XXXII Sesja Rady Miasta z dn. 26 czerwca 2013 r.

PORZĄDEK OBRAD

XXXII SESJI RADY MIASTA GDYNI

26 czerwca 2013 roku

GODZ. 12.00, s. 105 UM

 

 1. Otwarcie sesji Rady Miasta, 
 2. Przyjęcie porządku obrad,
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miasta,
 4. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej,
 5. Projekty uchwał w sprawach:

 

5.1   przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2012 (tekst sprawozdania udostępniony jest na stronie www.gdynia.pl*, istnieje również możliwość przekazania na płytce CD), zobacz projektzobacz załącznik

5.2   udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium za rok 2012 (dokumenty dotyczące wykonania budżetu zostały radnym przekazana w terminie wcześniejszym), zobacz projektzobacz załącznik

5.3   określenia wysokości środków na działalność statutową rad dzielnic w roku 2014, zobacz projekt

5.4   uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Śląskiej i Podolskiej, zobacz projekt

5.5   ogłoszenia jednolitego tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Leszczynki i Grabówek w Gdyni, rejon ulic Orlicz-Dreszera, Kalksztajnów i Dembińskiego, zobacz projektzobacz obwieszczenie

5.6   ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Mola Rybackiego, zobacz projektzobacz obwieszczenie

5.7   ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni – Polana Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej, zobacz projektzobacz obwieszczenie

5.8   przyjęcia dokumentu pn. „Zintegrowany Plan Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miasta Gdyni w zakresie miejskich obiektów kulturalnych, obiektów usługowych i handlowych oraz działań rewitalizacyjnych (ZIPROM)” oraz Raportu z wynikami konsultacji społecznych ZIPROM, zobacz projekt

5.9   uchwalenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Gdyni, zobacz projekt

5.10                       przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Gdyni”, zobacz projekt

5.11                       wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia partnerskiego z innymi powiatami, zobacz projekt

5.12                       podjęcia współpracy między miastem Gdynia i miastem Zhuhai (Chińska Republika Ludowa), zobacz projekt

5.13                       nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ulicy Droga Gdyńska, zobacz projekt

5.14                       nieodpłatnego przejęcia od skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonych w pasie drogowym ulicy Wiczlińskiej, zobacz projekt

5.15                       nieodpłatnego przejęcia od skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonych w pasie ulicy Legionów, zobacz projekt

5.16                       nieodpłatnego przejęcia od skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu działki nr 554/162 w pasie ulicy Adm. J. Unruga, zobacz projekt

5.17                       nieodpłatnego przejęcia od skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni położonej w pasie drogowym ulicy Osada Kolejowa, zobacz projekt

5.18                       wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Korzeniowskiego, zobacz projekt

5.19                       wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Strzelców 28, zobacz projekt

5.20                       wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Płk. Dąbka 37, zobacz projekt

5.21                       wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Linowej, zobacz projekt

5.22                       zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdyni w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Parkowej – Spokojnej, zobacz projekt

5.23                       zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdyni w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sopockiej na nieruchomość stanowiącą własność osoby prawnej, zobacz projekt

5.24                       wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rungurskiej, zobacz projekt

5.25                       odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni z przeznaczeniem na urządzenie miejsc do selektywnego gromadzenia odpadów, zobacz projekt

5.26                       zmiany Uchwały nr XXXVI/ 654/97 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 sierpnia 1997 roku w sprawie utworzenia Szkoły Mistrzostwa Sportowego oraz VII Sportowego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni przy ulicy Władysława IV 54, zobacz projekt

5.27                       likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 3 dla Dorosłych w Zespole Szkół Rzemiosła i Handlu w Gdyni ul. Śmidowicza 49, zobacz projekt

5.28                       likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 2 dla Dorosłych w Zespole Szkół Budowlanych w Gdyni ul. Tetmajera 65, zobacz projekt

5.29                       likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych w Gdyni ul. Energetyków  13 A, zobacz projekt

5.30                       likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 8 dla Dorosłych w Zespole Szkół Mechanicznych w Gdyni ul. Morska  79, zobacz projekt

 

6.                           Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Chylonia.

7.                           Informacja o pracach Związku Komunalnego.

8.                           Interpelacje.

9.                           Informacje.

10.                        Wolne wnioski.

11.                        Ustalenie terminu następnej sesji.

12.                        Zakończenie obrad.

 

 

* link do uchwał i załączników (...) radni znajdą w poczcie elektronicznej

 

Aneks do porządku obrad

XXXII sesji Rady Miasta Gdyni

26 czerwca 2013 r.

 

 

 

Projekty uchwał w sprawach:

 

 

1.     zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2013, zobacz projekt, 

2.     zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2013-2024, zobacz projekt,

3.     o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni, zobacz projekt,

 4.     wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. Jerzego Waszyngtona, ul. A Hryniewieckiego i Alei Jana Pawła II, zobacz projekt,

 

PROTOKÓŁ NR 32/2013

XXXII SESJI RADY MIASTA GDYNI

Gdynia, 26 czerwca 2013 r.

 

 

1.     Otwarcie sesji Rady Miasta, 

2.     Przyjęcie porządku obrad,

3.     Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miasta,

4.     Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej,

5.     Projekty uchwał w sprawach:

 

 

5.1  rezolucja Rady Miasta Gdyni

5.2  przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2012,

5.3  udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium za rok 2012 (dokumenty dotyczące wykonania budżetu zostały radnym przekazana w terminie wcześniejszym),

5.4  określenia wysokości środków na działalność statutową rad dzielnic w roku 2014,

5.5  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Śląskiej i Podolskiej,

5.6  ogłoszenia jednolitego tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Leszczynki i Grabówek w Gdyni, rejon ulic Orlicz-Dreszera, Kalksztajnów i Dembińskiego,

5.7  ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Mola Rybackiego,

5.8  ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni – Polana Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej,

5.9  przyjęcia dokumentu pn. „Zintegrowany Plan Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miasta Gdyni w zakresie miejskich obiektów kulturalnych, obiektów usługowych i handlowych oraz działań rewitalizacyjnych (ZIPROM)” oraz Raportu z wynikami konsultacji społecznych ZIPROM,

5.10                     uchwalenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Gdyni,

5.11                     wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia partnerskiego z innymi powiatami,

5.12                     podjęcia współpracy między miastem Gdynia i miastem Zhuhai (Chińska Republika Ludowa),

5.13                     nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ulicy Droga Gdyńska,

5.14                     nieodpłatnego przejęcia od skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonych w pasie drogowym ulicy Wiczlińskiej,

5.15                     nieodpłatnego przejęcia od skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonych w pasie ulicy Legionów,

5.16                     nieodpłatnego przejęcia od skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu działki nr 554/162 w pasie ulicy Adm. J. Unruga,

5.17                     nieodpłatnego przejęcia od skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni położonej w pasie drogowym ulicy Osada Kolejowa,

5.18                     wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Korzeniowskiego,

5.19                     wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Strzelców 28,

5.20                     wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Płk. Dąbka 37,

5.21                     wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Linowej,

5.22                     zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdyni w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Parkowej – Spokojnej,

5.23                     zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdyni w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sopockiej na nieruchomość stanowiącą własność osoby prawnej,

5.24                     wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rungurskiej,

5.25                     odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni z przeznaczeniem na urządzenie miejsc do selektywnego gromadzenia odpadów,

5.26                     zmiany Uchwały nr XXXVI/ 654/97 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 sierpnia 1997 roku w sprawie utworzenia Szkoły Mistrzostwa Sportowego oraz VII Sportowego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni przy ulicy Władysława IV 54,

5.27                     likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 3 dla Dorosłych w Zespole Szkół Rzemiosła i Handlu w Gdyni ul. Śmidowicza 49,

5.28                     likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 2 dla Dorosłych w Zespole Szkół Budowlanych w Gdyni ul. Tetmajera 65,

5.29                     likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych w Gdyni ul. Energetyków  13 A,

5.30                     likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 8 dla Dorosłych w Zespole Szkół Mechanicznych w Gdyni ul. Morska  79,

5.31                     w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Gdyni z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2010-2015,

5.32                     zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok,

5.33                     zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2013,

5.34                     zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2013-2024,

5.35                     o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni

5.36                     wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. Jerzego Waszyngtona, ul. A Hryniewieckiego i alei Jana Pawła II,

 

 1. Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Chylonia.
 2. Informacja o pracach Związku Komunalnego.
 3. Interpelacje.
 4. Informacje.
 5. Wolne wnioski.
 6. Ustalenie terminu następnej sesji.
 7. Zakończenie obrad.

 

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki.

Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą.

Wyniki głosowań każdorazowo podawane są w nast. kolejności: głosy „za”, głosy „przeciw”, głosy „wstrzymujące się”.

 

 

Ad 1.

Otwarcie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, radny Stanisław Szwabski.

 

Ad 2.

Do przedłożonego porządku obrad złożono nast. wnioski:

 

Wiceprezydent Ewa Łowkiel wniosła o wprowadzenie do porządku obrad projektu rezolucji w sprawie unieważnienia konkursów na opiekę ambulatoryjną.

 

Wiceprezydent Michał Guć wniósł o zdjęcie z porządku projektu uchwały występującego pod numerem 5.10 (w spr. przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest …)  i o wprowadzenie do porządku projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi.

 

Wniosek o wprowadzenie projektu uchwały w spr. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (pełny tytuł jak w porządku obrad niniejszego protokołupkt 5.31) przyjęto jednogłośnie: 28 gł. za

 

Wniosek o wprowadzenie do porządku projektu rezolucji przyjęto jednogłośnie: 28 gł. za  (pkt 5.1. przyjętego porządku obrad).

 

Zmodyfikowany w wyniku uwzględnienia zgłoszonych wniosków porządek obrad przyjęto jednogłośnie: 28 gł. za.

 

Ad 3.

Wobec braku uwag Przewodniczący S. Szwabski uznał protokół 31. sesji za przyjęty.

 

Ad 4.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Stanisław Borski- komisja w ciągu 2012 roku kilka razy analizowała wykonywanie budżetu. Od maja te prace zintensyfikowały się. Zapoznaliśmy się szczegółowo ze sprawozdaniem, a także ze sprawozdaniem finansowym oraz opinią i raportem z badania sprawozdania. W kwietniu otrzymaliśmy uchwałę sądu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu. 13 czerwca zapoznaliśmy się też z opiniami komisji RMG. Komisja Rewizyjna ponownie przekazała swoje wnioski i uwagi do RIO. W dniu wczorajszym otrzymaliśmy pozytywną opinię RIO nt. działań komisji i nt. całego wniosku komisji.

 

Ad 5.1.

W sprawie formalnej głos zabrał radny Tadeusz Szemiot, prosząc o zarządzenie krótkiej przerwy dla zapoznania się przez radnych z tekstem projektu rezolucji.

 

Odnośnie powyższego Przewodniczący RM postanowił: - Przerwę ogłoszę po prezentacji Wiceprezydent Ewy Łowkiel.

 

E. Łowkiel- po rozstrzygnięciu konkursów na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną nastąpiły chaos i przerażenie pacjentów, którzy dowiedzieli się, że opieka, z której dotąd korzystali, nie będzie realizowana od 1. lipca b.r. Otrzymujemy protesty nie tylko przychodni, ale i pacjentów. Są to też protesty przeciwko systemowi, który nie uwzględnia dobra pacjentów.  Nie tylko jest to sprawa ograniczenia dostępu do opieki, ale i - w niektórych przypadkach -sprawa zagrożenia dla zdrowia, a nawet życia. Myślę o poradniach kardiologicznych przy gdyńskich szpitalach, które w ogóle nie dostały kontraktu. Wartością dla tego systemu nie są pacjenci, dostępność do opieki, ale ilość godzin i liczona stosownie do nich liczba punktów. Uważamy, że system oparty jest na absurdalnych założeniach, że nie ma w nim hierarchii wartości budowanej pod kątem dobra pacjenta. Procedury nie są transparentne.

Do dzisiaj nie wiemy, jaki będzie dostęp do opieki specjalistycznej w oparciu o placówki, które otrzymały kontrakty. Mnożą się nowe podmioty, a pieniędzy nie przybywa. Jest to pierwszy tego typu konkurs rozstrzygnięty w Polsce. Konkurs wg nowych zasad.

Sądzimy, że unieważnienie tego rozstrzygnięcia poprzez aneksowanie dzisiaj obowiązujących umów da czas ministerstwu na zbudowanie reguł, które będą służyły dobru pacjenta. Nie może to być biurokratyczny system sumowania punktów.

 

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, radna Danuta Reszczyńska- nowe kontrakty na opiekę specjalistyczną i badania okresowe spowodowały powstanie dużego chaosu w systemie opieki zdrowotnej naszego województwa. Odnosi się wrażenie, że NFZ zapomniał, że podmiotem jest człowiek, a celem ciągłość leczenia. Nie można pracować tylko w oparciu o zasady sztywno wyznaczone przez komputery. Nowe rozstrzygnięcia stworzyły konieczność wybierania przez ludzi nowych lekarzy specjalistów. Często będzie się to wiązało z jeszcze dłuższym okresem czekania na porady, chociaż do tej pory i tak nie był to okres krótki. Zniszczono funkcjonującą sieć poradni – prawie 300 placówek, a to pociągnie za sobą konieczność dojeżdżania do specjalisty. Dotyczyć to będzie często ludzi schorowanych, matek z dziećmi. Część pacjentów pewnie będzie rezygnować z leczenia, co jeszcze bardziej pogorszy ich stan, a w końcowym efekcie podwyższy koszty leczenia. Kontrakty uzyskały placówki, które nie mają jeszcze doświadczenia. Nie wiemy, czy zaczną funkcjonować 1 lipca i czy będą przygotowane do przejęcia dużej liczby pacjentów. Brak kontraktów będzie się wiązał z utratą pracy przez pielęgniarki i lekarzy, do których pacjenci przyzwyczaili się i którym ufają, co jest szczególnie ważne. Niewykorzystany będzie nowoczesny sprzęt, np. w Wojewódzkim Centrum Onkologii, która – wydawało się – jest priorytetem dla rządu RP. Badania obrazkowe i sieć poradni nie uzyskały kontraktów.

Myślę, że konieczne jest dokonanie w naszym kraju zmian systemowych w zarządzaniu służbą zdrowia. Ważne są zasady, doświadczenie lekarzy i sprzęt, ale to musi odpowiadać potrzebom ludzi. Szczególnie w okresie kryzysu ważne jest, żeby każdy chory miał bezpłatny dostęp do specjalisty w państwowej służbie zdrowia.

 

Andrzej Denis- nie otrzymały kontraktów placówki w dzielnicach północnych – na Obłużu i Pogórzu. 60 tysięcy pacjentów zostanie pozbawionych opieki okulistycznej. W tej chwili te dzielnice nie mają ani jednej poradni okulistycznej. To samo dotyczy diabetologii. Poradnie diabetologiczne skoncentrowane są w Śródmieściu. Tym samym w dzielnicach północnych liczących ponad 100 tysięcy mieszkańców nie ma opieki diabetologicznej, a jest tam mnóstwo osób starszych, chorych na cukrzycę. Będą musieli szukać nowych diabetyków. W tych samych dzielnicach jest jedna poradnia neurologiczna. To samo z kardiologią – była tam jedna przychodnia specjalistyczna, która teraz nie ma żadnego kontraktu. Logopedia – było w Gdyni 9 poradni, zostały 2. Korzystało z nich bardzo dużo uczniów. Widzimy tendencję do kumulowania wszystkich przychodni w jednym miejscu. Z 14 poradni okulistycznych w Gdyni zostało 7. Choroby płuc: z 8. poradni zostały 3. Suma kontraktów per saldo nieco się zwiększyła, ale na poszczególne przychodnie zmniejszyła się. Kumulowanie wszystkiego w jednym miejscu jest wygodne dla funduszu, ale pacjent w tym wszystkim w ogóle się nie liczy.

Radny wezwał do poparcia projektu rezolucji.

 

W imieniu radnych PiS wystąpił radny Marcin Horała:- Bardzo dziękuję za ten projekt rezolucji i dziękuję Panu Prezydentowi, który publicznie wystąpił o odwołanie szefowej pomorskiego oddziału NFZ. Krytycznie w ogóle oceniamy działalność rządu polskiego, szczególnie w służbie zdrowia. Jeszcze gorzej to, co dzieje na Pomorzu. Trudno znaleźć określenie na politykę funduszu w odniesieniu do naszego województwa. Mamy też tu do czynienia ze skrajną niegospodarnością, patrzeniem tylko na bieżący przepływ środków, a ignorowaniem działań długofalowych, marnowaniem pieniędzy wydanych na sprzęt. Zdecydowanie popieramy treść rezolucji i – przy okazji – popieramy apel o odwołanie kierownictwa pomorskiego oddziału NFZ.

 

Tadeusz Szemiot-specjalistą od służby zdrowia nie jestem. Nie jestem też na razie praktykiem, natomiast bez wątpienia satysfakcji  z funkcjonowania służby zdrowia na przestrzeni  ostatnich 20. lat mieć nie można. Dla mnie w projekcie rezolucji, który – jako radni PO – poprzemy, najważniejsza jest część mówiąca o komplementarności usług zdrowotnych. Tu bym szukał klucza do rozwiązania problemu i do racjonalizowania gospodarowania publicznymi środkami. Słuchałem wywiadu z ministrem zdrowia, także adresatem rezolucji, i wiem, że prace nad projektem ustawy  są konsultowane, m. in. z samorządami. W tym systemie funkcjonuje szereg podmiotów, które należy zaprząc do wspólnej pracy.

Dziękuję za ten projekt. Radni PO będą głosować „za”.

 

Maja Wagner- poprzez rozstrzygnięcia konkursów grozi nam załamanie systemu specjalistycznej opieki – prawdopodobnie likwidacja wielu poradni. Spowoduje to nie tylko  brak dostępu pacjentów do opieki, ale i groźbę utraty pracy przez wiele osób. Naszym obowiązkiem, koleżanki i koledzy,  jest sprzeciwianie się takim działaniom.

 

REZOLUCJA RADY MIASTA GDYNI  z dnia 26 czerwca 2013 r. została przyjęta jednogłośnie: 27 gł. za

 

Ad .5.2

Wystąpienie Skarbnika Miasta Gdyni Krzysztofa Szałuckiego: - Sprawozdanie składa się z 2. części – sprawozdania z działalności Pana Prezydenta oraz z części finansowej. Przedstawię podstawowe fakty związane z aktywnością Prezydenta (materiały Państwo otrzymaliście). W roku 2012 Prezydent rozpatrzył 4 398 zarządzeń, które regulowały aktywność Miasta. Wniósł 231 projekty uchwał pod obrady Rady Miasta, przyjął 249 interwencji. Jeśli chodzi o aktywność stricte obywatelską to rozpatrzył 61 skarg, odpowiedział na ponad 300 listów. Ta aktywność dobrze służyła Miastu i w promilach należy liczyć te działania, które nie spełniły założonych celów.

 

Wszystkie komisje RMG zaopiniowały sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Gdyni pozytywnie (szczegóły w załączonym biuletynie rady).

 

DEBATA:

 

W imieniu radnych PiS wystąpił radny Marcin Horała: - Jak zwykle mam dylemat jak potraktować te projekty uchwał – czy czysto formalnie czy też szerzej, jako podstawę merytorycznej oceny. Od strony formalnej nie mamy zastrzeżeń. Uznanie dla profesjonalizmu Pana Skarbnika i podległych mu urzędników. Inaczej jest z aspektem merytorycznym. Dostrzegliśmy istotne, naszym zdaniem, zaburzenie priorytetów, czyli przestawienie kolejności spraw traktowanych jako ważne i mniej ważne. Żyjemy w mieście, w którym zakupienie za 15 tys. zl. aparatury do rejestrowania jak głosujemy uznano za nieuzasadnione, natomiast wydanie ponad 6 mln. zł. na budowę instalacji propagandowej, czyli Infoboxu, uznano za działanie w pełni uzasadnione. W mieście, w którym po pierwszym etapie rekrutacji zabrakło ponad 1 milion miejsc w przedszkolach, wydaje się rocznie około 1 mln. zł. na utrzymanie gdyńskiej szkoły filmowej. Dziesiątki milionów planuje się na budowę lotniska, czego jako idei nie podważam, ale jednocześnie nie ma środków na zwiększenie kwot przekazywanych radom dzielnic. Zdarzały się głosy, że bez tych inwestycji Gdynia byłaby wsią. Nie wiem dlaczego utwardzone drogi, chodniki, place zabaw miałyby czynić Gdynię wsią.

W związku z powyższym, w wyniku  pozytywnej opinii co do kwestii formalnej, ale bardzo negatywnej oceny jeśli chodzi o aspekt merytoryczny, podczas głosowania nad przedmiotowym sprawozdaniem wstrzymamy się od głosu zaznaczając, że jest to opinia pozytywna w sensie formalnym, natomiast poprzemy udzielenie Prezydentowi absolutorium.

 

W imieniu klubu radnych PO wystąpił radny Tadeusz Szemiot: - Zachęcam, żeby popatrzeć na budżet w skali makroekonomicznej. Debaty na temat poszczególnych wydatków prowadzimy na bieżąco. Musimy zwrócić uwagę na niepokojący trend, a mianowicie na to, że Gdynia traci impet inwestycyjny. Rok 2012 to rok rozwierania się nożyc – z jednej strony bieżące, stale rosnące wydatki, niedoszacowane na etapie tworzenia budżetu, a z drugiej strony przeszacowane na etapie planowania i niezrealizowane wydatki majątkowe, czyli inwestycje. Minęły czasy, gdy wydatki inwestycyjne sięgały 30 %. W ciągu ostatnich 3. lat realizacja wydatków majątkowych to 21 % w roku 2010, 16 % w roku 2011, 18 % w roku 2012. Gdy uchwalaliśmy budżet na rok 2012 wydatki majątkowe miały wynieść 341 mln. zł. W rzeczywistości wyniosły 216 mln. zł. W porównaniu do roku 2011, który do tej pory był pod tym względem najgorszy, rok 2012 mógłby się wydawać znacząco lepszy, ale gdy bliżej się przyjrzymy tym wydatkom, to zobaczymy kwotę 29 mln. zł. wniesioną do spółki Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo. Jest to wydatek zwiększający wolumen wydatków majątkowych, a przecież wiemy, że ta inwestycja nie została zrealizowana i nie wiemy, czy zrealizowana zostanie w roku bieżącym.

Wydatki bieżące: coraz większą część budżetu przeznaczamy na bieżące potrzeby. Mój przedmówca wspomniał o Infoboxie, którego budowa jest ilustracją naszej sytuacji. Funkcje użyteczne Infoboxu z powodzeniem mógłby realizować serwis internetowy, który ponadto może dostarczać potrzebnej wiedzy osobom nie przebywającym fizycznie w Trójmieście. Użyteczne funkcje mogłaby pełnić atrakcyjna forma zagospodarowania  Placu Żeromskiego. Takie działania byłyby tańsze. Sądzę, że Infobox ma pokazać niedowiarkom, że w Gdyni inwestycje są realizowane.

Radny oświadczył: - Klub PO będzie głosował przeciw  - tak w przypadku przedmiotowego projektu uchwały, jak i w przypadku kolejnego projektu, dot. udzielenia Prezydentowi Miasta Gdyni absolutorium.

 

W imieniu klubu  radnych „Samorządność” wystąpił radny Marcin Wołek: - Cieszę się, że dyskusja dotyczy pewnej filozofii związanej z udzieleniem absolutorium. Z reguły debata dotyczy relacji między wydatkami bieżącymi a majątkowymi. Uważam, że jak na warunki makroekonomiczne rok 2012 nie był dla Gdyni zły. Pamiętajmy, że nie żyjemy na pustyni, że są zdarzenia, które musimy brać pod uwagę, że często dotykają nas kwestie formalno – prawne, które musimy respektować. Drugą kwestią jest tempo realizacji inwestycji. Zawsze na kolejny rok planujemy wydatki majątkowe w większym zakresie. Z czego wynika, że wydatki są niższe? Pierwsza przyczyna to fakt, że przygotowanie inwestycji jest procesem skomplikowanym i często trwa to dłużej niż zaplanowano. Druga kwestią jest to, że na przetargach często pojawiają się oferty z niskimi cenami. Kryterium najniższej ceny jest pewnym ryzykiem, co w Polsce obserwujemy wszędzie.
To, że spowalniamy w procesie inwestycyjnym to oczywista oczywistość (cytując jednego z klasyków). Zbliżamy się do końca programowania i uruchomienie kolejnych środków unijnych pewnie nie nastąpi wcześniej niż w 2014, czy 2015 roku. Jest więc normalną rzeczą, że będą lata, w których będzie inwestycji znacząco więcej i lata, w których inwestycji będzie znacznie mniej. W kolejnym punkcie porządku wskażę jednak na to, że udało się w roku 2012 zrealizować kilka ciekawych przedsięwzięć lub rozpocząć realizację.

 

Pełna treść sprawozdania – patrz załącznik.

 

UCHWAŁA NR XXXII/654/2013 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2012 została podjęta: 21/5/2

 

Ad 5.3.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Stanisław Borski- udzielaniu Prezydentowi absolutorium często towarzyszy wiele emocji. Komisja Rewizyjna przygotowując wniosek o udzielenie absolutorium posiłkowała się wieloma dokumentami. Należały do nich: raport biegłego z firmy zewnętrznej, pierwsza ocena RIO oraz ponowna ocena wniosku, który komisja skierowała do Izby Obrachunkowej. 13 czerwca b.r. Komisja Rewizyjna zdecydowanie postanowiła udzielić Prezydentowi Miasta Gdyni absolutorium za rok 2012.

 

Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki- przyjęcie stanowiska przez Komisję Rewizyjną musiało być, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, poprzedzone rozpatrzeniem 5. dokumentów: sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego, opinii RIO, niezależnego audytu oraz raportu dotyczącego stanu majątkowego gminy. Szczególnie istotny jest bilans gminy, czyli sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu, ponieważ oba te dokumenty muszą być przyjęte jako podstawa do podjęcia uchwały o udzieleniu absolutorium. Wnioskuję o pozytywne zaopiniowanie projektu. Szczegółowo wszystkie dokumenty zostały przedstawione na posiedzeniach komisji.

 

Wszystkie komisje RMG zaopiniowały projekt pozytywnie.

 

DEBATA:

 

Wystąpienie radnego M. Wołka w imieniu klubu radnych „Samorządność”: - To był jeszcze dobry rok jeśli chodzi o stronę dochodową. Po stronie dochodów udało się Miastu zgromadzić z udziału w podatkach od osób fizycznych i osób prawnych 308 mln. zł. Pewnym ograniczeniem jest konieczność przestawienia mechanizmu budżetowego na zasadę, że wydatki bieżące mogą być finansowane bieżącymi dochodami. Jeśli chodzi o dochody własne mocnym punktem, jak co roku, był podatek od nieruchomości (ok. 141 mln. zł.). Po stronie innych dochodów, mających istotny wpływ na budżet, znaczącą kwotą jest 68 mln. zł., czyli wpływy z Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. To pokazuje, jaki byłby realny koszt bezpłatnego transportu, o czym jakiś czas temu media tak gorąco debatowały. Inne źródła dochodów: subwencja oświatowa, która wyniosła 213 mln. zł. Za bardzo wysoką jakością gdyńskiej oświaty stoją wydatki własne Miasta na ten dział budżetu. Uznać należy środki subwencji za niewystarczające. Można się zastanawiać, czy  te 150 mln. zł., które Gdynia dodaje z własnych środków, to wydatek bieżący, czy też inwestycja w przyszłość kolejnych pokoleń gdynian.

Dochody majątkowe w wys. 156 mln. zł., w tym środki UE (108 mln. zł.).

Strona wydatkowa: 1 200 000 000 zł.. z czego 1/3 to oświata, bo ponad 368 mln. zł. Tak więc 1/3 naszego budżetu jest inwestowana w młodych gdynian.

Druga pozycja wydatków to transport (0,25 mld. zł.), a trzecia to wydatki na działania społeczne: 108 mln. zł. Władza centralna nakłada  na samorządy obowiązek realizacji coraz większej liczby zadań. W transporcie wśród wydatków największe znaczenie ma transport zbiorowy, bo jest to blisko 160 mln. zł. Czy te pieniądze są wydawane efektywnie? Myślę, że najlepszą odpowiedzią jest fakt przyznania ZKM nagrody Międzynarodowej Unii Transportu Publicznego. Wprowadzono do eksploatacji 22 autobusy i 5 trolejbusów (3 nowe i 2 przebudowane).

Wydatki na drogi publiczne: tu kwoty przekroczyły 55 mln. zl.

Patrząc na budżet nie tylko w obszarze inwestycyjnym widać coraz większe zaangażowanie Miasta w tzw. miękkie projekty europejskie. Gdynia jest bardzo aktywnym uczestnikiem tych projektów, które w krótkim czasie benefitów nie przynoszą, natomiast umiejscawiają nas bardzo wysoko w różnych strukturach europejskich i ułatwiają realizację różnych przedsięwzięć. Dzięki takiemu projektowi, ponad 10 lat temu, rewitalizowano ulicę Świętojańską.

Na gospodarkę mieszkaniową Miasto wydało 35 mln. zł., natomiast obsługa długu publicznego kosztowała nas 24 mln. zł. – mniej, niż zaplanowano. Stanowi to zaledwie 2 % ogółu wydatków. Tak więc w sferze zobowiązań sytuacja jest niezwykle korzystna.

Oświata: ok. 360 mln. zł. - kilkadziesiąt szkół o bardzo zróżnicowanym zakresie i strukturze własnościowej. Bardzo dużo środków dokładamy do budżetu oświaty, ale jest to, moim zdaniem, inwestycja długoterminowa.

Należy wymienić kilka inwestycji, które były realizowane albo były rozliczane w 2012 r.: oczywiście Pomorski Park Naukowo – Technologiczny, układ drogowy Św. Maksymiliana, wejście w  fazę inwestycyjną projektu Tri Star, zaawansowana realizacja projektu rozwoju komunikacji rowerowej czy projektu rozwoju usług elektronicznych, co poprawia jakość administracji publicznej.

Wydatki majątkowe obejmują też kwestie związane z kształtowaniem nadzoru właścicielskiego oraz wydatki inwestycyjne. Prędzej czy później tematyka związana nie tylko z portem lotniczym czy szybką koleją miejską, ale także kilka innych przedsięwzięć metropolitarnych, „dopadnie” nas.

W sprawozdaniu z wykonania budżetu w roku 2012 pojawiły się elementy inwestycji, które będą realizowane w kolejnych latach, jak chociażby przebudowa ulicy Chwarznieńskiej czy pomorska kolej metropolitarna.

Coraz więcej w budżecie było śladów odciśniętych przez Rady Dzielnic. Owszem, czasami są to małe elementy, ale niezwykle poprawiające jakość życia mieszkańców.

Gorąco namawiam do poparcia projektu uchwały. Biorąc pod uwagę wszystkie czynniki zewnętrzne projekt uchwały, który zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2012, daje podstawę do patrzenia w  przyszłość ze spokojem i optymizmem.

 

Bogdan Krzyżankowski- Pan radny Wołek tak dumnie mówił o działach naszego budżetu, ale pominął jeden z nich – ochronę zdrowia. Zabezpieczamy tu kwotę rzędu 1 % całego budżetu. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że 80 % to działania gminy w zakresie programu rozwiązywania problemów alkoholowych, składek na ubezpieczenia zdrowotne, to okaże się, że działań stricte związanych z ochroną zdrowia mamy bardzo mało. One grupują się w programach profilaktycznych, a wykonanie tych programów jest na poziomie 71 %. Kiedy popatrzymy na tabelę na stronie 112, zobaczymy, że głównym powodem słabego wykonania  jest niewprowadzenie nowych programów profilaktycznych, na realizację których zarezerwowano kwotę 235 tys. zł. Nie wiem, dlaczego nie zostało to zrealizowane, bo takiej odpowiedzi nie uzyskałem na posiedzeniu komisji od Pani Wiceprezydent Ewy Łowkiel. Pani Prezydent miała to przedstawić na kolejnym posiedzeniu, ale Pani Przewodnicząca komisji nie zaprosiła Pani Prezydent, bo taka informacja nie była pewnie jej potrzebna do pozytywnego zaopiniowania wykonania budżetu w zakresie ochrony zdrowia. Proszę o wyjaśnienie.

 

M. Wołek- dziękuję radnemu Krzyżankowskiemu za zwrócenie mi uwagi na ten dział budżetu. Powiem jeszcze o kilku innych działach: opieka społeczna: 109 mln. zl. Kultura: 42 mln. zł., sport 19 mln. zł. Oczywiście o wszystkim można mówić bardzo długo. Każdy z nas zapoznał się z budżetem. Mam ten przywilej, że mogę wypowiadać się w imieniu „Samorządności”. Wybrałem tematy kierując się indywidualnym punktem widzenia. Jeśli chodzi o służbę zdrowia, to inwestycje w tym zakresie nie zawsze są realizowane przez Miasto. W kontekście wiedzy o cedowaniu zadań na samorządy przez władze centralne należy pamiętać, że od kilku lat opieka społeczna jest trzecią pozycją pod względem wielkości środków w naszym budżecie. Trudno w tym dziale o inwestycje, bo dominują w nim przede wszystkim wydatki bieżące.

 

Wiceprezydent Ewa Łowkiel- odniosę się do zarzutu radnego Krzyżankowskiego, który wynika z nieporozumienia. Pan radny to wie, tylko nie chce się do tego przyznać - mamy najbardziej rozbudowany i najbardziej kompleksowy system programów profilaktycznych w naszym województwie, a być może nawet w kraju. Realizacja programów należy do kompetencji samorządu. Do finansowania służby zdrowia powołany jest NFZ. Nasz system programów profilaktycznych pod względem różnorodności należy do wzorcowych. Większość samorządów takich programów nie realizuje. To, co wskazał Pan radny jako działanie niezrealizowane, to program związany ze sportem i zdrowiem. Zakładany koszt to prawie 1 mln. zł. Prawie rok czekaliśmy na opinię agencji oceniającej ten program. Zarezerwowaliśmy na jego realizację środki, ale rozstrzygnięcie nastąpiło w październiku, dlatego mogliśmy wykorzystać tylko część tej kwoty. To jest nowy program, który został wprowadzony i jest szczególnie wartościowy, bo zapełnia lukę w systemie. Jego realizacja jest możliwa dzięki Panu Prezydentowi, który finansowanie tego programu zaakceptował.

 

Bartosz Bartoszewicz- słuchając słów radnego Krzyżankowskiego pomyślałem, że to chyba żart. Jako samorząd dopłacamy do Policji, Straży Pożarnej, edukacji, do szpitali i do wielu jeszcze sfer, o które powinno zadbać państwo. Radny Krzyżankowski bardzo często proponuje przekazanie środków, które powinno zapewnić państwo. Nikt tak bardzo jak Pan radny Krzyżankowski, który należy do partii rządzącej, nie może skuteczniej o te środki zawalczyć. Moglibyśmy wówczas wydawać pieniądze na to, na co powinniśmy wydawać.

 

Radny B. Krzyżankowski powołał się na art. 7.1 rozdziału 2. ustawy samorządowej stwierdzając: - Jest tam zawarty katalog spraw należących do kompetencji samorządu, m.in. w punkcie 5. wymieniona jest ochrona zdrowia.

 

Wiceprzewodniczący RM, radny Jerzy Miotke- proszę o powagę dla tego miejsca i dla tych, którzy nas zaszczycili swoją obecnością. Wypowiadajmy się kompetentnie. Od 12 lat wszystkie nasze przychodnie są niezależnymi podmiotami. Radny Krzyżankowski ma przyjemność pracować w jednej z nich. Finansujemy ochronę zdrowia w takiej przestrzeni, w jakiej możemy to robić. Jeśli macie Państwo lepsze propozycje, to zróbmy to wspólnie, ale nie bawmy się w gry słowne.

 

Wiceprezydent Michał Guć- jestem zaskoczony wystąpieniem Pana radnego Krzyżankowskiego, który pełniąc funkcje radnego jeszcze nie zdołał się zorientować w zasadach, na jakich funkcjonuje samorząd. Nie przyjął do wiadomości, że ustawa o samorządzie gminnym określa bardzo szeroki katalog zadań wskazanych jako kompetencje gminy i że w polskim systemie zakres tych zadań jest uszczegółowiany w konkretnych ustawach, a jeśli chodzi o służbę zdrowia jako płatnik jednoznacznie został wskazany NFZ. Jest to odpowiedzialność administracji rządowej. Wystąpienie Pana radnego było albo skrajnie  cyniczne albo skrajnie niekompetentne.

 

B. Krzyżankowski- przypominam, że istotą mojego wystąpienia było słabe wykorzystanie środków na programy profilaktyczne i niewykorzystanie zapisanych w budżecie 235 tys. zł. Nie wiem, dlaczego mam odpowiadać za rząd i resztę świata. Oczywiście gmina korzysta z możliwości wspierania służby zdrowia, np. szpitali. Pytanie natomiast, czy zakres tej pomocy jest odpowiedni.

 

T. Szemiot- apeluję o wyciszenie emocji i nieoskarżanie radnego o cynizm, dlatego że pytał podając fakty i  liczby. Proszę o wyciszenie emocji. Udało się nam wspólnie przyjąć rezolucję dot. ochrony zdrowia i róbmy wszystko, żeby ta służba zdrowia działała jak najlepiej. Temu, że głównym zarządzającym jest administracja rządowa, nikt nie zaprzecza.  

 

UCHWAŁA NR XXXII/655/2013 RADY MIASTA GDYNI w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium za rok 2012 została podjęta: 23/5/0

 

Ad 5.4.

Uzasadnienie projektu, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił radny Paweł Brutel.

 

Opinie komisji:

Komisja Samorządności- pozytywna

Komisja Statutowa- pozytywna

 

DEBATA:

 

Wystąpienie radnego Łukasza Cichowskiego w imieniu klubu PO: - Zdaniem klubu stawki są za małe, bo wzrastają znowu zaledwie o symboliczny procent. Rady Dzielnic dalej są traktowane trochę „po macoszemu” – są, więc trochę grosza trzeba im dać. Oczywiście w dobrym kierunku poszedł tzw. boom inwestycyjny, ale wychodzi to często nie najlepiej i to nie tylko z winy rad dzielnic. W naszym mieście odpowiedzialność za te kwestie, które wzbudzają największe niepokoje, zrzuca się na Rady Dzielnic. Urzędnicy odsyłają mieszkańców interweniujących w takich sprawach jak chodniki czy ulice do rad dzielnic i tak powinno być, ale za tym powinny też iść pieniądze. W 2012 roku wydatki rad dzielnic stanowiły 0,3 % miejskich wydatków. W Poznaniu, na który powoływał się radny Brutel,  weszła w życie bardzo duża reforma, w której przewiduje się m. in. finansowanie rad dzielnic dochodami z podatku od nieruchomości. My zaś łaskawie podnosimy stawkę o 20 gr.

Jak co roku zgłaszamy do projektu poprawkę o zwiększenie stawki na mieszkańca do 11 zł. .

 

Bartosz Bartoszewicz- co roku ma miejsce ta sama dyskusja i pewnie za chwilę wejdzie na mównicę radny Horała i już wiem mniej więcej, co powie. To nie jest tak, że radom trzeba coś dać. To my zdecydowaliśmy o tym, żeby powstały i działały. Budżet  inwestycyjny plus środki z konkursów spowodowały ożywienie działalności rad dzielnic. Warto promować tych, którzy mają dobre pomysły. Wyobraźmy sobie poziom budżetu UE, poziom budżetu państwa, budżet wojewódzki i sytuację, w której te poziomy są takie same. Chodzi głównie o znajdywanie większych środków na konkursy, wprowadzanie nowych rozwiązań, a nie na podnoszenie głównej stawki do 11 czy 15 zł. Myślę, że na tym polega subsydiarność i przesuwanie odpowiedzialności bliżej mieszkańców. Zachęcam do nie podnoszenia stawki, a jeśli myślimy o zmianach, to róbmy to w pozostałych obszarach.

 

Beata Szadziul- pracowałam społecznie 8 lat w radzie dzielnicy, wiele lat w organizacjach pozarządowych. Wiem z doświadczenia, że efektywniej pracuje się przy projektach. Rady przyzwyczajają się do wydatków związanych ze stałymi stawkami. Są konkursy, które doskonale się sprawdzają. Rady Dzielnic mają świetne pomysły. Pracuje się lepiej nad konkretnym tematem. Jest to jeden z najbardziej trafionych pomysłów na realizowanie fajnych pomysłów. Jest też budżet inwestycyjny, który pozwala na uzyskiwanie dodatkowych środków. Te środki napływają do rad dzielnic z różnych stron. Budżet bazowy zostawiłabym na proponowanym poziomie, a bardziej skupiłabym się na finansowaniu konkretnych przedsięwzięć.

 

M. Horała- wyrażam uznanie dla jasnowidztwa radnego Bartoszewicza – faktycznie, nieźle przewidział. Przykład rad dzielnic jest jednym z przykładów niekonsekwencji, a brutalnie mówiąc hipokryzji środowisk samorządowych w Polsce. W dyskusjach z rządem nt. środków samorządy używają argumentu, że są bliżej mieszkańców, ale jeśli my schodzimy o szczebel niżej, no to już sobie nie poradzą. Zwracam uwagę, że są rady dzielnic większe niż niejedna miejscowość. Np. w Redzie liczącej ok. 20 tysięcy mieszkańców jest wystarczający potencjał na wygenerowanie władzy i decyzji w obrębie kilkudziesięciomilionowego budżetu. Chylonia licząca ok. 30 tysięcy mieszkańców dostaje 180 tys. zł.  Wyobraźmy sobie zamożną rodzinę, której miesięczny budżet wynosi 10 tysięcy zł. i mąż mówi żonie: „od tej pory będziesz miała miesięcznie  100 zł. i jeszcze napiszesz projekt na 20 zł., który ja przyjmę lub nie”. Jestem przekonany, że gdynianie mają potencjał intelektualny pozwalający na lepsze wykorzystanie pieniędzy na potrzeby mieszkańców. Odwagi. Postawmy na samorządność.

Radni PiS poprą poprawkę klubu PO. Teraz zbieramy podpisy pod projektem gdyńska inicjatywa obywatelska. Jednym z jego postanowień jest zdecydowane zwiększenie budżetów rad dzielnic.

 

Radny P. Brutel odpowiadając radnemu Cichowskiemu stwierdził: -  Mówiłem o wydatkach rad dzielnic jako o procencie wydatków budżetowych miast i w tym kontekście plasujemy się wyżej niż Poznań.

 

B. Bartoszewicz- niestety nie przygotowałem wykresu, na którym widzielibyśmy znaczny wzrost stawki w przeciągu ostatnich 6. lat.  Pamiętajmy, że cyklicznie zwiększamy te środki.

 

Do wypowiedzi radnej B. Szadziul odniósł się radny Ł. Cichowski: - Radna powiedziała, że rady przyzwyczaiły się do określonych kwot. Myślę, że do większych pieniędzy też się przyzwyczają. Jaka jest idea przekazywania radom większych środków? Taka, żeby decyzje były podejmowane bliżej lokalnych społeczności, a nawet z ich udziałem.

Radny odniósł się do sprostowania radnego Brutela:  - Mówiłem o budżecie obywatelskim. Jeśli uwzględnić ten budżet, to sytuacja w poszczególnych gminach wygląda inaczej.

 

B. Szadziul- to też nie jest tak, że jak przekazujemy środki, to przekazujemy je ludziom. Przekazujemy je 15., a najczęściej 7. czy 8. osobom, które aktywnie pracują w radach. Tu jest coś do zrobienia -  żeby rzeczywiście decyzje były konsultowane z mieszkańcami. Tu jest konieczna nasza praca. Nie jest tak do końca, że dając pieniądze dajemy je mieszkańcom.

Odnosząc się do jednej z wypowiedzi radnego Horały, radna Szadziul zaproponowała inną wersję scenariusza:  - Znam rodziny, w których to żona zarabia  9 tysięcy zł., a mąż dostaje 100 zł. i to jeszcze na ciekawe projekty.

 

M. Horała- w wielu miastach budżety wzrosły wielokrotnie, bo i z niskiego pułapu startowały. Wtedy łatwo uzyskuje się duży wzrost.

- Zgadzam się, że rady dzielnic, to tylko szczebel bliżej mieszkańców i stąd projekt budżetu obywatelskiego, o którym mówiłem, który wpłynie do Rady Miasta i który będę popierał.

 

Poprawka klubu radnych PO (podniesienie stawki do 11 zł.) nie została przyjęta: 7/20/0

 

UCHWAŁA NR XXXII/656/13 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie określenia środków na działalność statutową rad dzielnic w roku 2014 została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za

 

Ad 5.5.

M. Stępa- projekt uzyskał pozytywne opinie. Został wyłożony do wglądu publicznego. Odbyła się publiczna dyskusja. Wpłynęło 27 uwag, z czego Prezydent 3 uwzględnił w całości, 22 w części, 2. odrzucił. Projekt jest zgodny ze studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego.

Plan nie wprowadza żadnych istotnych zmian w stosunku do stanu faktycznego.

Zapisy planu – patrz załącznik.

 

Opinie komisji

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Strategii- pozytywna

 

DEBATA:

 

P. Stolarczyk- dziękuję Panu Prezydentowi za uwzględnienie w planie uwagi, której jestem współautorem, dotyczącej realizacji połączenia drogowego od ul. Witomińskiej do Kieleckiej i za uwzględnienie możliwości powstania przystanku SKM Śródmieście. Dziękuję planistom w imieniu mieszkańców Działek Leśnych i Śródmieścia.

W trakcie prac nad planem napisałem kilka miesięcy temu interpelację, wnosząc w imieniu mieszkańców ulicy Śląskiej, żeby przy  okazji nowelizacji studium zmienić przebieg przewidywanej Drogi Czerwonej tak, aby nie przebiegała ona pod oknami. Niestety, Pan Prezydent nie uwzględnił mojego wniosku. Istnienie niekorzystnego zapisu, nawet jeśli nie zostanie zrealizowany, spowoduje znaczący spadek wartości mieszkań. Chciałbym przestrzec przed możliwymi sporami sądowymi. Sąd Najwyższy orzekł w analogicznej sprawie, że szkoda jest ściśle związana z ograniczeniem dotychczasowego wykorzystania nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego. W wyroku wskazuje się, że sam zapis jest podstawą do roszczenia z tytułu ograniczenia możliwości korzystania z prawa własności. W tym samym wyroku sąd wskazał na obowiązek gminy w zakresie wykupu – gmina w ciągu 6. miesięcy od złożenia wniosku przez mieszkańca musi nieruchomość wykupić. Musimy się liczyć z możliwością otrzymywania wielu takich wniosków od mieszkańców, co będzie obciążało kolejne budżety Miasta. W takiej sytuacji gmina będzie musiała ponosić nakłady na inwestycję, która, być może, nigdy nie zostanie zrealizowana. Wystarczyłoby wykreślić zapis o rezerwie na Drogę Czerwoną.

Radni PiS solidaryzując się z mieszkańcami będą głosowali przeciwko projektowi.

 

B. Krzyżankowski- wystąpienie w imieniu PO: przebieg Drogi Czerwonej w przypadku realizacji spowoduje, że część mieszkańców będzie musiała być wywłaszczona, a dla innej części nastąpi znaczne pogorszenie warunków zamieszkania. Po debacie z mieszkańcami do planu wpisano zdanie: „Wybrany wariant Drogi nie może pogorszyć warunków mieszkaniowych na terenie 12U/MW3 oraz w jak największym stopniu ma zapewnić spójność przestrzenną Śródmieścia wobec wschodniej i zachodniej linii kolejowej”. Jest to zapis fikcyjny, absurdalny i wewnętrznie sprzeczny. Jak można sobie wyobrazić budowę estakady w odległości 5 metrów od budynku i nie pogorszenia tym samym warunków zamieszkania? Uważamy, że takie ustalenia godzą w mieszkańców i narażają budżet na wielomilionowe odszkodowania. Proponujemy odstąpienie od przyjęcia projektu i przedłożenie go do dalszych prac, celem wprowadzenia nowych ustaleń w zakresie przebiegu drogi w pobliżu budynków Śląska 51-57. Chodzi o odstąpienie od zapisu nt. przebiegu drogi i urządzenie na tym terenie zieleni oraz parkingów, ewentualnie dopuszczenie realizacji drogi wyłącznie w postaci tunelu głębokiego. Jest to wniosek formalny.

 

M. Stępa- są różne sposoby uprawnia polityki. Jeden z najgorszych to straszenie wyborców czy wzmacnianie ich lęków nieprawdziwymi informacjami. Nie ma mowy o jakiejkolwiek konstrukcji w odległości 5 metrów od okien. Te kilka metrów od budynku dotyczy przebiegu linii rozgraniczającej drogi. Po tak długim okresie zasiadania w RM Pan radny powinien wiedzieć, że taka linia to nie jest krawędź drogi. Do niej są jeszcze kolejne metry. Proszę o bardziej kompetentne wypowiedzi. Taka amatorszczyzna jest niedobra, bo wzbudza czy umacnia lęki. Nie możemy nie zaplanować tej drogi. Ci, którzy proponują odstąpienie od tego zapisu, proponują awanturnictwo polityczne. Jeśli droga jest uwzględniona w dokumentach wojewódzkich i w studium, to nie możemy jej pominąć.

Pan Stolarczyk proponuje zmienić studium. Studium musi być zgodne z planem wojewódzkim.

Przywołany wyrok sądowy dotyczy pozornie podobnej sytuacji, ale tak naprawdę mówi o czym innym. Droga Czerwona jest projektowana w lwiej części na gruntach gminnych, natomiast jest niewielka część terenu będąca własnością prywatną na przebiegu tej drogi i oczywiście tym osobom przysługuje prawo wystąpienia z roszczeniem o wykup i może to być wykup natychmiastowy. Nie jest to nieszczęście dla Miasta, tylko zamknięcie pewnego etapu. Możliwe jest, w świetle ustawy, wystąpienie z roszczeniem z powodu zmniejszenia wartości działki w związku z nowymi ustaleniami planistycznymi. Tu takiej niespodzianki nie ma. Możliwość funkcjonowania tam takiej drogi jest znana od 50. lat, kiedy to pojawiła się w pierwszym projekcie przestrzennym. Później pojawiała się w kolejnych dokumentach planistycznych, jak chociażby w planie zagospodarowania przestrzennego województwa, czy w planach szczegółowych. Nie wiem, dlaczego Państwo nie byliście tacy aktywni w latach 90., kiedy takie samo rozwiązanie uchwalono w planie dla Śródmieścia. W procesach o odszkodowania sądy badają, czy rozwiązanie planistyczne wprowadza nową sytuację, o której nie było mowy. W tej sprawie będzie bardzo łatwo wykazać, że takie rozwiązanie funkcjonuje w dokumentach od bardzo dawna. Oczywiście to sąd rozstrzygnie. Państwa prawo to występować do sądu, a nasze prawo to nie bać się tego z racji posiadanych dokumentów. Proszę o nieposługiwanie się nieprawdziwymi argumentami, bo to niepotrzebnie podgrzewa atmosferę.

 

Ireneusz Bekisz- oczywiście miało tu miejsce przejęzyczenie. Nie jest to na pewno 5 metrów i będzie to na pewno większa odległość. Nie znaczy to jednak, że ta droga nie będzie dyskomfortem dla mieszkańców. Na pewno będzie miała wpływ na ceny mieszkań. Zgadzam się z Panem Prezydentem – przywołany wyrok sądowy dotyczył innej sytuacji. Tym niemniej proponowałem na posiedzeniu Komisji Gospodarki Mieszkaniowej, w obecności mieszkańców, znalezienie kompromisu. Wycofać się z tego trudno, tym niemniej można by pójść na ustępstwo i zrobić głęboki tunel w głębokim wykopie. Nie jest problemem zamieszczenie takiego zapisu. Mieszkańcy będą wtedy w jakiś sposób usatysfakcjonowani.

 

M. Horała- Pan Prezydent przyjął w swojej wypowiedzi pozycję wyższościową przykrywając nas swoim autorytetem specjalisty w zakresie inwestycji, czego oczywiście nikt Panu Prezydentowi nie odmawia. Miesiąc temu, kiedy dyskutowaliśmy nad planem Śródmieścia, Pan Prezydent zachęcał nas do zapoznania się z literaturą. Poszedłem dalej i zapoznałem się nawet z ekspertyzą  wykonaną na zlecenie ministerstwa infrastruktury. Cytuję: „Drogi przenoszące szybki ruch w obszarach zabudowanych wywołują bardzo niekorzystne efekty bariery komunikacyjnej i rozcięcia więzi w lokalnej społeczności. Szczególnie niekorzystnie oddziaływają na dzieci, osoby starsze oraz inne osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się. Prowadzi to do wykluczania niektórych obywateli z życia społecznego. /…/ Sąsiedztwo drogi powoduje niekorzystne oddziaływanie na środowisko (hałas, wibracje) i pogorszenie warunków zdrowotnych”.

Kluczowym argumentem było to, że Droga Czerwona została zaplanowana 50 lat temu. Obecnie, w miastach zachodnich, tego rodzaju śródmiejskie autostrady są zamykane, zmienia się ich przeznaczenie. My mamy okazję uczyć się na błędach innych miast. Nie powinniśmy czuć się związani projektami czy koncepcjami, które powstały 50 lat temu i które są przestarzałe. Należy uczyć się na cudzych błędach. Będziemy głosowali przeciwko.

 

M. Stępa- dziękuję Panu Horale za przeczytanie lektury. Teraz kolejne zadanie to przemyślenie wniosków i skonfrontowanie ich z sytuacją w terenie. Wyobraźmy sobie, że Drogi Czerwonej nigdy nie będzie. Czy wtedy będziemy mogli powiedzieć, że Śródmieście nie jest rozcięte? No jest i przez najbliższe 150 lat będzie. Ta droga nie wprowadza jakiegoś novum. Druga rzecz: jakiekolwiek rozwiązanie będzie przyjęte, czy to będzie estakada, czy głęboki bądź  płytki tunel, to w żadnym przypadku nie będzie tak, że będzie jakaś możliwość swobodnego, niekontrolowanego dostania się na jezdnię.

Nie sposób dzisiaj powiedzieć bez przeprowadzenia bardzo kosztownych prac projektowych, na którym odcinku ta droga będzie przechodziła z przebiegu podziemnego na przebieg naziemny. Wykreślenie tego sprawiłoby problem przyszłym projektantom. W karcie terenu są dwa zapisy mówiące, że nie można pogorszyć warunków – poziom hałasu i wibracji jest ściśle sprecyzowany. Nie ma mierzalnego sposobu na ścisłe określenie czy i w jakim stopniu pogorszy się komfort zamieszkania. Jeśli droga będzie biegła pod ziemią, to trudno udowodnić, że takie rozwiązanie pogorszy warunki. Pojawiają się estakady, które wpływają negatywnie i tą krzywdę można wycenić, a sąd może ocenić. Dzisiaj stan prawny jest jaki jest. Pan Horała powiedział rzeczy prawdziwe.  Można dyskutować, czy umieszczenie tego zapisu jest celowe, czy nie, ale w tej chwili urządzenie tej drogi jest w planie wojewódzkim i nie możemy usunąć tego zapisu, bo byłoby to awanturnictwo planistyczne. Jest możliwe, że sejmik zmieni plan wojewódzki i wtedy przystąpimy do opracowania zmiany.

 

I. Bekisz- rozumiem ten pogląd, jednak co stoi na przeszkodzie, aby umieszczono zapis o tunelu na tym spornym odcinku?

 

B. Krzyżankowski- przypomnę, że złożyłem wniosek o odstąpienie od przyjmowania projektu i skierowania go do dalszych prac. Celem jest uzyskanie takiego zapisu, który na pewno nie będzie pogarszał warunków zamieszkania i nie będzie obniżał wartości tych nieruchomości.

 

M. Horała- jestem w stanie wyobrazić sobie drogę, którą tak obudujemy ekranami, że nie będzie możliwości  sforsowania ich, ale wyobraźmy też sobie, jaki wtedy będzie komfort życia dla mieszkańców parteru. Zyskamy na bezpieczeństwie, ale pogorszymy jakość życia. Podtrzymuję nasze stanowisko.

 

Wniosek r. B. Krzyżankowskiego o odesłanie projektu do komisji nie został przyjęty: 7/19/0

 

Wniosek r. I. Bekisza o włączenie do ustaleń planu zapisu dot. urządzenia  Drogi Czerwonej w postaci tunelu nie został przyjęty: 5/19/0

 

UCHWAŁA NR XXXII/657/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, ulic Śląskiej i Podolskiej, została podjęta: 19/7/0

 

Ad 5.6.

Blok projektów dotyczących ogłoszenia tekstu jednolitego planów (także 5.7. i 5.8.) omówiła, zgodnie z treścią załączników, radna Beata Szadziul.

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

Komisja Strategii-  pozytywna

/powyższe opinie dotyczą także kolejnych 2. projektów/

 

UCHWAŁA NR XXXII/658/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Leszczynki  i Grabówek w Gdyni, rejon ulic Orlicz Dreszera, Kalksztajnów i Dembińskiego, została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za

 

Ad 5.7.

 

UCHWAŁA NR XXXII/659/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Mola Rybackiego, została podjęta jednogłośnie: 21 gł. za

 

Ad 5.8.

UCHWAŁA NR XXXII/660/13 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni – Polana Bernadowod wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej, została podjęta jednogłośnie: 21 gł. za

 

Ad 5.9.

M. Guć- przyjęcie projektu umożliwi ubieganie się o środki europejskie.

Autopoprawka stanowi załącznik do protokołu.

Pozostałe informacje jak w zał.

 

Opinie komisji:

Komisja Samorządności- pozytywna

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

Komisja Strategii- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XXXII/661/13 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Zintegrowany Plan Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miasta Gdyni w zakresie miejskich obiektów kulturalnych, obiektów usługowych i handlowych oraz działań rewitalizacyjnych (ZIPROM)” oraz Raportu z wynikami konsultacji społecznych nt. ZIPROM, została podjęta: 20/0/1

 

Ad 5.10

Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił radny Jarosław Kłodziński.

 

Opinie komisji:

Komisja Zdrowia- pozytywna

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej – pozytywna

 

Ł. Cichowski- to bardzo dobrze, że rada przyjmuje taki kompleksowy dokument. Miejmy nadzieję, że Miasto będzie stopniowo wdrażać te działania. Sprawa rekomendacji do stosowania tzw. cichej nawierzchni: bardzo dobrze, ale szkoda, że program nie został przyjęty 1,5 roku temu, bo wówczas byłaby szansa, że kostka brukowa na ulic Chylońskiej nie zostanie położona. Jest to kostka najbardziej hałasogenna. Miejmy nadzieję, że odejdzie do lamusa.

W części dotyczącej celów operacyjnych programu z 2008 roku zamieszczono informację, że PKP rozpoczęła prace modernizacyjne w zakresie torowisk i budowy ekranów dla Śródmieścia. Nie wspomniano o Chylonii i Cisowej, a te obszary zostały teraz wymienione w celach operacyjnych. Czy planuje się zakończenie tych inwestycji do 2015 roku, czy też zostanie to przesunięte w czasie?  Na jakich odcinkach w Chylonii i Cisowej będą instalowane ekrany akustyczne?

 

M. Guć- mam pewien problem z udzieleniem odpowiedzi. To są dobre pytania na posiedzenia komisji. Mógłbym wówczas przygotować odpowiedzi. Jeśli chodzi o Śródmieście to ekrany są w trakcie realizacji.

 

Wiceprzewodnicząca B. Łęgowska zaproponowała radnemu Cichowskiemu skierowanie pytań w formie interpelacji.

 

M. Guć- proszę o interpelacje.

 

UCHWAŁA NR XXXII/662/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Gdyni  została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za

 

Ad 5.11

Projekt omówiła Naczelnik Wydziału Geodezyjno – Kartograficznego, pani Anna Mikołajczyk: - Za sprawą dyrektywy z 2007 r.  i ustawy z 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej zaszły istotne systemowe zmiany w prawie geodezyjnym i kartograficznym. Istotą zmian jest wprowadzenie zasobu systemu geodezyjnego i kartograficznego w system teleinformatyczny, zapewniający harmonizację różnych rejestrów organów publicznych. Korzyści będą odczuwalne szczególnie w zakresie usprawnienia procesów inwestycyjnych ze względu na ułatwiony dostęp do informacji, podniesienie wiarygodności danych, łatwość dostępu do informacji. Wyeliminowana zostanie konieczność pozyskiwania zaświadczeń, przeprowadzania analiz i symulacji.

20 maja podpisany został list intencyjny w sprawie realizacji współpracy w zakresie tych działań. 7 czerwca przekazaliśmy uwagi, które spotkały się z akceptacją Pana Marszałka.

Podjęcie uchwały jest jak najbardziej zasadne.

Pozostałe informacje jak w zał.

 

UCHWAŁA NR XXXII/663/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia partnerskiego z innymi powiatami została przyjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 5.12

Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawiła radna Maja Wagner.

 

Opinia Komisji Samorządności- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XXXII/664/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie podjęcia współpracy między miastem Gdynia i miastem Zhuhai (Chińska Republika Ludowa) została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za

 

Ad 5.13

Blok projektów dotyczących przejęcia, zbycia i nabycia nieruchomości przedstawiała Z-ca Naczelnika Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości, pani Elżbieta Wiłucka.

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

/powyższe komisje cały blok projektów zaopiniowały pozytywnie – do nr-u 5.24/

 

UCHWAŁA NR XXXII/665/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu – nieruchomości położonych w pasie ulicy Droga Gdyńska, została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za

 

Ad 5.14

 

UCHWAŁA NR XXXII/666/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu – nieruchomości położonych w pasie drogowym ulicy Wiczlińskiej, została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za

 

Ad 5.15

 

UCHWAŁA NR XXXII/667/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu – nieruchomości położonych w pasie  ulicy Legionów, została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za

 

Ad 5.16

 

UCHWAŁA NR XXXII/668/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu – działki nr 554/162 w pasie ulicy Adm. J. Unruga, została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za

 

Ad 5.17

 

UCHWAŁA NR XXXII/669/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu – nieruchomości położonej w pasie drogowym ulicy Osada Kolejowa, została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za

 

Ad 5.18

 

Naczelnik E. Wiłucka wyjaśniła, że kolejne projekty (do punktu 5.25 włącznie) odnoszą się do nieruchomości nie mających dostępu do drogi publicznej, w związku z czym ich zbycie powinno się ograniczyć do właścicieli sąsiednich nieruchomości.

 

UCHWAŁA NR XXXII/670/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy ul. Korzeniowskiego, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 5.19

 

UCHWAŁA NR XXXII/671/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy ul. Strzelców 28, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 5.20

Autopoprawka: w paragr. 1. dopisanie w nawiasie słów: „niezbędne podcięcie pod drogę”.

 

UCHWAŁA NR XXXII/672/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy ul. Płk. Dąbka 37, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 5.21

 

UCHWAŁA NR XXXII/673/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy ul. Linowej, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 5.22

 

UCHWAŁA NR XXXII/674/13 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę RMG w spr. wyrażenia zgody na zbycie, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy ulicy Parkowej – Spokojnej, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 5.23

 

UCHWAŁA NR XXXII/675/13 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę RMG w spr. wyrażenia zgody na zbycie, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy ulicy Sopockiej, na nieruchomość stanowiącą własność osoby prawnej, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 5.24

 

UCHWAŁA NR XXXII/676/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego, ustanowionego na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rungurskiej, została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za

 

Ad 5.25

Naczelnik E. Wiłucka poinformowała o autopoprawce, zgodnie z którą w paragrafie 1. słowo „reprezentujących” zmienia się na słowo: „reprezentującymi”.

 

Opinie komisji:

Komisja Strategii- pozytywna

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

 

P. Stolarczyk- w Gdyni istnieją takie budynki, które nie są ściśle wydzielone po obrysie, do których przyporządkowana jest część gruntu wokół nich. Tego terenu nie można przeznaczyć do urządzenia na nim pojemników do selekcji odpadów. Proszę, aby po podjęciu przedmiotowej uchwały doprowadzono do nowelizacji uchwały „śmieciowej” tak, aby obejmowała ona wszystkie nieruchomości usytuowane na terenach nie spełniających kryteriów w zakresie odległości od granic działki.

 

M. Guć- intencją tej uchwały było uproszczenie procedur. W dzisiejszej sytuacji gmina dzierżawi teren pod pergolami śmietnikowymi. Umowy trzeba odnawiać co 3 lata. Podjęcie tej uchwały umożliwi zawieranie umów na czas nieograniczony. Niewątpliwie uwaga Pana radnego jest trafna. Konieczne jest stworzenie katalogu przypadków. Obecnie, gdyby taka sytuacja miała miejsce, zawsze mamy możliwość zawarcia umowy 3-letniej.

 

UCHWAŁA NR XXXII/677/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw części nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, z przeznaczeniem na urządzenie miejsc do selektywnego gromadzenia odpadów została podjęta jednogłośnie: 27 gl. za.

 

Ad 5.26

Wiceprezydent Ewa Łowkiel  przedstawiła projekt zgodnie z treścią załącznika.  

 

Opinia Komisji Oświaty- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XXXII/678/13 RADY MIASTA GDYNI w spr. zmiany Uchwały Nr XXXVI/654/97 RMG z dnia 27 sierpnia 19997 r. w sprawie utworzenia Szkoły Mistrzostwa Sportowego oraz VII Sportowego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, przy ul. Władysława IV 54, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. z a

 

Ad 5.27

Zarówno przedmiotowy, jak i kolejne projekty dot. likwidacji placówek edukacyjnych omówiła (zgodnie z treścią załączników) radna Małgorzata Borusewicz.

 

Opinia Komisji Oświaty – pozytywna (dot. wszystkich projektów w spr. likwidacji placówek)

 

UCHWAŁA NR XXXII/679/13 RADY MIASTA GDYNI w spr. likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 3 dla Dorosłych, w Zespole Szkół Rzemiosła i Handlu w Gdyni, ul. Śmidowicza 49, została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za

 

Ad 5.28

 

UCHWAŁA NR XXXII/680/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 2 dla Dorosłych, w Zespole Szkół Budowlanych w Gdyni, ul. Tetmajera 65, została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za

 

Ad 5.29

 

UCHWAŁA NR XXXII/681/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 dla Dorosłych, w Zespole Szkół Technicznych w Gdyni, ul. Energetyków 13 A, została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za

 

Ad 5.30

 

UCHWAŁA NR XXXII/682/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 8 dla  Dorosłych, w Zespole Szkół Mechanicznych w Gdyni, ul. Morska 79, została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za

 

Ad 5.31

Wiceprezydent M. Guć wyjaśnił, że proponowana zmiana (patrz tekst załączonych dokumentów) ma charakter kosmetyczny.

Szczegóły – patrz zał.

 

M. Horała- istotnym elementem prezentacji projektu byłaby informacja o wynikach konsultacji zmiany ze środowiskiem organizacji pozarządowych. Czy takie konsultacje odbyły się?

 

M. Guć- projekt został zaopiniowany pozytywnie przez członków Rady Pożytku Publicznego.

 

UCHWAŁA NR XXXII/683/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Gdyni z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2010 – 2015 została podjęta: 20/0/6

 

Ad 5.32

W związku z przeoczeniem faktu nieuwzględnienia w porządku obrad przedmiotowego projektu uchwały, Skarbnik K. Szałucki wniósł o wprowadzenie projektu do porządku w trybie nadzwyczajnym.

 

Wniosek o wprowadzenie  projektu uchwały w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok do porządku obrad przyjęto jednogłośnie: 26 gł. za

 

Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki. – ustawa o finansach publicznych obliguje samorząd do zatwierdzenia 2. dokumentów – sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu. Sprawozdanie z wykonania budżetu przedłożono Wysokiej Radzie wraz z opinią RIO, natomiast sprawozdanie finansowe zostało przedłożone w postaci rozszerzonej o audyt. Wszystkie dane są zgodne z danymi zawartymi w oryginałach i wszystkie są w Państwa posiadaniu.

 

Opinie wszystkich komisji RMG- pozytywne

 

UCHWAŁA NR XXXII/684/2013 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok została podjęta: 20/5/0

 

Ad 5.33

Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił Skarbnik Miasta K. Szałucki.

 

Wszystkie komisje zaopiniowały projekt pozytywnie.

 

B. Krzyżankowski- przyjmuję z zadowoleniem przeznaczenie środków na modernizację dróg gminnych.

Radny zaproponował poprawkę w punkcie 4. paragrafu 1. dotyczącą ostatniej pozycji, tj. „koszty postępowania sądowego …” . Poprawka dotyczyłaby wykreślenia słów:  „ w sprawie PUP sp. z o.o. przeciwko gminie”.

Uzasadniając powyższe radny mówił: - Jest to sprawa znana z mediów. Ta firma remontowała dach chwarznieńskiej szkoły. Nie dotrzymała terminów i została ukarana przez gminę. Firma odwołała się. Sądy dwóch instancji przyznały firmie rację. Miasto, mimo wyroku, nie wypłaciło tej firmie, z 20-letnią historią, pieniędzy. O ile wiem, firma splajtowała. Skarga kasacyjna nie ma uzasadnienia i jest składana po to, aby legitymować niewykonywanie postanowienia.

 

Wiceprzewodnicząca J. Zielińska zwróciła uwagę, że poprawka odnosi się do fragmentu uzasadnienia, natomiast dokumentem zasadniczym jest uchwała, na którą składają się tylko liczby.

 

Z opinią radnego Krzyżankowskiego polemizował Skarbnik K. Szałucki: - Moje stanowisko w tej sprawie jest jednoznaczne – prowadzą ją prawnicy, którzy doszli do wniosku, że sprawa jest godna postępowania kasacyjnego. Sądzę, że powinniśmy do końca walczyć, żeby wyjść z tej sytuacji z honorem.

 

W kwestii poprawki Przewodniczący RM przyjął następujące stanowisko: - Można wnosić o zmianę załącznika do projektu uchwały, ale nie ma to żadnego znaczenia dla jej treści. Uznaję poprawkę za niezasadną.

 

UCHWAŁA NR XXXII/685/13 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2013 została podjęta: 23/0/5

 

Ad 5.34

Projekt, zgodnie z treścią załącznika- przedstawił p. K. Szałucki.

 

UCHWAŁA NR XXXII/686/13 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2013-2024 została podjęta: 21/0/5

 

Ad 5.35

M. Guć- regulamin utrzymania czystości i porządku był konsultowany z zarządcami nieruchomości, wspólnot, ze spółdzielniami i firmami odbierającymi oraz utylizującymi odpady. Zgłoszono szereg uwag i wiele z nich uwzględniono. Kiedy zbliżaliśmy się do uruchomienia nowego systemu zgłoszono problem pergoli śmietnikowych, pojemników nie usytuowanymi w bezpośrednim  sąsiedztwie ulicy czy dojazdu. Chodzi o te sytuacje, w których śmieciarka nie może dojechać do miejsca, gdzie są śmietniki. Jest to problem, którego skala nie jest jeszcze zdiagnozowana. Aby nie zmuszać wspólnot, np. w Śródmieściu, do wynajmowania kogoś, kto zajmie się wytaczaniem pojemników, proponujemy zmianę, zgodnie z którą  ten obowiązek będzie spoczywał na gminie.

Są też dwie poprawki dotyczące nalepek na pojemnikach i nadania niektórym zapisom spójności.

 

Opinie komisji:

Komisja Samorządności- pozytywna

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

Komisja Strategii- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XXXII/687/13 RADY MIASTA GDYNI o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 5.36

Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawiła Naczelnik E. Wiłucka.

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

Komisja Strategii- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XXXII/688/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. Jerzego Waszyngtona, ul. A. Hryniewieckiego i Alei Jana Pawła II została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 6.

Ze względu na konieczność udania się przez Przewodniczącego Rady Dzielnicy Chylonia – jak informował Przewodniczący S. Szwabski – na Radę Pedagogiczną, przedmiotowe sprawozdanie zostanie przedstawione w terminie późniejszym.

 

Ad 7.

St. Szwabski- 17 czerwca odbyło się Zgromadzenie, na którym zmieniono budżet związku. Zmiana dotyczyła drobnej korekty.

Na tym samym Zgromadzeniu przedstawiono wyniki sprawy sądowej wytoczonej związkowi przez spółkę „Kadena”. Sprawa dotyczyła kanalizacji deszczowej znajdującej się na terenie Gdyni. Sąd wskazał Związek Komunalny jako podmiot właściwy do realizacji wyroku. Wyrok opiewał na kwotę 1 mln. zł., ale ponieważ proces odbył się bez udziału związku, udało się doprowadzić do jego wznowienia, a w konsekwencji wygrania sprawy przez związek, dzięki precyzyjnej obronie. Tym samym związek oddalił od siebie powództwo. Było to bardzo ważne, ponieważ kwota powództwa stanowiła blisko połowę budżetu związku. Gdyby pierwszy wyrok został utrzymany w mocy, wszystkie gminy związkowe musiałyby prawdopodobnie partycypować w kosztach realizacji kanalizacji deszczowej, a przecież nie korzystają z niej. Myślę, że i Gdynia nie będzie musiała płacić za tą infrastrukturę, ponieważ znajduje się ona na terenie osiedla zbudowanego przez „Kadenę”

Odbyło się zakończenie roku szkolnego, w tym zakończenie kolejnego roku współpracy szkół ze związkiem. Z tej okazji zorganizowano uroczystość w niedawno otwartej Filharmonii w Wejherowie (dotychczas miało to miejsce przeważnie w Gdyni).

 

Ad 8.

Interpelacje nie wpłynęły do Prezydium RMG.

 

Ad 9.

Radny Z. Zmuda Trzebiatowski poinformował o powstaniu raportu z procesu certyfikacji polityki rowerowej w Gdyni. – Apeluję o zapoznanie się przynajmniej z programem działań. Część tych przedsięwzięć będzie miała swoje odzwierciedlenie w budżecie Miasta. Zwracam uwagę na interdyscyplinarność wielu zadań. Są to też działania o charakterze edukacyjnym, promocyjnym, wymagające współpracy szeregu instytucji. Zainteresowanych zapraszam do współpracy.

Dziękuję wszystkim radnym, którzy brali udział w przygotowaniu raportu.

 

Beata Szadziul- rozpoczyna się druga część programu „Gdynia dla wszystkich”. Poszukiwani są pilnie wolontariusze, a zwłaszcza osoby niepełnosprawne.  

 

Ad 10.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

 

Ad 11.

Termin kolejnej sesji RMG: 28 sierpnia b.r.; godz. 12

 

Ad 12.

Zakończenie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, dr Stanisław Szwabski.

 

 

 

Na  podstawie stenogramu zredagowała:

insp. Zofia Kostrzewska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 13.06.2013
Data udostępnienia informacji: 13.06.2013
Ostatnia aktualizacja: 13.09.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.09.2013 09:53 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
20.06.2013 09:13 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
20.06.2013 08:34 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
14.06.2013 10:27 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
13.06.2013 12:20 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska