XXVIII Sesja Rady Miasta z dn. 27 lutego 2013 r.

 
PORZĄDEK OBRAD
XXVIII SESJI RADY MIASTA GDYNI
27 lutego 2013 roku
GODZ. 12.00, s. 105 UM 

 1.                           Otwarcie sesji Rady Miasta, 
2.                           Przyjęcie porządku obrad,
3.                           Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miasta,
4.                           Projekty uchwał w sprawach:
  4.1   zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni – Polana Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciagiem infrastruktury technicznej, zobacz projekt,
4.2   uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Gdyni na lata 2012-2030” (załączniki na płytce CD), zobacz projekt,
4.3   przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu rozszerzonego dokumentu pn. „Zintegrowany Plan Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miasta Gdyni w zakresie miejskich obiektów kulturalnych, obiektów usługowych i handlowych oraz działań rewitalizacyjnych (ZIPROM)”, zobacz projekt,
4.4   zobowiązania Zarządu Komunikacji Miejskiej do zorganizowania regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej, zobacz projekt,
4.5   porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Gdynia od Gminy Luzino zadania własnego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, zobacz projekt,
4.6   zmiany uchwały nr XIV/266/11 Rady Miasta Gdyni z 23 listopada 2011 r. w sprawie zasad oddawania w dzierżawę nieruchomości gminnych oraz ich obciążania, zobacz projekt,
4.7   zmiany Uchwały Rady miasta Gdyni w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej działki gruntu stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Antoniego Ledóchowskiego, zobacz projekt,
4.8   wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, ul. Zielona 23, zobacz projekt,
4.9   nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Traczy 14, zobacz projekt,
4.10                       ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Gdynia w 2013 roku, zobacz projekt, zobacz załącznik,
4.11                       ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Miasta Gdyni, zobacz projekt,
4.12                       nadania statutu Muzeum Miasta Gdyni. zobacz projekt,

 
 5.                           Sprawozdanie z prac Komisji Sportu,
6.                           Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Witomino Radiostacja,
7.                           Informacja o pracach Związku Komunalnego,
8.                           Interpelacje.
9.                           Informacje.
10.                        Wolne wnioski.
11.                        Ustalenie terminu następnej sesji.
12.                        Zakończenie obrad.

Aneks do porządku obrad
XXVIII sesji Rady Miasta Gdyni
27 lutego 2013 r.


     Projekty uchwał w sprawach: 

1.                 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty, zobacz projekt,
2.                 wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zobacz projekt, zobacz załącznik 1, zobacz załącznik 2
3.                 terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zobacz projekt,
4.                 odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zobacz projekt,
5.                 wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych albo w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami bądź w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, zobacz projekt,

PROTOKÓŁ NR 28/13

XXVIII SESJI

RADY MIASTA GDYNI

Gdynia, 27 lutego 2013 r.

 

 

Porządek obrad:

1.                           Otwarcie sesji Rady Miasta, 

2.                           Przyjęcie porządku obrad,

3.                           Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miasta,

4.                           Projekty uchwał w sprawach:

 

 

4.1  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni – Polana Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciagiem infrastruktury technicznej,

4.2  przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu rozszerzonego dokumentu pn. „Zintegrowany Plan Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miasta Gdyni w zakresie miejskich obiektów kulturalnych, obiektów usługowych i handlowych oraz działań rewitalizacyjnych (ZIPROM)”,

4.3  zobowiązania Zarządu Komunikacji Miejskiej do zorganizowania regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej,

4.4  porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Gdynia od Gminy Luzino zadania własnego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,

4.5  zmiany uchwały nr XIV/266/11 Rady Miasta Gdyni z 23 listopada 2011 r. w sprawie zasad oddawania w dzierżawę nieruchomości gminnych oraz ich obciążania,

4.6  zmiany Uchwały Rady miasta Gdyni w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej działki gruntu stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Antoniego Ledóchowskiego,

4.7  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, ul. Zielona 23,

4.8  nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Traczy 14,

4.9  ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Gdynia w 2013 roku,

4.10                     ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Miasta Gdyni,

4.11                     1 nadania statutu Muzeum Miasta Gdyni;

4.12 nadania imienia profesora Stefana Kozłowskiego następującym szkołom: Technikum Chemicznemu i Technikum Mechanicznemu nr 2, wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ekologicznych w Gdyni, przy ul. Chylońskiej 237;

4.13 uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Gdyni na lata 2012-2030” (załączniki na płytce CD),

4.14 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty,

4.15 wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

4.16 terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

4.17odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

4.18 wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych albo w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami bądź w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 

 

5.                           Sprawozdanie z prac Komisji Sportu,

6.                           Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Witomino Radiostacja,

7.                           Informacja o pracach Związku Komunalnego,

8.                           Interpelacje.

9.                           Informacje.

10.                       Wolne wnioski.

11.                       Ustalenie terminu następnej sesji.

12.                       Zakończenie obrad.

 

 

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki.

Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą.

Wyniki głosowań każdorazowo podawane są w nast. kolejności: głosy „za”, głosy „przeciw”, głosy „wstrzymujące się”.

Pełne brzmienie nazw komisji i treść ich opinii – patrz biuletyn rady stanowiący zał.

 

 

 

Ad 1.

Otwarcie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, radny Stanisław Szwabski.

 

Ad 2.

Do przedłożonego porządku obrad zgłoszono następujące wnioski:

 

Wiceprezydent Ewa Łowkiel wniosła o wprowadzenie w trybie nadzwyczajnym projektu uchwały w sprawie nadania imienia technikom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ekologicznych. – Tryb nadzwyczajny wniesienia projektu uzasadniam tym, że w ubiegłym tygodniu Wojewoda zgłosił zastrzeżenia do już podjętej uchwały w przedmiotowej sprawie. Chodzi o umożliwienie szkołom jak najszybszego uporządkowania tej sprawy.

 

Wiceprezydent Marek Stępa wniósł o przesunięcie prezentacji projektu dot. planu zaopatrzenia w energię, ujętego w punkcie 4.2, na koniec porządku obrad. Wniosek wynika z życzenia jednej z komisji (gospodarki mieszkaniowej), aby prezentacja odbyła się z udziałem autorów opracowania, tj. Fundacji Poszanowania Energii. Z przyczyn technicznych może to się odbyć ok. godziny 13. – Zakładam, że umieszczenie projektu np. w punkcie 4.12 nie będzie z tą godziną kolidowało.

 

Radny Marcin Horała wniósł o zdjęcie z aneksu do porządku obrad punktu 5. tzw. projektów śmieciowych (zawartych w aneksie do porządku obrad).

- Jest to temat zbyt poważny, dotykający bezpośrednio mieszkańców, aby wprowadzać go poprzez aneks do porządku obrad. Tzw. konsultacje z Radami Dzielnic odbyły się dwa dni temu. Dwa dni temu, wczoraj, a nawet godzinę temu pracowały nad tym komisje. Termin ustawowy i tak przekroczyliśmy tydzień temu (nie było zresztą innej możliwości), więc nic się nie stanie, jeśli projekt wejdzie pod obrady w marcu, po rzeczywistych konsultacjach społecznych, które – przynajmniej teoretycznie – umożliwią uwzględnienie ewentualnych wniosków, jakie w czasie tych konsultacji mogą się pojawić.  

 

Wniosek Wiceprezydent E. Łowkiel przyjęto jednogłośnie: 25 gł. za (projekt umieszczono w punkcie 4.13).

 

Wniosek Wiceprezydenta M. Stępy o przesunięcie projektu występującego w punkcie 4.2. w miejsce punktu 4.12 przyjęto jednogłośnie: 26 gł. za

 

Wniosek radnego M. Horały o wykreślenie z  porządku obrad 5. projektów zawartych w aneksie do porządku obrad (stanowi załącznik) nie został przyjęty: 6/20/0

 

Zmodyfikowany w wyniku przyjęcia powyższych wniosków i uzupełniony o 5-ciopunktowy aneks porządek obrad został przyjęty: 24/0/2

 

Ad 3.

Wobec braku uwag Przewodniczący RM uznał protokół nr 27 za przyjęty.

 

Ad 4.1.

Wiceprezydent M. Stępa przypomniał, że uchwała o przystąpieniu do sporządzania zmiany planu została podjęta w maju ub. r. Opracowany projekt uzyskał wymagane przez ustawę uzgodnienia i opinie, które są pozytywne. Projekt planu był wyłożony do publicznego wglądu w okresie od 4. grudnia ub. r. do 3. stycznia b.r. Publiczna dyskusja odbyła się 11 grudnia. Wpłynęła jedna uwaga, co ilustruje – jak stwierdził Wiceprezydent - poziom emocji związanych ze zmianą.

Zmiana dotyczy terenu 0.4, o powierzchni ok. 5,5 m kw. W planie dla Polany Bernadowo został zawarty warunek, że nowotworzone działki nie mogą być mniejsze niż 3 tys. m kw. Dwie z nich, które udało się podzielić, miały powierzchnie niewiele mniejszą od wymaganej. Gdyby właściciel złożył protest wobec takiego rozwiązania, które przyjęto ze względów społecznych (zieleń parkowa i droga publiczna), mogłoby dojść do zwiększenia powierzchni działki do wielkości przyjętej w regułach planu. Proponuje się więc w odniesieniu do przedmiotowej działki „poluzowanie” obowiązującego przepisu. Taką propozycję Wysoka Rada zaakceptowała, a w trakcie konsultacji nie zostało to zakwestionowane.

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

Komisja Strategii- pozytywna

 

UCHWAŁA NR  XXVIII/579/13 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania części dzielnicy Mały Kack w Gdyni – Polana Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 4.2.

Wiceprezydent Michał Guć zaznaczył, że przystąpienie do programu ZIPROM (pełne brzmienie – patrz tytuł podjętej uchwały) jest przepustką do ubiegania się o środki pomocowe uzyskiwane na bardzo korzystnych warunkach (są to środki zwrotne). Z chwilą podjęcia przedmiotowej uchwały, jeszcze nie merytorycznej, rozpoczną się konsultacje społeczne, następnie rozpatrzone zostaną uwagi i dopiero wtedy końcowy dokument będzie przedłożony Radzie Miasta do akceptacji.

 

Opinia Komisji Strategii- pozytywna

 

DEBATA:

 

Marcin Horała- niedawno ogłoszono raport polskich naukowców o stanie polskiego samorządu, w którym wymieniono 8 czy 9 patologii w rozwoju samorządu. Jedną z nich jest podejmowanie decyzji inwestycyjnych na zasadzie, że oto pojawia się projekt, na realizację którego można dostać środki, a następnie tworzy się na tej bazie program i część analityczną. Nie ma oczywiście niczego złego w chęci sięgnięcia po zewnętrzne dofinansowanie, natomiast jeśli mówimy o programie, który w nazwie ma takie słowa jak „zintegrowany”, czy „obszarów miejskich”, to chciałoby się, żeby był to dokument całościowy. Po lekturze tego dokumentu zadziwiłaby wielu mieszkańców konstatacja, że zdaniem jego twórców żyją w bezproblemowych dzielnicach. Niech taki dokument będzie, ale warto w tym miejscu podnieść, że nie ma rzetelnego dokumentu, który pokazywałby prawdziwe potrzeby Miasta i na tej podstawie proponowałby konkretny program. Jeśli na taki program uzyska się zewnętrzne środki, to świetnie, ale jak się nie uda, to i tak będziemy go realizować. Czyli: rzetelne badanie braków, potrzeb  i dopiero potem tworzenie projektów, nawet gdyby nie wiązałoby się to z sięganiem do zewnętrznych źródeł.

 

Andrzej Bień- wszyscy mamy świadomość, że mamy Strategię Rozwoju Gdyni, która jest co pewien czas aktualizowana. Jest w tym dokumencie część analityczna i projekcje na przyszłość. To w strategii powinny być zawarte analizy, plany i one są.

 

M. Horała- jest to problem mentalny, czyli mieszanie strategii rozwojowej z problemami rewitalizacyjnymi. To powoduje, że to drugie umyka. Czym innym jest budowanie wizji rozwoju, a czym innym rewitalizacja. Jest to bardziej podciąganie „tyłów” i rozwiązania tych problemów oczekują mieszkańcy zapóźnionych dzielnic. Opracowań dotyczących tego drugiego na razie nie mamy, chyba że one są, ale nie są dostępne, a w takim przypadku będzie do dodatkowa korzyść z debaty, jeśli uzyskamy do nich wgląd.

 

M. Guć- bezwzględną korzyścią debaty będzie to, że Pan radny Horała sięgnie po strategię i zobaczy, że nie ma ona tego mankamentu, że nie jest to strategia wyłącznie popychania do przodu najlepszych aspektów, ale że jest to też strategia, która dba, aby  w sferze społecznej, gospodarczej  te tzw. tyły nadgoniły resztę. Takie działania są realizowane – chociażby w mateczniku Pana radnego Horały, czyli w dzielnicy  Chylonia.

 

UCHWAŁA NR XXVIII/580/13  RADY MIASTA GDYNI w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu rozszerzonego dokumentu pn.: „Zintegrowany Plan Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miasta Gdyni w zakresie miejskich obiektów kulturalnych, obiektów usługowych i handlowych oraz działań rewitalizacyjnych (ZIPROM) została podjęta: 22/0/2

 

Ad 4.3.

Wiceprezydent Marek Stępa- zadania ZKM nie obejmują organizowania transportu poprzez Zatokę Gdańską, stąd jeśli taka praca ma być przez ZKM wykonana, rada musi podjąć stosowną uchwałę. Jest to atrakcja dla turystów i mieszkańców. Partnerem jest Jastarnia. W uchwale budżetowej są przewidziane na to środki.

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Strategii- pozytywna

 

Łukasz Cichowski- bardzo się cieszę, że Gdynia zdecydowała się, w przeciwieństwie do naszych sąsiadów, na kontynuowanie działalności tramwajów wodnych, mimo że jest to działalność deficytowa. Niewątpliwie jest to duża atrakcja, a będzie jeszcze większa, jeśli będzie to jedyne  połączenie Trójmiasta z Półwyspem Helskim. Szkoda utraty połączenia z Helem, ale skoro gmina Hel nie chce ponieść żadnych nakładów, to nie ma sensu robienie tego za nią. Apeluję o zwiększenie liczby połączeń między Gdynią a Jastarnią, jeśli będzie się to „spinało” finansowo. Apeluję też o niepodnoszenie cen  biletów, bo za wysokie ceny mogą doprowadzić do utraty pasażerów.

 

Marcin Wołek- ja też oczywiście przyłączam się do pochwał. W praktyce tak się tworzą więzy metropolitarne – nie poprzez szumne deklaracje, zapisy, ale poprzez konkretne działania. Widać, że dla Gdyni samorządy helskie są partnerami i jest gotowa położyć na szali środki, żeby te dobre relacje rozwijać, bo nie jest to sprawa tylko atrakcji. Być może jest to nawet ważniejsze dla Półwyspu Helskiego, bo jest to z półwyspem wygodne, atrakcyjne połączenie z Gdynią, a więc rdzeniem obszaru metropolitarnego. Cieszę się, że przynajmniej władzom Jastarni nie brakuje konsekwencji.

 

UCHWAŁA NR XXVIII/581/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zobowiązania Zarządu Komunikacji Miejskiej do zorganizowania regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po akwenach Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 4.4.

Wiceprezydent M. Stępa wyjaśnił, że porozumienie będące przedmiotem projektu jest zawierane w celu stworzenia możliwości przyjmowania do zakładu utylizacji EKO DOLINY odpadów z gminy Luzino. Odpady te powinny tam trafiać, ponieważ wynika to z wojewódzkiego planu zagospodarowywania odpadów. Jednocześnie gmina Luzino nie może przystąpić do spółki EKO DOLINA, ponieważ zastrzega to memorandum podpisane w momencie przyjęcia środków pomocowych, w którym stwierdza się, że po wykonaniu tego zakładu nie mogą nastąpić żadne zmiany w układzie właścicielskim. W tej sytuacji dopuszczenie kolejnej gminy będzie możliwe po upływie 5-cioletniej karencji i dlatego na razie jest potrzebne porozumienie z największą, uprawnioną gminą związku, jaką jest Gdynia.

- Wypowiedź Pana radnego Wołka zainspirowała mnie do wygłoszenia stwierdzenia, że to też jest działanie prometropolitarne, ponieważ gmina Luzino ciąży do Trójmiasta i w ten sposób zyskuje ważną komunalną usługę, której sama nie byłaby w stanie zapewnić swoim mieszkańcom.

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Strategii- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XXVIII/582/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Gdynia od Gminy Luzino zadania własnego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 4.5.

Wiceprezydent M. Stępa poinformował o następujących poprawkach do projektu:

- w podstawie prawnej przywołanie prawidłowego artykułu, tj. art. 305 (m. in. dotyczącego służebności budynkowej);

- przytoczony w podstawie prawnej artykuł 252 k.c. nie ma odzwierciedlenia w treści projektu, stąd dopisuje się ustęp 2. paragrafu 2. o treści wynikającej z w/w artykułu

Treść projektu – patrz załącznik.

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

Komisja Strategii- pozytywna

/powyższe komisje zaopiniowały cały blok projektów dotyczących nieruchomości pozytywnie/

 

UCHWAŁA NR XXVIII/583/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany uchwały nr XIV/266/11 RMG z 23 listopada 2011 r. w sprawie zasad oddawania w dzierżawę  nieruchomości gminnych oraz ich obciążania została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 4.6.

Wiceprezydent M. Stępa wyjaśnił, że potrzeba zmiany już podjętej uchwały wynika z potrzeby sprostowania błędu –  na działce, o której napisano, że jest niezabudowana, w istocie zlokalizowane są budowle. Stąd potrzeba wykreślenia słowa „niezabudowana”. Ma to znaczenie z punktu widzenia nabywcy, na którym nie będzie ciążył obowiązek zapłacenia podatku VAT, a zatem atrakcyjność działki odpowiednio się zwiększy.

 

UCHWAŁA NR XXVIII/584/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały RMG w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej działki gruntu, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Antoniego Ledóchowskiego, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 4.7.

Projekt – zgodnie z treścią załącznika – przedstawił Wiceprezydent M. Stępa, który kończąc prezentację stwierdził: - Liczymy na to, że będzie to atrakcyjna oferta na rynku nieruchomości.  

 

UCHWAŁA NR XXVIII/585/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy ul. Zielonej 23, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za

 

Ad 4.8.

M. Stępa- zgoda rady na przejęcie nieruchomości sprawi, że pożytki będą płynęły do kasy gminy, która faktycznie wykonuje czynności administracyjne związane z nieruchomością.

Pozostałe informacje jak w zał.

 

UCHWAŁA NR XXVIII/586/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Traczy 14 została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za

 

Ad 4.9.

Prezentująca projekt Wiceprezydent Ewa Łowkiel wskazała, że obowiązek ustalenia godzin pracy aptek zlokalizowanych na terenie powiatu wynika z ustawy.

Autopoprawki:

 – wykreślenie w tytule roku (2013) – uchwałę można podjąć  na czas nieokreślony;

- w podstawie prawnej, po słowach: „Rada Miasta uchwala” dodanie słów: „co następuje”;

- w paragrafie 1. dodanie słów: „Gmina Miasta Gdyni”;

- wykreślenie paragrafu 3. (tym samym odpowiednia zmiana numeracji kolejnych paragrafów)

Wiceprezydent poinformowała o uzyskaniu dla projektu pozytywnej opinii Okręgowej Izby Aptekarskiej.

Zmiany w rozkładach godzin pracy  wynikają z faktu powstania 5. nowych aptek oraz z faktu zmian w godzinach pracy, dokonanych przez 12 dotychczas funkcjonujących placówek.

 

Opinia Komisji Zdrowia- pozytywna

 

Radny P. Stolarczyk poprosił o wyjaśnienie, dlaczego w projekcie uznano za zbędny zapis o utraceniu mocy przez poprzednią uchwałę.

 

Wiceprezydent wskazała na tytuł przywołanej uchwały, która w tytule ma zapis o rozkładzie obowiązującym w roku 2012. – W kolejnych projektach taki zapis znowu będzie zamieszczany, ponieważ w tytułach nie będzie wpisany czas obowiązywania uchwały.

 

UCHWAŁA NR XXVIII/587/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Gdynia została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 4.10

Wiceprezydent E. Łowkiel- jest to projekt, w którym podjęto próbę uporządkowania sieci szkół podstawowych i gimnazjalnych, objętych tzw. obowiązkiem szkolnym, w których na dyrektorach spoczywa obowiązek kontrolowania spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające na określonym terenie.

Autopoprawki:

Szkoły podstawowe:

- pkt 17 załączonej tabeli – ul. Pucka od numeru 1 do 103;

Gimnazja:

- pkt 11 tabeli – ul. Pucka od nr-u 1 do 103 (numery nieparzyste);

- pkt 12 tabeli – ul. Pucka od nr-u 2 do 102 (numery parzyste)

- Rada Miasta nadała nazwy szeregu nowym ulicom – mówiła Wiceprezydent -  które muszą być przypisane do rejonów odpowiednich szkół. Procesy demograficzne sprawiły, że możliwe jest dokonanie takich zmian, które spowodują skrócenie dzieciom drogi do szkoły. Dzisiaj większość szkół ma dobre warunki lokalowe. Przy okazji poprawiamy błędy, które powstały w przypisywaniu ulic poszczególnym szkołom. Dokonaliśmy zmian, które mają zapobiec nadmiernemu obciążeniu jednych szkół, a pustoszeniu innych. Dotyczy to szczególnie
Chylonii, a więc SP Nr 10 i SP Nr 40 oraz Gimnazjum Nr 3 i Gimnazjum Nr 12. W dalszym ciągu preferujemy w Gdyni wolny wybór szkoły, ale w granicach zdrowego rozsądku. Około 40 % rodziców dzieci nie wybiera rejonowej szkoły podstawowej i przeszło 50 % rodziców dzieci nie wybiera rejonowej szkoły gimnazjalnej. Chodzi jednak o racjonalne wykorzystywanie sieci – tak, aby jedne szkoły nie były przeciążone, a inne nie pustoszały. Niemniej jednak nadal będzie preferowany w Gdyni wolny wybór szkoły.

Uporządkowano też nazwy ulic. Tu sprawdziliśmy uchwały począwszy od roku 1990. Mogą więc pojawić się niekonsekwencje dotyczące nazw ulic nadanych przed rokiem 90.

 

Opinia Komisji Oświaty- pozytywna

 

Zygmunt Zmuda Trzebiatowski- dziękuję Pani Wiceprezydent za ten projekt, bo próba znalezienia kompromisu w tej kwestii nie jest prosta. Jako rodzic córek uczęszczających do najliczniejszej obecnie SP Nr 40 liczę, że uchwała pomoże na rozsądne rozprowadzenie dzieci po placówkach, bo ta właśnie szkoła jest już trochę obciążona na skutek dobrej opinii. Projekt realizuje chyba potrzeby wszystkich środowisk nie odbierając rodzicom prawa do wyboru szkoły.  Dobrze, że projekt konsultowano z dyrektorami szkół.

 

UCHWAŁA NR XXVIII/588/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 4.11

Prezentująca projekt Przewodnicząca Komisji Kultury Joanna Chacuk wyjaśniła, że celem wniesienia projektu pod obrady jest dostosowanie zapisów do wymogów ustawy. Statut przygotowany został we współpracy z Muzeum Miasta Gdyni, a także był uzgadniany z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Radna przedstawiła strukturę dokumentu – zgodnie z treścią załącznika.

 

Opinia Komisji Kultury- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XXVIII/589/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania statutu Muzeum Miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 4.12

E. Łowkiel- w Gdyni jest sieć szkół zawodowych, których nazwy miały za zadanie te szkoły identyfikować. Szkołom też zależy na budowaniu swojej tożsamości. Sądziliśmy, że w zastosowanej formule możemy nadać imię Zespołowi Szkół Ekologicznych tym bardziej, że 2 lata temu nadaliśmy imię Zespołowi Szkół Technicznych. Tymczasem Wojewoda zgłosił zastrzeżenia. Okazuje się, że możemy nadawać imiona poszczególnym szkołom wchodzącym w skład zespołu, a nie zespołowi jako całości.

 

Opinia Komisji Oświaty- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XXVIII/590/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie      nadania imienia profesora Stefana Kozłowskiego następującym szkołom: Technikum Chemicznemu i Technikum Mechanicznemu nr 2, wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ekologicznych w Gdyni, przy ul. Chylońskiej 237, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 4.13

M. Stępa- ustawa prawo energetyczne obliguje do przyjmowania zaktualizowanych założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe. Założenia opracowała na nasze zlecenie Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku. W związku z wnioskiem Komisji Gospodarki Mieszkaniowej, Prezes fundacji, Pan L. Wróblewski, przedstawi Państwu założenia osobiście.

 

L. Wróblewski- okres, na który opracowano założenia to lata 2012 – 2030 (dokument powstał w zeszłym roku).

Jakie są obowiązki gminy? Przede wszystkim planowanie i organizowanie zaopatrzenia w energię i paliwa gazowe, planowanie oświetlenia miejsc publicznych i ulic na terenie gminy, finansowanie tego oświetlenia, a także planowanie i racjonalizacja zużycia energii oraz promocja rozwiązań zmniejszających to zużycie (nowy obowiązek wprowadzony nowelizacją ustawy prawo energetyczne). Ustawa zobowiązuje Prezydenta do opracowania założeń.

Jakie są wymagania jeśli chodzi o realizację takiego dokumentu? Opracowanie musi odnosić się do okresu minimum 15 lat i musi być aktualizowane co najmniej raz na 3 lata. Dokument musi być zaopiniowany przez samorząd województwa w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami i zgodności z polityką energetyczną państwa. Założenia muszą być wyłożone do publicznego wglądu.

Zakres projektu – zgodny z ustawą, czyli ocena aktualnego stanu i przewidywanych zmian w zakresie zaopatrzenia w energię i ciepło oraz paliwa gazowe, przedstawienie przedsięwzięć racjonalizujących zużycie ciepła i paliw gazowych, możliwości wykorzystania lokalnych nadwyżek paliw i energii, zastosowanie odnawialnych źródeł energii. Projekt musi się też odnieść do możliwości wykorzystania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych (nowy wymóg, wynikający  z ustawy).

Pan Wróblewski omówił strukturę dokumentu przedstawiając – zgodnie z treścią zawartą na załączonej płycie CD – stan aktualny w zakresie poszczególnych elementów (ciepło, energia elektryczna, paliwa gazowe) i  scenariusze proponowanych działań oraz  wpływ inwestycji na środowisko.

 

Mirosława Król- zwracam uwagę na szczegółowe zapisy dotyczące możliwości realizacji elektrowni wiatrowych. Taka możliwość została uwzględniona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Obwodnicy Północnej i zachodniego odcinka Drogi Czerwonej. W założeniach jest napisane, że budowa parku wiatrowego lub dużych siłowni wiatrowych nie jest wskazana w pobliżu budynków mieszkalnych. Na dzisiaj najprawdopodobniejszą wersją jest budowa siłowni wiatrowej w odległości minimum 600 metrów od zabudowy. Dokument mówi, że wykorzystanie siłowni wiatrowych jest możliwe przy minimalnej prędkości wiatru, wynoszącej ponad 4 m/s. Efektywna ekonomicznie prędkość wiatru zawarta jest w przedziale od 9. do 12. m/s. Na obszarze naszego miasta średnia prędkość wiatru w ciągu roku wynosi 6 m/s, a więc jest to na granicy technicznych możliwości, ale poniżej opłacalności całego przedsięwzięcia (pamiętać należy, że moc silnika wiatrowego jest proporcjonalna do trzeciej potęgi prędkości wiatru). Przy założeniu postępu technicznego można przyjąć, że budowa siłowni wiatrowych małej mocy na terenie Gdyni będzie możliwa, ale inwestycje te praktycznie nie będą miały wpływu na bilans energetyczny Gdyni. Może należałoby dokonać zmian w przywołanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczając te tereny pod inwestycje związane z przyszłym powstaniem Obwodnicy Północnej, przy uwzględnieniu sugestii zawartych w założeniach? Przekazano do publicznej wiadomości informację, że Pomorze otrzyma kwotę 1 mld  480 mln EURO w ramach nowego budżetu UE, do roku 2020 i że środki te w najbliższych 7. latach mają być wydane w dużej części w OZE, gdyż Unia będzie preferować inwestycje w energetykę odnawialną.

Mała energetyka wiatrowa oraz energia słoneczna to godny rozważenia sposób zasilania w energię elektryczną budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Znaczenie będą miały także rozwiązania uwzględniające walory estetyczne i urbanistyczne dla miasta. Docelowo można przyjąć, że mikrogeneracja oparta na energii wiatru może się rozwijać w dzielnicach rozwoju budownictwa jednorodzinnego, tj. w dzielnicach Chwarzno – Wiczlino lub Wielki Kack., a także w dzielnicach, gdzie jest już rozwinięte budownictwo jednorodzinne, np. w dzielnicy Orłowo.

W opracowaniu założono, że do 2030 roku, pomimo niekorzystnych uwarunkowań lokalnych jakie posiada Gdynia, zainstalowana moc cieplna wszystkich źródeł OZE będzie wynosiła w granicach 1,1 do 1,5 % całkowitego zapotrzebowania miasta na moc cieplną, tj. około 8 do 13 MW. Zasadne, a nawet obowiązkowe wydaje się pochylenie nad możliwymi drogami skorzystania ze środków UE dla inwestycji w odnawialne źródła energii, szczególnie w małą energetykę wiatrową oraz energię słoneczną, co wpisze się w Dyrektywę UE o docelowym  udziale energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł. Mogłoby to pozwolić na dokonanie korekty w miejscowym planie zagospodarowania  przestrzennego.

 

UCHWAŁA NR XXVIII/591/13 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia  w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Gdyni na lata 2012-2030” została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 4.14

Wiceprezydent M. Guć rozpoczął prezentację projektu od stwierdzenia: - Warto przypomnieć realia. Ustawa, która drastycznie miała zmienić zasady gospodarki odpadami, została przyjęta przez Parlament 1,5 roku temu i od tego czasu ruszyły we wszystkich gminach w Polsce przygotowania do wdrożenia nowego systemu. W listopadzie ub. r. Gdynia była praktycznie gotowa do podjęcia uchwał, które – zgodnie z ustawą – miały być podjęte do końca ub. r. Odbyliśmy konsultacje ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami, a także przeprowadziliśmy intensywny dialog z mieszkańcami, którzy za pośrednictwem strony internetowej, a także pismami, zgłaszali uwagi i propozycje. W grudniu Pan Premier ogłosił, że ustawa jest zła i że w grudniu będzie zmieniona, jednak zamiast w grudniu 2012 r. została zmieniona w lutym 2013 r. To sprawiło, że wszystkie gminy zostały postawione w sytuacji konieczności postępowania niezgodnego z przepisami ustawy, ponieważ termin uchwalenia uchwał mijał 31 grudnia. Byłoby absurdalne, gdyby gminy podjęły uchwały, które za chwilę należałoby zmieniać. Stąd wszystkie gminy oczekiwały na to, co uchwali parlament, który debatował nad nowelizacją ustawy ponad 2 miesiące. Ostatecznie nowelizacja ustawy została uchwalona w połowie lutego. Z chwilą gdy ustawa trafiła do Prezydenta RP wznowiono prace nad przygotowaniem stosownych projektów uchwał. W trakcie prac uwzględniano uwagi mieszkańców zgłoszone w czasie wcześniejszych konsultacji. Zasadnicza uwaga, często się powtarzająca, stanowiła zarzut, że proponowany ryczałt w wysokości 35 zł. jest krzywdzący dla osób ubogich i samotnych. Dzięki nowelizacji udało się opracować wersję, która nie ma wszystkich wad wersji liczenia od mieszkańca, a jednocześnie statystycznie odciąża osoby uboższe, ai dociąża osoby bogatsze żyjące na większych powierzchniach.

Odnosząc się do wniosku o zdjęcie projektów z porządku obrad (patrz pkt 2. porządku) Wiceprezydent mówił: - Nieprawdą jest, że nie było konsultacji, bo one się odbywały, a ich wyniki są wykazane w dokumentach, które Państwo otrzymaliście. O ile jestem w stanie zrozumieć radnych PiS, o tyle jestem mocno zdziwiony głosami radnych PO o potrzebie zdjęcia projektów z porządku obrad, bo jeszcze nie tak dawno Pan Wojewoda zapowiadał, że jeśli gmina nie podejmie tych uchwał, będzie zmuszony do wydawania zarządzeń zastępczych. Wojewoda groził gminom (przypominam publikację w „Dzienniku Bałtyckim”), że jeśli tego nie uchwalą, narzuci stawkę w wysokości 1 zł.

Jeśli rada podejmie dzisiaj uchwały, przed nami będzie jeszcze wiele koniecznych do przeprowadzenia czynności. Wprowadzanie postanowień ustawy na szczeblu krajowym jest bardzo chaotyczne – toczy się spór pomiędzy ministerstwem finansów a ministerstwem administracji i cyfryzacji, ponieważ Regionalne Izby Obrachunkowe odmówiły zaopiniowania ustawy. Jeszcze nie wiadomo w jakim trybie te uchwały będą nadzorowane i kiedy będą opublikowane.

Po długim okresie pracy rekomenduję Państwu przedłożone projekty.

Odnosząc się do pierwszego z projektów Wiceprezydent omówił jego treść zgodnie z załącznikiem, po czym zgłosił autopoprawkę: w paragrafie 4. ust. 2 - zmiana  numeracji - winno być: od 1 do 10.

Autopoprawka zgłoszona przed sesją stanowi załącznik.

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Strategii- pozytywna

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

Komisja Samorządności- pozytywna

/Przewodniczący w/w komisji poinformowali o pozytywnych opiniach nt. wszystkich 5. projektów dot. gospodarki odpadami komunalnymi/

 

DEBATA:

 

Tadeusz Szemiot- radni PO krytycznie ocenili projekt. W debacie jak i  w uzasadnieniach skupiono się na rzekomych zaletach – że system prosty, tani, sprawiedliwy. W naszej opinii autorzy projektów nadmiernie się skupili na wygodzie administracji i uznali, że tworzą system,  który będzie mniej podatny na unikanie ponoszenia opłat przez gdynian. Powstał projekt, który powoduje niesprawiedliwe rozłożenie kosztów pomiędzy mieszkańców. Wprowadzenie proponowanego rozwiązania w życie spowoduje gwałtowne podwyżki dla wszystkich mieszkańców i dla większości gospodarstw domowych. Powstaje zbiorowa odpowiedzialność za brak segregacji śmieci, co grozi jeszcze gwałtowniejszym wzrostem opłat, również dla tych osób, które segregować będą. Dzisiaj opłata za jedną osobę wynosi 10,50 zł. i jest to opłata za śmieci nieposegregowane, przy czym  odbiór ma miejsce 3 razy w miesiącu. Nalicza się w tym systemie opłatę od osoby. Łatwo można zauważyć, że w wyniku wdrożenia nowego systemu powstanie bardzo duży obszar nadmiernego obciążenia opłatami części gospodarstw domowych. Przy dotychczasowym systemie gdyńskie osiedla nie tonęły w śmieciach. Dla samotnego gdynianina będzie to podwyżka od 90 do 470 %, w zależności od powierzchni zajmowanego mieszkania i od tego, ilu mieszkańców będzie segregowało śmieci. Dla przeciętnego gospodarstwa, liczącego średnio 2,5 osób, będzie to podwyżka opłaty rzędu od 22 do 85 % za nieposegregowane śmieci.

Zaproponowany system jest oderwany od rzeczywistości, jest niesprawiedliwy i bardzo boleśnie dotknie najuboższych gdynian. Wokół dzisiaj funkcjonującego systemu panuje zgoda społeczna. Bardzo często wskazuje się, że ten system jest najwłaściwszy. Argumentem za tym systemem jest fakt, że to człowiek wytwarza śmieci, a nie metry kwadratowe. Oczywiście jedna osoba wytwarza tych śmieci mniej, druga więcej, ale na pewno dwie osoby wytwarzają więcej niż jedna osoba. Jesteśmy przekonywani, że proponowany system jest szczelniejszy od każdego innego rozwiązania. Jesteśmy przekonywani, że nasze wątpliwości mamy złożyć na ołtarzu wyższej efektywności administracji. System  opiera się na deklaracji gdynian. Jeśli wpłynie informacja, że nieruchomość nie jest zamieszkana, trzeba będzie sprawdzić jaki jest stan rzeczywisty. Informacją o takim ryzyku nie podzielono się w projekcie. Oszustwa, czyli sprawy marginalne, nie powinny jednak decydować o wyborze sposobu naliczania opłaty.

Klub radnych PO będzie głosował przeciw projektowi.

 

Marcin Horała- zasadniczo zgadzając się z większością tez przedmówcy, chciałbym odnieść się do kwestii konsultacji społecznych. Prawdą jest, że konsultacje odbywały się od iluś miesięcy, natomiast ten, konkretny projekt jest kwestią ostatnich dni, ale nawet wtedy, w przypadku poprzedniego projektu, nie można było powiedzieć, że spotkał się on z jednoznacznie pozytywnym odbiorem społecznym. Jeśli wrócimy do wcześniejszych konsultacji, to powszechne wrażenie jest takie, że najbardziej pożądanym sposobem naliczania jest opłata od osoby i że to rozwiązanie wskazywała znacząca część uczestników dyskusji. Przeciw tej metodzie przemawia podatność na oszustwo, ale ja osobiście nie przyjmuję tego argumentu. Obecnie przeważająca liczba mieszkańców rozlicza się od osoby i można założyć, że skoro taki system funkcjonuje, to widać może funkcjonować dalej. Drugim argumentem jest to, że wiele samorządów przyjęło już takie rozwiązanie. Do mnie bardziej przemawia argument o nadmiernym obciążeniu opłatą. Nie uważam, żeby urzędnicy gdyńscy byli mniej sprawni od urzędników Wejherowa czy Rumii. Argumentem przeciwko opłacie od osoby jest nadmierne obciążenie rodzin wielodzietnych i stąd propozycja radnych PiS, która też jest opcją osobową, ale ma w sobie pewną modyfikację – wprowadzono komponent ryczałtu. Dodatkowe środki można wykorzystać do obniżenia stawki osobowej. Zwolnione od opłaty byłyby dzieci w wieku przedszkolnym. Dlaczego takiego rozwiązania nie zgłosić w formie poprawki? Zmieniłoby to całą uchwałę i nie obciążyłoby to jej grzechem niedostatecznych konsultacji.

Pan Horała poinformował, że radni PiS będą głosować przeciw uchwale, po czym oświadczył: - Rekomendujemy podjęcie prac nad stawką osobową. Upewniłem się, że względy prawne nie stoją w tym przypadku na przeszkodzie.

 

Bartosz Bartoszewicz- przekazuję słowa podziękowań dla osób z wydziału ochrony środowiska, które przez wiele miesięcy pracowały nad przygotowaniem najlepszego rozwiązania dla mieszkańców. Najgorsze jest wyrzucanie owoców pracy do kosza, ale nie dlatego, że wykonana praca jest zła, tylko dlatego, że decydent nagle stwierdza, że coś trzeba zmienić. I tak było w tym przypadku. Pan Prezydent Guć, wydział ochrony środowiska i wiele osób pracowało nad tym i nagle Pan Premier postanowił, że to, co przez wiele miesięcy popularyzowano jako dobre rozwiązanie, wcale nie jest takie dobre. Rząd założył, że praca samorządów nie liczy się  i od nowego roku mamy zmienione przepisy.

Dzisiaj usłyszeliśmy od kolegów z PO, że nie podoba im się proponowane rozwiązanie i trudno się dziwić, bo nie ma w tym systemie rozwiązania, które byłoby najlepsze. Ze strony kolegów z PO nie padła żadna propozycja. Nie padła, bo nie ma propozycji, która byłaby najlepsza. Inaczej było w przypadku radnego Horały. Tu możemy się tylko różnić co do idei wyboru najlepszej metody.

Wyrażam ubolewanie, że po raz kolejny daje się możliwość przeprowadzenia konsultacji i  nagle trzeba szybko zmienić decyzję.

Po przeprowadzonej analizie proponowanego rozwiązania zachęcam do jej poparcia po to, żeby gdynianie nie musieli czekać na nowe regulacje.

 

Paweł Stolarczyk- pytanie do Pana Prezydenta: ile gdyńskich mieszkań procentowo zawiera się w proponowanych w projekcie przedziałach?

Niektóre organizacje pozarządowe uważają, że tych konsultacji było stanowczo za mało. Jeśli chodzi o nasze stanowisko (radnych PiS- p.p.), to zawiera ono postulat, który wpisuje się w program „Gmina Rodzinna”, żeby zwolnić z opłaty dzieci do lat 6. Dzieci w tym wieku stanowią zaledwie 6 % mieszkańców naszego miasta. Dotarły do mnie uwagi, że dzieci produkują więcej śmieci niż dorośli. W naszym mieście psy, których jest trzy razy więcej niż dzieci,  produkują dziennie kilka ton odchodów. Miasto dotuje akcję „pies w wielkim mieście”, funduje psią plażę. Ile to wszystko kosztuje? Okazuje się, że psy są bardziej uprzywilejowane niż dzieci. Od właścicieli psów nie są pobierane żadne opłaty. Parlamentarzystom przygotowującym nowelizację ustawy sugerowałem, aby problem psich odchodów uregulowano w ustawie w sposób nie obligatoryjny, to znaczy, aby każda gmina miała możliwość nałożenia symbolicznej opłaty  śmieciowej za psa. Niestety, nic z tego nie wyszło. A takie opłaty pokryłyby właśnie koszt zwolnień z opłat za dzieci.

 

Łukasz Cichocki- samorządy mają do dyspozycji 4 metody naliczania opłaty śmieciowej i te metody można podzielić na dwie kategorie. Pierwsza jest wygodna dla Miasta, ale niesprawiedliwa dla mieszkańców i druga – sprawiedliwsza dla mieszkańców, ale wymagająca większego zaangażowania ze strony Miasta.  To, co Państwo proponujecie nie ma nic wspólnego z ilością wytwarzanych śmieci. To nie gospodarstwo je wytwarza, ale człowiek. Sprawdziłem jakich wyborów dokonali włodarze miast na prawach powiatu. Jest ich 66 i aż 47  zdecydowało się na wybór wariantu liczenia od osoby. Nie wiem, czy te pozostałe samorządy są ślepe i nie widzą jak to będzie funkcjonowało? Stawki są zróżnicowane – od 5. do 14. zł. Średnia ze wszystkich miast wynosi ok. 11 zł. Porównując to z naszą propozycją widać, że tylko rozwiązanie dla 3. osób jest korzystniejsze. Nie trafia do mnie też argument, że w większych mieszkaniach mieszka więcej osób. Jest mnóstwo starszych ludzi, którzy mieszkają w dużych mieszkaniach i to nie dlatego, że mają taki kaprys, ale dlatego, że mieszkali w nich całe życie. Znane jest przysłowie, że „starych drzew się nie przesadza”. Przyszła do mnie na dyżur starsza pani i zapytała jak to jest, że obecnie płaci w swojej spółdzielni 8 zł. od osoby, a zgodnie z Państwa propozycją (a ma mieszkanie 42 m kw.) będzie płaciła 32 zł. Czyli że dla niej podwyżka wyniesie 400 %. Gdzie tu sprawiedliwość? Ta pani powiedziała, że rozumie, że stawka musi być wyższa, ale nie o tyle.  Miasto nie prowadziło konsultacji z mieszkańcami. Były konsultacje z przedstawicielami rad dzielnic i z prezesami spółdzielni, ale nie z mieszkańcami. W wielu miastach przeprowadzono ogólnomiejskie konsultacje. W takich konsultacjach w Gdyni większość głosowałaby za metodą „od mieszkańca”.

Radny odniósł się do wypowiedzi p. Bartoszewicza: - Składamy sporo poprawek. Na pewno więcej od radnych z Państwa klubu. Dzisiaj też Państwa nie zawiedziemy.

Poprawki zgłoszone przez radnego Ł. Cichockiego w imieniu klubu PO:

Zmienia się treść paragrafu 2., który przyjmuje nast. brzmienie: „pkt 1: ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w paragr. 1. uchwały, w wysokości 18 zł. miesięcznie na osobę, jednak nie w większej wysokości niż 54 zł. od gospodarstwa domowego. Pkt 2: ustala się stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli odpady są zbierane w sposób selektywny, w wysokości 12 zł. od osoby, jednak nie większej niż 36 zł. od gospodarstwa domowego”.

- Taka poprawka – naszym zdaniem – chroni zarówno samotnego mieszkańca jak i wielodzietne rodziny.


Replika radnego M. Horały: - W zeszłym roku proponowaliśmy przeprowadzenie referendum w tej sprawie. Szkoda, że ten pomysł nie został podjęty. Mielibyśmy wyznaczony przez mieszkańców kierunek i dyskutowalibyśmy tylko nad modyfikacjami. Zgłoszoną przez r. Cichowskiego poprawkę uważamy za generalnie idącą w dobrym kierunku, natomiast sami wstrzymamy się od głosu, ponieważ uważamy, że taką uchwałę powinniśmy przyjąć po miesiącu konsultacji. Realne prace, jakimi byłyby konsultacje z Radami Dzielnic, praca w komisjach, mogłyby przynieść pomysły, które zostałyby ujęte w projekcie uchwały. Obecnie przedstawiamy gotowca. Można sobie pomówić, ale i tak na koniec zostanie podjęta uchwała bez żadnej zmiany.

 

Zygmunt Zmuda Trzebiatowski- szkoda, że taka dyskusja nie miała miejsca na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej. Rozumiem, że pewne argumenty zostawia się na sesję, ale moglibyśmy się przyjrzeć wyliczeniom zaproponowanym przez klub PO. Na pewno nowy system będzie zawsze droższy niż poprzedni. Pytanie, dla kogo powinien być droższy. Można powiedzieć, że gospodarstwa wieloosobowe zyskają. Chociażby na ulicach Opata Hackiego czy Zamenhoffa rodziny zamieszkujące tam lokale socjalne na pewno zyskają, choć oczywiście nie one są głównym adresatem systemu. Skoro była mowa o polityce prorodzinnej, to warto zwrócić uwagę, że ten system idzie w tym kierunku. Byłbym zaskoczony, gdybyśmy uważali, że racjonalniejsze jest wspieranie osób żyjących w pojedynkę lub tych, którzy nie zdecydowali się na posiadanie dzieci.

Co do kwestii konsultacji, to nie jest naszą winą, że musimy debatować w takim trybie. Stanęliśmy pod ścianą i rozumiem, że nie uchylamy się od odpowiedzialności i podejmiemy decyzję.

 

Wiceprezydent M. Guć- podzielam żal radnego Trzebiatowskiego, że klub PO nie zgłosił swoich propozycji na komisjach, bo wtedy moglibyście się Państwo dowiedzieć, że wasze propozycje nie są zgodne z prawem, ponieważ obie propozycje – i PO i radnych PiS - .są łączeniem metody osobowej z ryczałtową, a tego ustawa nie dopuszcza. Radni PiS zgłosili dodatkowo jeszcze jedną propozycję niezgodną z prawem, czyli zwolnienie z opłaty dzieci.  Co do sprawiedliwości, to żadna metoda nie jest sprawiedliwa. Jedynie sprawiedliwą byłaby metoda ważenia odpadów na progu domu. Na dzisiaj ustawodawca nie przewidział takiego rozwiązania. Gdynia ma 200 tysięcy mieszkańców mieszkających w różnych warunkach, mających różny status finansowy. Żadna metoda nie będzie sprawiedliwa. Opowiadanie, że metoda „od osoby” jest sprawiedliwa jest tylko lansowaniem tezy, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.

Jako radni powinniście Państwo mieć świadomość, jaka jest różnica między spółdzielnią, która jest podmiotem prywatnym, a gminą, która działa w obszarze obowiązujących procedur. Spółdzielnia przede wszystkim nie płaci od osoby, ale od liczby pojemników. Spółdzielnia rozkłada te koszty pomiędzy mieszkańców, a jeśli okaże się, że wpłaty są za małe, podnosi czynsze. Jeśli przyjmiemy metodę osobową, a 10 % gdynian w złej lub dobrej wierze nie przyzna się do produkowania śmieci, to gmina będzie musiała dopłacić 3 mln. zł. rocznie do systemu gospodarki odpadami i tych pieniędzy nie odzyska. Trzeba je będzie zdjąć z innych zadań.

Padło, dla mnie zagadkowe, stwierdzenie, że wszystkie gospodarstwa będą musiały płacić więcej, niż do tej pory. Trzy stawki odpowiadają 1,5, 2,5 i 3,5 osobom. Pan Szemiot mówił, że średnie gospodarstwo liczy 2,5 osoby. Dokładnie na tym poziomie jest ustalony pułap podstawowego ryczałtu.

Pan Stolarczyk gdyby przeczytał uzasadnienie, wyczytałby, ile jest gospodarstw mieszkaniowych w poszczególnych grupach (Wiceprezydent zacytował stosowny fragment uzasadnienia – jak w zał.). Nie powiedziałem, że regułą jest to, że w mniejszych lokalach zamieszkuje mniej osób. Powiedziałem, że statystycznie mniej. Są też nadzwyczajne przypadki, np. lokale socjalne, ale nie wydaje mi się, że chcemy tych najbiedniejszych w jeszcze większym stopniu dociążać.

Sprawa konsultacji: pytanie w ewentualnym referendum czy chcesz płacić więcej, czy mniej nie da żadnej wiedzy. Ci, którzy mają małą powierzchnię będą zadowoleni z metody liczenia od powierzchni, ci, którzy mają małe gospodarstwa z małą liczbą osób  będą zadowoleni z liczenia od osoby, itd. My konsultowaliśmy system i dlatego spotykaliśmy się z jego współtwórcami i nie pominęliśmy mieszkańców, bo uznaliśmy, że rady dzielnic są reprezentacją różnego typu mieszkańców. Chcę tu powiedzieć, że o ile na pierwszym spotkaniu z radami ok. połowa uczestników kontestowała rozwiązanie ryczałtowe, to na spotkaniu, które odbyło się przedwczoraj, tylko  5 czy 6 osób na pełną salę kontestowało to rozwiązanie.

Nie jest dobrym pomysłem zasada odpowiedzialności zbiorowej, proponowana przez Pana Szemiota. Jest wiele mankamentów w ustawie. Jestem przekonany, że dobre zorganizowanie systemu spowoduje, że większość gdynian będzie segregowała odpady, co z kolei będzie się przekładało na niższe koszty i tym samym na mniejsze opłaty.

 

B. Krzyżankowski- truizmem jest mówienie, że żaden system nie może być sprawiedliwy, ale należy iść w tym kierunku. System, w którym za tą samą usługę różne osoby płacą różnie, jest złym systemem. Hipokryzją jest mówienie, że proponowany przez nas system płacenia od osoby jest niesprawiedliwy, bo sprawi, że większość będzie pokrywała należności tych, którzy nie będą płacić. Podnoszono też wątek mieszkań socjalnych. Jest to argument trochę z epoki słusznie minionej. Uważam, że każdy powinien płacić za siebie. Każdy płaci podatki, które są zróżnicowane i ci najbogatsi płacą największe podatki, które trafiają do kasy gminy, a Miasto powinno je kierować do tych, którzy nie są w stanie pewnych opłat ponosić. Nie zgadzam się z tezą, ze większe mieszkania są zamieszkane przez osoby bogatsze. Tak nie jest. W wielu takich mieszkaniach mieszkają osoby starsze i samotne. Powinniśmy opracować system atrakcyjny dla mieszkańców, a nie dla władzy.

 

T. Szemiot- ustawa jest taka, jaka jest. Proszę sobie wyobrazić, że i w PO są osoby, które nie są jej fanami. To jest pewien standard w demokracjach – że można się różnić. Ustawa jest jaka jest, ale to nie zwalnia Prezydenta z szukania dobrego rozwiązania. Proszę tak zaprojektować system, aby tą zbiorową odpowiedzialność jak najbardziej rozładować i nie wprowadzać systemu, w którym trzeba będzie płacić o 50 % więcej. Może trochę spłaszczyć? Może niech będzie więcej o 10 %? Metody powinny odpowiadać specyfice gminy. Gdyński system funkcjonowałby dobrze w małej gminie.

Projekt można przecież wycofać i przedyskutować go na posiedzeniach komisji. Nie musieliśmy nad nim dyskutować w poniedziałek. Nic nam nie ucieknie, jeśli przesuniemy głosowanie nad nim o miesiąc.

 

J. Zielińska- wszystko byłoby dobrze, gdyby te Państwa wyliczenia odnośnie 12 zł. od osoby dały nam 3 mln. zł., ale nie sądzę, że tak jest. Jeśli 3 miliony (koszt wywozu śmieci w Gdyni) podzielimy przez 250, to jest 12 zł. od każdego mieszkańca, a gdzie jest druga, trzecia, piąta osoba?

 

T. Szemiot- te wszystkie wyliczenia odnoszą się do posegregowanych śmieci. Część osób będzie ponosiła podwyższone opłaty i to się powinno przełożyć na opłaty pozostałych mieszkańców.

 

J. Zielińska- wierzę w mieszkańców i uważam, że wszyscy będą segregowali śmieci.

 

Ł. Cichowski- podziwiam Pani wiarę, ale ja tej wiary nie podzielam. Nie wierzycie jednocześnie Państwo, że mieszkańcy będą uciekać od systemu i masowo się wymeldowywać.

 

M. Guć- twierdzenie, że ten projekt uchwały jest atrakcyjny dla władzy jest równie prawdziwe jak to, że nie był konsultowany. Wzruszył mnie argument, że skoro radni opozycji byli na posiedzenia komisji zapraszani i głosu nie zabrali, to teraz należy przesunąć podjęcie uchwały o miesiąc. Na marginesie informuję, że mieliśmy parę dni temu telefon z urzędu wojewódzkiego. Wojewoda już szykuje wezwanie.  Przypomnę, że kolejnym krokiem będzie rozstrzygnięcie nadzorcze. Projekt był długo przygotowywany. Ja osobiście wierzę, że większość mieszkańców będzie segregowała śmieci. Pewnie, że będą wyjątki, ale zasadniczo zakładamy, że tworząc odpowiednie warunki zachęcimy mieszkańców do segregowania. Ten system ma szansę zadziałać.

 

Replika radnego B. Krzyżanowskiego: - Jest to system atrakcyjny dla władzy, bo zabezpiecza stały wzrost przychodów. Wyobraźmy sobie rodzinę 4-osobową z zamężną córką. Płacą jedną stawkę, ale gdy młodzi się wyprowadzą, płacone będą już dwie stawki. Popatrzmy na miasto w skali makro. Mieszkańców nie przybywa, ale co chwilę budują się nowe mieszkania, co tworzy wzrost przychodów, mimo że produkcja śmieci nie wzrasta. Miasto rośnie i przychód będzie postępował. Drugi argument ma charakter polityczny - gdybyśmy wprowadzili system liczenia od osoby, bardzo łatwo byłoby zauważyć ułomności, rozdęcie administracji.  Politycznie będzie to bardzo korzystne.

 

M. Guć- Pan radny Krzyżankowski jedno przeoczył – ustawa mówi wyraźnie, że gmina nie może na systemie zarabiać. Jeśli się zwiększy liczba mieszkań, a ilość odpadów nie, to gmina zmniejszy stawki. Pan radny proponuje metodę, która spowoduje rozdęcie administracji po to, żeby móc porównywać, czy jest rozdęcie administracji, a to jest właśnie metoda doskonała do zatrudniania coraz większej liczby urzędników, którzy będą sprawdzali, czy dana nieruchomość jest zamieszkana, czy nie. Podtrzymuję twierdzenie, że ten system jest przede wszystkim dla ogółu mieszkańców.  

 

B. Krzyżankowski- wiem oczywiście, że jest to system non profit, ale ma pewne furteczki. Czy ustawa przewiduje, że część środków można przeznaczyć na promocję? Już sobie wyobrażam jak to Infoboxy znajdują świetne źródło finansowania promując system segregowania śmieci. Nie wydaje mi się, aby rozdęcie administracji było większe niż w przypadku tego, co się proponuje. Z tego co słyszałem, zatrudnionych ma być 25. urzędników.

 

Poprawka radnych PO o brzmieniu: zmienia się treść paragrafu 2., który przyjmuje nast. brzmienie: „pkt 1: ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w paragr. 1. uchwały, w wysokości 18 zł. miesięcznie na osobę, jednak nie w większej wysokości niż 54 zł. od gospodarstwa domowego. Pkt 2: ustala się stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli odpady są zbierane w sposób selektywny, w wysokości 12 zł. od osoby, jednak nie większej niż 36 zł. od gospodarstwa domowego”.

 nie została przyjęta: 4/19/2

 

UCHWAŁA NR XXVIII/592/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty została podjęta: 19/6/0

 

Ad 4.15

Wiceprezydent Michał Guć wyjaśnił, że brak czasu spowodował otrzymanie przez radnych 2. druków wzoru deklaracji. W dniu sesji radni otrzymali dokument ostateczny.

Wiceprezydent wyraził przekonanie, że porównanie obu dokumentów uwidoczni wysiłek, aby  dokument został maksymalnie uproszczony – na tyle, na ile pozwala ustawa.

Wiceprezydent poinformował o planach przeprowadzenia akcji informacyjnej nt. sposobu wypełniania deklaracji (tu p. Guć podziękował radnemu Krzyżankowskiemu za wskazanie, że w ramach Infoboxu też można taką akcję informacyjną przeprowadzić).

 

UCHWAŁA NR XXVIII/593/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została podjęta: 20/0/3

 

Ad 4.16

M. Guć- generalna zasada mówi o  wnoszeniu opłat raz na 3 miesiące. Tu również przyjęliśmy rozwiązanie maksymalnie przyjazne dla mieszkańców, a kłopotliwe dla urzędników. Nie przyjęliśmy rozwiązania proponowanego przez niektóre samorządy, tj. wnoszenia opłat raz na kwartał. Na pewno nasza propozycja spowoduje, że liczba przelewów będzie 3-krotnie większa. Dla osób gorzej uposażonych taka wyrwa co 3 miesiące w budżecie domowym mogłaby być kłopotliwa, dlatego osoby, które będą chciały płacić raz w miesiącu, będą miały taką możliwość.

Autopoprawka: w paragrafie 1. w miejsce słów „z góry” wpisanie słów: „z dołu”.

 

UCHWAŁA NR XXVIII/594/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została podjęta: 18/0/3

 

Ad 4.17

Jak informował p. M. Guć, projekt sankcjonuje dodatkową usługę, o której mowa w załączniku.

 

UCHWAŁA NR XXVIII/595/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne została podjęta: 18/0/2

 

Ad 4.18

M. Guć- projekt ma charakter techniczny i określa warunki, jakie powinien spełniać przedsiębiorca.

 

UCHWAŁA NR XXVIII/596/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych albo w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami bądź w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części została podjęta jednogłośnie: 20 gł. za    

 

Ad 5.

Sprawozdanie z prac Komisji Sportu, przedstawione przez radną Joannę Zielińską, stanowi załącznik.

 

Ad 6.

Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Witomino Radiostacja przedstawił Przewodniczący RD, pan Adam Osiński.

Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Słuchacze

 

Witomino – Radiostacja jest dzielnicą licząca ponad 10 tysięcy mieszkańców. Jej powierzchnia to 5 km2. Specyfiką dzielnicy są wielopiętrowe bloki mieszkalne, w większości budowane przez Spółdzielnię „Bałtyk”.

      Rada Dzielnicy wyłoniona w 2011 roku liczy 15 radnych. Dotychczas odbyła 18 sesji,

      na których podjęła 20 uchwał; Zarząd na swoich cotygodniowych posiedzeniach podjął

      38 uchwał.       .

     Zarząd Rady Dzielnicy stanowią Adam Osiński, Leonarda Półgęsek i Olantyna    

      Stempniewicz.

       Radni pracują w 4 Komisjach: bezpieczeństwa i ochrony środowiska, gospodarki  

       komunalnej, kultury, oświaty i opieki społecznej oraz sportu i rekreacji

Środki finansowe, którymi dysponuje Rada, w roku 2013 wynoszą 81 tysięcy 104 złote, przeznaczane są na różne cele. Wśród nich najważniejsze są inwestycje, imprezy masowe dla mieszkańców oraz wsparcie potrzeb mieszkańców poprzez stosowne instytucje.

Zabiegi radnych, szczególnie Zarządu oraz dobra współpraca z Zarządem Dróg i Zieleni zaowocowała wieloma potrzebnymi mieszkańcom inwestycjami.

I tak udało się zrealizować chodniki na odcinkach ulic PCK 3 i 5, Rolnicza i Konwaliowa, Chwarznieńska, oraz fragment ulicy Witomińskiej.

We współpracy z Prezesem Spółdzielni „Bałtyk” udało się sfinalizować ciągnącą się wiele lat sprawę ciągu pieszego między ulicami Narcyzowa i Konwaliowa.

     Planujemy w ramach zadań inwestycyjnych Rad Dzielnic wykonanie następujących   

     inwestycji:

     - oświetlenie ciemnych, niebezpiecznych miejsc między blokami ulic Widna i Pogodna

- pogłębienie zatoki postojowej przy pawilonie handlowo – usługowym Narcyzowa 1; ma to zapewnić poszerzenie ulicy Narcyzowej, a tym samym bezpieczeństwo mieszkańcom korzystającym z tego pawilonu.

     Z własnych wygospodarowanych środków planujemy wykonanie zewnętrznych urządzeń  

     siłowych na Skwerku Witomińskim.

     W ramach środków pozyskanych z konkursów realizować będziemy:

- szlak Nordic Walking – inwestycja ta realizowana przez 4 Rady Dzielnic: Grabówek, Działki Leśne, Witomino – Radiostacja oraz Witomino – Leśniczówka; jest  rewitalizacją ścieżki istniejącej w Gdyni przedwojennej; szlak będzie dobrze służył mieszkańcom do aktywnego wypoczynku

- modernizację placu zabaw przy ulicy Strażackiej, w miejscu gdzie mieszka dużo rodzin z małymi dziećmi; powstaje on w związku z licznymi postulatami mieszkańców bloków ulic Widna i Rolnicza .

Ze środków budżetowych Rady organizujemy cykliczne, masowe imprezy dla mieszkańców.

Największym powodzeniem cieszą się:

- Bieg Chartów – odbywa się zawsze w maju w ramach ogólnopolskiej akcji Gazety Wyborczej „Polska Biega”; w bieżącym roku przewidujemy na dzień 26 maja już XIV edycję tej imprezy. Na organizację przeznaczamy corocznie 10 tysięcy złotych; w zawodach bierze udział około 350 uczestników w wieku od 2 do 102 lat przyjeżdżających do nas nawet z Gdańska i okolic. Każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy medal, najlepsi zaś puchary.

 

- kolejną cieszącą się dużą frekwencją imprezą jest festyn rodzinny organizowany we współpracy z parafią pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbe, Policją, Strażą Pożarną, Klubem Piłkarskim Arka, OPEC – em oraz  Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz innymi firmami, które wspierają nas firmowymi gadżetami, a także fantami; budżet przeznaczony na tą imprezę nie przekracza 4 tysięcy złotych, ponieważ radni sami wyszukują darczyńców i czynnie uczestniczą w organizacji oraz przebiegu festynu.

- ponad setka widzów gości na naszych Wieczorach Zaduszkowych w kościele pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbe, scenariuszem, organizacją i wykonaniem zajmują się sami radni z zaprzyjaźnioną mieszkanką dzielnicy; radni deklamują poezję przeplataną muzyką na żywo

- ponad 70 osób będących trudnej sytuacji materialnej, wytypowanych przez Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej zapraszamy na wspólną wieczerzę wigilijną; oprawę artystyczną wieczerzy zapewniają uczniowie Szkoły Podstawowej nr 35 prezentując jasełka oraz seniorzy z naszego osiedlowego klubu Seniora którzy uświetniają wieczór koncertem kolęd .

- w noc świętojańską zapraszamy mieszkańców do wspólnej zabawy przy ognisku; w tym roku z piosenką biesiadną do zabawy dołączą nasi seniorzy

- we współpracy z Osiedlowym Klubem Bałtyk organizujemy dla dzieci zabawę Mikołajkową

- tradycją stają się spotkania tematyczne w Klubie Seniora np. z okazji Dnia Matki, Walentynek, na które radni wespół z seniorami przygotowują oraz prezentują program artystyczny

- część środków przekazujemy na dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej nr 35 oraz na doposażenie funkcjonujących na terenie dzielnicy szkół, przedszkoli oraz biblioteki a także na wypoczynek letni dzieci z rodzin w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.

Rada Dzielnicy do swoich działań pozyskała wielu partnerów, dzięki którym możemy realizować swoje zamierzenia. Są to min.:

- parafia pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbe, z którą organizujemy festyn rodzinny, Wieczór Zaduszkowy, ognisko świętojańskie oraz akcje charytatywne i krwiodawstwa w dzielnicy (w dwóch akcjach zebraliśmy około 20 litrów krwi); za pośrednictwem ogłoszeń czytanych przez kapłanów docieramy bezpośrednio do mieszkańców informując o ważnych wydarzeniach w dzielnicy

- Dzielnicowy Komisariat Policji oraz Straż Miejska, z którymi organizujemy spotkania na temat bezpieczeństwa w dzielnicy; najbliższe spotkanie odbędzie się 11 kwietnia

- Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, Zarząd Dróg i Zieleni, Komunalny Związek Gmin „Doliny Redy i Chylonki”, Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Straż Pożarna

- Szkoły Podstawowe nr 12 i 35 oraz Samorządowe Przedszkola nr 13 i 28

    - Dzielnicowy Klub Seniora

- Osiedlowy Klub Kultury „Bałtyk” włączający się w imprezy okolicznościowe

- Spółdzielnia Mieszkaniowa Bałtyk i Administracja Osiedla II, z którymi uzgadniamy planowane przedsięwzięcia

- Policyjny Klub Honorowych Dawców Krwi

- radna Małgorzata Balsewicz, która przygotowuje scenariusz naszych Wieczorów Zaduszkowych, aktywnie uczestniczy w tej imprezie jak i we wszystkich imprezach, akcjach przez nas organizowanych

Chciałbym Małgosi Balsewicz z tego miejsca szczerze podziękować.

 

Radni są bardzo otwarci na bezpośredni kontakt z mieszkańcami. Mieszkańcy mają możliwość zwracania się ze swoimi problemami np. na cotygodniowym posiedzeniu Zarządu Rady, w czasie dyżurów radnych dzielnicy i miasta. Licznie korzystają z Biura Porad Obywatelskich.

Radni spotykają się z mieszkańcami w trakcie wspólnych wyjść na mecze piłki nożnej oraz ręcznej a także na spotkaniach do spraw bezpieczeństwa i na organizowanych imprezach. Wspólnie też z radnymi biorą udział w akcjach społecznie pożytecznych. Obecnie zbieramy zakrętki i stare telefony komórkowe na rzecz Gdyńskiego Hospicjum.

      Bardzo dobrze układa się współpraca z większością urzędników Gminy.

      Na trudności  napotykamy w trakcie rozwiązywania problemów w Administracji

      Budynków Komunalnych nr 4.

     5 lat temu Rada pozyskała w ramach konkursu środki na budowę toru rowerowego. Został

     on wybudowany, odbyło się na nim kilka edycji zawodów o Puchar Polski w Four Cross. 

     Niestety w obecnej chwili tor nie ma opiekuna z ramienia GOSiR – u i niszczeje.   

     Czekamy na rozstrzygnięcie konkursu na opiekuna toru, mając nadzieję, że tor będzie

     tętnił sportowym życiem na czym nam bardzo zależy. Wiemy jednak, że tegoroczna edycja

     Pucharu Polski jest zagrożona z powodu oszczędności w budżecie miasta.

Dziękujemy za wszystko co udało nam się razem zrealizować i życzymy sobie

i urzędnikom dalszej dobrej a może lepszej współpracy.

 

Ad 7.

Przewodniczący RM St. Szwabski- zbliża się sesja absolutoryjna związku. Zarząd związku w ostatnim okresie najwięcej czasu poświęcił na przygotowanie sprawozdania z wykonania budżetu w roku 2012. Chodzi o to, aby opinia RIO na temat sprawozdania spłynęła w pierwszej połowie marca. Tym samym decyzja Zgromadzenia o tym, czy udzieli absolutorium Zarządowi związku, będzie mogła zapaść w drugiej połowie marca.

Zarząd przeprowadza rozmowy i podpisuje umowy z organizacjami i spółkami sponsorskimi głównie w zakresie dotowania działalności edukacyjnej i informacyjnej. Są to przede wszystkim spółki gminne zajmujące się gospodarką komunalną (m. in. PWiK, OPEC, EKO DOLINA, spółka ENERGA). To one są zainteresowane edukacją młodzieży. Ta sfera jest też promowana przez związek, ponieważ łączy się z szeroko pojętą ochroną środowiska i gospodarką odpadami.

Normalnie funkcjonuje system zbiórki odpadów niebezpiecznych. Udzielane są nowe koncesje na działalność spółek zbierających odpady. Takich zezwoleń związek, w imieniu wszystkich gmin związkowych,  wydał już ponad 70.

 

Ad 8.

Przewodniczący St. Szwabski poinformował, że interpelacje złożone do Prezydium przez radnych Ireneusza Bekisza i Łukasza Cichowskiego zostaną przekazane Prezydentowi.

Przewodniczący przypomniał o możliwości składania interpelacji poza sesją – w biurze rady bądź bezpośrednio u Prezydenta.

Treść złożonych interpelacji – patrz strona: : www.gdynia.pl/bip/rada/sesje/715869685.html

 

Ad 9.

Przewodniczący St. Szwabski przypomniał o zbliżającym się terminie składania oświadczeń majątkowych. – Dobrze by było, gdyby wszyscy radni złożyli oświadczenia nie na ostatnią chwilę. Bardzo do tego zachęcam.

 

Wiceprezydent E. Łowkiel poinformowała, że z mocy ustawy przedłożono sprawozdanie z osiągniętych wysokości średnich wysokości wynagrodzeń  dla poszczególnych stopni awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę. Sprawozdanie zostało też przedłożone związkom zawodowym i wszystkim dyrektorom szkół. W minionym roku nie osiągnięto średnich w grupach stażystów, nauczycieli mianowanych i nauczycieli dyplomowanych, natomiast znacząco przekroczone zostały średnie w grupie nauczycieli kontraktowych (o 1 100 000 zł.).

- System liczenia średnich wywodzi się ze świata absurdu. Gmina nie dysponuje mechanizmem wpływającym na zatrudnianie nauczycieli przez dyrektorów. Próbujemy to robić, ale nie do końca jest to możliwe. Zaniepokoił mnie pierwszy wyrok sądowy z grudnia 2012 roku, w którym uchylono zarządzenie Prezydenta, dotyczące organizacji roku szkolnego. Sąd uznał, że pełną autonomię w tym zakresie ma dyrektor, a nie organ prowadzący. To prawda. Gmina jest tylko pracodawcą dla pracowników administracyjnych szkół. Pozostali pracownicy są pracownikami państwowymi. Wg Karty Nauczyciela nauczyciel przebywający na urlopie zdrowotnym może dostać wynagrodzenie w postaci wynagrodzenia zasadniczego i wysługi lat, natomiast musi osiągnąć średnią. Jak ma osiągnąć tą średnią nauczyciel dyplomowany, któremu do płacy zasadniczej brakuje 1 845 zł.? 1 235 zł. trzeba dopłacić do średniej nauczycielowi mianowanemu, kontraktowemu 668 zł., a stażyście 441 zł. Można osiągnąć średnią nadgodzinami, czyli zwolnić i dać wszystkim po 1,5 etatu. Tego jednak nie zrobimy, bo dyrektor przegra w sądzie pracy. W Gdyni przybyły 23 urlopy zdrowotne, co przekłada się na skutek finansowy w wysokości ponad 1 mln. zł. Próbujemy sterować godzinami typu nauczanie indywidualne. Im więcej nauczycieli na zwolnieniach lekarskich, tym większa szansa na osiągnięcie średniej. To są tylko niektóre przykłady absurdów. Uważam, że jest to wysyłanie pieniędzy w kosmos. Nie dostaje wyrównania nauczyciel kontraktowy z tytułu nieosiągnięcia średniej, bo jego grupa zawodowa tą .średnią osiągnęła. Z kolei nauczyciel dyplomowany, który o 3 tys. zł. miesięcznie przekracza średnią (np. wszyscy dyrektorzy) dostanie wyrównanie, bo jego grupa zawodowa tej średniej nie osiągnęła. Pisałam o tym wszędzie, gdzie się da, łącznie z ministerstwem. Są gminy, które płaciły wyrównanie 3 razy po 6 mln. zł. i są bezradne w tej paranoi. Po co np. mamy podnosić dodatek motywacyjny, skoro on jeszcze bardziej przekroczy średnią nauczycieli kontraktowych? Z kolei nie dogonimy średnich w przypadku innych grup, bo np. kolejni nauczyciele pójdą na urlopy zdrowotne. Pani minister już zapowiedziała zamiar likwidacji urlopów zdrowotnych, a więc obawiam się tysiąca urlopów w roku szkolnym, zanim wejdą w życie stosowne regulacje.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Borski poinformował o zakończeniu przez komisję czynności kontrolnych dotyczących działalności ośrodka hipoterapii. – Komisja spotkała się w tej sprawie trzykrotnie. Po przeanalizowaniu dokumentów dostarczonych przez Wiceprezydenta M. Gucia i Dyrektora GOSiR-u M. Łucyka komisja nie odnotowała uchybień proceduralno – prawnych w postępowaniu władz miasta wobec byłego zarządcy ośrodka. Szczegółowe wypowiedzi poszczególnych członków komisji są zawarte w protokołach dostępnych w biurze rady.

Obecnie zajmujemy się kontrolą Miejskiej Hali Targowej. Najbliższe posiedzenie poświęcone tej sprawie odbędzie się 7 marca, o godzinie 16.30.

 

Zygmunt Zmuda Trzebiatowski- na poprzedniej sesji informowałem o audycie polityki rowerowej. W najbliższy piątek będą otwarte koperty przetargowe w związku z przetargiem,  o którym mówiłem na poprzedniej sesji.

Druga informacja jest jednocześnie  przestrogą. Okazuje się, że słuchają nas bardzo uważnie, czego dowodem jest fakt, że niedawno portal „Polska na rowery” opublikował 10 najgłupszych wypowiedzi na temat polityki rowerowej, w Polsce. Na tej liście znalazła się wypowiedź jednego z naszych kolegów radnych, zacytowana z protokołu (żeby była jasność, że nie ja radnego nominowałem). Apeluję więc o ważenie słów. Niektórzy z Państwa pytają, kim jest ten radny. Myślę, że Pan Krzyżankowski powie Państwu o kogo chodzi. Nie jest to powód do dumy, ale jednocześnie dobra informacja – że jesteśmy słuchani. Gmina Gdynia znowu przoduje w rankingu, tyle że tym razem nie tak, jak byśmy chcieli. Niech więc każdy pracuje na własne konto.

 

T. Szemiot- miałem wrażenie, że inaczej miało wyglądać sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej. Informacja powinna brzmieć, że członkowie komisji nie stwierdzili naruszenia prawa w postępowaniu organów miasta. Brzmi to trochę inaczej niż niestwierdzenie uchybień. Do części decyzji  były zgłoszone moje wnioski i uwagi jako jedynego przedstawiciela w komisji innego ugrupowania niż „Samorządność” i w tym momencie miało nastąpić odniesienie się do protokołu.

 

Ad 10.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

 

Ad 11.

Termin kolejnej sesji: 27 marca b.r.; godz. 12

 

Ad 12.

Zakończenie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, dr Stanisław Szwabski.

 

 

Na podstawie stenogramu zredagowała:

insp. Zofia Kostrzewska

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 14.02.2013
Data udostępnienia informacji: 14.02.2013
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.04.2013 09:02 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
20.02.2013 15:57 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
20.02.2013 14:58 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
20.02.2013 11:41 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
20.02.2013 11:40 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
14.02.2013 14:48 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
14.02.2013 10:32 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
14.02.2013 09:55 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska