. Pod projektem podpisy złożyło się 3000 mieszkańców. Zbieranie podpisów nie jest konieczne, ale w ten sposób poznaniacy chcą pokazać, że wielu popiera ten pomysł.

- To nie jest zbieranie podpisów, to jest świadome przekonywanie do tego budżetu obywatelskiego)

Dlatego uważamy że ta niewielka skąd inąd liczba nie jest wygórowana i naprawdę nie utrudnia złożenia wniosku jak zapewne za chwilę będziemy słyszeć z tej mównicy. Rozumiem gdyby to było 100 podpisów ale 25 nie wydaje się bariera nie do pokonania. Dla porównania w mniejszym Koszalinie mamy 30 i nikomu się to nie wydaje wygórowane

Dodaliśmy w ust. 3 zapis który umożliwia Radzie dzielnicy złożenie wniosku na podstawie uchwały – to ukłon i uhonorowanie.

5. W par. 4 ust. 2 na wniosek mieszkańców Gdyni wprowadziliśmy możliwość uzupełnienia wniosku po otrzymaniu informacji o zakresie uzupełnień.

6. W par. 4 ust. 7 dodaliśmy wydaje się że ważne zapisy, które były na wniosek rad dzielnic. (LEŚNICZÓWKA)dot. możliwości inwestycji nie na terenie gminy. To ważny problem …..KARWINY/ WITOMINO, GRANICE DZIAŁEK

7. W par. 4 ust.9  proponujemy dodanie zapisu o możliwości łączenia większej liczby zgłoszeń tego samego projektu. Zlikwidujemy podział głosów wzmacniając tym samym mandat projektu.

KONSULTACJE ZAKWALIFIKOWANYCH PROJEKTÓW W RADZIE DZIELNICY

 

8. W paragrafie 6 proponujemy Państwu nasz autorki i chyba trochę nowatorski system głosowania. Głosowanie jest JAWNE. Głosowanie w domach, pracy, biurach rady (bliżej niż na pocztę – dobrze zorganizowana sieć biur rad)
Zmieniliśmy również zasady wyboru z jednego projektu na kilka projektów tak żeby kwota wybranych inwestycji nie przekraczała puli środków przyznanych na dzielnicę. SYSTEM UNIEMOŻLIWI PRZEKROCZENIE. To da możliwość pełniejszego wykorzystania środków.

9. Paragraf 7 mówi o trybie postępowania po zakończeniu głosowania i tu ważna zmiana w ust. 3. Środki niewykorzystane pozostają do dyspozycji dzielnicy na kolejną edycję o czym mówi ust. 3 a w ust. 6 dodaliśmy możliwość uczestniczenia autorowi w procesie inwestycyjnym jego projektu

Kończąc:
Proponowany przez klub Samorządność Budżet obywatelski może przyczynić się do  szeregu efektów tj. np.

1. Efekty ekonomiczne. Badania budżetów partycypacyjnych wskazują, że przyczynia się do poprawy warunków życia w najbiedniejszych częściach miasta oraz biedniejszych grup społecznych.

2. Efekty społeczne. Dzięki uczestnictwu w tym procesie budżetu partycypacyjnego mieszkańcy zmieniają postrzeganie swojej roli w procesie decyzyjnym oraz zaczynają dostrzegać swoje własne interesy. Te najbardziej ich dotyczące  (chodniki, krawężniki place zabaw) Również dzięki temu chętniej włączają się w działania organizacji społecznych. Warto podkreślić, że upublicznienie procesu tworzenia budżetu przyczynia się do większego zrozumienia dla pracy urzędników i samorządowców. A sam Budżet partycypacyjny daje możliwość przedyskutowania swoich potrzeb osobom z różnych środowisk co bardzo podnosi spójność społeczną.

4. Efekty edukacyjne. Mieszkańcy w trakcie procesu pozyskują przystępną wiedzę na temat budżetu, samego mechanizmu partycypacyjnego, funkcjonowania władzy lokalnej oraz struktury alokacji pieniędzy pochodzących z ich podatków. A przypomnę że to Gdynia, jako pierwsze miasto w Polsce została uhonorowana nagroda Prezydenta RP za m.in. wprowadzenie szeregu działań o charakterze partycypacyjnym

Opinie komisji:

Komisja Samorządności- pozytywna

Komisja Kultury- pozytywna

Komisja Oświaty- pozytywna

Komisja Statutowa- pozytywna

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

 

DEBATA:

 

Stanowisko klubu radnych PO przedstawił radny Łukasz Cichowski: - Nie jest to budżet obywatelski naszych marzeń – jest daleki od naszej wizji, jak powinien być skonstruowany. Jego zaletą jest to, że jest. Pierwotna wersja, z września, zasługiwała na jedną ocenę – jedynkę. Gdyby nie zmiany, ciężko byłoby nad tym głosować. Na szczęście dokument został znacząco zmieniony. Wiele zgłoszonych przez nasz klub poprawek uwzględniono. Dużym plusem jest rozszerzenie katalogu działań, na które można będzie wydawać środki budżetu obywatelskiego. Dobrze, że wprowadzono możliwość głosowania na kilka projektów.

Co, naszym zdaniem, należałoby jeszcze zmienić? Wymóg zamieszkiwania w danej dzielnicy. Nie rozumiem, dlaczego osoba nie będąca mieszkańcem dzielnicy, nie może zgłosić jakiejś ciekawej propozycji. Można sobie wyobrazić sytuację, że ktoś pracuje w innej dzielnicy niż mieszka. Przez 20 lat, np., patrzy przez okno na jakiś pusty plac i proponuje jakieś ciekawe zagospodarowanie. Innym przykładem jest sprawa Śródmieścia, z którego korzystają wszyscy mieszkańcy, którzy też mogą mieć ciekawe pomysły, a nie tylko ci, którzy tam mieszkają.

Sprawa zbierania podpisów - uznaliśmy, że proponowany zapis można zostawić. Ja osobiście mam wątpliwości, ale ostatecznie uznaliśmy, że taki zapis może zostać.

Nasza poprawka będzie dotyczyć środków finansowych. Uważamy, że kwota 6 mln. zł. w rozbiciu na 22 dzielnice jest zbyt mała. Pojawia się ryzyko, że jeśli rady dzielnic nie będą mogły realizować tego, co najpotrzebniejsze, spowoduje to powstanie zniechęcenia i w konsekwencji brak aktywności obywatelskiej. Nie o to nam chodzi.

Klub PO, mimo wielu zastrzeżeń i ogólnego dystansu, głosować będzie za przyjęciem projektu.

/p.p. – treść zgłoszonych poprawek – patrz niżej: część  protokołu przedstawiająca wyniki głosowań/

 

Stanowisko radnych PiS przedstawił radny Marcin Horała: - W naszym środowisku przyjęło się nazywanie tego projektu budżecikiem obywatelskim. Budżet jest w tym przypadku pojęciem raczej nieadekwatnym.

Zacznę od pozytywów: projekt ma dwie podstawowe zalety. Pierwsza – że istnieje. Druga zaleta to fakt, że w 2. obszarach jest lepszy niż dokument przed konsultacjami (poszerzenie zakresu działań i zmiana mechaniki głosowania).

Negatywy: swoistym mottem tego budżetu powinno być powiedzenie: „demokracja demokracją, ale przecież ktoś musi to wszystko kontrolować” i to przyświeca temu projektowi. Zgłosimy szereg poprawek, aczkolwiek nie będzie to pełen katalog koniecznych, naszym zdaniem, zmian. Z rozbiciem na mini budżeciki dzielnicowe też się nie zgadzamy, ale jest kilka spraw fundamentalnych, które wypaczają ideę budżetu obywatelskiego. Nadal zakres projektów jest ściśle zawężony i  określony. Istotą budżetu obywatelskiego jest to, że mieszkańcy sami decydują o tym, na co wydaje się pieniądze. Naszym zdaniem jeśli projekt jest zgodny z prawem, to należy go przyjąć. Właśnie na tym powinien polegać ten budżet – na wyborze mieszkańców. Projekty powinny różnicować się na dwa rodzaje: zły, niepopierany przez mieszkańców i mądry, przez mieszkańców popierany. Nie uważamy, że projekty trzeba eliminować, jeśli mieszkaniec mieszka po drugiej stronie ulicy lub jest nieśmiały i dlatego nie potrafi zebrać 25. podpisów. Wierzymy w rozgarnięcie gdynian i w to, że będą w stanie podołać intelektualnie temu wyzwaniu i wybrać dobre dla siebie projekty. Wnioskodawcom tej wiary zabrakło.

Kolejna wada to brak trybu odwoławczego od decyzji urzędu kwalifikującego wniosek jako niespełniający wymogów formalnych. Jest to często stosowany wybieg w celu zablokowania projektu, który jest  nie w smak władzy.

Kwestia wysokości środków: tu tylko jedna uwaga i  poprawka – żeby środki były w wysokości co najmniej 10 % średnich wydatków Miasta z poprzednich 3. lat. Chodzi o to, aby to był właśnie budżet, a nie budżecik. Obecnie stanowi on dwa promile budżetu miasta.

 

Andrzej Bień- świadomym zamierzeniem jest spowodowanie, aby ten, kto chce zgłosić projekt, a nie jest mieszkańcem dzielnicy, znalazł kogoś z dzielnicy, kto ten projekt będzie popierał. Uważam, że jest to słuszna koncepcja. Nie jest problemem znalezienie kogoś w dzielnicy, kto by taki projekt zgłosił.

 

Głos ad vocem radnego Ł. Cichowskiego do wypowiedzi radnego A. Bienia:

- Po co tworzyć system, który ma takie założenie, że można go obejść? Dlaczego mieszkaniec, który ma konkretny pomysł, który nad czymś się napracował,  nie może go zgłosić z imienia i nazwiska? 

 

A. Bień- jeśli chcemy komuś wejść do ogródka, to trzeba zapytać czy możemy tam wejść, więc tego argumentu nie przyjmuję.

 

P. Brutel- dajemy możliwość zgłaszania projektów przez rady dzielnic. Nie widzę problemu zgłoszenia do rady projektu przez osobę nie będącą mieszkańcem dzielnicy.

Kolega Horała stwierdził, że nieśmiała osoba nie zdobędzie tych 25. głosów. Jeśli jest nieśmiała, to nie zdobędzie poparcia także w konsultacjach społecznych. Zapis dotyczący odrzucenia projektu jest czytelny i precyzyjny. Odrzucenie wniosku musi być szczegółowo uzasadnione. Byłbym więc ostrożny w sądach, że coś może być nie w smak urzędnikom.

 

Bartosz Bartoszewicz- dziękuję szczególnie kolegom z PO. Rzadko zdarza się, że klub PO pozytywnie ocenia projekty „Samorządności”. Pomysł z konsultacjami był bardzo dobry i tu dziękuję za bardzo dobrą ocenę PO. Szkoda, że  projekt środowiska PiS nie został poddany takim konsultacjom. Nie obawiałbym się wymogu zebrania 25. podpisów. Ma on służyć danej społeczności, a nie pojedynczej osobie.

 

Beata Szadziul- jeśli chcemy zmienić rzeczywistość wokół nas, to nie ma to być pomysł jednej osoby, tylko ma to być coś, co będzie dobrze służyło ogółowi. Nie chodzi o to, aby osoba przechodząca obok parku powiedziała „byłoby fajnie, gdyby coś tu urządzono”, tylko o to, co rzeczywiście ma służyć mieszkańcom dzielnicy. Nie chodzi o to, aby było milion pomysłów, tylko o to, żeby to były pomysły konkretne i wartościowe.

 

M. Horała- odnośnie wchodzenia do ogródka (patrz wyżej – wypowiedź r. Bienia) to nie chodzi o to, że ktoś spoza dzielnicy nie może spytać właściciela ogródka, czy podoba mu się ten projekt, tylko musi szukać sąsiada i z nim szukać poparcia u tego właściciela. 

Co do stwierdzenia, że nie chcieliśmy konsultacji dla swoich projektów (patrz wypowiedź r. Bartoszewicza): to nieprawda. Nasz projekt był dostępny w sferze publicznej i był najszerzej, jak to możliwe, konsultowany, bo w mieszkaniach gdynian i na ulicach. Pod naszym projektem podpisało się ponad 600 osób. Proponujemy, żeby wnioskodawca mógł się odwołać do właściwej komisji rady a więc, żeby nie decydowała o losach jego wniosku jedna instancja.

 

Ł. Cichowski- też się cieszymy, że możemy projekt poprzeć. Namawiamy do poparcia z kolei naszej poprawki dotyczącej składania wniosków. Argument z ogródkiem jest bardzo nieudany. Oczywiście nie mogą decydować mieszkańcy innych dzielnic, ale czemu nie mogą zgłosić projektu? Apeluję o zlikwidowanie tego ograniczenia. Jeśli ktoś mieszka całe życie w innej dzielnicy i potem się przeprowadza, to czy zna tą nową dzielnicę lepiej, niż ten, który wiele lat na jej terenie pracuje?

 

Jerzy Miotke- dla nas jest to budżet obywatelski. Być może dla Pana Horały jest to budżecik, bo jesteście klubikiem.

25 to niewielka liczba osób, która jest w stanie przeanalizować konsekwencje wniosku.

Tryb odwoławczy: oczywiście, do wszystkiego można stworzyć tryb odwoławczy, jeśli jest powód formalny. Nie znajduję w kodeksie postępowania cywilnego sytuacji co do trybu odwoławczego w przypadku takich wniosków. Słusznie zauważył radny Horała, że dobry projekt obroni się sam. Po co tworzyć wątpliwości, nadzieje, że projekt wróci w jakimś niedookreślonym trybie?

Co do możliwości osób z innych dzielnic w kwestii składania wniosków: jeśli koledzy dacie mi choć jeden przykład, że były takie wnioski, to ja  poprę ten pomysł.

 

M. Horała- przykładu wniosków nie podam, ponieważ nie było takiego trybu ani takich wniosków. Dopiero teraz ruszamy z budżetem obywatelskim. Natomiast wnioski co do innych dzielnic ja sam wiele razy przestawiałem. Nawiasem mówiąc wszystkie zostały odrzucone.

Nie jesteśmy klubikiem. Nas jest po prostu za mało i klubu nie udajemy. Liczymy na wzajemność – nie udawajcie Państwo, że jest to budżet obywatelski, a nie budżecik.

 

Zygmunt Zmuda Trzebiatowski- myślę, że ważne jest, by na tej sali nie generowano niczego, co osłabi zainteresowanie mieszkańców. Mówienie o „budżeciku” jest wysyłaniem do mieszkańców sygnału, że nie należy tego projektu traktować poważnie. Rozumiem, że wszyscy chcemy mieszkańców do tego przekonać, że ma to sens. Nie mrugajmy do mieszkańców, że jest to żarcik. Może za rok przyjdzie nam podsumować i powiedzieć, że pierwszy krok udał się, więc zróbmy kolejny. Mówienie na starcie o „budżeciku” uważam za błąd. Mam nadzieję, że wyślemy do mieszkańców komunikat, że jest to dla nich ważne narzędzie.

 

Poprawka zgłoszona przez radnego Ł. Cichowskiego dot. zmiany treści ustępu 2. paragrafu 3. załącznika do uchwały, pn.: zasady i tryb przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego, na treść: „Propozycje projektu do realizacji w danej dzielnicy, w ramach Budżetu Obywatelskiego, może zgłosić  w formie wypełnionego formularza zgłoszenia każdy mieszkaniec miasta Gdyni lub rada dzielnicy podejmując stosowną uchwałę” nie została przyjęta: 7/21/0

 

Poprawka zgłoszona przez r. M. Horałę w sprawie nadania ustępowi 3. paragrafu 1. nast. brzmienia: „Środki Budżetu Obywatelskiego mogą być przeznaczone na dowolne projekty znajdujące się w kompetencji gminy”, nie została przyjęta: 7/21/0

 

Poprawka zgłoszona przez r. M. Horałę dot. ust. 7 paragrafu 1, tj. zmiany kropki na przecinek, po którym zostają dopisane słowa: „w wysokości nie mniejszej niż 10 % średniej wydatków majątkowych miasta w poprzednich trzech latach”, nie została przyjęta: 2/21/5

 

Poprawka zgłoszona przez r. M. Horałę dot. ust. 1 par. 3., tj. skreślenia słowa „swojej” i zmianie słów „tej dzielnicy” na słowo „miasta”, nie została przyjęta: 7/21/0

 

Poprawka zgłoszona przez r. M. Horałę dot. ust. 2. paragr. 3 – zmiana liczby „25” na liczbę „5”, nie została przyjęta: 2/26/0

 

Poprawka zgłoszona przez r. M. Horałę dot. ust. 6 paragr. 4., tj. dopisania po kropce zdania o brzmieniu: „Wnioskodawcom przysługuje w tym zakresie prawo do odwołania do komisji rady miasta właściwej do spraw samorządności w terminie 7 dni od publikacji listy, o której mowa w ust. 3. Komisja rozpatruje odwołania na posiedzeniu z udziałem odwołujących się autorów w terminie do 21 dni od publikacji listy, o której mowa w ust. 3”, nie została przyjęta: 7/21/0

 

UCHWAŁA NR XXXVI/756/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego, została podjęta: 26/0/2

 

Ad 4.3.

Prezentujący, zgodnie z treścią załącznika, projekt - radny P. Brutel - wniósł o skorygowanie kwot (środki inwestycyjne) mylnie przypisanych w uzasadnieniu projektu do  dzielnic Chwarzno Wiczlino i Chwarzno Cisowa.

Radny apelował: - Proszę o patrzenie na proponowaną kwotę globalnie. To jest blisko 14 mln. zł. Nie jest więc tak, jak mówił radny Horała, że stanowi ona 2 promile. Stanowi blisko 1 %.

 

Opinie komisji jak w punkcie 4.2.

 

DEBATA:

 

M. Horała- środki na sam budżet obywatelski to 3 mln. zł., czyli 2 promile. Do tego dochodzi 6,7 mln. zł., co stanowi  1 promil, na priorytety inwestycyjne rad dzielnic i środki stanowiące ok. 1,4 promila składające się na budżety własne rad dzielnic, co razem daje koło 1 % budżetu. Tak więc z każdej złotówki wydawanej przez budżet przekazujemy mieszkańcom w różnych formach, często pośrednich, prawo decydowania o 1 groszu, a bezpośrednio o 1/5 grosza.

Radny Trzebiatowski obawiał się, że z tej sali zostanie wysłany zły komunikat. Ja też się obawiam, że zostanie wysłany, ale w innym znaczeniu – że oto mówimy „macie budżet obywatelski, aktywizujcie się, zmieniajcie swoje dzielnice”, a potem nastąpi zderzenie z rzeczywistością, że na nic nie wystarcza. W budżecie partycypacyjnym żadnej dzielnicy nie ma takich środków, jakie planuje się wydać na sfinansowanie  imprezy sylwestrowej w Gdyni, a w wielu dzielnicach będzie mniej środków niż te, które wydano na imprezę otwarcia Infoboksu, o samym Infoboksie nie wspominając. Jest więc mówienie o partycypacji, a na koniec kwota, która to wszystko anuluje. Tak już było w przypadku projektów inwestycyjnych dzielnic, gdzie w ostateczności wybierano którąś z końca listy priorytetów inwestycję, bo tylko na to starczyło pieniędzy. To jest trochę tak, jakby rodzice dali dziecku kieszonkowe 5 zł., potem zaprosili je na rozmowę o odpowiedzialności finansowej i dodali jeszcze 50 groszy. Postuluję więc o przyjęcie naszej poprawki (treść przedmiotowej i pozostałych poprawek – patrz niżej: część protokołu dot. głosowania nad poprawkami).

 

Ł. Cichowski- klub PO uważa, że 3 mln. zł. na budżet obywatelski jest zbyt małą kwotą. Sąsiedni Sopot przeznacza tyle samo, Gdańsk w tym roku przeznaczy 9 mln. zł.; Łódź 20 mln. zł. Tak można wymieniać dalej. Gdyby przeanalizować budżety obywatelskie miast, to Gdynia należy do tych, które przekazują mieszkańcom najmniej środków. PO jest partią kompromisu i dialogu, dlatego proponujemy 6 mln. zł. na budżet obywatelski.

 

B. Szadziul- Mały Kack to moja dzielnica, sama byłam radną dzielnicy. To, jak bardzo zmienia się Mały Kack, jest fantastyczne. W ciągu ostatnich trzech lat rada dzielnicy była w stanie wybudować trzy przepiękne place zabaw, świetną siłownię w kompleksie sportowym, który realizuje od wielu lat. Jest w trakcie kończenia remontu ulicy Żniwnej. Te wszystkie pieniądze naprawdę zostają w dzielnicy, naprawdę zmieniają jej oblicze . Widać, że bardzo dużo robi się w Gdyni już dzisiaj, a budżet partycypacyjny jeszcze to zwielokrotni.

 

B. Bartoszewicz- wypowiedź Pana Cichowskiego o partii kompromisu to mocna wypowiedź. Wiemy, że w Gdańsku wpłynęło znacznie mniej wniosków niż oczekiwano. Nie wiemy jeszcze, jakie będą rezultaty. Myślę, że lepiej zacząć od niższej kwoty i z czasem ewentualnie ją zwiększać.

 

P. Brutel- mam wrażenie, że kiedy jest potrzeba, mówimy o kwotach dotyczących wszystkich jednostek pomocniczych, a kiedy jest wygodnie, mówimy tylko o środkach budżetu obywatelskiego. W moim rozumieniu te wszystkie środki wymienione w uzasadnieniu są środkami partycypacji. Zapewniam, że w Gdańsku suma środków jest niższa niż u nas. Warto powiedzieć, jakie środki w innych miastach przekazywane są do rad dzielnic. Po raz kolejny proszę o patrzenie na tą kwotę całościowo. Suma środków jakie zostaną przekazane do dyspozycji  mieszkańców Gdyni w roku 2014 ma wynieść 14 mln. zł.

 

Tadeusz Szemiot- dziękuję za głos radnej Szadziul. Wszyscy widzimy, jak dużo się zmienia w naszym otoczeniu dzięki aktywności na najniższym poziomie aktywności mieszkańców. Głos Pani Szadziul jest najlepszym argumentem za przekazywaniem jak największych środków właśnie tam. To był wspaniały głos na rzecz tego, żeby dawać jak najwięcej środków, bo 1 % to nie jest tak strasznie dużo. Wyobraźmy sobie, jakby było pięknie, gdyby do mieszkańców trafiało 1,5, 2 czy 3 % środków.

 

Replika radnego M. Horały: - Chyba wszyscy się zgadzamy, że partycypacja, czyli udział obywateli w wydawaniu środków, jest dobrem. Problem pojawia się w ocenie, czy to, co przekazujemy, to dużo. Jak już wszystko zsumujemy, to na końcu nadal zostaje 1 %. Wiele rodzin w Gdyni daje swoim dzieciom więcej pieniędzy ze swojego budżetu niż daje obywatelskie przecież ugrupowanie dorosłym mieszkańcom. Naprawdę spokojnie można by te środki zwiększyć. Są w rezerwach czy przewidziane na wydatki, które są zdecydowanie mniej  priorytetowe.

 

Jarosław Kłodziński- nie sposób nie odnieść wrażenia, że mamy do czynienia z  igrzyskami i populizmem. Beneficjentów jest wielu, ale kołderka jest trochę za krótka.

Krótka refleksja z racji bycia przez 3 lata radnym dzielnicy: gdy Rada Obłuża otrzymywała 100 tys. zł., to byliśmy zachwyceni, że połowę tej kwoty możemy przeznaczyć na inwestycje. Przy obecnym rozdaniu ta dzielnica zyska 6-krotnie. Dla szeregu mieszkańców wielkie znaczenie ma chodnik od ich budnków do ulicy. Te środki są na małe, lokalne inwestycje. Nie będziemy nimi finansować trzypasmowych dróg zbiorczych.

 

Ad vocem radnego Ł. Cichowskiego: - Kwota 3 mln. zł. byłaby jeszcze do zaakceptowania w ramach eksperymentu. Jednak podzielenie jej na 22 dzielnice sprawi, że nie będą zgłaszane naprawdę potrzebne projekty. Postulat przekazywania większych środków mieszkańcom nie jest populizmem. Wszystkie badania pokazują, że mieszkańcy bardzo rozsądnie inwestują środki.

 

T. Szemiot- można powiedzieć (chociaż zwykle staramy się nie prowadzić w ten sposób dyskusji), że to właśnie z Waszej strony (słowa kierowane do projektodawców – klubu radnych „Samorządność”) mamy do czynienia z igrzyskami. Proponujecie to rozwiązanie, żeby przebić się do mediów z informacją, że Gdynia również daje mieszkańcom środki, które w istocie są bardzo małe. Argument „krótkiej kołderki” jest prawdziwy, ale ta krótkość nie wynika z budżetu obywatelskiego, ale z innych wydatków. Jeśli mówimy o imprezie noworocznej czy Infoboksie, to wybieram rady dzielnic. Jeśli mówimy o krótkiej kołderce w odniesieniu do budżetu to zgadzam się, ale można tą kołderkę przesunąć.

 

W trybie głosu ad vocem i w ramach repliki odpowiedział r. J. Kłodziński: - Nie mówimy o wirtualnych pieniądzach, tylko o realnych, które będą wydawane.

 

Poprawka zgłoszona przez radnego M. Horałę o treści:

W paragr. 1 kwota „8,20 zł.” ulega zmianie na „15 zł.”, co za tym idzie kwota „1.927.469 zł.” ulega zmianie na kwotę „3.525.858 zł.”

W paragr. 2. kwtoa „250.000 zł.” ulega zmianie na kwotę „1.000.000 zł.”, słowo „konkursów” ulega zmianie na „konkursu”. Ostatnie zdanie paragrafu ulega skreśleniu.

W paragr. 3 kwota „3.000.000 zł.” ulega zmianie na kwotę „10.000.000 zł.”

W paragr. 4 kwota „9.000.000 zł.” ulega zmianie na kwotę „10.000.000 zł.”

nie została przyjęta: 2/21/5

 

Poprawka zgłoszona, w imieniu klubu PO, przez radnego Ł. Cichowskiego o treści:

Par. 1 – zmienia się treść paragr. 3. uchwały, który otrzymuje następujące brzmienie: „ustala się w roku budżetowym 2014 środki w wysokości 6.000.000 zł., które zostaną wydatkowane w ramach Budżetu Obywatelskiego”;

Par. 2 -  Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian

/uzasadnienie powyższego – jak w treści załącznika/

nie została przyjęta 7/21/0

 

UCHWAŁA NR XXXVI/757/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia wysokości środków na działalność rad dzielnic w roku 2014 została podjęta: 26/0/2

 

W imieniu Prezydenta do przedmiotu podjętej uchwały i poprzedzającej podjęcie debaty odniósł się Wiceprezydent Marek Stępa: - Dziękuję całej Radzie - tym, którzy pracowali nad projektem i którzy nad nim dyskutowali. Dziękuję tym, którzy go poparli, ale także dziękuję za krytyczne uwagi. Dziękuję za krytyczną czujność. Ona była brana pod uwagę i dlatego ten projekt został dobrze przygotowany. To nie jest jakaś tam zwykła uchwała. Można powiedzieć, że wchodzimy z nią na eksperymentalną ścieżkę. Wielu z Państwa nie było przy tworzeniu rad dzielnic i ustalaniu dla nich budżetów. Wtedy były to małe kwoty, wynikające z pomnożenia liczby mieszkańców przez parę złotych na osobę i wtedy też padały głosy „dać więcej”. Zadziałało to dobrze, dlatego co roku wprowadzaliśmy korektę tak, żeby wysokość środków sięgała trochę ponad poziom inflacji. Z czasem doszły pieniędze kierowane do rad w ramach różnych konkursów. To też się udało. I wreszcie inicjatywa w postaci budżetu obywatelskiego. Na pytanie „co dalej?” odpowiadam, że będziemy obserwować, jak to się odbywa. Jeśli będą dobre rezultaty, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby te środki ulegały zwiększeniu. Dzisiaj stać było nas na tyle. Nikt nie dał tyle środków na inwestycje dla rad dzielnic. Trzeba te kwoty sumować i wtedy wnioskować, na ile poszczególne jednostki samorządowe są w stanie dzielić się z mieszkańcami. Wprowadzajmy w życie ten eksperyment, ale wprowadzajmy ostrożnie. Jeśli się uda, będziemy te kwoty powiększać.

 

Ad 4.4.

Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił radny Grzegorz Taraszkiewicz.

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

Komisja Strategii- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XXXVI/758/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  części dzielnic Pustki Cisowskie – Demptowo i Chwarzno-Wiczlino  w Gdyni, rejon osady leśnej Marszewo oraz Leśnego Ogrodu Botanicznego Marszewo została podjęta jednogłośnie: 19 gł. za

 

Ad 4.5.

Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił radny Stanisław Borski.

 

Opinie komisji jak w punkcie 4.4.

 

UCHWAŁA NR XXXVI/759/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni, terenu położonego na wschód od ulicy Świętokrzyskiej, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za

 

Ad 4.6.

Prezentujący plan radny A. Bień istotniejsze ustalenia:

- chroniony przebieg rzeki Kaczej i jej najbliższego sąsiedztwa (w rejonie rzeki będzie możliwość stworzenia jeziorka);

- zagospodarowanie obszarów przy Al. Zwycięstwa i ul. Wielkopolskiej;

- teren ogródków działkowych (w nienajlepszym stanie) – ogródki będą zachowane do czasu realizacji inwestycji;

- przekształcenia (inne rozwiązania komunikacyjne) w rejonie skrzyżowania ul. Wielkopolskiej, Powstania Styczniowego i Al. Zwycięstwa

 

DEBATA:

 

Paweł Stolarczyk- uważam, że przedwcześnie chcemy przyjąć projekt. W ubiegłym tygodniu sejm uchwalił  ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych, która daje mieszkańcom możliwość tworzenia stowarzyszeń ogrodów działkowych. Zgodnie z art. 7. w/w ustawy ogród może być założony na terenie stanowiącym własność gminy. Tak mogłoby być w tym przypadku. Prawdopodobnie ogrody zostaną przeniesione gdzieś na peryferia miasta, do których trudniej będzie dojeżdżać emerytom i rencistom, stanowiącym większość społeczności działkowiczów. Nie jesteśmy zainteresowani tworzeniem ogrodnictwa miejskiego, jak to ma miejsce np. w Kopenhadze.

Podczas posiedzenia Komisji Strategii mówiono, że emeryci o to nie dbają. Jest to nieporozumienie. Trudno oczekiwać czynienia nakładów, skoro los ogrodów był niepewny.

Pomysł stworzenia parku przy cmentarzu, w miejscu obecnych ogrodów, jest niedorzeczny. Tak bliskie sąsiedztwo spowoduje, że uroczystości pogrzebowe będą się odbywały w asyście koncertów i zabaw w parku, nie wspominając o zaśmiecaniu cmentarza butelkami po wypitym alkoholu.

 Radni PiS będą głosować przeciw podjęciu uchwały.

 

Maja Wagner- nie wiem, na jakie koncerty chodzą koledzy z PiS. W imieniu mieszkańców dziękuję Prezydentowi za uwzględnieniu większości ich uwag.

 

A. Bień- uważamy, że sytuowanie ogródków w tym obszarze nie jest najlepszym rozwiązaniem, chociażby ze względu na sąsiedztwo torów kolejowych. Taka jest też intencja tego planu.

 Żadnej kolizji cmentarza z parkiem nie ma. Wierzę, że nie będzie takich incydentów, o jakich mówił radny Stolarczyk. Jest możliwość powiększenia cmentarza.

 

J. Kłodziński- rzeka Kacza jest największą rzeką w Gdyni. Nieuregulowany nurt rzeki podmywa skarpę pod przejazdem kolejowym, co może stać się przyczyną tragedii kolejowej. Uchwalenie planu jest niezbędne dla bezpieczeństwa mieszkańców, także właścicieli ogródków.

 

T. Szemiot- to dobrze, że ten teren będzie uporządkowany. Ja wad tego planu nie dostrzegam. Oczywiście dotknie to grupy osób korzystających z ogródków, choć nie wszystkie ogródki są w odpowiednim stanie. Interes tej grupy musi jednak ustąpić przed geografią, bo jest to teren leżący w głównym ciągu komunikacyjnym miasta i jego wartość oraz potencjał mają większą rangę niż racja bytu ogródków działkowych. Z mojej perspektywy plan jest dobry.

 

Bogdan Krzyżankowski- ja też uważam, że plan jest dobry. W zasadzie ogródki działkowe nie powinny być sytuowane tak blisko ciągów komunikacyjnych, bo ołów wydzielający się ze spalinami jest absorbowany przez rośliny i warzywa. Mówił Pan Bień na temat jeziora. To jest raczej stawik czy sadzawka. Jeśli jest koncepcja stworzenia jeziora, to proszę o przybliżenie tego tematu.

 

A. Bień- na wniosek mieszkańców odtworzymy zbiornik, który nazywał się niegdyś „jeziorkiem młynarczyka”. Zapewniam, że nie będzie wielkiej tafli.

 

Przewodniczący Komisji Strategii, radny M. Wołek- rzeczywiście dyskutowaliśmy nad celowością lokalizacji ogródków działkowych w tym miejscu. Jedynie radny Stolarczyk był za taką lokalizacją. Linia kolejowa tu przebiegająca zaznaczona jest na wszystkich mapach transportowych Europy. Przejeżdżają tamtędy różnego rodzaju towary.

Jakie będzie rozwiązanie komunikacji rowerowej na wysokości salonu samochodowego „Leksus”? Obecnie nie ma tam miejsca na kontynuację drogi rowerowej. Skrzyżowanie ul. Wielkopolskiej z Aleją Zwycięstwa też jest jednym z wyzwań dla chcących poprowadzić tamtędy  ścieżkę rowerową.

 

Pełnomocnik Prezydenta ds. rowerowych, radny Zygmunt Zmuda Trzebiatowski- w zapisach planu widać, że przewidziana jest kontynuacja drogi rowerowej. W tym celu zostanie podcięta działka „Leksusa”, co jest z właścicielem już uzgodnione. Jest to trudny teren ze względu na sąsiedztwo rzeki. Zapisy planu przewidują realizację jednego z najważniejszych dla Gdyni ciągu rowerowego.

 

UCHWAŁA NR XXXVI/760/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej, została podjęta: 26/2/0

 

Przewodniczący St. Szwabski poinformował o nadaniu Gdyni tytułu i certyfikatu Samorządowego Lidera Edukacji. Certyfikat i wyróżnienie odebrał Prezydent Wojciech Szczurek, który otrzymał tytuł mecenasa wiedzy za osobiste zaangażowanie w rozwój edukacji.

/całość komunikatu – patrz strona www.gdynia.pl/

 

Ad 4.7.

Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawiła radna Beata Szadziul.

 

UCHWAŁA NR XXXVI/761/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Wielki Kack w Gdyni, rejon ulic Chwaszczyńskiej, Rdestowej i K. Pomianowskiego, została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za

 

Ad 4.8.

Przedstawił, zgodnie z treścią załącznika, Wiceprezydent M. Stępa.

 

UCHWAŁA NR XXXVI/762/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi z dnia 16 października 2013 roku, wniesionej przez xx, na uchwałę nr XLVI/1080/10 RMG z dnia 29 września 2010 roku, w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamiennej Góry w Gdyni, została podjęta: 22/0/1

 

Ad 4.9

Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił radny J. Kłodziński.

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

Komisja Strategii- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XXXVI/763/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zaopiniowania projektu aglomeracji Gdynia, została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za

 

Ad 4.10

Wiceprezydent M. Guć- dotychczas obowiązująca strategia pokrywała się z okresem programowania UE. Wydaje się, że była to dobra decyzja, bo dzięki temu możemy pracować nad zapisami nowej strategii oraz, równolegle, nad dokumentami przygotowującymi do okresu nowego programowania. Kolejny dokument będzie obowiązywał do roku 2030. Przyjmowanie strategii na dłuższy okres jest powszechną tendencją.

Równocześnie, w niniejszym projekcie, przedłużamy okres obowiązywania obecnej strategii do czasu opracowania nowego dokumentu.

 

Opinie komisji:

Komisja Samorządności- pozytywna

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

Komisja Strategii- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XXXVI/764/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gdyni na lata 2014-2030 została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za

 

Ad 4.11

Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił Wiceprezydent M. Guć.

 

Opinie komisji:

Komisja Samorządności- pozytywna

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XXXVI/765/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie określenia trybu postępowania o udzielanie dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych, niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobie ich rozliczania oraz kontroli wykonania zleconych zadań z zakresu monitoringu środowiska, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 4.12

 

Zgodnie z treścią załącznika projekt przedstawił Skarbnik K. Szałucki.

 

Opinie komisji:

Komisja Samorządności- pozytywna

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XXXVI/766/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 4.13

Zgodnie z treścią załącznika  projekt przedstawiła Naczelnik Marzena Umławska.

 

Opinia Komisji Samorządności- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XXXVI/767/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego w przypadku zmian adresowych, wynikających ze zmian administracyjnych uchwalonych przez Radę Miasta Gdyni, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 4.14

Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawiła radna Maja Wagner.

 

Opinia Komisji Kultury- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XXXVI/768/ RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Regulaminu Nagrody Literackiej Gdynia, stanowiącego załącznik do uchwały nr  XXV/531/12 RMG z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Nagrody Literackiej Gdynia, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 4.15

W imieniu Komisji Strategii i Polityki Gospodarczej, wyznaczonej do rozpatrzenia przedmiotowej skargi, projekt rekomendował Przewodniczący komisji, radny Marcin Wołek: - Proponujemy uznać brak zasadności skargi. Zapoznając się z okolicznościami sprawy wystosowaliśmy zaproszenia do obu stron sporu, z prośbą o przybycie na posiedzenie i wyjaśnienie. Skorzystał z zaproszenia tylko przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy. Po przeanalizowaniu dokumentów, także tych, które były efektem kontroli pracy urzędu, stwierdzamy, że nie dopatrzyliśmy się uchybień.

 

Opinia Komisji Samorządności- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XXXVI/769/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi Pana xx, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 4.16

W imieniu projektodawców projekt przedstawił radny Marcin Horała: - Wyszliśmy od diagnozy sytuacji – stanu obecnego, a więc roli i funkcji rady miasta w ustroju, systemie politycznym Gdyni. Diagnoza jest smutna, po części nie z winy rady. Pozycja ustrojowa organów przedstawicielskich ma tendencje do słabnięcia, ale nawet w ramach obecnego systemu ustawowego uważamy, że rada ma możliwości, z których nie korzysta. Mogłaby sięgnąć po jakąkolwiek władzę w mieście – jest do tego uprawniona, gdyż jest organem cieszącym się być może najsilniejszą legitymacją. To, co leży w naszym zasięgu, to zwiększenie roli deliberatywnej – w otwartej, publicznej debacie o tym, co się dzieje w mieście. To także  zwiększenie dostępności  mieszkańców do tej debaty, którzy dzięki temu będą mogli bardziej świadomie podejmować decyzje wyborcze. Postulujemy sześć zmian:

Wolna debata: w obowiązującym regulaminie przyjęto bardzo restrykcyjną zasadę co do sposobu prowadzenia debaty i czasu jej trwania. W wielu zakresach to się niewątpliwie sprawdza, ale w porządkach są punkty o różnym ciężarze gatunkowym. Z jednej strony mamy uchwały w rodzaju dzisiaj podejmowanej o przejęciu samochodów, czy nabyciu działki, a z drugiej strony są to kluczowe dokumenty typu budżet czy strategia rozwoju miasta. Wydaje się niezasadne, aby te zasady jednakowo dotyczyły tak różnych projektów.  Postulujemy wolną debatę bez ograniczeń czasowych, co byłoby przyjmowane w drodze wniosku formalnego i jako opcję proponujemy wolną debatę w punktach dotyczących udzielenia absolutorium i budżetu. W ciągu 5. minut nie da się przeczytać wszystkich tytułów i podtytułów budżetu miasta, nie mówiąc o samej treści. Odbywa się to ze szkodą dla dokumentów, nie mówiąc o mieszkańcach.

Uniemożliwienie blokowania projektów: jest to choroba tocząca różne organy przedstawicielskie. Większość jest w stanie decydować także o całkowitym zniknięciu projektu poprzez przyjmowanie porządku obrad. Proponujemy, aby grupa radnych mogła złożyć do porządku jeden projekt, który rada musiałaby obligatoryjnie przedyskutować.

Transmisja przez Internet i dostępność nagrań z obrad: myślę, że mieszkańcy powinni mieć możliwość przysłuchiwania się obradom. Często dotyka mieszkańca jakaś decyzja, chodzi więc o to, żeby mógł sobie wyświetlić dyskusję.

Aparatura do rejestracji głosowań: ktoś obserwujący obrady będzie w stanie zobaczyć, jak głosuje jego przedstawiciel. Przy obecnym trybie jest to niemożliwe- podaje się sumę głosów i nie wiadomo kto, jak głosował.

Zmniejszenie minimalnych składów klubów: kiedyś było 50. radnych i do klubu było potrzebnych co najmniej 5 osób. Teraz radnych jest 28. i nadal, chyba automatycznie, wymagana jest liczba 5. członków, czyli 18 % składu rady. Trzech radnych wydaje się adekwatną wielkością. Radny nie mający swojego klubu jest ograniczony w części praw.

Instytucja wysłuchania publicznego:  czyli rozszerzenie mechanizmów partycypacyjnych. Chodzi o to, aby w przypadkach projektów kontrowersyjnych można było je kierować do wysłuchania publicznego.

 

Opinie komisji:

Komisja Samorządności- pozytywna

Komisja Statutowa- pozytywna

 

DEBATA:

 

Wystąpienie klubowe (Samorządność) radnego Zygmunta Zmudy Trzebiatowskiego: - Nasze stanowisko jest krytyczne. Takie postulaty znane są od lat. Pan radny Horała na  różnych forach  i przy pomocy różnych narzędzi przypomina o tych postulatach. W tej chwili korzysta prawidłowo z formuły projektu obywatelskiego. Jest to końcówka serii. Ta końcówka, w naszej ocenie, jest słabsza. Projekt jest próbą przeforsowania istotnej zmiany filozofii pracy rady miasta, która obecnie sprowadza się do podsumowania i zakończenia prac toczących się na forum rady. Przypomnę, że istotą jest zaprezentowanie stanowisk klubowych, poznanie ocen komisji. Projektodawcy próbują odwrócić sytuację i wprowadzić takie rozwiązanie, aby na tej sali dopiero wszczynano dyskusje. Byłby to wręcz obowiązek poznania wszystkich argumentów. Byłoby to słuszne, gdybyśmy na sesji nie kończyli pracy. Projekt kładzie nacisk na teatralną formę naszej pracy, a nie na cel. Do wymienionych  kwestii chciałbym się odnieść:

Wolna debata zawiera w samej nazwie ryzyko. Nasz czas musielibyśmy inaczej rozłożyć i pewnie mielibyśmy go mniej na załatwianie spraw mieszkańców. Słuchanie ekwilibrystyk słownych jest przyjemne i ciekawe, jednak mam w sobie na tyle pokory, że uważam, iż niekoniecznie powinniśmy angażować w to 250 tysięcy osób. Mamy wiele okazji dyskutować w swoim gronie. Nie mamy oczywiście możliwości blokowania mównicy i przesiadywania godzinami na sali obrad. Czasem tego żałuję i myślę, że po wzmocnieniu kondycji też osiągałbym niezłe wyniki. Nie dostrzegam tu związku ze zwiększeniem poziomu wiedzy i zaangażowania mieszkańców.

Uniemożliwienie blokowania projektów: ta propozycja zmierza do ograniczenia autonomii rady, a do tej pory wydawało się, że Pan radny Horała z oburzeniem przyjmował nawet potencjalne próby jej ograniczania. Dzisiaj mówi, że rada nie powinna mieć prawa do zdejmowania projektów z porządku.

W uzasadnieniu pojawia się zarzut półjawności głosowań. Jest to, moim zdaniem, chwyt publicystyczny. Głosujemy w trybie jawnym. Przewidziana też jest procedura głosowań tajnych i procedura głosowań imiennych, kiedy to radni głośno określają swoje stanowiska.

Postulat transmisji obrad: na pewno jest w tym element teatru. Niejednemu mogłoby się to spodobać. Ja np. nie lubię siebie oglądać, ale są pewnie tacy, którym dostarczyłoby to wiele pozytywnych emocji. Zysku nie widzę. Jeden argument do mnie przemawia – pewnie tak jest, że czasem mieszkańcy chcieliby prześledzić dyskusję, poznać argumenty, zobaczyć kto jak się wypowiada, itd. Są jednak precyzyjne protokoły, pozwalające, dzięki katorżniczej pracy Pani Zosi (sic), odczytać słowo w słowo. Możemy sięgać do protokołów z bardzo odległych czasów. Każdy mieszkaniec może się dowiedzieć, czy reprezentujący go radny zabrał głos i jaki to był głos.

Co do klubów i klubików, to pamiętam, jako doświadczony radny, że decyzja o minimum 5-osobowym składzie klubu była decyzją świadomą. Na pewno nie jest to sprawa przypadku.

Wysłuchanie publiczne: rzeczywiście jest to formuła parlamentarna. W Gdyni radni są dostępni. Są sesje, na których gościmy mieszkańców. Są komisje, rady dzielnic, jest procedura dotycząca miejskich planów. Jest dużo okazji dla aktywnych mieszkańców do bezpośredniego angażowania się w sprawy Miasta.

Klub „Samorządność” nie poprze projektu.

 

W imieniu klubu PO wystąpił radny Łukasz Cichowski: - Klub PO będzie głosował za przyjęciem projektu. Podzielamy diagnozę braku podmiotowości rady. Ja też odniosę się do wszystkich elementów:

Wolna debata: podzielamy pogląd, że to rada miasta powinna być agorą, chociażby z tego powodu, że na posiedzeniach komisji wszyscy się ze sobą nie spotykamy. Dziennikarze mają prawo do łatwiejszego do nas dostępu. Myślę, że na tyle się szanujemy, że nie będziemy blokować mównicy, mimo że różnimy się w wielu kwestiach.

Uniemożliwianie blokowania projektów: taka praktyka rzeczywiście miała miejsce. Taka praktyka rzeczywiście miała miejsce, zarówno w odniesieniu do projektów klubowych, jak i do projektu obywatelskiego. Nie widzę powodu, żeby takiego zapisu nie mogło być.

Transmisja obrad i rejestracja głosowań: to jest „oczywista oczywistość”. Chodzi o transparentność działań Rady Miasta. W XXI wieku jest to standard i powinna mieć miejsce rejestracja elektroniczna. Skoro jest się osobą publiczną, to trzeba to przetrwać. Przy dzisiaj stosowanym trybie, mimo że jest protokół, nie da się powiedzieć kto jak głosował. Imienne głosowanie nad każdym projektem wydłużyłoby obrady.

Liczebność klubowa: na dzisiaj nic by to nie zmieniło, ale nie wiemy, jak w przyszłej radzie rozłożą się proporcje – może pojawią się nowe opcje polityczne. Trudno osiągnąć poziom 18 % wymagany do założenia klubu. Inne siły, poglądy powinny mieć prawo do reprezentacji w radzie miasta.

Istotne jest też to, że realizacja tych postulatów byłaby prawie bezkosztowa.

 

B. Bartoszewicz- zaraz Państwu udowodnię, że projekt nie wnosi kompletnie niczego jeśli chodzi o procedowanie, a jedynie spowoduje konieczność zatrudnienia dodatkowych pracowników urzędu.

Wolna debata: jest  10 komisji. Średni czas trwania posiedzenia to 2 godziny. W przypadku przyjęcia projektu musielibyśmy siedzieć na posiedzeniu około 10. godzin, a więc posiedzenia odbywałyby się od godziny 16. do godziny 2. w nocy. Dla mnie to nie jest problem. W przypadku np. projektu tzw. uchwały śmieciowej w posiedzeniu komisji samorządności wzięło udział 3. mieszkańców. Na sali obrad nie ma miejsca. Nie ma, nie było i nie do końca sobie wyobrażam, żeby mogło być. Tak więc wolna debata jest, ale nie tutaj, tylko na posiedzeniach i jest to jak najbardziej słuszne.

Blokowanie projektów: przede mną leży uzasadnienie wnioskodawcy, w którym sugeruje się, że nie zapoznajemy się z uzasadnieniami, co nie jest właściwe. Nie wiem jak koledzy, ale ja za każdym razem wczytuję się w projekty i uzasadnienia.

Transmisja obrad: być może są w Gdyni mieszkańcy, którzy byliby w stanie od godziny 12. śledzić obrady. W rzeczywistości to rozwiązanie funkcjonuje, tyle że w innej formule Jest kamera i wiemy, że będziemy w Internecie.

Rejestracja głosowań: nie wiem jak koledzy, natomiast ja czuję się dumny z podejmowanych uchwał i decyzji. Nie ma tu mowy o półtajności. Jest głosowanie jawne i tajne. Zawsze można zaznaczyć swój odmienny głos. Przejrzałem 3 protokoły z sesji. W 99 % głosujemy „za”. Tam, gdzie jest niezgoda, tam z reguły  klub PO i radni PiS są zgodni. Trudno mi znaleźć duże różnice. Mam dużą sympatię do Pani radnej i niektórych kolegów z opozycji, ale trzeba stwierdzić, że najczęściej jeśli koledzy z PiS wnoszą projekt, to prawie pewne jest, że będzie on poparty przez klub PO i odwrotnie. Dlatego nie można tu mówić o specjalnej rozbieżności.

Liczebność klubów: dłuższe wypowiedzi nie są przywilejem poszczególnych radnych, dlatego twierdzenie, że radni nie tworzący klubu są upośledzeni w sprawowaniu swoich mandatów, jest kłamstwem, ponieważ przywileje są dane klubom, nie radnym. Nie wyobrażam sobie sytuacji, kiedy 21 radnych „Samorządności” i 7. radnych opozycji zabiera głos na temat jakiegoś stanowiska. Koledzy z opozycji siedzą koło siebie i bez problemu mogą uzgodnić stanowisko, tym bardziej, że znajdują czas na wychodzenie z obrad.

Wysłuchanie publiczne: to też wiąże się z dodatkowymi etatami czy etatem. Jest to propozycja kompletnie niczego nie zmieniająca.

 

M. Horała- próbowano sprawę sprowadzić do drobnostek, a mówimy o sprawach poważnych, a nawet bardzo poważnych. Wszystko tymczasem zostało sprowadzone do spraw personalnych – że jakiś radny ma z tym problem. Takich radnych, którzy dostają się do rad z mniejszym poparciem, są tysiące, a są to osoby reprezentujące tysiące mieszkańców, które w ten czy inny sposób doznają pewnego ograniczenia czyli upośledzenia możliwości działania, czy reprezentacji, co jest istotą organu uchwałodawczego.

Mówimy o pracy w komisjach. Pan Bartoszewicz nie przedstawił swojego stanowiska na posiedzeniu komisji, tylko na sesji. Jest to jego prawo, ale jakiś zamysł w tym był. Chociażby dlatego, że inna jest ranga sesji niż komisji  i że słuchają wszyscy radni. Ja np. chcę przekonać wszystkich, a nie tylko wybraną grupę.

Transmisja czy dostępność obrad: nie padł żaden argument wyjaśniający, w czym miałoby to zaszkodzić. Gdzie tu jest szkoda? Jeśli jesteśmy dumni ze swojej pracy, bo takie tu padały deklaracje, to niech nas zobaczą. W wielu organach ma miejsce głosowanie imienne z rejestracją głosową.

 

M. Guć- zaintrygował mnie argument, w postaci powoływania się na to, jak jest w sejmie. Gdybyśmy chcieli się porównywać z sejmem, to powinniśmy przyjąć rozwiązanie, gdzie do utworzenia klubu wystarczyłoby 0,93 radnego. W ten sposób radni PiS w naszej radzie mogliby utworzyć nawet dwa kluby. Takie proste przekładanie ciał licznych na znacznie mniejsze nie zawsze jest konstruktywne.

 

Głos ad vocem radnego B. Bartoszewicza: - Powiedziałem na posiedzeniu, że wystąpię na sesji, ponieważ wychodzę z założenia, że jest to wniosek obywatelski, a nie wniosek radnego Horały.

Jakie są wady? Chociażby tworzenie dodatkowych etatów. Łatwiej rozmawiać na posiedzeniach komisji niż na sesji. Przeniesienie dyskusji z komisji na sesje byłoby wręcz zmniejszeniem dostępu mieszkańców do informacji.

 

M. Horała- skoro Pan radny tak się kłopocze koniecznością utworzenia nowych etatów, to może ktoś z obsługi Infoboksu nagrałby obrady raz w miesiącu? Litości- wszyscy wiemy, ile to jest pracy. Nie chcecie Państwo, żeby mieszkańcy widzieli jak pracujecie – trudno, takie prawo większości, choć niewątpliwie wnioski wyciągać z tego można, a nawet same się nasuwają.

 

M. Wołek- po to są komisje, żeby merytorycznie ucierać stanowiska. Nie twórzmy wyobrażenia, że jest to tajny konwentykl. Zdarza się, że na posiedzenia komisji przychodzą dziennikarze i mieszkańcy i obrady są przez nich rejestrowane, zwłaszcza gdy jest jakiś palący problem. Nie twórzmy przekonania, że praca w komisjach jest tajna. Dotyczy to nawet Komisji Rewizyjnej. Pamiętam czasy, kiedy rzeczywiście posiedzenia Komisji Rewizyjnej miały ograniczony dostęp dla osób spoza komisji. Jest to bowiem komisja bardzo specyficzna, ale dzisiaj posiedzenia tej komisji są też otwarte i także na nie przychodzą dziennikarze. Posiedzenia komisji odbywają się popołudniami, więc dla kogoś, kto jest aktywny zawodowo, są większe szanse dotarcia na nie.

 

Projekt uchwały w sprawie wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego w odniesieniu do obrad Rady Miasta Gdyni (w sprawie zmiany Statutu Miasta Gdyni i Regulaminu Rady Miasta Gdyni), nie został przyjęty: 7/18/0.

 

Wiceprezydent M. Stępa wniósł o wprowadzenie do porządku obrad, w trybie nadzwyczajnym, projektu w spr. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Jana z Kolna 25.

Uzasadniając powyższe p. Stępa informował: - Chodzi o budynek kościoła szwedzkiego. Pojawiła się publiczna oferta nabycia po cenach, które nie mogły nas interesować. Sprzedający chcąc bardzo sfinalizować tą transakcję, zaczął obniżać cenę aż do poziomu dla nas atrakcyjnego. W ostatnich dniach odbyły się negocjacje dotyczące warunków sprzedaży, które okazały się bardzo korzystne. Sprzedający zaakceptował propozycję rozłożenia płatności na raty (jedna w bieżącym i jedna w przyszłym roku). Aby to mogło się wydarzyć, potrzebne jest podjęcie uchwały w dniu dzisiejszym. W przypadku podjęcia uchwały w grudniu, niemożliwe byłoby rozłożenie płatności na dwie raty.

 

Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad, w trybie nadzwyczajnym, projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zabudowanej, położonej w Gdyni, przy ul. Jana z Kolna 25, przyjęto jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 4.17

Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił Skarbnik K. Szałucki.

Pan K. Szałucki poinformował o autopoprawce, zgodnie z którą dwa ostatnie paragrafy winny uzyskać numery 8 i 9.

 

Opinie wszystkich komisji - pozytywne

 

UCHWAŁA NR XXXVI/770/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, została podjęta: 20/0/4

 

Ad 4.18

Proponowane zmiany w budżecie na rok 2013 omówił, zgodnie z treścią załącznika, Skarbnik K. Szałucki.

 

Wszystkie komisje RMG zaopiniowały projekt pozytywnie.

 

DEBATA:

 

B. Krzyżankowski- przypominam, że kiedy konstruowaliśmy budżet na rok 2013, zwracaliśmy uwagę, że budżet w zakresie sprzedaży nieruchomości nie jest do wykonania. No i – niestety – sprawdziło się. Dzisiaj jest deficyt rzędu 31 mln. zł., a więc okazuje się, że żyliśmy ponad stan, inwestowaliśmy ponad stan. Np. inwestycja Infoboks była inwestycją zrealizowaną za pożyczone pieniądze. Do kosztów dodać trzeba jeszcze odsetki i kredyt, który trzeba będzie spłacać. Kiedy będziemy konstruować następny budżet, „przy ciągnięciu kołderki” zawsze będą musiały się znaleźć środki na spłacanie kredytów, a dopiero potem na zabezpieczenie najważniejszych potrzeb mieszkańców, dlatego nie możemy się zgodzić na takie planowanie, takie inwestowanie.

Radny Krzyżankowski poinformował: - Radni klubu PO nie poprą projektu uchwały.

 

M. Wołek- rynek nieruchomości i dochody budżetu z nim związane nigdy nie były łatwe do przewidzenia. Uważam, że czasami nie warto sprzedać zbyt tanio, bo gdy nastąpi ponowne ożywienie rynku nie będzie już czego sprzedawać. Oczywiście jest to kwestia dyskusyjna i można mieć na ten temat różne zdania. Trudno się zgodzić z poglądem, że nie powinniśmy brać kredytów na inwestycje. Logika wydatków unijnych zakłada, że najpierw ma miejsce wyłożenie własnych środków, a później ich refinansowanie. Minister finansów powiedział, że widzi problem potrzeby odblokowania samorządów, jeśli chodzi o zapewnienie środków na wkłady własne do roku 2010. Przy obecnym systemie finansów publicznych i bardzo mocnym trzymaniu tego kagańca, czyli tłumieniu poziomu zadłużania się samorządów, wiele z tych, które inwestują, będzie miało problem z zebraniem wkładu własnego na zrealizowanie  inwestycji. Stare wskaźniki dotyczące dopuszczalnego zadłużania się przez gminy już wygasają. To w nich Gdynia ma najlepsze od kilkunastu lat parametry, a zatem jeśli chodzi o kontrolę zobowiązań jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji.

Nawiązując do poprzedniej uchwały: tam, gdzie mamy możliwość zamiany zadłużenia droższego na tańsze, robimy to. Zaoszczędzimy ponad 2 mln. zł. Uważam, że możemy i powinniśmy zaciągać zobowiązania tym bardziej, że logika finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych jest taka, a nie inna.

 

A. Bień- rynek nieruchomości jest rzeczywiście specyficzny. W poprzednim roku też zakładaliśmy optymistyczny wariant i stało się wbrew Państwa przestrogom – udało się założenia zrealizować. Cały czas wraca wątek Infoboksu. Moim zdaniem jest to bardzo dobra inwestycja, ciesząca się dobrym odbiorem wśród większości mieszkańców. Będziemy się jej przyglądać, bo w Polsce nie ma jeszcze takich inwestycji. Odbyła się już tam prezentacja gdyńskich nieruchomości, które są na sprzedaż. To miejsce żyje i chyba nie zasługuje na krytykę. Będzie ono przynosiło, w moim przeświadczeniu, dobre owoce.

 

B. Krzyżankowski- kredyt inwestycyjny oczywiście tak, jeśli te inwestycje są przemyślane. Gorzej, gdy ten kredyt trzeba brać, żeby sfinansować to, co już zrobiliśmy. Infoboks to kwiatek przy kożuchu. Może i niesie jakieś wartości, ale gdy zestawimy to z innymi potrzebami, to wypada blado. Pan Bień powiedział, że nikt w Polsce tego nie buduje. To prawda. To jest koncepcja z lat 80. Teraz żyjemy w dobie Internetu i takie informacje można sprzedać w inny sposób – tańszy i skuteczniejszy.

 

K. Szałucki- nie mogę się zgodzić, że Gdynia żyje ponad stan. Zadłużenie zawsze planujemy, a nie ma takiej gminy czy przedsiębiorstwa, które żyją wyłącznie z kapitału własnego. Gdy zatrzymamy tempo rozwoju, zapłacą za to wszyscy – niższymi dochodami, mniejszym frontem pracy. Kto de facto ma się zadłużać? Czy pojedynczy obywatele, czy my? My odpowiadamy za komfort życia. Kilka dni temu ogłoszono, że Gdynia cieszy się opinią miasta o najwyższym standardzie życia w Polsce. Na końcu roku 2012 roku mówiłem, że dochody majątkowe to najczulsze podbrzusze naszego budżetu. Ale co mamy zrobić? Przyjęliśmy, moim zdaniem, dobre wskaźniki sprzedaży. Nie wyszło. Po to jesteśmy, żeby znaleźć wyjście z tej sytuacji. Jeśli nie będzie koniunktury, będziemy sięgać po instrumenty rynku pochodnego, ponieważ naszym ostatecznym celem jest komfort życia mieszkańców. Tak ja to rozumiem.

 

M. Horała- dla mnie argument, że coś robi Pan Adamowicz, to żaden argument, a wręcz kontrargument. W ogóle logika, że jak coś w Gdańsku mają, to Gdynia też musi, jest nie do przyjęcia. Jeśli musimy pobrać dodatkową kwotę kredytu nie tylko z racji Infoboksu, ale ponoszenia wydatków typu sylwester czy impreza reklamująca napój energetyczny, itd., to jest to życie ponad stan. Nie dlatego, że tych pieniędzy nie mamy. Jednak gdy brakuje środków na rzeczy podstawowe, to życiem ponad stan jest wydawanie pieniędzy na rzeczy mniej podstawowe. O takich wydatkach słyszymy co chwilę. Dzisiaj znowu mamy cały pakiet drobnych budżetowych poprawek i dzisiaj słyszeliśmy jak to nie można wydać więcej na budżet obywatelski.

 

UCHWAŁA NR XXXVI/771/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2013, została podjęta: 20/2/3

 

Ad 4.19

K. Szałucki- do prognozy wpisujemy wszystkie charakterystyki uchwały przed chwilą przez Państwa podjętej (p. pkt 4.18). Wchodzimy w parametryczny sposób mierzenia zadłużenia. Będziemy musieli co roku udowodnić, że wydatki bieżące nie są większe niż dochody bieżące i że dochodów bieżących starczy na obsługę zewnętrznych zobowiązań finansowych.

 

UCHWAŁA NR XXXVI/772/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2013-2033, została podjęta: 21/2/2

 

Ad 4.20

Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił radny Kamil Góral.

 

UCHWAŁA NR XXXVI/773/13 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za

 

Ad 4.21

Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawiła radna Małgorzata Balsewicz.

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Strategii- pozytywna

 

B. Krzyżankowski- przyłączam się do głosów zadowolenia, że plan zostanie sporządzony. To, co się obecnie tam dzieje, mogłoby posłużyć za materiał szkoleniowy ilustrujący jak może negatywnie wpłynąć na miasto brak planu zagospodarowania. Mamy tam dwie działki sprzedane przez Agencję Mienia Wojskowego. Na jednej z działek wycięto piękne, stare drzewa, rozebrano wiatę przystankową i ludzie muszą moknąć na przystanku. Ogrodzono to szpetnym płotem. Osoby wysiadające z autobusów wpadają na parkan, w dodatku obwieszony pstrymi banelami. Dla drugiej działki wydano warunki zabudowy dla supermarketu, mimo że obszar ten Ogrodnik Miasta uznał za miejsce zieleni. Strach pomyśleć, co tam się będzie działo pod względem komunikacyjnym.

 

UCHWAŁA NR XXXVI/774/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Witomino-Radiostacja w Gdyni, terenu położonego na północ od ulic Rolniczej i Chwarznieńskiej, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 4.22

Prezentujący projekt Wiceprezydent M. Guć poinformował, że jego istotą jest doprecyzowanie zapisów regulaminu, dotyczących zbierania odpadów.

Szczegółowe informacje jak w załączniku.

 

UCHWAŁA NR XXXVI/775/13 RADY MIASTA GDYNI o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za

 

Ad 4.23

Projekt przedstawił Wiceprezydent M. Guć. Wezwanie stanowiące przedmiot projektu zostało złożone przez osoby zajmujące się zarządzaniem nieruchomościami. Wezwanie dotyczy instrukcji, a nie aktu stanowienia prawa, a poza tym ustawa wyraźnie mówi, że jeśli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielorodzinnymi, to obowiązki właściciela nieruchomości realizują osoby zarządzające tymi nieruchomościami (wzywające wnoszą o wykreślenie tego zapisu z instrukcji).

 

Ireneusz Bekisz- właśnie ta sprawa będzie rozpatrywana w Trybunale Konstytucyjnym. Ustawa jest dość precyzyjna w odniesieniu do wspólnot mieszkaniowych, natomiast w przypadku spółdzielczości ma miejsce konflikt między instytucjami w zakresie interpretacji przepisów. W ustawie nie uregulowano precyzyjnie kwestii mieszkań wyodrębnionych. Nie wiem, czy konieczne jest podejmowanie dzisiaj decyzji w odniesieniu do lokali wyodrębnionych. Jeśli nie jest to konieczne, proponuję przesunięcie głosowania nad projektem do czasu ustosunkowania się do tego przez TK.

 

Wiceprzewodniczący Jerzy Miotke- pracujemy w określonym stanie prawnym, którego odzwierciedleniem są deklaracje.

 

I. Bekisz- ustawa tego nie precyzuje.

 

M. Guć- Pan radny Bekisz jako zarządca śledzi przepisy na bieżąco. Faktycznie przepisy są nieprecyzyjne w odniesieniu do wyodrębnionych mieszkań, ale w tej sprawie obowiązuje nas termin. Poza tym wezwanie  dotyczy wspólnot, czyli kwestii, w odniesieniu do której przepisy są jasne.

 

UCHWAŁA NR XXXVI/776/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wezwania Rady Miasta Gdyni do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr XXVIII/593/13 RMG z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, została podjęta: 22/0/2

 

Ad 4.24

Autopoprawki przedstawione przez prezentującą projekt, radną M. Balsewicz, stanowią załączniki.

Jak poinformowała radna, program został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Pożytku Publicznego.

 

Opinie komisji:

Komisja Samorządności- pozytywna

Komisja Sportu- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XXXVI/777/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchwalenia Programu Współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za

 

Ad 4.25

M. Stępa- nieruchomość przy ul. Jana z Kolna jest bardzo wartościowa pod względem zabytkowym – na liście zabytków województwa pomorskiego figuruje jako wybitny przykład architektury modernistycznej. Jest to też obiekt o wartości użytkowej, który w przeszłości pełnił złożone funkcje i który mógłby służyć za siedzibę Centrum Kultury. Siedziba ta znajduje się obecnie w niezbyt dogodnym miejscu, daleko od centrum, gdzie nie funkcjonuje zbyt dobrze komunikacja publiczna. Pierwotna cena proponowana przez sprzedającego wynosiła ponad 5 czy 6 mln. zł. Dzisiaj, w wyniku negocjacji, cena wynosi 2,5 mln. zł. To bardzo dobra cena. Jest szansa rozłożenia płatności na dwa budżety (tegoroczny i budżet 2014).

 

Wiceprzewodnicząca RM Joanna Zielińska- ten budynek jest nie tylko piękny z zewnątrz, ale i wewnątrz. Myślę, że zamiar nabycia go przez Miasto jest bardzo dobrą decyzją.

 

I. Bekisz- to bardzo dobra decyzja. Wcześniej miałem pewne wątpliwości, które Pan Prezydent rozwiał i obecnie uważam, że sprawa jest godna poparcia.

 

J. Miotke- proszę, aby budynek stanowiący obecną siedzibę centrum, nie stał się pustostanem.

 

UCHWAŁA NR XXXVI/778/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zabudowanej, położonej w Gdyni, przy ul. Jana z Kolna 25, została podjęta: 23/0/1

 

Ad 5.

Sprawozdanie z prac Komisji Statutowej, przedstawione przez jej Przewodniczącego, radnego Andrzeja Kieszek, stanowi załącznik.

 

Ad 6.

Wiceprzewodniczący Jerzy Miotke poprosił w imieniu Przewodniczącego Rady Dzielnicy Działki Leśne o przełożenie sprawozdania na pkt 11 porządku obrad.

 

Rada jednogłośnie (22 gł. za) wyraziła zgodę na przesunięcie punktu w spr. sprawozdania z działalności Rady Dzielnicy Działki Leśne.

 

Sprawozdanie (stanowi załącznik) zostało przedstawione, po omówieniu punktu 9. porządku obrad, przez Przewodniczącego Rady Dzielnicy Działki Leśne, pana Radosława Tyślewicza.

 

Ad 7.

Informację o pracach Związku Komunalnego przedstawiła Wiceprzewodnicząca RM, radna Beata Łęgowska.

W okresie sprawozdawczym związek pracował nad przygotowaniem projektu budżetu na rok 2014. Przewidziane są w nim wydatki na dotychczasowe działania, a także na działania związane z tzw. ustawą śmieciową. Planowany budżet jest zrównoważony mniej więcej na poziomie 2,5 mln. zł. Projekt uzyskał pozytywną opinię RIO (także w zakresie wieloletniej prognozy finansowej).

 

Ad 8.

Do Prezydium RMG interpelacje nie wpłynęły.

 

Ad 9.

Wiceprezydent M. Stępa- Wysoka Rada przyjęła plan zagospodarowania terenu, na którym znajduje się pomnik Tajnego Hufca Harcerzy. Plan dopuszcza przesunięcie pomnika o 10 metrów w stronę Kamiennej Góry. Inwestor przygotował projekt zabudowy, ale pojawił się problem z pomnikiem, bo nawet po jego przesunięciu będzie stał na płycie podziemnego parkingu. Udało się znaleźć miejsce dla pomnika na czas budowy, przy ulicy Słowackiego. Będzie to trwało mniej więcej 1,5 roku. Po realizacji inwestycji pomnik znajdzie się ponownie na tym samym miejscu, co obecnie.

 

J. Zielińska- na ręce Przewodniczącego RM wpłynęło pismo Komendanta Straży Pożarnej, w którym wystosowane jest zaproszenie dla reprezentacji rady do udziału w turnieju piłki nożnej organizowanego dla uczczenia 70. rocznicy powołania Państwowej Straży Pożarnej.

 

Radny Jerzy Miotke poinformował o uroczystościach z okazji 95. rocznicy odtworzenia Marynarki Wojennej, o terminie uroczystego otwarcia hospicjum dla dzieci oraz o uroczystościach upamiętniających ofiary stanu wojennego.

 

Ad 10.

Radna Maja Wagner, w ramach wolnych wniosków, poddała pod rozwagę Prezydium umieszczanie w przyszłości punktu dotyczącego sprawozdań Rad Dzielnic na początku porządku obrad.

Jak stwierdziła radna, powyższy wniosek zgłosiła ze względu na szacunek dla czasu osób przedstawiających sprawozdania.

 

M. Stępa- wniosek przeciwny: ze względu na szacunek dla naszych gości nie powinniśmy tych osób zapraszać do przedstawiania sprawozdań na początku sesji, czyli na godzinę 12, ponieważ osoby te w większości pracują. 

Zgłaszając kolejny wniosek Wiceprezydent Stępa mówił: - Wnioskuję do radnych, żeby uświadamiali radnym rad dzielnic, że środki publiczne udostępniane radom dzielnic nie przestają być środkami publicznymi, stąd konieczność realizowania wymogów formalnych, czyli tzw. papierologii. Nie można oczekiwać, że realizacja zamierzeń rad będzie mogła odbywać się poza prawem (wniosek nawiązujący do fragmentu wystąpienia Przewodniczącego rady Działek Leśnych, w którym mówił o konieczności spełniania licznych wymogów formalnych).

- Ostatni wniosek: mówię to jako osoba fizyczna. Skąd się wzięła idea budżetu partycypacyjnego? Narodziła się na sytym zachodzie, w miastach, w których zrobiono już wszystko. My nadganiamy wieloletnie zapóźnienia i dlatego tak nam zależy, żeby zrobić rzeczy wielkie. Jeden z radnych w trakcie dyskusji dotyczącej budżetu partycypacyjnego mówił, że należy robić to, na co nas stać. My właśnie to robimy. Nie robimy np. gdyńskiej części kolei metropolitarnej, bo nas na to nie stać. Robimy Chwarznieńską czy Morską, które też są ważne, ale nie najważniejsze.

 

Radna M. Wagner uzupełniła złożony przez siebie wniosek następującym wyjaśnieniem: - Bardzo często jest tak, że goście czekają od godziny 12. do godziny 16.

 

Wiceprzewodniczący J. Miotke zobowiązał się w imieniu Prezydium do rozważenia, jakie rozwiązanie powyższej kwestii będzie najwłaściwsze.

 

Ad 11.

Termin kolejnej sesji: 18 grudnia b.r.; godz. 12

 

Ad 12.

Zakończenie obrad ogłosił Wiceprzewodniczący RMG, radny Jerzy Miotke.

 

 

Na podstawie stenogramu zredagowała:

insp. Zofia Kostrzewska

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 14.11.2013
Data udostępnienia informacji: 14.11.2013
Ostatnia aktualizacja: 07.02.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.02.2019 11:47 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
07.02.2019 11:42 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
13.01.2014 13:58 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
21.11.2013 13:13 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
21.11.2013 08:03 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
14.11.2013 12:53 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
14.11.2013 10:46 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
14.11.2013 08:12 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
14.11.2013 08:12 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska