XXX Sesja Rady Miasta z dn. 24 kwietnia 2013 r.

 

PORZĄDEK OBRAD

XXX SESJI RADY MIASTA GDYNI

24 kwietnia 2013 roku

GODZ. 12.30, s. 105 UM

 

 

1.                           Otwarcie sesji Rady Miasta, 

2.                           Przyjęcie porządku obrad,

3.                           Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miasta,

4.                           Projekty uchwał w sprawach:

 

 

4.1  przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wieli Kack w Gdyni, terenu położonego na wschód od ul. Świętokrzyskiej, zobacz projekt

4.2  przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ulic Skośnej, Szczeblewskiego i Okrętowej, zobacz projekt,

4.3  wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Miasta Gdyni w roku 2013, zobacz projekt,

4.4  zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, na których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach/semestrach roku szkolnego; zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązującego tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadzonych przez Gminę, zobacz projekt,

4.5  wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Centrum Nauki i Biznesu „Żak” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi dotyczącego uchwały nr XXII/458/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych niesamorządowych i niepublicznych (szkoły/placówki o uprawnieniach publicznych): przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, zobacz projekt,

4.6  nadania imienia Przedszkolu nr 48 w Gdyni, ul. Adm. Unruga 86zobacz projekt,

4.7  wypowiedzenia porozumienia, dotyczącego współdziałania powiatów województwa pomorskiego w realizacji programu „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna”, zobacz projekt,

 

 

5.                           Sprawozdanie z prac Komisji Oświaty,

6.                           Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Babie Doły,

7.                           Informacja o pracach Związku Komunalnego,

8.                           Interpelacje.

9.                           Informacje.

10.                        Wolne wnioski.

11.                        Ustalenie terminu następnej sesji.

12.                        Zakończenie obrad. 

 

 

Aneks do porządku obrad

XXX sesji Rady Miasta Gdyni

24 kwietnia 2013 r.

 

  Projekty uchwał w sprawach:

 

  1. zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w mieście Gdynia, udostępnionych operatorom, przewoźnikom i organizatorom publicznego transportu zbiorowego, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Gdyni oraz warunków i zasad nieodpłatnego korzystania z nich, zobacz projekt,
  2. zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni Nr XLIIII/1024/06 z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości stanowiące własność Gminy Kosakowo, zobacz projekt

 

PROTOKÓŁ NR 30/13

XXX SESJI

RADY MIASTA GDYNI

Gdynia, 24 kwietnia 2013 r.

 

 

 

Porządek obrad:

1.                           Otwarcie sesji Rady Miasta, 

2.                           Przyjęcie porządku obrad,

3.                           Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miasta,

4.                           Projekty uchwał w sprawach:

 

 

4.1  przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wieli Kack w Gdyni, terenu położonego na wschód od ul. Świętokrzyskiej,

4.2  przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ulic Skośnej, Szczeblewskiego i Okrętowej,

4.3  wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Miasta Gdyni w roku 2013,

4.4  zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, na których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach/semestrach roku szkolnego; zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązującego tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadzonych przez Gminę,

4.5  wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Centrum Nauki i Biznesu „Żak” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi dotyczącego uchwały nr XXII/458/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych niesamorządowych i niepublicznych (szkoły/placówki o uprawnieniach publicznych): przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych,

4.6  nadania imienia Przedszkolu nr 48 w Gdyni, ul. Adm. Unruga 86,

4.7  wypowiedzenia porozumienia, dotyczącego współdziałania powiatów województwa pomorskiego w realizacji programu „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna”,

4.8  przystąpienia do spółki i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym BioBaltica sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku,

4.9  rezolucja RMG do Związku Miast Polskich  - stanowisko w spr. zabezpieczeń socjalnych dla wójtów, burmistrzów i prezydentów,

4.10                     rezolucja RMG do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,

4.11                     rezolucja RMG do Marszałka Województwa Pomorskiego,

4.12                     projektu uchwały zmieniającego uchwałę RMG w spr. określenia przystanków komunikacyjnych w mieście Gdynia, udostępnionych operatorom, przewoźnikom i organizatorom publicznego transportun zbiorowego, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Gdyni oraz warunków i zasad nieodpłatnego korzystania z nich,

4.13                     zmiany Uchwały RMG Nr XLIII/1024/06  z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości stanowiące własność Gminy Kosakowo

 

 

5.                           Sprawozdanie z prac Komisji Oświaty,

6.                           Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Babie Doły,

7.                           Informacja o pracach Związku Komunalnego,

8.                           Interpelacje.

9.                           Informacje.

10.                       Wolne wnioski.

11.                       Ustalenie terminu następnej sesji.

12.                       Zakończenie obrad.

 

 

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki.

Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą.

Wyniki głosowań każdorazowo podawane są w nast. kolejności: głosy „za”, głosy „przeciw”, głosy „wstrzymujące się”.

Pełne brzmienie nazw komisji i treść ich opinii – patrz biuletyn rady stanowiący zał.

 

 

Ad 1.

Otwarcie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, radny Stanisław Szwabski.

 

Ad 2.

Wnioski zgłoszone do porządku obrad:

 

Wiceprezydent Michał Guć wniósł o wprowadzenie w trybie nadzwyczajnym projektu uchwały w sprawie przystąpienia do spółki i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym BioBaltica - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku.

Uzasadniając powyższe Wiceprezydent informował o trwających od wielu miesięcy pracach  nad wspólnym przedsięwzięciem związanym z tzw. mapą drogową. Spółka ma być operatorem projektów związanych z łączeniem sektorów nauki, biznesu i samorządu. Niezbędne jest prowadzenie przez przedstawicieli Gdyni dalszych działań w ramach spółki, co wymaga objęcia udziałów, a do tego niezbędna jest uchwała rady.

 

W imieniu klubu radnych PO radny Tadeusz Szemiot wniósł o wprowadzenie do porządku obrad projektu rezolucji dotyczącego stanowiska rady w sprawie pojawiających się inicjatyw zmierzających do stworzenia zabezpieczeń socjalnych dla wójtów, burmistrzów i prezydentów samorządów. – Jest Państwu zapewne znany – mówił  radny – pomysł Związku Miast Polskich dotyczący objęcia osób sprawujących władzę co najmniej przez dwie kadencje, które tą władzę utraciły w wyniku wyborów, opieką socjalną. Nie zgadzamy się z tym. Proponowana przez nas rezolucja miałaby być głosem samorządu gdyńskiego w przedmiotowej sprawie. Rezolucja wskazywałaby, że w środowiskach samorządowych funkcjonuje inny pogląd co do propozycji, które bulwersują opinię publiczną.

 

Wiceprezydent Marek Stępa wniósł o wprowadzenie projektów 2. rezolucji o tej samej treści, adresowanych  do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej oraz do marszałka województwa pomorskiego.

Uzasadniając wniosek Wiceprezydent wyjaśniał: - Projekty mają na celu zwrócenie uwagi adresatów na starania zmierzające do powstania warunków umożliwiających zbudowanie Obwodowej Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej. Wydaje się, że napotykamy na mur nie tyle problemów technicznych czy nawet finansowych, choć te są też oczywiście poważne, co niezrozumienia, bo chyba nie świadomego działania. Proponujemy skierowanie rezolucji do tych dwóch ważnych  osób, które mogą mieć wpływ na podjęcie decyzji, aby ta droga powstała.  Dlaczego teraz proponujemy przyjęcie rezolucji? Ponieważ zaczyna się dyskusja  o wykorzystaniu pieniędzy, jakie skieruje, w ramach  pomocy, UE. Powstanie obwodowej będzie miało walor rozwojowy, ale z całą pewnością jej zrealizowanie przerasta lokalne siły.

 

Do powyższego wniosku odniósł się Wiceprzewodniczący Jerzy Miotke: - Rozumiem, że oba projekty są po raz pierwszy przedstawiane, dlatego proszę – w imię poprawności formalnej, chociażby w celu zebrania podpisów – o zarządzenie przerwy dla rozpatrzenia tej kwestii przez klub „Samorządność”.

 

Po zarządzonej przez Przewodniczącego St. Szwabskiego przerwie przystąpiono do głosowania nad propozycjami zgłoszonymi w związku z porządkiem obrad:

 

Wniosek Wiceprezydenta M. Gucia o wprowadzenie do porządku projektu uchwały w spr. przystąpienia do spółki  /…/ BioBaltica … przyjęto jednogłośnie: 26 gł. za

 

Wniosek radnego T. Szemiota o wprowadzenie do porządku obrad projektu rezolucji w spr. zabezpieczeń socjalnych dla wójtów, burmistrzów i prezydentów przyjęto jednogłośnie: 26 gł. za.

 

Wniosek Wiceprezydenta M. Stępy w spr. przyjęcia 2. projektów rezolucji w spr. realizacji Obwodnicy Północnej przyjęto jednogłośnie: 27 gł. za

 

Porządek obrad zmodyfikowany w wyniku przyjęcia – j.w. – zgłoszonych wniosków oraz poszerzony o aneks do porządku (tytuły projektów – patrz porządek stanowiący część niniejszego protokołu) przyjęto jednogłośnie: 27 gł. za

 

Ad 3.

Wobec braku uwag Przewodniczący St. Szwabski uznał protokół 29. sesji za przyjęty.

 

Ad 4.1.

Projekt – zgodnie z treścią załącznika -  przedstawiła radna Beata Szadziul.

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

Komisja Strategii- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XXX/619/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni, terenu położonego na wschód od ul. Świętokrzyskiej została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 4.2.

Projekt – zgodnie z treścią załącznika – przedstawiła radna Maja Wagner.

 

Opinie komisji j.w.

 

UCHWAŁA NR XXX/620/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ulic Skośnej, Szczeblewskiego i Okrętowej została podjęta jednogłośnie: 26 gł.za

 

Ad 4.3.

Przedstawiła (zgodnie z treścią zał.) radna Maja Wagner.

 

Opinia Komisji Sportu- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XXX/621/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Miasta Gdyni w roku 2013 została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za

 

Ad 4.4.

Wiceprezydent Ewa Łowkiel poinformowała na wstępie, iż proponowany projekt ma na celu uregulowanie zasad rozliczania czasu pracy nauczycieli oraz wymiaru tzw. pensum.

Przed przystąpieniem do prezentacji treści projektu Wiceprezydent przedstawiła autopoprawkę:- załącznik nr 2, pkt 4. dot. kierownika szkolenia praktycznego -  winno być: przy wymiarze 30.

- W pierwszej kolejności regulacja dotyczy czasu pracy tych nauczycieli, którzy pracują różnie w poszczególnych semestrach (szczegóły jak w załączniku nr 1).

Drugi załącznik określa obniżkę pensum godzin dydaktycznych dla stanowisk kierowniczych w szkołach. Proponowany zapis jest zgodny z zapisem ustawowym mówiącym, że to organ prowadzący, czyli samorząd określa wymiar obniżki. Nauczyciele realizują różne pensum i chodzi o to, aby obniżka dotyczyła każdej sytuacji, a więc i takiej, gdy funkcję dyrektora obejmie np. bibliotekarz, który ma inny czas pracy niż nauczyciel.

Przyjęliśmy trzy kryteria dla określenia wymiaru obniżki:

- etap edukacyjny, czyli im wyższy etap tym większa obniżka godzin (w liceum poświęca się więcej czasu na przygotowanie zajęć niż w szkole podstawowej);

- stopień złożoności struktury organizacyjnej ;

-kwalifikacje - obniżamy więcej wtedy, gdy kwalifikacje nakładają się na większe pensum godzin. I tu propozycje dostosowane są do etapu edukacyjnego

Proponowane są wymiary obniżek dla wszystkich stanowisk kierowniczych w szkołach.  

Załącznik nr 3 rekomenduje wymiar pensum i sposób rocznego rozliczania godzin w szkołach zaocznych. Tu nowością jest podniesienie pensum godzin (do 24.) psychologom, pedagogom i logopedom. Nie wykonują oni wielu czynności, które muszą wykonywać nauczyciele. Nasze propozycje mają spowodować, że uczniowie będą mieli pełniejszą pomoc ze strony psychologów, pedagogów i logopedów.

Samorząd może regulować pensum tylko w tym zakresie, w jakim nie reguluje go Karta Nauczyciela.

Jest jeszcze jedna regulacja, która nie jest zawarta w Karcie Nauczyciela: doszło do sytuacji, w której mamy dwie zerówki po wprowadzeniu rocznego przygotowania 5-ciolatków. Ustalamy 25. godzinne pensum dla przedszkoli i szkół, ponieważ w obu typach placówek są grupy mieszane (5-cio i 6-ciolatki).

I wreszcie regulacja dotycząca sposobu obliczania godzin i czasu pracy nauczyciela w kształceniu zaocznym.

W pensum mieszczą się nie tylko zajęcia dydaktyczne, ale także konsultacje oraz sprawdzanie prac.

 

Opinia Komisji Oświaty- pozytywna

 

Wiceprezydent E. Łowkiel poinformowała o negatywnej opinii związków zawodowych oświaty nt. projektu zaznaczając, że opinie te nie są dla Rady Miasta wiążące.

 

UCHWAŁA NR XXX/622/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, na których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach/semestrach roku szkolnego; zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązującego tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadzonych przez Gminę, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 4.5.

E. Łowkiel- proponujemy nie uwzględniać wezwania Centrum Nauki i Biznesu ŻAK. Instytucja ta nie chce się pogodzić z tym, że rozliczamy dotacje dla szkół niepublicznych w dwóch systemach. Pierwszy wiąże się z budżetem miasta, kiedy szkoły otrzymują równowartość albo procent kwoty na ucznia, a wysokość dotacji określana jest po przyjęciu budżetu Miasta. W drugim systemie wysokość dotacji określa metryczka subwencji oświatowej. ŻAK chciałby otrzymywać pieniądze w styczniu, gdy tymczasem samorząd musi czekać na metryczkę, która jest podstawą do naliczania wysokości dotacji jemu przysługującej.

W drugim zarzucie zawarte jest twierdzenie, że gmina nie ma uprawnień do rozliczania kwot dotacji po przeprowadzeniu analizy wydatków. Sposobu rozliczania zaproponowanego przez nas w uchwale nie zakwestionował Wojewoda. Uważamy, że są to pieniądze publiczne i dlatego musimy sprawdzać, jak są wydawane.

 

Opinia Komisji Oświaty- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XXX/623/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Centrum Nauki i Biznesu ŻAK sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi, dotyczącego Uchwały Nr XXII/458/12 RMG z dnia 29 sierpnia 2012 roku, w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych niesamorządowych i niepublicznych (szkoły/placówki o uprawnieniach publicznych): przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 4.6

Projekt – zgodnie z treścią załącznika – przedstawił radny Jarosław Kłodziński.

 

Opinia Komisji Oświaty- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XXX/624/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 48 w Gdyni, ul. Adm. Unruga 86, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 4.7.

Mówiąc o przesłankach wprowadzenia pod obrady przedmiotowego projektu Wiceprezydent Bogusław Stasiak wskazał na zmianę dotychczasowych uwarunkowań prawnych – Główny Geodeta przygotował nowe wytyczne, w związku z którymi dotychczasowe porozumienie traci swoją moc. Trwają prace mające na celu zawarcie nowego porozumienia powiatów w zakresie geodezyjno – kartograficznym.

Na spotkaniu przedstawicieli powiatów, które odbyło się kilkanaście dni temu, Wojewoda zaproponował, aby liderem tego przedsięwzięcia została Gdynia, która będzie koordynowała działania w skali województwa m.in. w zakresie ubiegania się o środki finansowe na rozwój systemu geodezyjno - kartograficznego.

 

Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XXX/625/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wypowiedzenia porozumienia dotyczącego współdziałania powiatów województwa pomorskiego w realizacji programu „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna”, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 4.8

Wiceprezydent Michał Guć uzasadnił wprowadzenie projektu pod obrady powtarzając informacje przekazane w punkcie 2. protokołu (patrz pkt 2.).

Wiceprezydent dodał, że środki wniesione przez Gdynię celem objęcia udziałów posłużą do sfinansowania części kosztów funkcjonowania spółki przez najbliższy rok. Później spółka będzie miała możliwość pozyskiwania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a więc z punktu widzenia akcjonariuszy spółka nie będzie generowała dalszych kosztów.

 

Opinia Komisji Strategii-  pozytywna

 

J. Miotke- w jaki sposób gmina Gdynia będzie reprezentowana w spółce i czy znana jest już struktura organizacyjno – prawna?

 

M. Guć- spółka już działa, bo powstała w 2008 roku. Gdynia dołączy do grona udziałowców. Sposób funkcjonowania spółki nie ulegnie zmianie. Gdynia będzie reprezentowana na Zgromadzeniu Wspólników. Do tej pory koncentrowaliśmy się na kwestiach merytorycznych, a nie organizacyjnych.

 

UCHWAŁA NR XXX/626/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia do spółki i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym  BioBaltica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gdańsku, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 4.9

W imieniu projektodawców, tj. klubu radnych PO, wystąpił radny T. Szemiot: - Sprawa zabezpieczeń socjalnych dla wójtów, burmistrzów i prezydentów, którzy stracili mandaty, co jakiś czas wraca. Nie jest to nowa idea. Pomysł został ponownie przypomniany przez przedstawicieli Związku Miast i – nie ukrywam – wywołał, przynajmniej we mnie, głęboki niesmak.

W trakcie sesji wpłynęły na moje ręce propozycje poprawek.

Radny zgłosił w trybie autopoprawki uzupełnienie nagłówka treści projektu, tj. wskazanie adresata (do Związku Miast Polskich).

Kolejne, zgłoszone przez radnego Szemiota autopoprawki, dotyczyły następujących kwestii:

- w trzecim akapicie wpisanie słowa „takie” w miejsce słowa „te” (…takie same standardy);

- w czwartym akapicie po słowach „i tworząc fałszywy obraz…”dopisanie słów: „…ta inicjatywa Związku jest stanowiskiem większości środowiska samorządowego…” (tym samym wykreślenie słów: pomysły Związku są …)

Odnosząc się do propozycji wykreślenia ostatniego akapitu radny wyjaśniał: - Moją intencją było wskazanie, że Gdynia jest członkiem Związku i jako członek tej organizacji nie popiera tego rodzaju rozwiązań, a więc przedstawiciele związku nie mówią w imieniu wszystkich jego członków. Jeśli nie popieracie Państwo tego fragmentu, proszę o zgłoszenie stosownej poprawki.

 

Prezydent Wojciech Szczurek- klub „Samorządność” podjął decyzję o jednogłośnym wsparciu projektu rezolucji. Nasz stosunek do tworzenia nowych przywilejów dla osób sprawujących najwyższe funkcje w samorządach jest krytyczny. Mamy kryzys gospodarczy, Miliony Polaków zmaga się z trudnościami codziennego dnia, które często są uwarunkowane problemami na rynku pracy. Samorządowcy przystępując do pracy w samorządzie godzą się na pracę opartą na określonych regułach. Mówię to z perspektywy swojego doświadczenia. Każdy podejmuje taką decyzję świadomie. Jest to oczywiście wybór, który niesie ze sobą określone skutki, ale jest to wybór świadomy. Nie widzę żadnych powodów, dla których te warunki należałoby zmieniać. Powinniśmy się wszyscy troszczyć o to, aby wizerunek samorządu był broniony przez właściwe postawy. W różnych środowiskach przestano traktować samorząd jako istotny segment władzy publicznej. Osobiście krytycznie oceniam ostatnie lata jeśli chodzi o relacje między rządem a samorządami, a także skuteczność działania wspólnej komisji rządu i samorządów. Myślę, że gdyby wiele problemów (np. wiążących się z systemem gospodarki śmieciowej) było przedmiotem partnerskiej rozmowy między rządem, parlamentem i samorządem, rozwiązano by je w interesie obywateli i możliwe byłoby wypracowanie czystych, klarownych procedur.

Jestem wdzięczny za tę inicjatywę. Z uwagą czytałem słowa o sferze zaangażowania publicznego i o tym, że powinny się w taką działalność angażować osoby szczególne. Zapewniam, że klub „Samorządność” poprze też taką rezolucję, w której wystąpicie Państwo do Marszałka Sejmu o cofnięcie przywilejów posłom (np. emerytur poselskich). To nie jest tylko problem w wymiarze samorządu. To jest sprawa złego postrzegania funkcjonowania państwa, co szkodzi w ogóle wizerunkowi służby publicznej. Jeśli zostanie przygotowana rezolucja sprzeciwiająca się tworzeniu kasty byłych posłów, klub radnych „Samorządność” poprze taki projekt jednogłośnie.

 

Przewodniczący St. Szwabski- nie spodziewałem się, że kiedyś Rada Miasta Gdyni będzie debatowała nad rezolucją kierowaną niejako do mnie (patrz ostatni akapit projektu, w którym mowa o przedstawicielu gdyńskiego samorządu w Związku). W gronie Zarządu Związku Miast Polskich pojawiały się od kilkunastu lat głosy na temat odpraw dla prezydentów, burmistrzów i wójtów, którzy tracą swój mandat bądź go nie przedłużają, czyli nie stają do ponownych wyborów. Te pomysły nie znajdowały przez długi czas  wielkiego oddźwięku w pracach Zarządu. Ostatnio takie głosy nasiliły się, ale to nie znaczy, że Zarząd został przekonany o potrzebie formalizowania takich rozwiązań, a zwłaszcza że chciałby przedstawić taką propozycję Zgromadzeniu Miast Polskich.

Skąd się biorą takie pomysły? Przede wszystkim stąd, że w wielu krajach europejskich takie regulacje funkcjonują (szczególnie wysokimi apanażami cieszą się samorządowcy w Holandii). Drugim argumentem jest to, że skoro po 10. latach służby publicznej parlamentarzysta dostaje emeryturę, to dlaczego po np. 12. czy 16. latach służby publicznej nie mogliby być objęci taką samą regulacją samorządowcy.

Przewodniczący jeszcze raz podkreślił: - Ta inicjatywa nigdy nie była przedmiotem uchwały Zgromadzenia Związku Miast. Możecie Państwo liczyć na to, że na najbliższym posiedzeniu Zarządu Związku przekażę informację o dzisiejszej inicjatywie Rady Miasta Gdyni.

 

J. Miotke- z czterech poprawek, które proponowałem, pozostawiam wskazanie na adresata i dwie zmiany stylistyczne. Proszę, aby ostatnie zdanie nie było zmieniane.

 

T. Szemiot- gorąco dziękuję Panu Prezydentowi za słowa poparcia dla projektu i – jak rozumiem – za chwilę będę mógł podziękować całemu klubowi „Samorządność”. Liczę, że i radni PiS poprą projekt rezolucji. Nie chcę w żadnym wypadku być obrońcą środowiska parlamentarzystów, warto jednak podkreślić, że posłom po 8. latach funkcjonowania w Sejmie nie przysługuje automatycznie emerytura.

 

REZOLUCJA RADY MIASTA GDYNI do Związku Miast Polskich – stanowisko w spr. specjalnych zabezpieczeń socjalnych dla wójtów, burmistrzów i prezydentów – została przyjęta jednogłośnie: 27 gl. za

 

Ad 4.10

W. Szczurek- przedmiotowa rezolucja jak i kolejna, w istocie różnią się jedynie adresatami. Od wielu lat przygotowujemy projekt OPAT, który zakłada rozbudowę ważnego etapu w sieci układu komunikacyjnego północnej części naszego regionu. OPAT ma służyć blisko 0,5 miliona mieszkańcom tego obszaru, a także będzie kluczowy dla rozwoju turystyki na otwartym morzu (szczególnie na półwyspie helskim). Kilka lat temu grono samorządowców podpisało z Panem Marszałkiem umowę w tej sprawie. Zlecenie przygotowania projektu jest dobitnym przykładem naszej determinacji. Działania zostały doprowadzone do momentu, w którym brak rozstrzygnięcia na poziomie ministerialnym i brak deklaracji ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych de facto uniemożliwiają wykonywanie dalszych czynności proceduralnych. Bez wpisania OPAT na listę inwestycji krajowych dalsze procedowanie nie jest możliwe. Chcemy podjąć szerszą dyskusję na temat tej inwestycji. Chcemy zwrócić uwagę Panu Marszałkowi województwa pomorskiego, że w toczącej się dyskusji na temat strategii rozwoju transportu województwa pomorskiego ranga OPAT powinna być właściwie uwzględniana, a Ministrowi Transportu, że z uwagi na rangę OPAT inwestycja ta powinna być realizowana jako inwestycja krajowa. Wielkość środków na to potrzebnych wymaga zaangażowania państwa. Inwestycja jest ważną częścią krajowego systemu komunikacyjnego. Rezolucje o analogicznej treści zostaną przedłożone pod obrady radom ponad 20. samorządów. Ma to być kampania w sprawie niezwykłej wagi dla trójmiejskiej aglomeracji i jej częścią są przedłożone projekty rezolucji.

 

DEBATA:

 

Stanowisko klubu radnych PO przedstawił radny Łukasz Cichowski: - Radni PO będą głosowali za przyjęciem projektów rezolucji. Nie może być inaczej. Rok temu, wspólnie z radną Król, zainicjowaliśmy taką akcję i w miarę naszych możliwości z całego serca to przedsięwzięcie wspieramy. Każda inicjatywa w tym zakresie jest godna poparcia. W związku z pracami na poziomie województwa, a także w kontekście nowego okresu pomocy finansowej ze strony UE, może warto szukać alternatywnych źródeł finansowania. Tezę, że OPAT ma charakter ponadlokalny można obronić i ja podzielam tę opinię, ale druga strona też ma argumenty. Należy jak najbardziej lobbować na poziomie centralnym, ale i szukać innych źródeł finansowania.

 

Marcin Horała- myślę, że musimy wziąć pod uwagę całokształt sytuacji. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych latach sytuacja finansowa samorządu nie będzie lepsza. Dobrze będzie, jeśli nie będzie znacząco gorsza. W tym kontekście podejmowanie jakichkolwiek prób samodzielnego finansowania realizacji OPAT są – wydaje mi się – z góry skazane na porażkę, a otwarcie drogi do szukania innego źródła finansowania da tylko argument, żeby się w to nie angażować. Powinniśmy twardo obstawać przy twierdzeniu, że jest to inwestycja centalna. Podjęcie więc przez samorządy prób lobbowania jest wskazane. Nie dawajmy podstaw do wymówek ze strony ministerstwa infrastruktury.

 

W. Szczurek- dziękuję za głosy wsparcia. Trochę Pan Horała ubiegł mnie w typie argumentów. Nie zamykamy drogi jakimkolwiek działaniom na rzecz tej inwestycji z jednej strony, choć z drugiej strony prawdą jest, że dyskusja na temat kategorii tej drogi może zmniejszyć szanse na uzyskanie wsparcia. W przeciwieństwie do Pana radnego Cichowskiego nie mam najmniejszych wątpliwości, że jest to droga ponadlokalna, przy czym można dyskutować, czy będzie to droga regionalna czy krajowa. Planujemy odbycie spotkań z przedstawicielami Sejmiku Samorządowego i z posłami. Będziemy tu wdzięczni za aktywność. Wkład radnych w te starania i mówienie jednym głosem będzie miało olbrzymie znaczenie. To nie jest projekt, który można zrealizować w ciągu roku, czy 2. lat, ale skala problemu z każdym rokiem narasta – paraliż ruchu będzie coraz bardziej odczuwalny. Korek nie będzie się z czasem zatrzymywał na wysokości Karwin, ale np. na wysokości Wrzeszcza i wtedy potrzeba realizacji OPAT będzie bardziej widoczna z perspektywy stolicy naszego regionu. Trzeba mieć świadomość, że nie jest to projekt do realizacji w ciągu najbliższych lat, bo takie są realia, ale i trzeba mieć świadomość narastania w każdym kolejnym roku obciążeń komunikacyjnych. Wymaga to podjęcia zdecydowanych działań. Wspólne wysiłki zwiększą szansę na pozytywne zakończenie starań w tym zakresie.

 

M. Horała- pamiętajmy nie tylko o kwestii wakacyjnego korka, ale i o tym, że dopiero OPAT z łącznikiem do ul. Janka Wiśniewskiego rozwiąże problem wyprowadzenia ruchu transportowego z gdyńskiego portu w kierunku zachodnim. Dopiero wtedy powstanie spójny system.

 

Ł. Cichowski- ja tylko miałem na myśli, że część decydentów może sięgać po określone argumenty w kontekście budowy trasy kaszubskiej. Część osób może wobec tego poddać w wątpliwość zasadność naszych postulatów.

 

REZOLUCJA RADY MIASTA GDYNI do MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za

 

Ad 4.11

 

REZOLUCJA RADY MIASTA GDYNI do MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za

 

Ad 4.12

Projektodawca Wiceprezydent M. Stępa poinformował o decyzji wycofania projektu (w spr. określenia przystanków komunikacyjnych …- pełny tytuł jak w porządku niniejszego protokołu) z porządku obrad.

 

Ad 4.13

Wiceprezydent B. Stasiak poinformował o istocie projektu, tj. o zamiennym przejęciu gruntu, którego gmina Gdynia była użytkownikiem wieczystym.

Pozostałe informacje jak w załączniku.

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

Komisja Strategii- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XXX/627/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni Nr XLIII/1024/06 z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości stanowiące własność Gminy Kosakowo, została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za

 

Ad 5.

Sprawozdanie z prac Komisji Oświaty przedstawiła jej Przewodnicząca – radna Ewa Krym.

Dokument stanowi załącznik.

 

Ad 6.

O działalności Rady Dzielnicy Babie Doły poinformował Przewodniczący rady, pan Leszek Gawiński.

W przedstawionym sprawozdaniu zawierały się następujące informacje:

- z planowanych prac wykonano remont pętli autobusowej przy ul. Zielonej, a także remontowane są chodniki (prace nie zostały jeszcze ukończone);

-  wspieranie SP Nr 28 (zakup pomocy dydaktycznych);

- plany: częściowe sfinansowanie opracowania projektu sieci kanalizacyjnej przy ul. Rybaków; opracowanie projektu dot. miejsc parkingowych przy ulicach Ikara i Dedala;

- problemy do rozwiązania: dojazd do plaży; rozwiązanie problemu braku miejsc do parkowania na osiedlu; remont schodów przy plaży (obecny stan grozi wypadkami); remont schodów na ul. Zielonej (teren należący niegdyś do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej);

- wygrane konkursy: „Kultura w dzielnicy” i „Bezpieczna Dzielnica”

Przewodniczący podkreślił fakt utrzymywania bardzo dobrych stosunków z Marynarką Wojenną.

 

Przewodniczący St. Szwabski- bardzo mnie cieszy dobra współpraca z Marynarką Wojenną, bo jest to podmiot, z którym warto i powinno się współpracować.

 

Ad 7.

St. Szwabski- Zgromadzenie Związku Komunalnego odbyło się 5. kwietnia b.r. Po długiej dyskusji jednogłośnie udzielono absolutorium Zarządowi Związku. W konsekwencji postawiono wniosek o przedłużenie czasu sprawowania funkcji dotychczasowym członkom  Zarządu Związku na kolejną kadencję.

Wchodzimy w decydującą fazę wdrażania nowej ustawy o gospodarce odpadami. Związek przygotowuje szereg procedur, które w tej chwili są analizowane. Opracowywany jest materiał, który zostanie opublikowany na łamach „Dziennika Bałtyckiego” i bezpłatnej prasy. Chodzi o to, aby przed 1. lipca wszyscy mieszkańcy gmin należących do związku wiedzieli, jakie będą na nich ciążyć obowiązki i jakie zachowania będą wymagane w związku z nową ustawą. Staraliśmy się stworzyć taki system, który można będzie promować we wszystkich gminach związkowych. Odpady będą zbierane tak samo i w taki sam sposób odbierane.

 

Ad 8.

Treść interpelacji złożonych przez radnego Ł. Cichowskiego – patrz strona: www.gdynia.pl/bip/rada/sesje/715869685.html

 

Ad 9.

Wiceprzewodnicząca Joanna Zielińska– Gdynia otrzymała tytuł na gali koszykówki, w kategorii „Samorząd przyjazny koszykówce”. Doceniono pomoc finansową ze strony naszej gminy dla klubów szkolących młodzież. Zwrócono uwagę, że zawodnicy gdyńskich klubów zdobywają medale we wszystkich kategoriach wiekowych. Doceniono też naszą współpracę z klubami ekstra klasy. Kluby otrzymują od Miasta pomoc finansową w formie umów promocyjnych, a także są zwolnione z opłat z tytułu korzystania z obiektów miejskich.

 

Beata Szadziul- jako Pełnomocnik Prezydenta ds. Rodziny informuję, że we wtorek została uruchomiona strona internetowa poświęcona sprawom rodzin. Zachęcam do korzystania i do promowania tego narzędzia.

 

Wiceprzewodniczący Jerzy Miotke poinformował o uroczystościach związanych ze świętami Flagi Państwowej oraz Konstytucji 3. Maja.

Ponadto radny informował: - Siedmiu naszych kolegów uczestniczyło w bardzo poważnym honorowym turnieju piłki nożnej. Ostatecznie zajęli trzecie miejsce.

 

Ad 10.

Przewodniczący St. Szwabski przypomniał radnym o konieczności złożenia oświadczeń majątkowych.

 

Ad 11.

Termin kolejnej sesji: 22 maja b.r.; godz. 12

 

Ad 12.

Zakończenie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, dr Stanisław Szwabski.

 

 

Na podstawie stenogramu zredagowała:

Zofia Kostrzewska

 

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 11.04.2013
Data udostępnienia informacji: 11.04.2013
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.11.2013 13:03 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
23.04.2013 10:02 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
17.04.2013 13:10 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
17.04.2013 12:35 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
11.04.2013 08:23 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
11.04.2013 08:01 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska