XXXV Sesja Rady Miasta z dn. 23 października 2013 r.

PORZĄDEK OBRAD

XXXV SESJI RADY MIASTA GDYNI

23 października 2013 roku

GODZ. 12.00, s. 105 UM

 

 

 

  1. Otwarcie sesji Rady Miasta, 
  2. Przyjęcie porządku obrad,
  3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miasta,
  4. Projekty uchwał w sprawach:

 

 

4.1   przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym wynikach sprawdzianu i egzaminów za rok szkolny 2012/2013, zobacz projekt,

4.2   określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni, zobacz projekt,

4.3   ustalenia stawek podatku od środków transportowych, zobacz projekt,

4.4   określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gdyni, a także jej wysokości, zobacz projekt,

4.5   zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso, zobacz projekt,

4.6   uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ulic Skośnej, Szczeblewskiego i Okrętowej, zobacz projekt,

4.7   uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Karwiny w Gdyni, rejon ulic J.Porazińskiej i Nowowiczlińskiej, zobacz projekt,

4.8   zmiany uchwały Nr XXXV/1136/01 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy w tym zasad i kryteriów wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy”, zobacz projekt,

4.9   likwidacji Domu Dziecka w Gdyni, powołania placówek opiekuńczo-wychowawczych Nr 1, 2 i 3 w Gdyni oraz Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gdyni, zobacz projekt,

4.10                       zmiany uchwały w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do Rad Dzielnic, zobacz projekt,

4.11                       zmiany załącznika do Uchwały Nr XXI/442/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Centrum Kultury w Gdyni, zobacz projekt,

4.12                       wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Gdyni u zbiegu ulic Świętojańskiej, Al. Marszałka J.Piłsudskiego i Władysława IV, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, zobacz projekt,

4.13                       wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Poznańskiej 10, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, zobacz projekt,

4.14                       wyrażenia zgody na zbycie udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Druskiennickiej 20B, zobacz projekt,

4.15                       wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Władysława IV 55, zobacz projekt,

4.16                       wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Redłowskiej 28a, zobacz projekt,

4.17                       nadania nazwy ulicy w Gdyni (Lecha Bądkowskiego), zobacz projektzobacz załącznik

4.18                       zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni Nr XX/498/08 (ulica – Kard. Wyszyńskiego), zobacz projektzobacz załącznik

4.19                       zmiany Uchwały Nr XXVIII/592/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie zmiany uchwały o wyborze metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty, zobacz projekt,

4.20                       zwiększenia roli rad dzielnic (w sprawie zmiany Statutu Miasta Gdyni), zobacz projekt,

 

5.                           Sprawozdanie z prac Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa,

6.                           Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Dąbrowa.

7.                           Informacja o pracach Związku Komunalnego.

8.                           Interpelacje.

9.                           Informacje.

10.                        Wolne wnioski.

11.                        Ustalenie terminu następnej sesji.

12.                        Zakończenie obrad. 

 

Aneks do porządku obrad

XXXV sesji Rady Miasta Gdyni

23 października 2013 r.

 

 

 

Projekty uchwał w sprawach:

 

 

 

1.     zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2013, zobacz projekt,

 

2.     zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2013-2033, zobacz projekt

 

 

PROTOKÓŁ NR 35/13

XXXV SESJI

RADY MIASTA GDYNI

Gdynia, 23 października 2013 r.

 

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji Rady Miasta, 
  2. Przyjęcie porządku obrad,
  3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miasta,
  4. Projekty uchwał w sprawach:

 

 

4.1  przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym wynikach sprawdzianu i egzaminów za rok szkolny 2012/2013,

4.2  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni,

4.3  ustalenia stawek podatku od środków transportowych,

4.4  określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gdyni, a także jej wysokości,

4.5  zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso,

4.6  o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty,

4.7  o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

4.8  uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ulic Skośnej, Szczeblewskiego i Okrętowej,

4.9  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Karwiny w Gdyni, rejon ulic J.Porazińskiej i Nowowiczlińskiej,

4.10                     zmiany uchwały Nr XXXV/1136/01 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy w tym zasad i kryteriów wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy”,

4.11                     likwidacji Domu Dziecka w Gdyni, powołania placówek opiekuńczo-wychowawczych Nr 1, 2 i 3 w Gdyni oraz Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gdyni,

4.12                     zmiany uchwały w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do Rad Dzielnic,

4.13                     zmiany załącznika do Uchwały Nr XXI/442/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Centrum Kultury w Gdyni,

4.14                     wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Gdyni u zbiegu ulic Świętojańskiej, Al. Marszałka J.Piłsudskiego i Władysława IV, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni,

4.15                     wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Poznańskiej 10, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni,

4.16                     wyrażenia zgody na zbycie udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Druskiennickiej 20B,

4.17                     wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Władysława IV 55,

4.18                     wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Redłowskiej 28a,

4.19                     nadania nazwy ulicy w Gdyni (Lecha Bądkowskiego),

4.20                     zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni Nr XX/498/08 (ulica – Kard. Wyszyńskiego),

4.21                     zmiany Uchwały Nr XXVIII/592/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie zmiany uchwały o wyborze metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty,

4.22                     zwiększenie roli rad dzielnic (w sprawie zmiany Statutu Miasta Gdyni),

4.23                     wybór przedstawicieli Rady Miasta Gdyni w Gdyńskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego,

4.24zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2013,

4.25   zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2013-2033

 

5.                           Sprawozdanie z prac Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa,

6.                           Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Dąbrowa.

7.                           Informacja o pracach Związku Komunalnego.

8.                           Interpelacje.

9.                           Informacje.

10.                       Wolne wnioski.

11.                       Ustalenie terminu następnej sesji.

12.                       Zakończenie obrad.

 

 

 

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki.

Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą.

Wyniki głosowań każdorazowo podawane są w nast. kolejności: głosy „za”, głosy „przeciw”, głosy „wstrzymujące się”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radni Maja Wagner i Andrzej Bień wręczyli Prezydentowi Gdyni Wojciechowi Szczurkowi i Przewodniczącemu RMG Stanisławowi Szwabskiemu flagę Związku Państw Nadbałtyckich w związku z decyzją o zorganizowaniu w Gdyni Konferencji Generalnej związku.

 

Ad 1.

Otwarcie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, radny Stanisław Szwabski.

 

Ad 2.

Do przedłożonego porządku obrad zgłoszono następujące wnioski i uwagi:

 

W imieniu klubu radnych „Samorządność” Wiceprezydent Michał Guć zgłosił dwa projekty uchwał dotyczące  opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: - Gdynia, jak wszystkie gminy w Polsce, od lipca przejęła z mocy ustawy obowiązek odbioru i zagospodarowywania odpadów komunalnych. Najtrudniejszą kwestią była sprawa stawek opłat za odbiór odpadów. Przyjęliśmy rozwiązanie zapewniające powszechność i szczelność systemu, w którym wszyscy mieszkańcy mają obowiązek wnoszenia opłat, a organy Miasta mają tę szczelność egzekwować. Dzięki nowelizacji ustawy udało się zróżnicować stawki w zależności od wielkości gospodarstwa domowego tak, aby osoby zajmujące mniejsze powierzchnie płaciły mniej, a w przypadku większych powierzchni – więcej. Statystycznie jest tak, że mniejsze mieszkania zajmuje mniej osób bądź osoby o niższych dochodach. To rozwiązanie zapewniło szczelność systemu. Praktycznie w terminie wpłynęło do kasy Miasta 100 % deklaracji. Bardzo wysoka jest ściągalność opłat. Po kilku miesiącach funkcjonowania tego systemu, znając już dochody i jednocześnie mając świadomość, że koszty samego rozruchu systemu już się nie powtórzą, można odpowiednio obniżyć opłaty. Analiza finansowa pokazała, że nadwyżka przychodów nad kosztami przewidywanymi w roku 2014 wyniesie nieco powyżej 3,5 mln. zł. i w ramach takiej kwoty proponujemy obniżenie opłat.

Oczywiście podjęcie uchwały będzie skutkowało koniecznością wprowadzenia nowych deklaracji, dlatego drugi projekt dotyczy wzoru deklaracji.

Termin nadzwyczajny jest uzasadniony tym, że nowe opłaty weszłyby w życie od nowego roku, dlatego jak najszybciej winna nastąpić publikacja uchwały, aby mogły być składane deklaracje.

Proponowana obniżka dotyczy małych i średnich mieszkań, do 60 m kw. Obniżki będą wynosić od kilku do kilkunastu złotych.

Wiceprezydent zaproponował umieszczenie projektów w bloku projektów dotyczących podatków z racji ich – jak określił p. Guć - okołopodatkowego charakteru.

 

Wiceprezydent M. Guć wniósł o wprowadzenie do porządku w trybie nadzwyczajnym projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miasta Gdyni do Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – odbyło się już gdyńskie Forum Samorządowe i zgodnie z programem współpracy na pierwszej sesji po forum Rada Miasta powinna wytypować swoich przedstawicieli.

 

Radny T. Szemiot odniósł się do pierwszego z powyższych wniosków (dot. opłat za odbiór odpadów) stwierdzając: - Rozumiem, że Państwo ulegacie naciskom opinii publicznej.

Radny poprosił o zarządzenie przerwy w celu zapoznania się z materiałami.

 

Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 2. projektów uchwał dotyczących gospodarki odpadami (metoda ustalania opłat i wzór deklaracji) przyjęto jednogłośnie: 25 gł. za.

 

Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli RMG do Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przyjęto jednogłośnie: 25 gł. za

 

Zmodyfikowany w wyniku przyjęcia powyższych wniosków porządek obrad zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie: 24 gł. za

 

Ad 3.

Wobec braku uwag Przewodniczący St. Szwabski uznał protokół 34. sesji za przyjęty.

 

Ad 4.1.

Wiceprezydent Ewa Łowkiel na wstępie poinformowała o autopoprawce do projektu uchwały (stanowi załącznik).

- Rozpocznę od refleksji, którą zakończyłam sprawozdanie (dot. formy pisemnej – p.p.): standardów edukacji w mieście nie buduje się przez rok i mimo, że prezentujemy informację za dany rok szkolny, musimy pamiętać, że standardy wypracowuje się latami. By osiągać dobre wyniki maturalne trzeba zadbać o jakość edukacji już w przedszkolu.

Wśród nowych celów jakie sobie obecnie stawiamy jest motywowanie uczniów szkół średnich do kończenia cyklu edukacyjnego. Pojawiło się bowiem zjawisko rezygnowania przez uczniów ostatnich klas ponadgimnazjalnych z kończenia nauki. Dotyczy to szczególnie techników, gdzie praktyki w zakładach i propozycje zatrudnienia sprawiają, że uczniowie podejmują takie decyzje. Uczniowie ci są w takim wieku (18 lat), że mają prawo podejmowania niezależnych decyzji, najczęściej wbrew woli rodziców. Jest to zjawisko także kosztowne dla państwa, bo prędzej czy później te osoby będą chciały wrócić do nauki i tylko w systemie egzaminów kwalifikacyjnych będą mogły uzyskać kwalifikacje, a w liceach status osoby ze średnim wykształceniem. Bardzo bym chciała, żeby wypracowano system, który sprawi, że uczniowie będą kończyli szkoły w normalnym trybie uzyskując na koniec świadectwa maturalne i uprawnienia zawodowe.

Śledzimy procesy związane z udziałem  Miasta w kosztach edukacji. Ten udział zawsze był wysoki, ale dzięki temu udaje się nam budować wysokie standardy. Dla samorządu jedną z wartości jest stabilność w zakresie sieci szkół, co daje nauczycielom gwarancję zatrudnienia.

Potwierdzeniem wysokiej jakości gdyńskiej edukacji jest fakt, że 37 % uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych to osoby nie będące gdynianami. Powodem wyboru gdyńskich szkół jest wysoka jakość i zróżnicowanie oferty edukacyjnej, gwarancja zdawalności matury, miejsce szkół w rankingach.

Ważnym elementem sprawozdania jest informacja o dostępności do opieki przedszkolnej. W Gdyni ta dostępność jest bardzo wysoka. 86 % dzieci od 3. do 6. roku życia objętych jest opieką przedszkolną. Jest to wskaźnik krajów europejskich, ale nie zmniejsza to wyzwań, wśród których jest nowelizacja ustawy, zgodnie z którą płatność za opiekę powyżej 5. godzin ma wynosić 1 zł. za każdą kolejną godzinę. Bardzo gwałtownie przyrasta liczba przedszkoli niepublicznych, które gmina dotuje w wysokości 75 % kosztów jakie ponosimy w przedszkolach samorządowych, przy czym placówki te mogą dowolnie ustalać wysokość opłat pobieranych od rodziców.

Zakładamy, że w roku 2015 już wszystkie 6-latki podejmą naukę w klasach pierwszych. Dzisiaj, po zmianie ustawy, zmniejszyła się liczba 6-latków uczących się w klasach pierwszych. Decyzję o wyborze zerówki bądź klasy pierwszej podejmuje rodzic. W związku z dużą liczbą oddziałów zerówkowych w szkołach przyrasta liczba dzieci korzystających z posiłków i z opieki świetlicowej.

W ubiegłym roku zwiększyła się w szkołach podstawowych liczba klas integracyjnych dla dzieci z dysfunkcjami. W roku szkolnym 2012/2013 było 68 klas, w których uczyło się ponad 300 dzieci.

Sprawozdanie pokazuje uczestnictwo szkół w programach unijnych. Jest w nim też zawarte zestawienie dotyczące konkursów międzyszkolnych. To także ważny element edukacji, pokazujący kreatywność nauczycieli, dzięki której uczeń może się rozwijać w tych obszarach, które odpowiadają jego zainteresowaniom.

Najważniejsze jest oczywiście tworzenie warunków zapewniających rozwój każdemu dziecku, ale dobrze jest jeśli przy okazji uczniowie osiągają sukcesy. Obrazują to bardzo dobre wyniki sprawdzianów i egzaminów. Wyniki egzaminów klas 6. stawiają Gdynię wśród miast o najwyższych wynikach. Jest to wartość, którą można porównywać. Te wyniki sprawiają, że gdyńskie szkoły plasują się na najwyższych miejscach. Podobnie ma się rzecz z egzaminami gimnazjalnymi. Tu wyniki też dają powody do radości. Z kolei na wyniki egzaminów maturalnych mają wpływ liczne szkoły dla dorosłych czy szkoły prywatne, gdzie poziom kształcenia jest różny. W tym roku znacząco zmniejszyła się zdawalność w tych szkołach (na poziomie 13%). Mam nadzieję, że nadzór pedagogiczny będzie wnikliwiej oceniał jakość nauczania w tych szkołach.

Gdyńskie szkoły w rankingach ogólnopolskich zajmują bardzo wysokie pozycje w kraju, a w województwie należą do najlepszych.

Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku.

 

Opinia Komisji Oświaty-  pozytywna

 

Bartosz Bartoszewicz- mam zaszczyt być radnym 7 lat i  w tym czasie otrzymujemy wyniki gdyńskiej oświaty, które stale są na wysokim poziomie. Pani Prezydent powiedziała, że wyniki egzaminów nie są jeszcze wskaźnikiem pokazującym poziom nauczania, ale jako sympatyk matematyki zwracam uwagę na bardzo dużą różnicę między gdyńskimi szkołami a szkołami w kraju jeśli chodzi o osiągnięcia właśnie w matematyce. Nasze szkoły podstawowe wyprzedzają o niemal 3 punkty szkoły w całym kraju, a jeśli chodzi o wyniki egzaminów gimnazjalnych to w zakresie wszystkich przedmiotów Gdynia przoduje i dotyczy to także matematyki. Doskonałe są też wyniki egzaminów maturalnych z tego przedmiotu. Jest to taki przedmiot, którego opanowanie daje nadzieję, że w przyszłości przedsiębiorcy będą odprowadzali wysokie podatki. Serdecznie gratuluję Pani Prezydent.

Za chwilę będziemy mówić o budżecie gminy i w tym kontekście cieszę się, że nie polegamy tylko na subwencji. Mamy czym się chwalić. 

 

UCHWAŁA NR XXXV/732/13 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym wynikach sprawdzianów i egzaminów za rok szkolny 2012/2013, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 4.2.

Prezentujący projekt Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki stwierdził na wstępie, że rewaloryzacja stawek (dot. także kolejnych projektów) ma swoje źródło we współczynniku  inflacji. Drugim elementem składającym się na wzrost płatności jest przyjęcie metody zaokrąglania kwot. Żadna ze stawek nie podlegała innym determinantom.

Odnośnie przedmiotowego projektu pan Szałucki stwierdził: - System pozostał niezmienny, co znaczy, że stawki są maksymalne zgodnie z wielkościami przyjętymi przez ministra finansów.

 

Opinie komisji:

Komisja Samorządności- pozytywna

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

Komisja Oświaty-  pozytywna

Komisja Strategii- pozytywna

Komisja Budżetowa- pozytywna

 

Marcin Horała- radni PiS nadal sprzeciwiają się automatycznemu podwyższaniu wysokości stawek. Nie zgadzamy się z filozofią, wg której powinniśmy zabierać mieszkańcom tak dużo, jak pozwoli ustawodawca. Nie jest to duża podwyżka i ludzie to wytrzymają, ale i budżet wytrzymałby niższe stawki. Różne przedsięwzięcia nie pierwszej potrzeby kosztowały znacznie więcej niż wyniosą środki uzyskane z racji podwyżki. Jest to filozofia, że im więcej zgarniemy do budżetu tym lepiej, która oparta jest na pysze - że posiadanie większych środków sprawi, iż władze wydadzą na ważniejsze rzeczy, a mieszkańcy na mniej ważne. Są to jednak pieniądze mieszkańców i w znacznie większym stopniu to oni powinni decydować, na co ich pieniądze będą przeznaczone. Wydajemy pieniądze na wiele nieelementarnych i niepodstawowych, a zbytkownych rzeczy. W tym przypadku powinniśmy mieszkańcom „odpuścić”. Radni PiS będą głosować przeciw uchwale.

 

B. Bartoszewicz- musimy na to spojrzeć z innego punktu widzenia. To nie jest podwyżka. To jest wzrost o poziom inflacji. Niepodniesienie wysokości podatku byłoby równoznaczne z jego obniżeniem. Te projekty są odpowiedzią na to, co dzieje się na rynku gospodarczym i ekonomicznym.

 

Głos ad vocem zabrał radny M. Horała: - Rację ma kolega radny, że nie jest to podwyżka w sensie względnym, ale w sensie bezwzględnym jest. Nie uważałbym za skandal obniżenie poziomu podatku. Przeciwnie, wg nas jest to stan pożądany. Chociaż nie podnośmy.

 

UCHWAŁA NR XXXV/733/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni została podjęta: 21/2/1

 

Ad 4.3.

Skarbnik K. Szałucki wskazał na utrzymanie wysokości 60 % do 80 % najwyższego poziomu w przypadku podatku od środków transportowych. Podstawową przyczyną utrzymywania stawek na takim poziomie jest dążenie do utrzymania się na rynku gdyńskich samochodów. Zróżnicowanie stawek jest pochodną roku produkcji.

 

Opinie komisji jak w punkcie 4.2.

 

UCHWAŁA NR XXXV/734/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych została podjęta: 22/0/3

 

Ad 4.4.

Prezentujący projekt p. K. Szałucki wyjaśnił, że zaokrąglenie stawek o 50 gr. lub 1 zł. daje nieco wyższe współczynniki, ale nadal stawki są względnie niskie.

Pozostałe informacje – p. zał.

 

Opinie komisji j.w.

 

M. Horała- nasz sprzeciw, bo będziemy głosowali przeciw projektowi, motywowany jest chęcią niedodawania zajmującym się drobnym handlem dodatkowego ciężaru. Drobny handel jest elementem miastotwórczym i obecnie niestety zanika, a my nie powinniśmy tego procesu przyspieszać.

W przypadku poprzedniego projektu wstrzymaliśmy się od głosu z uwagi na to, że podatek nie należy do najwyższych.

 

UCHWAŁA NR XXXV/735/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gdyni, a także jej wysokości została podjęta: 22/2/1

 

Ad 4.5.

Projekt przedstawił, zgodnie z treścią załącznika, Skarbnik K.Szałucki.

 

Opinie komisji j.w.

 

UCHWAŁA NR XXXV/736/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za

 

Ad 4.6.

Wiceprezydent Michał Guć nawiązał na wstępie do głosów padających podczas omawiania poprzednich punktów porządku: - Tam, gdzie można, należy podatki obniżać. Co prawda opłata śmieciowa nie jest podatkiem, ale ma podobny charakter.

Analiza kosztów i przychodów wskazuje, że kwotę 3,5 mln. zł. można, a nawet należy zostawić w kieszeniach mieszkańców. Nawiążę do wcześniejszych dyskusji dotyczących przyjętej w Gdyni metody obliczania wysokości tej opłaty. Dzięki przyjętej metodologii nie borykamy się z takimi problemami jakie mają inne gminy, które przyjęły metodę kapitacyjną. Kwestią do rozstrzygnięcia jest jak dzielić ciężary pomiędzy uczestników systemu. Ustawa nie zakłada sprawiedliwości, a jedynie ma na celu zapewnienie, żeby mieszkańcy zapłacili środki pozwalające na prowadzenie systemu. W dyskusjach podnoszono kwestię osób starszych, samotnych, emerytów. Niektóre z tych osób skorzystały z podziału na grupy w pierwszej uchwale, ponieważ mieszkają w lokalach o powierzchni poniżej 40 m kw. Niestety jest liczna grupa osób mieszkających w lokalach niewiele przekraczających 40 m kw. powierzchni i te osoby muszą płacić stawkę w wysokości 32 zł. Mówię tu o odpadach posegregowanych, bo jest to powszechnie deklarowane. Widząc oszczędności w systemie, po przedyskutowaniu różnych możliwości obniżenia stawki, klub „Samorządność” proponuje wprowadzenie 4. progów. Proponujemy, aby najniższy próg dotyczył lokali od 0 do 45 m kw. Osoby z takich lokali znajdą się w grupie o najniższej stawce i jednocześnie będzie to stawka niższa o 2 zł. dla tych, którzy dotąd płacili  19 zł.  Kolejna  grupa to  nieruchomości mające od 45 do 60 m kw. i te gospodarstwa zapłaciłyby 28 zł. zamiast 32 zł. Gospodarstwa od 60 do 80 m kw. i gospodarstwa liczące powyżej 80 m kw. – tu stawki pozostałyby bez zmian.

Reasumując: obniżka będzie dotyczyła ok. 65 tysięcy gospodarstw domowych. Przy okazji zostały zaokrąglone opłaty pobierane od przedsiębiorców. Poprzednie opłaty, wynikające ze stawek rynkowych, podawane były w złotówkach i groszach. Z ordynacji podatkowej wynika, że należy je zaokrąglić.

 

Przewodniczący St. Szwabski poinformował: - Projekt został wprowadzony w trybie nadzwyczajnym. Zaopiniowała go tylko komisja budżetowa. Opinia jest jednogłośnie pozytywna.

 

DEBATA:

 

Tadeusz Szemiot- radni PO mają następujący stosunek do tego projektu – że jest to próba rzeźbienia w rozwiązaniu nie do końca idealnym i w ramach tego rozwiązania próbuje się ulżyć mieszkańcom. Jest to krok w dobrą stronę i dlatego będziemy głosować „za”, natomiast ciągle stoimy na stanowisku, że przyjęte założenia ogólne dla gdyńskiego systemu nie są najlepsze. Przypomnę, że nadwyżka jaką udało się osiągnąć, była wskazywana chociażby przez radnych PO na etapie przyjmowania tego systemu. Tak więc projektodawcy przyjęli system z nadwyżką, żeby potem móc gdynian uhonorować, czy udobruchać obniżkami. Pytanie, czy ta nadwyżka już została skonsumowana, czy też będzie skonsumowana np. za 10 miesięcy, kiedy będą wybory samorządowe.

 

Marcin Horała- rzadki to przypadek, żeby projekt klubu radnych był referowany przez osobę nie będącą radnym. Rozumiem politykę tego manewru. Co do trybu zgłoszenia to jestem trochę sceptyczny wobec twierdzenia, że nie można było projektu wcześniej napisać. Skoro gonią terminy ogłoszenia, to można zwołać sesję nadzwyczajną i zwołać komisje. Jest to zbyt ważny i zbyt kontrowersyjny projekt, żeby wchodził pod obrady w takim trybie.

Odnośnie meritum to nie sposób projektu nie poprzeć, bo bardzo ogranicza jedną z dotychczasowych niesprawiedliwości. Wypada to zauważyć i docenić.

Wreszcie jest tu pewna nauka dla mieszkańców – że trzeba walczyć o swoje, a z czasem kropla może skałę wydrążyć. Te plusy nie przesłaniają nam minusów. Poprzemy projekt pozostając przy negatywnej ocenie systemu.

 

Andrzej Bień- cieszymy się, że projekt będzie poparty przez wszystkie środowiska. W naszej ocenie ten system jest najlepszy z możliwych. Dla mieszkańców jest przewidywalny, wygodny i czytelny. Padły słowa o politycznym tle. Sprawa jest oczywista i chyba każdy wie jak ustawa została przygotowana. Wiemy, że nie ma tu mowy o dodatkowych dochodach gminy. Zapowiadaliśmy wcześniej, że obniżymy stawki po kilku miesiącach funkcjonowania systemu. To, że mieszkańcy o to postulowali, też jest oczywiste. Słuchamy mieszkańców, ale nie zawsze jest możliwe wyjście im na przeciw w takim stopniu, jakby chcieli.

 

B. Bartoszewicz- jestem szczęśliwym posiadaczem TV, bo mam okazję uniknąć kampanii nienawiści pomiędzy różnymi ugrupowaniami partyjnymi. Cieszę się, że  uniknęliśmy demonstracji, transparentów, itp. Ja też jestem zwolennikiem projektu jak kolega Bień. Przepraszam Pana Szemiota, bo nie pamiętam dyskusji na temat oszczędności,  natomiast pamiętam dyskusję jaka odbyła się przy okazji inicjatywy projektu obywatelskiego, podczas której wskazywaliśmy, że największym problemem są mieszkania małe i mieszkania zajmowane przez starsze osoby. Możemy śmiało powiedzieć, że ta obniżka dotyczy około 1/3 mieszkańców i myślę, że z tego można się cieszyć.

 

Beata Szadziul- rzeczywiście nikt się nie spodziewał, że gdynianie będą tak chętnie segregować odpady. Jest to niezwykły sukces zmiany systemu. Do tej pory nikomu to się nie udało. Żadna obniżka, żadna ulga nie spowodowały wcześniej segregowania odpadów i jest to jeden z powodów, że koszty były niższe niż zakładano. Cieszę się, że najemcy mniejszych mieszkań będą mieli o wiele lżej. Wszyscy wiemy o wnioskach lokatorów tych gospodarstw. Dzisiaj możemy odetchnąć z ulgą. Rzeczywiście bronimy metody powierzchniowej, bo jest najbardziej czytelna i rzeczywiście nie powoduje nadużyć. Dzięki temu, że mieszkańcy Gdyni tak dobrze funkcjonują w tym systemie i dzięki temu, że większość mieszkańców wnosi opłaty regularnie, możemy zaproponować tą obniżkę.

 

W trybie głosu ad vocem (do wypowiedzi r. Bartoszewicza – p. wyżej) wystąpił radny Łukasz Cichowski: - W sierpniu wyraźnie wskazaliśmy, że można te opłaty obniżyć. Mówicie, że wsłuchujecie się w głosy mieszkańców. Jeśli tak, to polecam głosowanie za przyjęciem projektu obywatelskiego, w którym proponuje się opłatę wg kryterium osobowego. Zróbmy konsultacje – niech wszyscy mieszkańcy wypowiedzą się.

 

B. Bartoszewicz- kolega Szemiot mówił o głosach, jakie padały w sierpniu. Tylko wtedy nie było żadnych danych.  Gdyby dokonano zmiany systemu, z metody powierzchniowej na ilościową, to prawdopodobnie ta opłata byłaby wówczas jeszcze wyższa. Wniosek nie dotyczył zmiany metody, tylko zmiany wysokości opłaty. Postulaty mieszkańców dotyczyły małych mieszkań.

 

M. Horała- kolega Bartoszewicz stwierdził, że lepiej dochodzić do porozumienia poprzez dyskusje niż demonstracje. Nie zgadzam się z tym podwójnie. Uważam, że naszym problemem jest bierność społeczeństwa i brak przekonania, że warto o coś zabiegać. Tak nie było w tym przypadku, bo właśnie demonstracja odbyła się i jest to pewien precedens. Jest też projekt obywatelski, pod którym zebrano już niemalże 5 tysięcy podpisów mieszkańców. Mam nadzieję, że będzie to początek przebudzenia obywatelskiego mieszkańców, dostrzeżenia przez nich, że o swoje sprawy warto zabiegać. Widać, że ma to sens. Projekt obywatelski poprzemy. Będziemy próbować aż do skutku.

 

Paweł Brutel- projekt uchwały to dobra informacja dla mieszkańców ponad 65 tysięcy mieszkań. W mojej ocenie dotyczy to blisko połowy mieszkańców. Kiedy pracowaliśmy nad tym projektem, docierały do nas informacje od mieszkańców zajmujących mieszkania dwupokojowe o metrażu ok. 43 m kw. Największymi beneficjentami uchwały będą samotne osoby. Dotyczy to Witomina, większości Chylonii. Należy docenić też szczelność systemu i odpowiedzialność mieszkańców, chociażby w kontekście informacji z Olsztyna, gdzie „wyparowało” około 30 tysięcy mieszkańców. Obowiązuje tam stawka kapitacyjna.

 

Ireneusz Bekisz- nieprawdą jest, że jeśli przyjmiemy metodę od ilości osób i stawce 12 zł., to nie pokryje to kosztów. Jeśliby nawet wszyscy płacili po 12 zł. to miesięcznie wpłynęłyby 3 mln. zł. Ludzie nie wyparowaliby. Kiedyś wszyscy administratorzy naliczali od ilości osób faktycznie zameldowanych i ten obowiązek nadal będzie ciążył na administratorze. Także stawka 12 zł. też daje taką możliwość – że system będzie szczelny. To nie spowoduje zmniejszenia wpływów.

 

Marcin Wołek- system na samym starcie był dobry, a nawet momentami bardzo dobry. Cytuję słowa Pana Szemiota: „jest to ruch w zdecydowanie dobrym kierunku”. O tym mówił też  radny Horała. Jest to system najlepszy z możliwych w ramach obowiązujących przepisów. Pamiętajmy, że pewne ramy prawne zostały nam narzucone przez ustawodawcę, a mianowicie przez ciekawą koalicję PO i PiS i gorzki owoc tego związku musimy dzisiaj połknąć. Mniej się będziemy dławić, jeśli przyjmiemy projekt. Zmniejszamy obciążenia osób starszych i samotnych. Faktem jest, że w niektórych miastach ludzie wyparowali, a więc można mówić o bardzo różnej sprawności administratorów w zakresie ewidencji. W systemie kapitacyjnym to oznacza, że inni muszą za wyparowanych zapłacić. Jest to dodatkowy argument za utrzymaniem gdyńskiego systemu.

 

Poniższe wypowiedzi zgłoszono w trybie ad vocem:

 

B. Bartoszewicz- prośba do kolegi Horały, by pamiętał o poinformowaniu o manifestacjach PiS.

Jeśli chodzi o wypowiedź radnego Bekisza, to możemy spokojnie stwierdzić, że 12 zł. to kwota za niska i przy takiej kwocie nie bylibyśmy w stanie pokryć kosztów obsługi.

 

A. Bień- wszyscy wiemy, że administracje spółdzielni i wspólnot dalej mogą naliczać od osoby. Prawo na to pozwala, a jednak żadna spółdzielnia czy wspólnota tego nie robi, bo jest to za trudne, zbyt uciążliwe.

 

Nawiązując do słów radnego B. Bartoszewicza radny M. Horała mówił: - To nie były demonstracje PiS-u, tylko mieszkańców Gdyni popierających projekt PiS. Nie trzeba było śledzić demonstracji, wystarczyło śledzenie doniesień lokalnych mediów.

Do kolegi Wołka - kolega popełnił nie tylko faktyczny, ale i logiczny błąd. Jeśli coś trzeba poprawić, to nie jest to dobre.

I po trzecie: skończmy z tą socjotechniką mieszania sejmu, partii z samorządem. Nie upartyjniajmy tej debaty. Dyskutujmy o tym, co jest w Gdyni. Nie odwracajmy uwagi wątkami pobocznymi. Uchwałę uchwaliła nie PO, nie PiS, tylko „Samorządność”.

 

Głos radnego I. Bekisza w trybie „ad vocem”: - Zarzut, że to PO i PiS stworzyli ustawę jest prawdą, ale ustawa pozwala gminom na przyjęcie także kryterium osobowego. Oczywiście stawka metrażowa jest wygodna dla Miasta.

Chciałbym, żebyście Państwo zdecydowali, czy ta ustawa jest dobra, czy zła. W wypowiedzi Pani Szadziul była pochwała, bo stwierdziła, że polepszyła się jakość segregowania śmieci. Nie wiem, czy 12 zł. to za mało. Daje to miesięcznie 3 mln. zł. Jeśli dobrze pamiętam, to w projektach obywatelskich proponowane były różne stawki.

 

Prezydent Wojciech Szczurek- będę się w mniejszym stopniu odnosił do istoty uchwały, która została już przedstawiona i która – uważam – ma niezwykle istotne znaczenie. Przystępując do realizowania polityki przyjętej przez Radę Miasta zakładaliśmy, że w oparciu o konkretne wyliczenia będziemy w stanie zaproponować korektę systemu i czynimy to niezwłocznie po otrzymaniu danych. Stąd termin nadzwyczajny. To nie my wnosimy na tą salę spory polityczne. To my staramy się mówić o kwestiach samorządowych. To my jesteśmy aktywni w wymiarze lokalnym, a nie partyjnym. To jedna z najgorszych ustaw, które dotknęły samorząd. Projekt w olbrzymiej części był wprowadzany w życie bez istotnych konsultacji z samorządami. Reprezentujecie Państwo twórców ustawy, a jednocześnie próbujecie przekonać obywateli miasta, że macie serce na dłoni, a tylko większość w tej radzie z Wami się nie zgadza. To Państwo wywołujecie wątek autorstwa tej ustawy. PO i PiS toczące wojny o wszystko w tej jednej sprawie zgodnie przegłosowały jedną z najgorszych samorządowych ustaw ostatnich 20. lat. To rozwiązanie złe. Znajdźcie w Polsce choć jedną gminę, w której mówi się o tej ustawie pozytywnie, w której ta ustawa nie wywołuje konfliktów i niepokojów społecznych. Ustawa nałożyła na obywateli konieczność zbudowania systemu, a na gminy przerzuciła koszty funkcjonowania systemu. Pan Bekisz może mieć dużo satysfakcji, bo selekcja odpadów to ważny element, ale można było to zrobić na wiele sposobów. Można było skupić się na budowaniu świadomości obywateli. Nie jesteśmy zwolennikami upolityczniania wszystkiego, ale dzisiaj Państwa głosy są po prostu nieuczciwe. Zadałbym pytanie, co zrobiliście Państwo, żeby zmienić tą ustawę? Czemu na jej poprawę musimy poczekać do początku przyszłego roku, mimo że głosy krytyczne płyną z 2,5 tysiąca gmin? Na takie pytania szukajcie Państwo odpowiedzi. Chciałbym, żeby pamiętano o zasadach przyzwoitości w trakcie tej debaty. Dzisiaj każda złotówka w budżecie jest ważna. Nie usłyszałem odpowiedzi na pytanie, dlaczego Pan Bekisz, jako Prezes spółdzielni, mając taką możliwość nie wprowadził metody stawki kapitacyjnej. Stawka kapitacyjna doprowadziła w wielu gminach do tego, że obywatele płacący uczciwie ponoszą  koszty za tych, którzy nie płacą. Mówiąc o sprawiedliwości tego systemu trzeba szukać prawdziwego znaczenia tego słowa.

 

M. Wołek- do radnego Horały: mówiliśmy, że projekt jest dobry, ale jeśli nic nie stoi na przeszkodzie w poprawieniu go w celu ulżenia mieszkańcom, to warto to zrobić. Koalicja śmieciowa jest faktem. Jest to mało wygodne. Gdybym był na Państwa miejscu, też by mnie to bolało. Nie wiem, czy chwalił się Pan tym na demonstracji.

 

Beata Łęgowska- mówicie Państwo o metodzie liczenia od metrów. Taka metoda jest np. w Gdańsku. My stosujemy stawkę mieszaną od gospodarstwa domowego, czyli od osób, które mieszkają w danym mieszkaniu i celem zmniejszenia opłat dzielimy to przez metraż. To nie jest stawka od metrów.

 

Joanna Zielińska- rozumiem, że 250 tysięcy osób razy 12 daje 3 mln. zł. Byłoby to świetne, gdybyśmy wszyscy tworzyli rodziny jednoosobowe. Wiele gospodarstw  nie płaci po 12 zł. od osoby.

 

I. Bekisz- ja twierdzę, że stosowanie przez spółdzielnie metody liczenia od osób byłoby nieprawne i niemożliwe, dlatego że w identycznych nieruchomościach mieszka różna liczba lokatorów. Nie raz interweniowałem u Pana Gucia o zwiększenie intensywności wywozu odpadów. Jedna zabudowa śmietnikowa nie służy tylko jednemu budynkowi, ale co najmniej trzem, a często większej liczbie nieruchomości. Ustawa o spółdzielniach mówi, że budynki muszą być rozliczane jednobudynkowo, a co za tym idzie stawki nie mogą być zróżnicowane.

 

B. Szadziul- faktycznie mówiłam, że segregacja jest plusem, ale tylko dlatego, że szukamy plusów w systemie, który musimy realizować. Zachęcam radnych PO i PiS, aby tak samo aktywnie włączyli się do prac nad zmianami. Pracując w samorządzie wiedzą jakie problemy ustawa wywołuje i liczymy na to, że zaangażowanie wszystkich Państwa będzie wysokie, co spowoduje wprowadzenie bardzo konstruktywnych zmian.

 

T. Szemiot- żonglujecie Państwo prośbami o zaangażowanie nie mając zielonego pojęcia, czy takie zaangażowanie ma miejsce, czy nie. Przewodniczący gdyńskiej PO i poseł, pan Tadeusz Aziewicz, głosował przeciw tej ustawie. Jest tradycją kampanii wyborczej do Parlamentu, że Prezydent Szczurek zawsze kogoś popiera. Mam pytanie – jak Państwo oddziałujecie na posłów w tej sprawie?  Tak się składa, że wiem, że wszyscy posłowie popierani przez Prezydenta Szczurka głosowali za ustawą.

 

M. Horała- odwołując się do słów Pana Prezydenta o przyzwoitości  kolega Wołek niestety brnie w polityczne rozmowy. To nie jest przedmiot tej dyskusji. Prezentujemy przede wszystkim naszych mieszkańców i dyskutujmy o dobrych rozwiązaniach dla mieszkańców Gdyni, a nie o tym, kto jaką ogólnopolską partię lubi.

 

Stanisław Borski- ta ustawa prawdopodobnie będzie zmieniona. Skupmy się na tym, co się dzieje w naszym mieście. System, który wybraliśmy, pozwolił nam na zmniejszenie kosztów dla 65 tysięcy gospodarstw i to jest dobry prognostyk. Na 100 tysięcy mieszkań mniej niż do tej pory zapłaci 65 tysięcy.

 

M. Guć- mam wrażenie, że Panowie z opozycji nie rozumieją idei konstruowania systemu. Mówiliście Panowie, że widzieliście oszczędności. To ciekawe, bo w tym roku oszczędności nie mamy, a Panowie już w sierpniu te oszczędności widzieliście. One pojawią się w przyszłym roku. W obecnym roku mamy wydatki związane z uruchomieniem systemu, które już się nie powtórzą w kolejnych latach. Rozumiem, że Panowie jako opozycja nie macie dosyć sukcesów w lokalnej polityce. Na szczeblu centralnym też nie, bo jakoś tej nowelizacji ustawy nie widać. Pan Bekisz mówił o niemożności z punktu widzenia spółdzielni. A gdzie jest powiedziane, że dwie nieruchomości nie mogą zapłacić różnie? Czy każdy z nas płaci tyle samo za metr mieszkania? Stawki są rózne. Prezesi spółdzielni przyznają, że nie wprowadzają stawki kapitacyjnej, bo w różnych  budynkach są różne stawki. Nie mówią, że byłoby to niezgodne z prawem. Chodzi o zebranie z każdego budynku takich kwot, które wynikają ze stawek przyjętych przez Radę Miasta.

Jeśli chodzi o zbyt rzadko wywożone śmieci, to akurat to było konsultowane z prezesami spółdzielni. Te częstotliwości, które są w regulaminie, wynikają właśnie z tego, co wskazali nam prezesi.

Ostatnią ciekawostką jest zawarta w piśmie prezesów do mnie prośba, żeby nie zachęcać mieszkańców do metody „od osoby”, a argument jest taki, że prezesi nie wiedzą, ile osób mieszka w poszczególnych budynkach. Zgadzam się z tym, dlatego zaproponowaliśmy takie stawki, które są czytelne, uchwytne i spowodowały, że 100 % mieszkańców złożyło deklaracje.

 

Replika radnego T. Szemiota: - Pan Guć mówił, że złożonych zostało 100 % deklaracji. Z ilu lokali, które szacowaliśmy, że istnieją, tych deklaracji nie złożono? Ile lokali wypadło z systemu? Jak się liczy 100 %? Czy od danych w roczniku statystycznym?

 

M. Guć- wiemy, ile jest w Gdyni budynków i z nich wszystkich zostały złożone poprawne deklaracje. Nie podejrzewam zarządców spółdzielni czy wspólnot o dokonywanie fałszerstw.

 

T. Szemiot- jaki procent deklaracji złożono prawidłowo, jeśli lokale są niezamieszkane?

 

M. Guć- lokali niezamieszkanych nie deklaruje się

 

UCHWAŁA NR XXXV/737/13 RADY MIASTA GDYNI o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty, została przyjęta jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 4.7

M. Guć- do wzorów deklaracji uchwalonych przez radę dopisano pozycje dotyczące nowych progów. Deklaracje będą musiały złożyć te wspólnoty, spółdzielnie i budynki, gdzie następują zmiany co do wysokości opłat.

 

UCHWAŁA NR XXXV/738/13 RADY MIASTA GDYNI o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, została podjęta jednogłośnie: 21 gł. za

 

Ad 4.8

Ustalenia planu, zgodnie z treścią załącznika, omówił Wiceprezydent Marek Stępa.

Projekt zmiany został sporządzony zgodnie z obowiązującą procedurą planistyczną, a także w oparciu o decyzję rady, w postaci uchwały podjętej w kwietniu b.r. Projekt uzyskał wymagane opinie i uzgodnienia, był wyłożony do publicznego wglądu. Odbyła się publiczna dyskusja. Nie wpłynęła żadna uwaga do planu.

Projekt został opracowany z uwagi na potrzebę dostosowania jednego z zapisów planu do potrzeby umożliwienia dojazdu do jednej z działek i dokonywania manewru nawracania.

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

Komisja Strategii- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XXXV/739/13 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ulic Skośnej, Szczeblewskiego i Okrętowej, została podjęta jednogłośnie: 21 gł. za

 

Ad 4.9

W prezentacji  Wiceprezydenta M. Stępa zawarte zostały następujące informacje: o przystąpieniu do sporządzenia przedmiotowego planu Rada Miasta zdecydowała  w styczniu b.r. Projekt planu uzyskał pozytywne opinie i uzgodnienia w zakresie wymaganym ustawowo. Plan był wyłożony do publicznego wglądu i odbyła się publiczna dyskusja nad przyjętymi w projekcie ustaleniami.

Do wyłożonego planu wpłynęły 3 uwagi (treść jak w załączniku), z których jedna została uwzględniona w całości, jedna w części, a jedna została odrzucona.

Ustalenia planu są zgodne ze studium uwarunkowań i kierunków rozwoju Gdyni. Studium zakłada dla przedmiotowego terenu udział powierzchni biologicznie czynnej na poziomie od 60 do 80%.

Przewidziana jest na wskazanych działkach możliwość zabudowy. W obrębie terenów mieszkaniowych wskazuje się na tereny, na których mogą się znaleźć urządzenia rekreacyjne, ścieżki rowerowe, itp.

Na pozostałych terenach utrwala się zagospodarowanie w postaci lasów i tym samym spełniony zostanie wymóg studium odnośnie udziału powierzchni biologicznie czynnej.

Oprócz lasów i terenów mieszkaniowych przewidziany jest teren rekreacyjny przylegający do lasu oraz ciągi komunikacyjne – ciąg kołowy, który stanowić będzie dojazdową drogę wewnętrzną na terenach prywatnego właściciela, który będzie musiał tę drogę wybudować własnymi siłami. Równolegle do tego ciągu urządzony będzie wąski pas ścieżki rowerowej (dzisiaj jest to niezagospodarowany ciąg gruntowy).

Plan został omówiony na posiedzeniach komisji.

Wiceprezydent poinformował o przyjęciu autopoprawki (treść – patrz załącznik).

 

Opinie komisji:

Komisja Strategii- pozytywna

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

 

B. Szadziul- bardzo dziękuję za plan. W trakcie dyskusji na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i w wyniku głosów radnych wprowadzono autopoprawkę, z czego bardzo się cieszę. Autopoprawka umożliwi urządzenie na terenach leśnych ścieżek z infrastrukturą. Dzięki temu możliwe będzie urządzenie tam oświetlenia. Mieszkańcy nowego osiedla będą mogli liczyć na bezpieczną drogę, która będzie oświetlona. Dzisiaj jest to leśny, nieurządzony dukt. Bardzo dziękuję w imieniu obecnych i przyszłych mieszkańców.

 

B. Bartoszewicz- cieszę się, że drzewa, które nie zostały wycięte, będą chronione. Dziękuję, że pamiętano o komunikacji rowerowej. Dziękuję także w imieniu pełnomocnika ds. polityki rowerowej.

 

UCHWAŁA NR XXXV/740/13 RADY  MIASTA GDYNI w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Karwiny w Gdyni, rejon ulic J. Porazińskiej i Nowowiczlińskiej, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za

 

Ad 4.10

M. Guć- kolejny projekt, który jest wynikiem radosnej twórczości ministerstwa pracy i polityki społecznej. Wprowadzone zostały standardy dotyczące mieszkań chronionych, czyli tych, których właścicielem jest najczęściej gmina. Lokatorami są osoby z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami psychicznymi, wychodzący z bezdomności, absolwenci domów dziecka, którzy dzięki tym mieszkaniom uczą się stopniowo samodzielności. Kłopot polega na tym, że ministerstwo znowu nie skonsultowało kwestii standardów. Zapisano w ustawie wymogi, których nie da się spełnić, bo są absurdalne. M. in. jest zapis, że w takim mieszkaniu muszą mieszkać minimum 3 osoby. Jeśli więc np. chcielibyśmy kontynuować formę mieszkania chronionego dla małżeństwa, musielibyśmy domeldować im trzecią osobę. Z tych powodów zmieniamy formułę tych mieszkań na mieszkania wspierane. To powinno umożliwić lokalne kształtowanie standardów.

 

UCHWAŁA NR XXXV/741/13 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/1136/01 RMG z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, w tym zasad i kryteriów wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy”, została podjęta jednogłośnie: 17 gł. za

 

Ad 4.11

M. Guć- projekt jest odpowiedzią na kolejne pomysły ministerstwa pracy. Ambicją gdyńskiego samorządu była likwidacja bardzo dużego Domu Dziecka przy ul. Demptowskiej poprzez ograniczenie trafiania dzieci pod pieczę zastępczą, natomiast sam Dom podzielono na kilka kameralnych placówek. Obecnie filie domu są w trzech miejscach rozrzuconych po Gdyni. Ministerstwo zakazało stosowania formuły filii co znaczy, że każdy z tych domów musi stanowić odrębną jednostkę. Staramy się znaleźć jakieś wyjście z tej sytuacji. Projekt co prawda przewiduje powołanie 3. odrębnych  placówek, ale jednocześnie powołuje centrum administracji dla tych placówek, dzięki czemu unikniemy dodatkowych kosztów, a jednocześnie zachowamy logikę funkcjonowania i jednocześnie zgodność z nieszczęsnymi przepisami stanowionymi w Warszawie.

 

Opinia Komisji Zdrowia – pozytywna

 

UCHWAŁA NR XXXV/742/13 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie likwidacji Domu Dziecka w Gdyni, powołania placówek opiekuńczo-wychowawczych Nr 1, 2 i 3 w Gdyni oraz Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gdyni, została podjęta jednogłośnie: 17 gł. za

 

Ad 4.12

Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przestawił Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, pan Mariusz Spaczyński.

 

Opinia Komisji Samorządności- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XXXV/743/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej ds. wyborów do Rad Dzielnic, została podjęta jednogłośnie: 20 gł. za

 

Ad 4.13

J. Zielińska- ministerstwo zmieniło rozporządzenie, zgodnie z którym do statutu centrum należy wpisać wszystkie działania. Powstaną tym samym odpowiednie regulaminy organizacyjne.

 

Opinia Komisji Kultury- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XXXV/744/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXI/442/12 RMG z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu  Centrum Kultury w Gdyni, została podjęta jednogłośnie: 21 gł. za

 

Ad 4.14

Wiceprezydent B. Stasiak wyjaśnił, że przedmiotowy projekt stanowi korektę wcześniej podjętej uchwały, w której podano przybliżone powierzchnie nieruchomości. Po dokonaniu podziałów geodezyjnych, nadaniu numerów działkom możliwe jest dokładne opisanie przedmiotowych nieruchomości.

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

Komisja Strategii- pozytywna

/wszystkie w/w komisje zaopiniowały projekty dot. nieruchomości/

 

UCHWAŁA NR XXXV/745/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Gdyni u zbiegu ulic Świętojańskiej, Al. Marszałka J. Piłsudskiego i Władysława IV, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, została podjęta: 21/2/0

 

Ad 4.15

Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił Wiceprezydent B. Stasiak.

 

UCHWAŁA NR XXXV/746/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Poznańskiej 10, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, została podjęta jednogłośnie: 21 gł. za

 

Ad 4.16

Przedstawił p. B. Stasiak (informacje jak w zał.)

 

UCHWAŁA NR XXXV/747/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów we współwłasności nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Druskiennickiej 20B, została podjęta jednogłośnie: 21 gł. za

 

Ad 4.17

Przedstawił p. B. Stasiak (informacje jak w zał.).

 

UCHWAŁA NR XXXV/748/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni,  położonej w Gdyni, przy ul. Władysława IV 55, została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za

 

Ad 4.18

Projekt przedstawił, zgodnie z treścią załącznika, p. B. Stasiak.

 

UCHWAŁA NR XXXV/749/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy ul. Redłowskiej 28a, została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za

 

Ad 4.19

Uzasadnienie projektu przedstawił Przewodniczący Komisji Statutowej, radny Andrzej Kieszek (materiał stanowi załącznik).

 

UCHWAŁA NR XXXV/750/13 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie nadania nazwy ulicy w Gdyni (Lecha Bądkowskiego), została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za

 

Ad 4.20

Projekt przedstawił radny A. Kieszek.

Informacje jak w zał.

 

UCHWAŁA NR XXXV/751/13 RADY  MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni Nr XX/498/08 (ulica Kard. Wyszyńskiego), została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za

 

Ad 4.21

Przed przystąpieniem do prezentacji uzasadnienia projektu (stanowi załącznik), reprezentant projektodawców, pan Krzysztof Chachulski, oświadczył: - Jestem w bardzo trudnej sytuacji. Nie byłem przygotowany do zmiany uchwały (mowa o uchwale podjętej w punkcie 4.6.). Umocowany przez mieszkańców jestem jednak zobowiązany do przedstawienia projektu, mimo że to, co się dzisiaj wydarzyło, idzie w bardzo dobrym kierunku.

 

Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej- negatywna

 

DEBATA:

 

M. Horała- deklaruję poparcie dla projektu ze strony radnych PiS, który, w swojej istocie, jest podobny do projektu, który wcześniej popieraliśmy. Będziemy głosowali za przyjęciem projektu.

 

Ł. Cichowski- kolejna grupa mieszkańców mówi uchwale śmieciowej „nie” i tym razem jest to bardzo duża grupa, bo licząca ponad 2 tysiące mieszkańców. Klub PO od początku opowiadał się za metodą osobową. Będziemy ten projekt konsekwentnie popierać i naszego stanowiska nie zmieniła przyjęta dzisiaj nowelizacja uchwały. Jest to zmiana kosmetyczna, a uchwała jest fundamentalnie niesprawiedliwa. Nasze argumenty padały już wielokrotnie. Po pierwsze nie metry produkują śmieci. Metoda osobowa najlepiej odzwierciedla rzeczywistą ilość odpadów, choć na pewno nie jest to metoda idealna. Idealne byłoby ważenie śmieci, co nie jest możliwe do przeprowadzenia. Za chwilę pojawią się argumenty o wyparowaniu mieszkańców. Nie wiem skąd taka mała wiara w gdynian. Wcześniej Pan Guć mówił o miastach, gdzie zastosowana jest taka metoda jak w Gdyni i gdzie 70 % mieszkańców dobrze wypełniło deklaracje. W Gdyni dobrze zrobiło to 100 % mieszkańców. Dlaczego więc nagle mieszkańcy Gdyni mieliby się stać nieuczciwi?

 

M. Guć- ja też mam poczucie deja vu, bo po raz kolejny muszę powtórzyć te same argumenty. Pierwszą kwestią jest koszt ponoszony przez mieszkańca przed reformą. Faktycznie wynosił on od 10 do 12 zł., jednak zmiany ustawowe spowodowały, że nawet gdyby system się nie zmienił, opłaty i tak byłyby wyższe. Wynosiłyby około 15 zł. od osoby. Myślę, że Państwo przyzwyczailiście się do roli opozycji (głos kierowany do radnych PiS i PO), dlatego popieracie cokolwiek, bez oglądania się na skutki, bo wiecie, że i tak propozycja nie przejdzie. Pan radny Bekisz wyliczył, że łączny koszt systemu pomnożony przez liczbę 295 tysięcy mieszkańców dałby, przy optymistycznym założeniu, że wszyscy zadeklarowaliby uczciwie, 12 zł. miesięcznie, dla każdego mieszkańca. Zakładając, że będzie miało miejsce segregowanie, jednoosobowe gospodarstwo zapłaci tyle, ile wynika z tej kalkulacji. Do dwuosobowego gospodarstwa gmina musiałaby w takiej sytuacji dopłacać po 2 zł. Do trzyosobowego trzeba by dopłacić 6 zł. miesięcznie, itd. Te środki trzeba by były wyasygnować z budżetu miasta. Umówmy się przy tym, że jest to wyliczenie przy założeniu, że wszyscy zgłoszą faktyczny stan zamieszkania. Ja oczywiście zakładam,  że w Gdyni będzie takich osób więcej, jednak ilość segregowanych odpadów od 1 lipca drastycznie wzrosła, a ilość niesegregowanych nie zmieniła się. Trudno więc powiedzieć, gdzie te odpady przedtem były wyrzucane. Okazuje się więc, że mamy też mieszkańców, którzy zachowywali się niezgodnie z normami współżycia społecznego. Co do osób samotnych, emerytów zajmujących 40-metrowe mieszkania, to faktycznie mogli czuć się skrzywdzeni. Właśnie dlatego podjęliśmy dzisiaj taką, a nie inną uchwałę, w wyniku której taka osoba będzie płaciła 17 zł. Jest to naprawdę realna ulga, bo stawka obniża się z 32 na 17 zł.

Można dyskutować, która metoda jest sprawiedliwsza. Żadna. Ustawa nie zakłada sprawiedliwości. Zakłada, że wszyscy mieszkańcy zapłacą łączny koszt odbioru śmieci. W Gdyni postawiliśmy na szczelność systemu, na jego powszechność i to umożliwiło dzisiaj obniżenie stawki. Przy stawce kapitacyjnej byłoby gorzej tym bardziej, że nawet prezesi spółdzielni mówią, że nie są w stanie stwierdzić ile osób faktycznie zajmuje mieszkania. Tym bardziej więc nie będzie w stanie tego sprawdzić gmina.

 

B. Bartoszewicz- rozpocznę od słów głębokiej wiary w gdynian. Nie rozumiem, dlaczego państwo nie podziela tej wiary we mnie, jako przedsiębiorcę, każąc mi wypełniać stos dokumentów. Gdybyśmy mieli do czynienia ze zjawiskiem wyparowywania mieszkańców, to czy byłoby sprawiedliwe, żeby jedni płacili za innych? Jestem przeciwnikiem działań typu „zobaczymy jak będzie”.

Możecie Panowie (mówca zwrócił się do przedstawicieli projektodawców) poinformować mieszkańców 42- metrowych mieszkań, że w ich przypadku stawka została obniżona niemal dwukrotnie. Najlepszy byłby system ważenia śmieci, ale jest to niemożliwe. Możemy tak testować wiele metod, ale musimy dać gdynianom poczucie stabilizacji. Faktycznie najgorszym elementem poprzedniej uchwały była płatność dla osób samotnych, zajmujących powierzchnie do 45. m kw. Dzisiaj zostało to zmienione.

 

B. Szadziul- padł argument, że w innych państwach jest taniej. W Niemczech płaci się najniższą stawkę rocznie w wysokości 492 zł. Najwyższa wynosi rocznie 1 140 zł. W Gdyni za największe mieszkanie pobiera się rocznie 468 zł., a najniższa stawka daje rocznie 204 zł. To nie są wysokie koszty. Mieszkańcy zajmujący mieszkania o powierzchni między 40 a 45 m. kw. odczują ogromną ulgę i to jest bardzo ważne.

 

B. Łęgowska- w Pana wystąpieniu (mowa o prezentacji p. Chachulskiego) było wiele emocji, które na pewno towarzyszą polityce śmieciowej. Porównywał Pan ceny wywozu odpadów do cen wydobycia węgla. My produkujemy śmieci, natomiast nie zajmujemy się ich odbiorem i utylizacją, co jest bardzo kosztowne. Jeśli nie będziemy czerpać z odpadów korzyści energetycznych, to za jakiś czas w tych śmieciach zginiemy i dlatego trzeba opłatę za produkcję śmieci pobierać. Przywołam przykłady miast, gdzie strajki pracowników odpowiednich służb sprawiają, że już po 2. dniach miasta toną w śmieciach.

Metoda opłat od kilograma śmieci jest możliwa, ale nie została przewidziana w ustawie. Jest to możliwe przy obecnym poziomie techniki.

 

Mirosława Król- dziękuję Panom Chachulskiemu, Walkiewiczowi i Tojs za ten projekt oraz wszystkim mieszkańcom za obywatelską postawę i działanie. Jeszcze raz informuję Wysoką Radę oraz wszystkich mieszkańców, że klub PO w Gdyni będzie głosował pozytywnie i to nie dlatego, Panie Prezydencie Guć,  że bezkrytycznie głosujemy nad wszystkimi inicjatywami mieszkańców.

 

Replika radnego M. Horały: - Do Pana Gucia: na każdej sesji przynajmniej ja popieram większość uchwał zgłaszanych przez „Samorządność” i Urząd Miasta. Oczywiście popierałem też projekty uchwał PO. Nie mówmy więc o zapieczeniu się w roli opozycji. Na tej sali zauważyłem tylko jedną formację, która nigdy nie głosuje za projektami, które nie są jej projektami i nie jest to, tu podpowiem, PiS.

 

Przedstawiciel projektodawców, pan Romuald Walkiewicz: - Jestem członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni im. Komuny Paryskiej. Zdaję sobie sprawę, że jestem na sesji i nie wolno mi mówić językiem potocznym. Wiem, że podjęliście już Państwo decyzję idącą w kierunku przez nas oczekiwanym, natomiast nie idzie ona z całą pewnością w tym kierunku do końca. Przyjmując za dobrą monetę to, co zostało uchwalone, uważamy, że – zgodnie z deklaracjami Pana Prezydenta - Rada Miasta zobowiąże aparat urzędniczy do potraktowania nas poważnie, a nie udawania, że obywatele mają wpływ na cokolwiek. My oczekujemy, że dialog dopiero się zacznie. Daliśmy sobie czas na to, aby uchwała obowiązywała, ale to wcale nie znaczy, że nie może być jeszcze nowelizowana na bazie rzetelnych informacji, które powinny się stać podwaliną nowego algorytmu obciążającego mieszkańców. Są przecież różne możliwości. Można np. ufundować stypendium dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu, którzy wymyślą taki algorytm, ż którego mieszkańcy byliby zadowoleni. Ta uchwała jest de facto irracjonalna, bo żaden metr kw. jeszcze nie wyprodukował żadnego śmiecia i chociaż sejm ustawę „spaprał”, to na szczeblu miejskim można było ją poprawić, chociażby pod kątem algorytmu dochodowego. Wiadomo, że spółdzielnie blokowisk nigdy nie będą zbyt dochodowe, natomiast w swojej masie tworzą dochód, który jest podstawą funkcjonowania miasta. Zdemontowano system od lat obowiązujący w spółdzielniach, natomiast nie ruszono małych przedsiębiorstw, domków jednorodzinnych, a to one właśnie tworzą wysypiska leśne. Komisje też się nad tym wątkiem prześlizgnęły. Dziękuję Panu Przewodniczącemu Komisji Gospodarki Komunalnej, że zaprosił nas na posiedzenie, na którym miał miejsce rzetelny dialog i gdzie powiedzieliśmy sobie po męsku jak to powinno funkcjonować. Być może udałoby się wspólnie ten algorytm wypracować.

Jesteśmy oczywiście zadowoleni z tego co już mamy, ale pozostaje niedosyt. Prosimy o dialog w sprawie uchwały. Nie zamykajmy tematu.

 

Przewodniczący St. Szwabski podziękował przedstawicielom mieszkańców za wzięcie udziału w sesji.

 

Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XXVI/592/13 RMG z dnia 27 lutego 2013 r. o wyborze metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaleniu stawek tej opłaty, nie został przyjęty: 7/16/0

 

Ad 4.22

W imieniu projektodawców wystąpił radny Paweł Stolarczyk: - Rady Dzielnic są obecnie ważnym elementem samorządności w Gdyni. Projekt ma na celu wzmocnienie ich roli, jest wyrazem dążeń społeczeństwa obywatelskiego. Przyjęcie zasady, że budżety rad dzielnic miałyby stanowić 1 % wydatków bieżących miasta spowodowałoby 5-krotny wzrost  budżetów rad dzielnic. Obecnie rady dysponują poniżej  0,32 % budżetu Miasta. Drugą zasadą byłoby to, że rady dzielnic wskazywałyby projekty inwestycyjne w zakresie 15 % wydatków majątkowych Miasta, a więc i tu miałby miejsce 5-krotny wzrost budżetu. Trzecią zmianą byłoby przyznanie radom prawa do składania interpelacji, co miałoby zapobiec opóźnieniom w udzielaniu odpowiedzi. Rady sygnalizują problemy z tym związane. Odbywałoby się to na podobnej zasadzie jak w przypadku radnych Miasta. Czwarta zmiana to zobowiązanie Prezydenta do regularnego przekazywania radom dzielnic informacji o planowanych w ich dzielnicach działaniach inwestycyjnych i remontowych. Obecnie rady są zaskakiwane takimi działaniami gminy na ich terenach. Radni dzielnic nie są w stanie udzielać mieszkańcom wyczerpujących odpowiedzi na pytania związane z tymi inwestycjami. Urzędnicy nie znają lokalnych uwarunkowań w takim stopniu jak radni dzielnic. Wprowadzonoby też obowiązek informowania radnych dzielnic o terminach odbiorów tych inwestycji, co dałoby im możliwość zgłaszania ewentualnych uwag.

 

Opinie komisji:

Komisja Samorządności-  negatywna

Komisja Statutowa- negatywna

 

Ł. Cichowski- klub PO będzie głosował za przyjęciem projektu. Konsekwentnie, od wielu lat domagamy się zwiększenia środków dla rad dzielnic.

Co do kwestii interpelacji, to radni dzielnicowi bardzo często skarżą się nam, że nie otrzymują odpowiedzi na swoje pisma albo dostają je po bardzo długim czasie. Jest to rozwiązanie tym bardziej do przyjęcia, że koleżanki i koledzy z „Samorządności”  nie korzystają z instytucji interpelacji, więc ta luka byłaby wypełniona.

Radni dzielnic rzeczywiście często nie wiedzą, co będzie się działo w dzielnicy. W ostatnich tygodniach ukazała się publikacja pracowników Uniwersytetu Warszawskiego, którzy badali jednostki pomocnicze i w której zwrócono uwagę właśnie na te elementy.  

 

B. Bartoszewicz- projekt był konsultowany przez Komisję Samorządności.  System rad dzielnic wcale nie jest tak zły jak to jest przedstawiane i nie jest zabawą w demokrację. Jest to filozofia, w moim odczuciu, ze starych czasów – że każdemu należy się taka sama stawka. Gdynia walczy o środki zewnętrzne i wygrywa, a inne samorządy ich nie dostają. Jestem przeciwnikiem takiej filozofii. Właśnie nie dla wszystkich tyle samo. Rady Dzielnic też walczą w konkursach o dodatkowe środki. Jest to też filozofia promedialna – mówi się o obniżaniu podatków, a jednocześnie o przesuwaniu coraz większych środków finansowych.

Co do interpelacji, to jestem zaskoczony. Współpracuję z jedną z rad dzielnic (jest to Mały Kack) i jeśli zgłaszane są problemy, to staram się załatwić sprawę w ciągu jednego dnia. Radni Małego Kacka są bardzo dobrze poinformowani o inwestycjach. Często lepiej niż ja. Wyobraźmy sobie ilu trzeba by zatrudnić pracowników odpowiedzialnych za interpelacje. Zachęcam do współpracy z radami dzielnic. Mam nadzieję, że radni Małego Kacka mają takie odczucia jak ja, że współpraca bardzo dobrze się układa.

 

M. Horała- nie rozumiem dlaczego mój przedmówca znalazł obrazę  w zdaniu „uważamy, że rady dzielnic nie powinny być tylko zabawą w demokrację … „. Czyli jak my wydajemy, to jest dobrze, ale jak radni dzielnicy to jest ryzyko, że będzie źle. Tu wypada się odwołać do kategorii wprowadzonej przez francuskiego filozofa, a mianowicie „przemocy symbolicznej”. Polega ona na tym, że grupa czy klasa rządząca wprowadza w dyskurs taki zestaw pojęć, że to, co w istocie jest jej subiektywnym punktem widzenia albo sprzyja jej interesom, jest przedstawiane jako obiektywnie słuszne i jako naturalny porządek rzeczy. I tu mamy z tym do czynienia. Jest pewien stały poziom finansowania, o którym rada autonomicznie decyduje. Decyduje też o wynikach konkursów. Są w Polsce mniejsze miasta niż Gdynia i te miasta mają wielomilionowe budżety, którymi potrafią efektywnie zarządzać, a więc i gdyńskie rady dzielnic są w stanie to robić. Jeśli posłuchać tego, co mówią przedstawiciele gdyńskiego samorządu w mediach, to słyszy się, że im bliżej mieszkańców tym lepiej. Ja czuję się przekonany, ale nie traktujmy tego tak, że „im bliżej mieszkańców” dotyczy radnych miasta, ale jak już nie dotyczy nas, to źle.

Kwestia, czy obniżać podatki. Oczywiście, że tak, ale zauważmy, że nie zmniejszy to ani nie zwiększy budżetu, a tylko przesunie środki do innego ośrodka, który by decydował o ich wydawaniu. Projekt przesuwa te środki ostrożnie -  1 %, a w porywach 1,5 %, więc szału nie ma. Nie byłbym tak pazerny na władzę i chociaż ten 1 % oddałbym.

Wątek Małego Kacka: jest bardzo dużo rad dzielnic, które trzeba pozytywnie ocenić, ale które sygnalizują problemy. Nie jest dobry system, gdzie w gronie ponad 20. podmiotów jeden czy dwa świetnie działają, bo zebrało się w nich świetne grono. Ja proponuję rozwiązanie, które sprawi, że systemowo wszystko będzie funkcjonowało dobrze.

 

Głos w trybie „ad vocem” radnego B. Bartoszewicza: - Na posiedzeniu komisji wszyscy mieliśmy odczucie, że to sformułowanie jest nie do końca poprawne (zabawa w demokrację – p.p.).

To nie my, jako rada, podejmujemy decyzje, które projekty w ramach konkursu wygrywają. Decyzje podejmują organizacje pozarządowe. Komisja konkursowa składa się z osób niezależnych od rady.

Każdy z radnych, także radny Horała, ma możliwość składania interpelacji. Jeśli kontakt z radą dzielnicy jest słaby, to trzeba działać. Zachęcam do składania interpelacji w trudnych sprawach.

 

Ad vocem radnego M. Horały: - Czuję się zachęcony. Po co narażać radnych dzielnic na dodatkowy wysiłek w lobbowaniu? Jeśli zakładamy, że to uprawnienie miałoby urzędnikom dołożyć pracy, to zakładamy też, że obecnie, przynajmniej częściowo, lekceważy się pisma rad dzielnic. To nie jest tak, że nagle rady dzielnic będą miały dwa razy więcej problemów. Jeśli zakładamy, że urząd sumiennie odpowiada na pisma, to nie zwiększy to jego pracy.

 

Projekt uchwały w sprawie zwiększenia roli rad dzielnic  (w sprawie zmiany Statutu Miasta Gdyni), nie został przyjęty: 7/14/0

 

Ad 4.23

M. Guć- w Gdyni od wielu lat działa Rada Działalności Pożytku Publicznego. Jest to organ doradczy. Forum organów doradczych złożone jest z przedstawicieli organizacji pozarządowych. Tak naprawdę zostało to zainicjowane w naszym mieście, ponieważ forum funkcjonuje w Gdyni od 1995 roku. W tej chwili jest to regulowane ustawowo. Organizacje wybrały już swoich przedstawicieli. Kolejnym krokiem będzie powołanie przedstawicieli.

 

 UCHWAŁA NR XXXV/752/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miasta Gdyni w Gdyńskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, została podjęta: 15/0/5

 

Ad 4.24

Proponowane zmiany w budżecie na rok 2013 przedstawił, zgodnie z treścią załącznika, Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki.

 

T. Szemiot- ponieważ przedłożony projekt obejmuje przede wszystkim istotne zmniejszenie wydatków, klub PO nie może głosować „za”. Wstrzymamy się od głosu.

 

UCHWAŁA NR XXXV/753/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2013, została podjęta: 17/0/5

 

Ad 4.25

Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił p. K. Szałucki.

 

UCHWAŁA NR XXXV/754/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2013-2033, została podjęta: 16/0/5

 

Ad 5.

Sprawozdanie Komisji Samorządności, przedstawione przez radną B. Szadziul, stanowi załącznik.

 

Ad 6.

O działalności Rady Dzielnicy Dąbrowa mówił jej Przewodniczący, pan Jarosław Kułakowski.

Przewodniczący zapoznał radnych z wydatkami budżetowymi w dzielnicy, które pogrupował na trzy zasadnicze części:

- budżet przyznawany stosownie do przyjętego przez RM algorytmu (liczba mieszkańców). Z tych środków realizowane są głównie imprezy rekreacyjno – sportowe i udzielana jest pomoc szkołom oraz organizacjom działającym na terenie dzielnicy.

Pan Kułakowski podkreślił problem braku terenów rekreacyjnych na terenie Dąbrowy. Wykorzystywane są tereny Zespołu Szkół Nr 14, które jednak – wobec rozrastania się dzielnicy – nie zaspakajają już potrzeb.

- środki konkursowe – rada dzielnicy bierze udział we wszystkich konkursach.

Pan Kułakowski szerzej poinformował o sukcesach Teatru piosenki i tańca, który, z racji rangi osiąganych sukcesów, reprezentuje nie tylko dzielnicę, ale całą Gdynię. Przewodniczący rady postulował o wsparcie finansowe teatru przez Radę Miasta.

- budżet na cele inwestycyjne – stworzono mapę potrzeb zgodnie z postulatami mieszkańców. Nie jest możliwe zrealizowanie większości postulatów z uwagi na wysokość środków, jakimi dysponuje rada. Najbardziej kosztotwórcza byłaby postulowana realizacja ulicy Łanowej. Przewodniczący prosił o wzięcie tej inwestycji pod uwagę przy planowaniu budżetu Miasta, zwłaszcza że – argumentował – mieszkańcy byli zapewniani o jej realizacji już w roku 2010.

 

Odnosząc się do dyskusji nt. środków dla rad dzielnic pan J. Kułakowski mówił: - Apeluję o zwiększenie budżetu przynajmniej na inwestycje rad dzielnic. Rady są swoistym zaworem bezpieczeństwa dla ZDiZ (nie jest to tylko moje odczucie) i odsyła do nas mieszkańców ze wszystkimi problemami. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego załatwić. Pracujemy społecznie.

 

Ad 7.

Stanisław Szwabski- Zarząd przygotował dla Zgromadzenia kilka istotnych dokumentów dotyczących:

- przebiegu wykonania budżetu w pierwszym półroczu 2013 (materiał jest to wglądu);

- założenia do budżetu związku na rok 2014 (materiał do wglądu);

- analiza dotycząca badań wód gruntowych i powierzchniowych w obrębie składowiska w Łężycach, mająca na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jakie jest oddziaływanie składowiska na otoczenie po jego rekultywacji – nie stwierdzono istnienia zagrożeń;

- opracowanie mające na celu określenie ilości odpadów odbieranych przez punkty odpadów niebezpiecznych w 1. półroczu 2013 roku;

- zestawienie ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenach gmin należących do Związku Komunalnego, w pierwszym półroczu b.r.

Przewodniczący wyjaśnił, że dane zawarte w wymienionych wyżej opracowaniach pozwolą na porównanie efektywności systemów gospodarki odpadami, funkcjonujących obecnie w gminach członkowskich. Podobne analizy zostaną wykonane w drugim półroczu b.r.

- Minęło już – informował dalej Przewodniczący Szwabski – 15 lat funkcjonowania spółki komunalnej EKO DOLINA. Jest to spółka utworzona niegdyś przez Związek Komunalny, do której przyłączyły się poszczególne gminy członkowskie. Obecnie spółka funkcjonuje w obrębie zakładu w Łężycach. Mimo, że jest to może nawet najnowocześniejszy zakład w Polsce, to boryka się z różnymi problemami jak wpływ na środowisko czy protesty mieszkańców. Jestem jednak przekonany, że w najbliższym czasie wszystkie trudności zostaną przezwyciężone.

 

Ad 8.

Przewodniczący St. Szwabski poinformował, że do Prezydium interpelacje nie wpłynęły.

 

Ad 9.

St. Szwabski- zgodnie z wymogami ustawowymi przekazana została Państwu pisemna informacja nt. oświadczeń majątkowych.

Przewodniczący poprosił o przekazanie informacji nt. oświadczeń majątkowych pracowników urzędu Dyrektora UM, pana Jerzego Zająca.

 

J. Zając- w oświadczeniach majątkowych nie stwierdzono istotnych uchybień poza drobnymi pomyłkami. Wszyscy, którzy takie błędy popełnili, zobowiązani byli do złożenia Prezydentowi Miasta stosownych wyjaśnień. W złożonych korektach nie stwierdzono uchybień.

 

Radny B. Bartoszewicz poinformował o przygotowaniach związanych z inicjatywą pn.: Red Bull Air Race i poprosił o zgłaszanie propozycji czy pomysłów.

 

Radna i Pełnomocnik ds. Rodziny, pani Beata Szadziul poinformowała o złożeniu prawie 250 wniosków o wydanie Karty Gdynia Rodzinna. Codziennie pojawiają się kolejne wnioski i zgłaszają się nowi partnerzy.

Radna zachęcała do informowania mieszkańców o możliwości korzystania ze strony internetowej zawierającej kalendarium wydarzeń.

 

Ad 10.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

 

Ad 11.

Termin kolejnej sesji: 27 listopada b.r.; godz. 12

 

Ad 12.

Zamknięcie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, dr Stanisław Szwabski.

 

 

Na podstawie stenogramu zredagowała:

insp. Zofia Kostrzewska

 Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 10.10.2013
Data udostępnienia informacji: 10.10.2013
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.11.2013 13:02 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
18.10.2013 13:24 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
17.10.2013 08:43 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
10.10.2013 14:41 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
10.10.2013 12:16 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
10.10.2013 10:51 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
10.10.2013 08:09 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
10.10.2013 08:08 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska