XXVII Sesja Rady Miasta z dn. 23 stycznia 2013 r.

PORZĄDEK OBRAD
XXVII SESJI RADY MIASTA GDYNI
23 stycznia 2013 roku
GODZ. 12.00, s. 105 UM 

1.                           Otwarcie sesji Rady Miasta, 
2.                           Przyjęcie porządku obrad,
3.                           Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miasta,
4.                           Projekty uchwał w sprawach:
 4.1   nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI” – Medal nr 49 (Aleksander Wellenger), zobacz projekt,
4.2   nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI” – Medal nr 50 (Aleksander Pawelec), zobacz projekt,
4.3   nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI” – Medal nr 51 (Franciszek Walicki), zobacz projekt,
4.4   przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Karwiny w Gdyni, rejon ulic J.Porazińskiej i Nowowiczlińskiej, zobacz projekt, zobacz załącznik
4.5   zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon ulic Tkackiej, Benisławskiego, zobacz projekt, zobacz uzasadnienie, zobacz załącznik graficzny, zobacz załącznik 2
4.6   zmiany uchwały dot. utworzenia jednostki budżetowej „Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni”, zobacz projekt,
4.7   wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni, zobacz projekt,
4.8   zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych w Gdyni, ul. Energetyków 13A, zobacz projekt,
4.9   zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 2 dla Dorosłych w Zespole Szkół Budowlanych w Gdyni, ul. Tetmajera 65, zobacz projekt,
4.10                       zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 3 dla Dorosłych w Zespole Szkół Rzemiosła i Handlu w Gdyni, ul. Śmidowicza 49, zobacz projekt,
4.11                       zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 8 dla Dorosłych w Zespole Szkół Mechanicznych w Gdyni, ul. Morska 79, zobacz projekt,
4.12                       nadania imienia Zespołowi Szkół Ekologicznych w Gdyni przy ul. Chylońskiej 237, zobacz projekt,
4.13                       przyjęcia do wykonania przez Gminę Miasta Gdyni niektórych zadań publicznych z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie Gminy Miasta Gdyni, zobacz projekt,
4.14                       nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu działki drogowej położonej w pasie ul. Jaskółczej, zobacz projekt,
4.15                       wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Źródło Marii, zobacz projekt,
4.16                       wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej działki gruntu stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej, zobacz projekt,
4.17                       wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyni – Miasta na prawach powiatu położonych w Gdyni przy ul. Płk. Stanisława Dąbka, zobacz projekt,
4.18                       oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Morskiej i ul. Komandorskiej oraz przeniesienia własności znajdujących się na gruncie budynków i urządzeń, zobacz projekt,
4.19                       wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r. dla Prezydenta Miasta Gdyni Pana Wojciecha Szczurka, zobacz projekt,
4.20                       wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni,  zobacz projekt,
4.21                       zmiany Uchwały Nr XLV/1045/10 Rady miasta Gdyni z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie utworzenia funduszu stypendialnego dla uczniów i studentów, zobacz projekt,

 5.                           Sprawozdanie z prac Komisji Gospodarki Mieszkaniowej,
6.                           Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Witomino Leśniczówka,
7.                           Informacja o pracach Związku Komunalnego,
8.                           Interpelacje.
9.                           Informacje.
10.                        Wolne wnioski.
11.                        Ustalenie terminu następnej sesji.
12.                        Zakończenie obrad.

Aneks do porządku obrad
XXVII sesji Rady Miasta Gdyni
23 stycznia 2013 r.     Projekty uchwał w sprawach:  
1.                  wezwania do usunięcia naruszenia prawa, złożonego przez Dart DG Staszak Kełpiński Sp. j., dotyczącego uchwały nr III/30/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Pogórze i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Adm. J. Unruga i Płk. S. Dąbka, zobacz projekt
 2.                  zatwierdzenia projektu „Pluszowy misiaczek – wsparcie najmłodszych gdyńskich przedszkolaków na starcie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wyksztacenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” w ramach konkursu  02/POKL/9.1.1/2012 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zobacz projekt

PROTOKÓŁ NR 27/12XXVII SESJIRADY MIASTA GDYNIGdynia, 23 stycznia 2013 r. Porządek obrad:1.                           Otwarcie sesji Rady Miasta,  2.                           Przyjęcie porządku obrad,3.                           Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miasta,4.                           Projekty uchwał w sprawach: 4.1  nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI” – Medal nr 49 (Aleksander Wellenger),4.2  nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI” – Medal nr 50 (Aleksander Pawelec),4.3  nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI” – Medal nr 51 (Franciszek Walicki),4.4  przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Karwiny w Gdyni, rejon ulic J.Porazińskiej i Nowowiczlińskiej,4.5  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon ulic Tkackiej, Benisławskiego,4.6  zmiany uchwały dot. utworzenia jednostki budżetowej „Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni”4.7  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni,4.8  zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych w Gdyni, ul. Energetyków 13A,4.9  zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 2 dla Dorosłych w Zespole Szkół Budowlanych w Gdyni, ul. Tetmajera 65,4.10                     zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 3 dla Dorosłych w Zespole Szkół Rzemiosła i Handlu w Gdyni, ul. Śmidowicza 49,4.11                     zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 8 dla Dorosłych w Zespole Szkół Mechanicznych w Gdyni, ul. Morska 79,4.12                     nadania imienia Zespołowi Szkół Ekologicznych w Gdyni przy ul. Chylońskiej 237,4.13                     przyjęcia do wykonania przez Gminę Miasta Gdyni niektórych zadań publicznych z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie Gminy Miasta Gdyni,4.14                     nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu działki drogowej położonej w pasie ul. Jaskółczej,4.15                     wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Źródło Marii,4.16                     wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej działki gruntu stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej,4.17                     wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyni – Miasta na prawach powiatu położonych w Gdyni przy ul. Płk. Stanisława Dąbka,4.18                     oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Morskiej i ul. Komandorskiej oraz przeniesienia własności znajdujących się na gruncie budynków i urządzeń,4.19                     wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r. dla Prezydenta Miasta Gdyni Pana Wojciecha Szczurka,4.20                     wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni, 4.21                     zmiany Uchwały Nr XLV/1045/10 Rady miasta Gdyni z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie utworzenia funduszu stypendialnego dla uczniów i studentów,4.22                     wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Dart DG Staszak Kempiński Sp.j., dotyczącego uchwały nr III/30/10 RMG z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Pogórze i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Adm. J. Unruga i Płk Dąbka’4.23                     zatwierdzenia projektu „Pluszowy misiaczek – wsparcie najmłodszych gdyńskich przedszkolaków na starcie”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1.1. „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”, w ramach konkursu 02/POKL/9.1.1/2012, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 5.                           Sprawozdanie z prac Komisji Gospodarki Mieszkaniowej,6.                           Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Witomino Leśniczówka,7.                           Informacja o pracach Związku Komunalnego,8.                           Interpelacje.9.                           Informacje.10.                       Wolne wnioski.11.                       Ustalenie terminu następnej sesji.12.                       Zakończenie obrad.    Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki. Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą.Wyniki głosowań każdorazowo podawane są w nast. kolejności: głosy „za”, głosy „przeciw”, głosy „wstrzymujące się”.        Ad 1.

Otwarcie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, radny Stanisław Szwabski.

 

Przed przystąpieniem do obradowania Przewodniczący Stanisław Szwabski poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięci osób ważnych dla samorządu gdyńskiego: - W ostatnim czasie straciliśmy kilka wartościowych, zacnych, ważnych dla Gdyni postaci: dr Janinę Niwińską Płocką, niegdyś radną Gdyni 2. i 3. kadencji, Sławomira Grześkowiaka, radnego, dla którego organizowaliśmy pomoc, która – niestety – nie przyniosła efektów i Dyrektora Teatru Muzycznego w Gdyni  Marcina Korwina, który odszedł w sile wieku i możliwości twórczych.

 Ad 2.

Wobec braku uwag Przewodniczący St. Szwabski uznał przedłożony porządek obrad (z aneksem) za przyjęty.

 Ad 3.

Wobec braku uwag Przewodniczący RM uznał protokół 26. sesji za przyjęty.

 Ad 4.1.

Uzasadnienie do projektu  przedstawiła radna Małgorzata Balsewicz.

Pan Aleksander Walleger był Prezesem Zarządu - Dyrektorem Spółki Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Na tym stanowisku pracował nieprzerwanie przez 21 lat,

a w ciepłownictwie przez lat 36.

Po ukończeniu Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej na Politechnice Warszawskiej przyjechał do Gdyni,

aby w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej odbyć 3 – letni staż.

W Gdyni pozostał do dziś.

W swojej pracy zawodowej przeszedł wszystkie szczeble od majstra w kotłowni poprzez szefa pionu technicznego

i inwestycyjnego do prezesa firmy.

W czasie pełnienia przez pana Aleksandra Wellengera stanowiska Prezesa OPEC – u w naszym mieście dokonało się wiele ważnych ciepłowniczych inwestycji:

-modernizowano sieci przesyłowe ograniczając straty ciepła oraz umożliwiając bezpieczne dostawy ciepła dla Redłowa, szczególnie dla Szpitala im. PCK oraz Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej

- podłączano do miejskiej sieci ciepłowniczej nowe osiedla, budynki w centrum miasta, w tym wysokościowiec Sea Towers oraz Centrum Sportowe im. Kazimierza Górskiego

Pan Wellenger wynegocjował pożyczkę z Banku Światowego, Ekofunduszu oraz Unii Europejskiej na restrukturyzację systemu ciepłowniczego Gdyni, Sopotu, Rumi i Wejherowa. Bank światowy ocenił realizację tego projektu jako najlepszą w Polsce. W ramach działań proekologicznych doprowadził do zlikwidowania w Gdyni wszystkich kotłowni węglowych

w Gdyni, a w 2011 roku OPEC rozpoczęł realizację projektu unijnego obejmującego termomodernizację sieci ciepłowniczej w Gdyni oraz Rumii. Nakłady inwestycyjne na rozwój infrastruktury sieci ciepłowniczej w latach 1992 – 2011, kiedy pan Aleksander Wellenger był prezesem OPEC, wyniosły ponad 230 mln. zł.

Po kierownictwem pana Wallengera OPEC uzyskał wiele wyróżnień, że wymienię tylko niektóre:

- nagroda wyróżnienie Rady Miasta Gdyni „Czas Gdyni” za inwestycje w zakresie racjonalizacji dystrybucji ciepła

- Pomorska Nagroda Jakości

- Panteon Polskiej Ekologii

- Godło Europejski Standard 2008

- Jakość Roku 2008, 2010, 2011

- Tytuł Solidny Pracodawca

- Tytuł Gazela Biznesu

- partner Gdyńskiego Sportu w latach 2005 - 2011

Odważne i nowatorskie decyzje Prezesa wdrażające nowoczesną technologię doprowadziły do tego, że spółka OPEC osiągnęła w zakresie techniki i technologii ciepłowniczej światowe standardy.

Wiedza i umiejętności pana Aleksandra Wellengera sprawiły, że był najpierw członkiem Dyrektoriatu a następnie Prezesem Międzynarodowej Organizacji Producentów i Dystrybutorów Energetyki Cieplnej EUROHEAT & POWER. Poprzez Jego działalność ciepłownicy polscy mogli czuć się równoprawnymi partnerami fachowców z Zachodu, a Gdynia w 2001 roku stała się centrum europejskiej energetyki cieplnej bowiem wówczas w naszym mieście odbył się Kongres EUROHEAT & POWER.

 

Nominat jest członkiem wielu szacownych gremiów min.:

- kapituły nagrody „Czas Gdyni”

- Rady ds. Strategii przy Prezydencie miasta Gdyni

- Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie

- Wojewódzkiej Rady ds. Bezpieczeństwa Energetycznego

Oprócz pracy zawodowej pan Aleksander Wellenger działa społecznie w licznych organizacjach. Jest członkiem:

- Dyrektoriatu EROHEAT & POWER w Brukseli,

- Rady Gdyńskiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia „Serca sercom”

- Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, koło Sopot

- Stowarzyszenia Lions Club w Gdyni

 

Jego praca została doceniona jako wyróżnienia dla firmy, niektóre z nich wymieniłam powyżej, ale i sam Kandydat był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany min. Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polonia Restituta, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką „Zasłużony dla Energetyki”, Złotą Odznaką Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

Pan Aleksander Walleger jest człowiekiem o wysokiej kulturze osobistej, ogromnej życzliwości, otwartości. Cechuje Go wielki szacunek dla drugiego człowieka. Jego zawodowe cechy to ogromna wiedza, najwyższe umiejętności, profesjonalizm. Jest autorytetem w branży ciepłowniczej, partnerem dla administracji rządowej oraz samorządowej.

W moim przekonaniu pan Aleksander Wellenger w pełni zasłużył na zaszczytne wyróżnienie jakim jest przyznanie Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego za Wybitne Zasługi dla Gdyni.

Serdecznie zachęcam więc Państwa do poparcia uchwały o nadaniu tego wyróżnienia panu Aleksandrowi Wellegerowi druk nr 4.1

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Zdrowia- pozytywna

Komisja Kultury- pozytywna

Komisja Oświaty- pozytywna

Komisja Samorządności- pozytywna

 UCHWAŁA NR XXVII/557/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI” – Medal nr 49 (Aleksander Wellenger), została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za Ad 4.2.

Uzasadnienie do projektu przedstawił radny Kamil Góral.

 

Opinie komisji j.w.

 UCHWAŁA NR XXVII/558/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI” – Medal nr 50 (Aleksander Pawelec), została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za Ad 4.3.

O p. Franciszku Walickim i jego dokonaniach  radny Paweł Brutel mówił m. in.: - Pan Franciszek Walicki urodził się 20 lipca 1921 r. w Gdyni. Rodzinnie związany jest z Wilnem, a od 1945 r. z naszym miastem.

Oficer Marynarki Wojennej, dziennikarz, publicysta, animator życia muzycznego, uważany za ojca chrzestnego  polskiego rocka.

Po ukończeniu liceum w roku 1938 został przyjęty do Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni. W pierwszych miesiącach wojny przebywał w Wilnie, gdzie m. in. zetknął się z Leopoldem Tyrmandem. Po wejściu do Wilna wojsk niemieckich obaj zostali zmuszeni do zamieszkania w getcie, skąd udało mu się uciec. Zatrzymany został w Bukowinie Tatrzańskiej i skierowany do przymusowej pracy. Franciszek Walicki znowu ucieka i ukrywa się do końca wojny.

Po wojnie wrócił do Gdyni, gdzie został powołany do Marynarki Wojennej. Miał bliskie relacje z komandorem Mieszkowskim. Po aresztowaniu komendanta i straceniu go po fikcyjnym procesie złożył raport o zwolnienie ze służby – został zdemobilizowany w stopniu komandora podporucznika, w roku 1952. Skierowany został do pracy w „Głosie Wybrzeża”, gdzie pełnił funkcję kierownika działu kulturalnego. Jest autorem bardzo głośnego i bardzo odważnego w ówczesnej Polsce artykułu „Miecz i prawo”, ujawniającego mroczne kulisy procesu oficerów Marynarki Wojennej, skazanych w roku 50. na karę śmierci lub dożywotnie więzienie.

W połowie lat 50. zainteresowania F. Walickiego zmieniają się. Wspólnie z Tyrmandem był inicjatorem zorganizowania w Sopocie pierwszego festiwalu muzyki jazzowej. Obok Witolda Lutosławskiego, Stefana Kisielewskiego i wielu innych był członkiem honorowego komitetu festiwalu. W roku 1959 zakłada pierwsze polskie zespoły „mocnego uderzenia” – Rythm and Blues, Czerwono–Czarni, Niebiesko–Czarni. Walicki mówi o tym czasie: „ W roku 1962 nie byłem człowiekiem sukcesu, nie miałem autorytetu, nie byłem wzorem do naśladowania. Miałem na karku 40 lat i dylemat – zostać dyspozycyjnym dziennikarzem wojewódzkiej gazety lub skakać głową w dół do basenu nie wiedząc, czy jest wypełniony wodą. Wybrałem ryzyko, bo wydawało mi się, że jestem przygotowany do podjęcia kolejnego wyzwania”.

W roku 1968 inspiruje powstanie legendarnego zespołu Breakout z Tadeuszem Nalepą jako liderem, współpracuje z najciekawszą polska formacją rockową lat 70., założoną m. in. przez Józefa Skrzeka. W roku 1970 zakłada w Sopocie pierwszą profesjonalną dyskotekę w Polsce.

Jest autorem 2. tysięcy publikacji poświęconych problemom muzyki, kultury i subkultury, a także wielu piosenek utrwalonych na ponad 500. nośnikach dźwięku, m. in. śpiewanych przez Czesława Niemena - „Czy mnie jeszcze pamiętasz?”, „Wiem, że nie powrócisz”, „Zabawa w ciuciubabkę”, czy śpiewanych przez Piotra Szczepanika („Puste Koperty”).

W 2004 roku zakończył kolejną inicjatywę – wystawę wielofunkcyjną „Kolekcja Franciszka Walickiego”, poświęconą początkom muzyki rockowej w Polsce. Po ekspozycji wystawy w Sopocie, kolekcja została przekazana Gdyni jako darowizna F. Walickiego dla naszego miasta.

Twierdzi, że Wilno, rodzina i „Dar Pomorza” ukształtowały jego osobowość, nauczyły tolerancji, cierpliwości i szacunku dla pracy. Kiedy po raz pierwszy usłyszał Elvisa Presleya świat stanął na głowie i zmieniło się całe jego życie. Walicki zawsze uważał, że kultura nie zna granic. Nie zgadzał się z opiniami, że ówczesne gwiazdy naśladowały „zgniły kapitalizm”. Żona Czesława Niemena uważa go za artystę multimedialnego – śpiewającego, tańczącego, grającego, piszącego teksty, reżyserującego, komponującego i występującego jako aktor. Bardzo lubi koszykówkę, bo sam był kiedyś dobrym koszykarzem.

Ryszard Poznakowski nazwał Walickiego niekonorowanym królem polskiego big beatu i rocka. Piosenki Franciszka Walickiego przetrwały do naszych czasów i są wykonywane przez zespoły najmłodszego pokolenia.

Pełna treść uzasadnienia stanowi zał. 

Opinie komisji j.w.

 UCHWAŁA NR XXVII/559/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI” – Medal nr 51 (Franciszek Walicki), została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za Ad 4.4.

Wiceprezydent Marek Stępa- w toku procedowania właściciel terenu złożył wniosek o dopuszczenie w planie obiektu handlowego o powierzchni powyżej 2 tysięcy m kw. Wniosek ten wydaje się możliwy do przyjęcia z punktu widzenia polityki planistycznej, natomiast nie mógłby być odnotowany w planie, ponieważ stosowne zapisy studium wymagałyby w tym zakresie odpowiedniej zmiany. W takiej sytuacji można postępować dwojako – czekać do czasu dokonania zmiany zapisów w studium albo – i to proponujemy – przystąpić do sporządzenia zmiany dla części terenu objętego planem, ponieważ jest to dla tego obszaru pilna potrzeba. Są tu obszary częściowo zalesione i częściowo rolne. Właściciel uzyskał pozwolenie na wycinkę części lasu i już ją zrealizował. Wydaje się konieczne ustalenie zasad realizowanej tu zabudowy. Zasady te powinny ograniczyć zasięg kubaturowy wskazując jednocześnie powierzchnię biologicznie czynną.

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Strategii- pozytywna

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

 UCHWAŁA NR XXVII/560/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Karwiny w Gdyni, rejon ulic J. Porazińskiej i Nowowiczlińskiej, została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za Ad 4.5.

M. Stępa- w maju ub. r. Wysoka Rada zdecydowała o przystąpieniu do sporządzania zmiany planu dot. fragmentu terenu objętego planem dla części dzielnicy Obłuże. Zmiana dotyczyłaby jednego terenu w obrębie planu (znajduje się tam budynek, w którym niegdyś funkcjonowało kino „Marynarz”). Zapis planu przewidywał tam realizację jednej funkcji – usługowej. Właściciel wystąpił z wnioskiem o możliwość realizację funkcji mieszkaniowej uzasadniając to tym, że nie znalazł się inwestor, który zechciałby realizować funkcję usługową. Rada przychyliła się do tego wniosku, a plan jest już gotowy.

 

Opinie komisji j.w.

 UCHWAŁA NR XXVII/561/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon ulic Tkackiej, Bonisławskiego, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za Ad 4.6.

Prezydent Wojciech Szczurek- projekt mówi o przeszeregowaniu kompetencji. Stwierdziliśmy w praktyce fakt nakładania się realizowanych zadań i brak do końca spójności w zakresie opiniowania zapisów planów, a także opiniowania projektów dotyczących podziałów nieruchomości, czy wydawanych decyzji. To są powody, dla których zdecydowaliśmy się na reorganizację. Część kompetencji dotyczących opiniowania w zakresie planów – co nie jest treścią projektu - przejmie wydział architektury, który takich interpretacji i tak dokonuje. Zmiany dadzą gwarancję uzyskania większej spójności interpretacyjnej. Część zadań przeniesiona zostanie z wydziału urbanistyki do Biura Planowania Przestrzennego i tego dotyczy projekt uchwały. Uzyskujemy tym samym silny ośrodek generujący politykę przestrzenną w długiej perspektywie, a jednocześnie jest to komórka posiadająca kompetencje do opiniowania treści tych planów.

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Strategii- pozytywna

 

Paweł Stolarczyk- z zaniepokojeniem przyjmujemy informację o likwidacji wydziału urbanistyki. Dzieje się to w momencie odejścia na emeryturę Pani Naczelnik. Gdyby nie to, wydział pewnie istniałby dalej. Nasi rozmówcy uważają, że mniejsza liczba wydziałów nie będzie korzystna w konkretnych postępowaniach. Nie przyniesie też wymiernych oszczędności w odchudzaniu administracji, ponieważ poza sekretariatem urzędnicy zostaną przejęci przez inne wydziały. Doceniając intensywną i owocną pracę Biura Planowania Przestrzennego należy stwierdzić, że zmniejszony będzie wpływ rady na prace urbanistyczne, ponieważ biuro podlega tylko Prezydentowi i jest jednostką wydzieloną z urzędu. W statucie biura brak jest zapisów, które przytoczę ze statutu Biura Rozwoju Gdańska, również wydzielonego ze struktury urzędu: „wielkość i zakres zadań realizowanych przez biuro określa zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska, stosownie do uchwał i wytycznych Rady Miasta oraz określonych na ten cel środków budżetowych w ramach budżetu Miasta”.

Radni PiS uważają, że przy okazji rozszerzenia kompetencji biura jego statut powinien zawierać podobny do wyżej cytowanego zapis.

 

W. Szczurek- kompetencje związane z uzgadnianiem planów i gros pracowników wydziału nie trafią do biura, tylko do wydziału architektury. Ktoś Pana radnego wprowadził w błąd i nie do końca rzetelnie zapoznał się Pan z projektem. Pani Naczelnik nie przechodzi na emeryturę. Zostaje pracownikiem urzędu. Proponuję rzetelnie badać źródła informacji. Nie dokonujemy tej zmiany pochopnie, bo jest ona wnioskiem wynikającym z analizy, z wielomiesięcznych obserwacji, a także z licznych wniosków ze strony mieszkańców właśnie, którzy wskazywali na przypadki różnych opinii i komunikatów płynących z urzędu w tej samej sprawie. Naszym obowiązkiem jest likwidowanie takich, niewłaściwych sytuacji. Nie będzie żadnych nowych etatów, a jednocześnie dotychczasowi pracownicy znajdą zatrudnienie w innych wydziałach, natomiast Pani Naczelnik będzie zatrudniona w wydziale nieruchomości. Zmiana nie spowoduje żadnych skutków finansowych. Wypadnie ze struktury koszt utrzymywania sekretariatu, czy koszt dodatku dla naczelnika wydziału, co jednak nie jest celem tego działania.

Reasumując Prezydent stwierdził: - Żadna z przesłanek Pańskiej krytyki nie ma potwierdzenia w projekcie.

 

A. Bień- mówiliśmy dawniej, że ta sytuacja jest niejasna w odczuciu inwestorów i mieszkańców. Jest to bardzo dobry ruch i uporządkuje strukturę administracji. Na pewno my, jako rada, nie stracimy możliwości kontroli. Wydział, jak i biuro, podlegają Prezydentowi, co jest oczywiste i dotąd nie było problemów we współpracy z biurem. Pan, jako członek komisji gospodarki mieszkaniowej (słowa kierowane do r. P. Stolarczyka), doskonale o tym wie. Na  bieżąco współpracujemy z biurem i wydaje się, że ta współpraca układa się bardzo dobrze. Proszę o poparcie projektu.

 UCHWAŁA NR XXVII/562/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany uchwały dot. utworzenia jednostki budżetowej „Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni” została podjęta: 26/0/2 Ad 4.7.

Wiceprezydent Bogusław Stasiak- Zarząd Cmentarzy Komunalnych, który jest gdyńskim zakładem budżetowym, ma w trwałym zarządzie dwie grupy nieruchomości. Trwały zarząd generuje obowiązek naliczania rocznej opłaty (ok. 14 tys. zł.) i kwotę tą nasz zakład musiałby gminie zapłacić, co byłoby absurdalne, dlatego proponujemy 99 % bonifikaty, czyli zredukowanie tej kwoty do 104 zł.

 

Opinie komisji:

Komisja Strategii- pozytywna

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

 UCHWAŁA NR XXVII/563/13/ RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 28 gł. za Ad 4.8

Wiceprezydent E. Łowkiel poinformowała o charakterze przedmiotowego jak i kolejnych 3. projektów – dotyczą zamiaru likwidacji placówek edukacyjnych, które-  z mocy ustawy – zostały wykreślone z systemu edukacji. Zgodnie z wymogiem ustawowym jako pierwsze muszą być podjęte uchwały o zamiarze likwidacji. Placówki te to technika i licea uzupełniające dla dorosłych. Do techników objętych projektami nie przeprowadzano już naboru.

 

Opinia Komisji Oświaty- pozytywna

 UCHWAŁA NR XXVII/564/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 1 dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych w Gdyni, ul. Energetyków 13A została podjęta jednogłośnie: 22 gł. za Ad 4.9 UCHWAŁA NR XXVII/565/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 2 dla Dorosłych w Zespole Szkół Budowlanych w Gdyni, ul. Tetmajera 65, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za Ad 4.10 UCHWAŁA NR XXVII/566/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 3 dla Dorosłych, w Zespole Szkół Rzemiosła i Handlu w Gdyni, ul. Śmidowicza 49, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za Ad 4.11 UCHWAŁA NR XXVII/567/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 8 dla Dorosłych w Zespole Szkół  Mechanicznych w Gdyni, ul. Morska 79, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za Ad 4.12

Wiceprezydent E. Łowkiel poinformowała o dopełnieniu wymogów proceduralnych związanych z nadaniem imienia, zgodnie z wymogami ustawy.

 Opinia Komisji Oświaty- pozytywna UCHWAŁA NR XXVII/568/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Ekologicznych w Gdyni, przy ul. Chylońskiej 237, została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za Ad 4.13

Naczelnik Wydziału Ewidencji Ludności, p. Marzena Umławska- podjęcie uchwały w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej należy do wyłącznej właściwości rady. Środki finansowe są zabezpieczane w formie dotacji celowej, przyznawanej przez Wojewodę Pomorskiego. W roku bieżącym porozumienie będzie zawierane na czas nieokreślony, stąd konieczność podjęcia nowej uchwały.

 UCHWAŁA NR XXVII/569/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia do wykonania przez Gminę Miasta Gdyni niektórych zadań publicznych z zakresu administracji rządowej, związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie Gminy Miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za Ad 4.14Projekt – zgodnie z treścią załącznika – przedstawił Wiceprezydent B. Stasiak.  

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Strategii- pozytywna

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

 UCHWAŁA NR XXVII/570/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu – działki drogowej położonej w pasie ulicy Jaskółczej, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za Ad 4.15

B. Stasiak- podstawowym trybem sprzedaży, opisanym w rozdziale 4. ustawy o gospodarce nieruchomościami, jest oddawanie w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu. W podstawach prawnych projektów, w których proponowane jest inne rozwiązanie, przywoływany jest przepis mówiący, zgodnie z jakimi kryteriami można odstąpić od przetargu.

Przyjmując uwagi komisji informuję, że będziemy tak procedować, że w uzasadnieniach takich projektów będzie ujęta informacja o przewidywanym trybie sprzedaży.

Wiceprezydent zaznaczył, że powyższy komentarz odnosi się też do następnych projektów.

 UCHWAŁA NR XXVII/571/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy ul. Źródło Marii, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za Ad 4.16 UCHWAŁA NR XXVII/572/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej działki gruntu, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Marii Curie Skłodowskiej, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za Ad 4.17 UCHWAŁA NR XXVII/573/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyni – Miasta na prawach powiatu, położonych w Gdyni, przy ul. Płk. Stanisława Dąbka, została podjęta jednogłośnie: 28 gł. za Ad 4.18 UCHWAŁA NR XXVII/574/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Morskiej i ul. Komandorskiej oraz przeniesienia własności znajdujących się na gruncie budynków i urządzeń, została podjęta jednogłośnie: 28 gł. za Ad 4.19

Prezentujący projekt Przewodniczący Komisji Statutowej Andrzej Kieszek przypomniał, że prawo do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia przysługuje Prezydentowi na mocy ustawy (patrz podstawa prawna załączonego projektu).

 UCHWAŁA NR XXVII/575/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok dla Prezydenta Miasta Gdyni, Pana Wojciecha Szczurka, została podjęta jednogłośnie: 28 gł. za Ad 4.20

W imieniu Komisji Samorządności projekt przedstawił Przewodniczący komisji, radny Bartosz Bartoszewicz: - Do wyboru byli 3. kandydaci. Po długiej dyskusji jednogłośnie wybrano kandydaturę Pani Beaty Unickiej, która pełniła dotychczas tę funkcję. Wszystkie trzy kandydatury były niezwykle dobre i było nam bardzo ciężko wybrać. Na pewno każda z tych osób wniosłaby bardzo dużo. Niestety, możemy wybrać tylko jedną osobę.

 

Tadeusz Szemiot- znam z przekazu przebieg dyskusji na posiedzeniu komisji. Padał podczas niej głos dotyczący ciągłości pracy opiekuna, może więc warto wydłużyć czas trwania jego kadencji? W ten sposób nie musielibyśmy co roku podejmować decyzji, a taką osobę, w wyjątkowych sytuacjach, zawsze można odwołać.

 

B. Bartoszewicz- faktycznie, taki głos padł na posiedzeniu komisji. Zachęcam do składania wniosków i propozycji. Wszystkie wnioski, propozycje będziemy analizować.

 UCHWAŁA NR XXVII/576/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 28 gł. za Ad 4.21

W imieniu wnioskodawców, klubu radnych PO, projekt przedstawił radny Łukasz Cichowski: - Żadna komisja nie zaopiniowała naszego projektu. Chcemy stworzyć nowe stypendium mieszkaniowe dla studentów,  w wysokości 150 zł. miesięcznie i byłoby ono wypłacane przez 10 miesięcy w roku, a liczba stypendiów zależałaby od możliwości finansowych Miasta. Roczny koszt jednego stypendium wyniósłby 1 500 zł.

Po co taka inicjatywa? Społeczeństwo polskie, w tym i gdyńskie, starzeje się (w Gdyni szybciej niż w wielu innych miastach województwa pomorskiego). Oczywiście jest to trend ogólnopolski – duże miasta tracą mieszkańców na rzecz gmin ościennych, ale nie można się temu biernie przyglądać. Tam gdzie się mieszka, tam płaci się podatki, dlatego tak ważne są próby zatrzymania mieszkańców, szczególnie ludzi młodych. Kilka miast podjęło takie próby. Robi to m. in.  Łódź. Odremontowano tam  mieszkania komunalne i będą one przeznaczane dla studentów, a czynsz będzie o 50 % niższy. Wydaje się, że stworzenie takiego stypendium byłoby szansą dla miasta. Wprowadzenie tego rozwiązania dałoby oprócz efektów policzalnych także korzyści niepoliczalne – będzie to promocja miasta jako przyjaznego młodym ludziom i wręcz zapraszającego do siebie tych ludzi. Wiemy, że nie jest to rozwiązanie idealne i że nie likwiduje źródła problemu, ale chcemy, żeby to był pierwszy krok w dyskusji jak zachęcić młodych ludzi do zamieszkiwania w Gdyni, a także zachęcić mieszkających już w Gdyni do nieopuszczania go w przyszłości.

 DEBATA: 

Paweł Stolarczyk- przedstawione w uzasadnieniu dane statystyczne dotyczące naszego miasta są jak najbardziej prawidłowe i niepokojące z powodu starzenia się i wyludniania Gdyni. Ponieważ jest to trend ogólnokrajowy i nie wynika ze złych działań samorządu gdyńskiego żadne działania typu „studiuj w Trójmieście, mieszkaj w Gdyni” tego nie zmienią. Po pierwsze miejsce pracy, a nie miejsce zamieszkania w czasie studiów jest warunkiem osiedlania się na stałe w danej miejscowości. Przywiązywanie studenta do miasta za pomocą stypendium będzie fikcją, kiedy zlikwiduje się obowiązek meldunkowy. Po drugie: w czasach PRL istniały stypendia fundowane przez zakłady pracy, które skutecznie przyciągały fachowców do miasta, ale tych zakładów w większości już nie ma. Państwa pomysł byłby dobry 40 lat temu. Dzisiaj studia nie są żadnym luksusem i stanowią dobro powszechnie dostępne. Po trzecie: nasze Miasto stwarza wyjątkowo dogodne warunki dla inwestorów, gdyż nie muszą dbać o przyszłe kadry, bo tych na rynku pracy nie brakuje. Fakt otrzymania pracy w naszym mieście jest wystarczającym powodem do osiedlania się w Gdyni. Po czwarte: Gdynia jako miasto festiwalu polskich filmów finansuje powstałą w naszym mieście szkołę filmową, w której uczy się kilkunastu studentów, przeciwko czemu protestował kolega Marcin Horała. Tym samym Miasto finansuje już studiowanie w naszym mieście.

Myślę, że najlepszym podsumowaniem Państwa pomysłu jest sms, który dostałem od Pani będącej matką studentki: „zgadzam się z Pana opinią. Za 150 zł. student zabawi się w sobotę, a uboga rodzina przetrwa tydzień”.

 

W imieniu klubu „Samorządność” wystąpił radny Zygmunt Zmuda Trzebiatowski: - Czuję się jak rodzic, który wchodzi do kuchni i widzi dumne dzieci, że zrobiły ciasto wrzucając do niego różne przypadkowe rzeczy i nie wie, czy pochwalić, czy wytłumaczyć, dlaczego z jedzenia tego ciasta nic nie będzie. Pomyślałem, że ponieważ jest to projekt młodych ludzi, trzeba do tego podejść z zacięciem pedagogicznym. Trzeba by pójść takim tropem: pochylić się, wskazać błędy, podpowiedzieć jakie są rozwiązania  i zachęcić do pójścia dalej.

Zacznę od pochylenia się – wszystkie sytuacje, w których młodzi ludzie chcą aktywnie uczestniczyć w życiu Miasta są cenne i to jest to na pewno duża wartość. Proszę przekazać młodym ludziom, że „fajnie, że spróbowali”, natomiast produkt jest niestety zbliżony do tego przywołanego wyżej ciasta. Proponowane rozwiązania nie łączą się z diagnozą sytuacji. Projekt jest miałki, oderwany od realiów i szkodliwy. Dlaczego? 8 lat pracowałem w komisji stypendialnej i wiem, z jaką starannością komisja przygląda się osobom ubiegającym się o te stypendia, jakie postawy promuje. Roboczo nazwałem proponowane rozwiązanie: „chcesz 150 zł.? No to masz”. Te stypendia w ogóle do tego systemu nie pasują.

Dlaczego miałki? Bo spłyca problem wskazując, że rozdanie takich pieniędzy istotnie wpłynie na zmianę sytuacji. Wielu z nas ma poczucie, że taka kwota nie wpłynie na rzeczywistość. Można to porównać z tzw. „becikowym”, który demograficznie niczego nie zmienił. Proponowane rozwiązanie nie promuje żadnych postaw, co najwyżej nagradza za określone zachowanie. Może warto się zastanowić gdzie osiedlają się ludzie i dlaczego. Ludzie przyjeżdżają tam, gdzie mają szansę pracować – nawet wtedy, gdy nie mają gdzie mieszkać. Wiele osób przyjeżdża do Gdyni. Mieszkają w ogródkach działkowych, nielegalnie, bez meldunku. Na pewno możemy sobie przy pomocy tego projektu poprawić samopoczucie - rozdajmy pieniądze podatnika i czujmy się dużo lepiej. Gdyby środowisko, które wniosło projekt, ufundowało prywatne stypendia, byłoby to działanie szlachetne, natomiast mówienie „bądźmy dobrzy, rozdajmy pieniądze gdynian” jest, moim zdaniem, nieuzasadnione. Ile te stypendia będą kosztowały zależy od tego, jak liczną grupę tymi pieniędzmi obdarzymy. Na pewno te osoby zgłoszą się i pieniądze odbiorą. Być może zameldują się u wójka, czy cioci albo nawet zameldują się na podstawie umowy najmu u rodziców. Mam duże doświadczenie związane z branżą nieruchomości. Zachęcam do sprawdzenia jakie ogłoszenia w sprawie wynajmu znajdują się np. w Akademii Medycznej. Są w nich zawarte proste kryteria, np. odległość miejsca zamieszkania od uczelni. Już widzę jak student tej uczelni w Gdańsku  decyduje się na stancję w Gdyni Cisowa. Te 150 zł. pokryją mu koszt biletu, a dojazdy zabiorą około 3. godzin dziennie.

Moim zdaniem przykłady podane przez radnego Cichowskiego są anty przykładami. Łódź jest miastem wymierającym. To jest zupełnie inna sytuacja. Czy mamy więc rozłożyć ręce i powiedzieć „nic nie róbmy”? Jest w Gdyni 7 dzielnic, w których ma miejsce w ostatnich latach przyrost ludności – Oksywie, Pustki Cisowskie, Demptowo, Mały Kack, Wielki Kack. Dąbrowa, Chwarzno Wiczlino i Redłowo. To są właśnie te obszary, na których jest prowadzona działalność developerska. Nieprzypadkowo najbardziej dynamicznie rozwijająca się Gdynia Zachód jest miejscem, gdzie jest najtańsza oferta mieszkaniowa. Właśnie ten obszar Gdynia przygotowała systemowo do tego, aby stał się atrakcyjnym miejscem zamieszkania. Miasto ma jednak pewne narzędzia pozwalające czynić je miejscem przyjaznym dla inwestorów. Rozdawanie pieniędzy nie zrealizuje celów, których osiągnięcie legło u podstaw zaproponowania projektu.

Rekomenduję nieprzyjmowanie projektu uchwały.

 

Andrzej Bień- ja też zajmuję się nieruchomościami i na pewno założenia, które leżą u podstawy projektu są niesłuszne. Teza o przyciągnięciu studentów do Gdyni taką kwotą jest fałszywa. Podstawowym kryterium przy wyborze stancji jest jej bliskość od miejsca nauki. Przykład Gdańska pokazuje, że nie we wszystkich miastach ma miejsce tendencja wyludniania, ale wynika to z innych aspektów. Na pewno narzędzie w postaci przedsięwzięcia „Rodzina na swoim” miała tam też znaczenie dzięki atrakcyjnej cenie za metr kw.

 

Tadeusz Szemiot- zwracam się do specjalistów na rynku nieruchomości: jak popyt na nieruchomości ma się do  ceny? Czy koszt wynajmu mieszkania ma jakieś znaczenie? Panowie argumentujecie, że inne kwestie decydują o tym, że wynajmowane są mieszkania. A jak rynek zareaguje na takie właśnie dotacje, bo wiadomo, że będzie reagował? Zachęcam, szczególnie radnego Trzebiatowskiego, do większego optymizmu i spojrzenia na ten projekt jak na jedno z działań na rzecz naszego Miasta. W przypadku „Gdyni rodzinnej” argument o promocji Miasta był istotny. Tu jakoś o tym zapominamy. Projekt nie jest na pewno remedium na sytuację, ale być może będzie to jedna z wielu metod radzenia sobie z nią. Proszę nie mówić tak kategorycznie, że projekt jest zupełnie zły, bo nie rozwiązuje wszystkich problemów. Nie rozwiązuje – zgadza się, ale może warto spojrzeć na to bardziej optymistycznie, jako na narzędzie promocyjne do wykorzystania. Padł argument, że nie miejsce studiowania ma znaczenie dla ostatecznego osiedlenia się, ale praca. Na pewno, ale miejsce studiowania wytwarza pewne więzi (np. zakładanie w tym czasie rodziny) i wiele osób decyduje się potem na poszukiwanie mieszkania właśnie w tym miejscu. Dla mnie jest to oczywista oczywistość.

 

Marcin Horała- faktycznie jest tak, że o miejscu zamieszkania decyduje przede wszystkim miejsce pracy. Jeden element, który może przełamać ten schemat to związanie z danym miejscem poprzez rodzinę. Takie osoby ze względu na tzw. kapitał społeczny mają szansę na zatrudnienie. Jesteśmy częścią aglomeracji i te osoby które „tu” będą szukać pracy traktują to „tu” jako całą aglomerację. Ten projekt pomija studentów gdyńskich, którzy w czasie studiów będą mieszkać w Gdyni, w domu rodzinnym. Nie uważam, aby studenci, którzy są rodowitymi gdynianami byli gorsi. Z podatków jednych niekoniecznie powinniśmy robić prezent drugim. Nie widzę związku zdiagnozowanego problemu z  projektem. Nawet w uzasadnieniu ¾ miejsca zajmuje opis sytuacji. Na poziomie koncepcyjnym projekt jest niestety chybiony. Objęcie np. biletem rodzinnym rodzin z trójką dzieci będzie znacznie skuteczniejszym ruchem. Będę głosował przeciwko projektowi.

 

Ł. Cichowski- radny Trzebiatowski chwali młodych demokratów, co nie zdarza się codziennie. Oczywiście była to złośliwość. Nie zgadzam się, że przyznawanie stypendium miałoby miejsce na zasadzie „jak chcesz, to masz”. Wśród dokumentów, które należy złożyć z wnioskiem jest m. in. średnia ocen ze studiów. Pieniądze podatników rozdajemy na różne cele i ten argument właśnie jest miałki.

Do radnego Horały – sprawa poszkodowanych, gdyńskich studentów: jest różnica jeśli ktoś ma możliwość studiowania i mieszkania w rodzinnym domu. Pragnę zauważyć, że nie wykluczamy gdyńskich studentów, którzy mieszkają w akademiku – oni też mogą otrzymać stypendium.

Do radnego Stolarczyka: nie powiedziałem, że Miasto prowadzi złą politykę, tylko że mogłoby zrobić więcej. Argument, że za tą kwotę rodzina może przeżyć jeden tydzień jest manipulacją. Zawsze można powiedzieć - nie wydawajmy pieniędzy np. na inwestycje, bo komuś te pieniądze pomogą przeżyć.

 

Bogdan Krzyżankowski- nie chodzi o rozdawanie pieniędzy, tylko o rodzaj inwestycji  w grupę najbardziej ambitnych, z największym potencjałem, a więc studentów. Tych, którzy nie tylko szukają miejsc pracy, ale i je tworzą. To też jest rodzaj promocji. Nie raz padały słowa mówiące jak to w Gdyni jest świetnie. Sprawmy więc, żeby młodzi ludzie mogli zobaczyć, że w Gdyni rzeczywiście jest świetnie. Poza tym po naszej stronie jest też biologia, bo jest to okres kiedy młodzi ludzie szukają sobie partnerów i być może zwiążą się z gdynianami. Projekt na pewno nie rozwiąże wszystkich problemów, ale jest to jakiś kroczek w dobrą stronę. Projekt jest godny poparcia.

 

A. Bień- argument, że w ten sposób wpłyniemy na rynek jest pomyleniem pojęć. Ta kwota to dla rynku i dla studentów żadna pozycja. Tam, gdzie jest blisko do uczelni, gdzie są dobre warunki, ceny są dużo wyższe, bo tak właśnie działa rynek i trzeba to wziąć pod uwagę. To pokazuje, że projekt jest kompletnie chybiony.

Radny Bień zgłosił wniosek o zakończenie dyskusji.

 

Głos zabrali radni, którzy zgłosili akces do zabrania głosu przed zgłoszeniem powyższego wniosku:

 

Głos ad vocem radnego M. Horały: - Część z gdyńskich studentów usamodzielni się w pokoju u kolegi, a jeśli będą bezczelni to usamodzielnią się poprzez meldunek u rodziców. Jak rozumiem, chodzi o to, aby studiowali w Gdańsku, a mieszkali w Gdyni. Znamy koszty biletu miesięcznego, wątpię więc, aby dla zysku rzędu 20., czy 50. zł. poświęcali godzinę czasu dziennie na dojazd.

 

Głos ad vocem radnego Ł. Cichowskiego: - Radny Horała z góry zakłada, że człowiek jest zły z natury i zawsze będzie kombinował. Ja jednak wierzę w człowieka.

Odnosząc się z kolei do jednego z argumentów radnego Trzebiatowskiego, radny przypomniał, że jednym z wymogów byłoby dołączenie do wniosku średnią ocen.

 

Z. Zmuda Trzebiatowski- tak, ale nie jest to kryterium ocenne.

 

Andrzej Denis- osoby wynajmujące pokój mają zawsze czasowy meldunek. W projekcie jest mowa o stałym meldunku. To brak konsekwencji. Nie rozumiem, po co ta średnia ocen. Co z nią należy zrobić?

 

Przewodniczący RM ogłosił zamknięcie dyskusji.

 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLV/1045/10 RMG z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie utworzenia funduszu stypendialnego dla uczniów i studentów nie została przyjęta: 5/23/0 Ad 4.22

Wiceprezydent M. Stępa przypomniał, że w trakcie dyskusji nad planem informowano, że obszar jest zagrożony osuwaniem się mas ziemnych i zabezpieczenie przed tym w celu zrealizowania zabudowy byłoby kosztownym zabiegiem. Wykazano też, że tak duże skupisko jakim jest Kępa Oksywska, wymaga zapewnienia terenów rekreacyjnych i sportowych.

W przypadku odmowy uwzględnienia wezwania, co rekomenduje przedmiotowy projekt, firma będzie miała prawo wystąpić ze skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, co jest właściwą – jak stwierdził Wiceprezydent – drogą do rozstrzygania sporów.

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Strategii- pozytywna

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

 UCHWAŁA NR XXVII/577/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Dart DG Staszak Kempiński Sp.j., dotyczącego uchwały nr III/30/10 RMG z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Pogórze i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Adm. J. Unruga i Płk. S. Dąbka została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za Ad 4.23

E. Łowkiel- projekt wpisuje się w politykę zwiększania liczby miejsc w gdyńskich przedszkolach. W przedmiotowym przypadku chodzi o zaadaptowanie mieszkania na pomieszczenia przedszkolne. Część kosztów adaptacji zostanie pokryta środkami unijnymi. Projekt został  zgłoszony do programu europejskiego i został już zaakceptowany, a tym samym przyjęty do realizacji.  

 

Opinia Komisji Oświaty- pozytywna

 UCHWAŁA NR XXVII/578/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zatwierdzenia projektu „Pluszowy misiaczek – wsparcie najmłodszych gdyńskich przedszkolaków na starcie”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”, w ramach konkursu 02/POKL/9.1.1/2012, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za Ad 5.Sprawozdanie z prac komisji przedstawił jej Przewodniczący, radny Andrzej Bień.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 16 posiedzeń. Komisja zajmowała się przede wszystkim następującymi kwestiami:

- sprawy związane z planowaniem przestrzennym, tj. zapoznawanie się z planami na etapie wyłożenia, a następnie na etapie projektów uchwał – spotkania z Biurem Planowania Przestrzennego;

- kwestie nieruchomościowe;

- sprawa hali targowej – dwa spotkania z udziałem stowarzyszeń kupieckich oraz Wiceprezydenta B. Stasiaka i Naczelnika T. Banela;

- rewitalizacja rejonu ulic Opata Hackiego i Zamenhofa – odbyło się posiedzenie wyjazdowe;

- kwestie budżetowe – komisja złożyła wniosek o kierowanie wolnych środków na realizację dróg gminnych i powiatowych;

Radny Bień poinformował także, że w najbliższych dniach komisja zajmie się tematem wyprowadzenia ze Śródmieścia ruchu, szczególnie samochodów ciężkich oraz kwestią zagospodarowania działek będących w dyspozycji wspólnot mieszkaniowych.

 Ad 6.Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Witomino Leśniczówka przedstawił jej Przewodniczący, pan Krzysztof Goliasz. W okresie sprawozdawczym Rada Dzielnicy  kadencji odbyła 18 posiedzeń sesji, na których podjęto 12 uchwał. 1. Rada Dzielnicy składa się z 15 radnych  w tym 7 kobiet
W radzie mamy  trzy  komisje

·                                Komisję infrastruktury i bezpieczeństwa

·                                Komisję socjalną i ochrony środowiska:

·                                Komisję sportu, edukacji i kultury.


2. Dzielnica : zakres administracyjny. Jednostki publiczne występujące na naszym osiedlu to (Zespół Szkół nr 7 oraz biblioteka). Mamy około  8 714 mieszkańców. Powierzchnia dzielnicy obejmuje 3,24 km2 .Dzielnica dosyć stara, Spółdzielnia Mieszkaniowa Bałtyk jest w znacznej większości właścicielem gruntów.

3. Sukcesami którymi możemy się pochwalić to:

·        Wygranie konkursu wspólnie z dzielnicą Chwarzno - Wiczlino ‘Kultura w Dzielnicy’ pt. Muzyczne Spotkania -realizacja -styczeń –grudzień 2012W ramach konkursu „Kultura w dzielnicy” w roku 2012 odbyło się:

10 koncertów kameralnych w Zespole Szkół nr 15 przy ul. Jowisza 60 Gdynia Chwarzno

6 koncertów edukacyjnych z Zespole Szkół Nr 7 przy ul. Stawnej 4/6 Gdynia Witomino

4 zorganizowane wyjazdy na przedstawienie operowe w Operze Bałtyckiej lub Filharmonii Bałtyckiej

Wszystkie dotychczasowe koncerty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców przedmiotowych dzielnic oraz mieszkańców z innych rejonów Gdyni (szczególnie Śródmieścia i Redłowa).

Ilość osób na poszczególnych koncertach organizowanych w szkołach to 40 – 120 słuchaczy.

Ilość osób podczas koncertów wyjazdowych z przejazdem autokarowym do Opery Bałtyckiej lub Polskiej Filharmonii Bałtyckiej to 608 słuchaczy

·        Wygranie Konkursu  wraz z dzielnicami Grabówek, Działki Leśne, Witomino Radiostacja ‘Piekna dzielnica’-‘Lesny szlak Nordic Walking’-realizacja wiosna 2013

Celem naszej inicjatywy jest stworzenie atrakcyjnej trasy sportowo-rekreacyjnej w górnej, leśnej części dzielnicy zazębiającym się z oznakowanym szlakiem łączącym cztery kolejne dzielnice (Grabówek, Działki Leśne, Witomino Radiostacja i Witomino Leśniczówka), który ma się stać „kręgosłupem” treningów sportowych dla mieszkańców dzielnic i miasta, stając się tym samym  łącznikiem po między sportem amatorskim uprawianym na „leśnym szlaku Nording Walking” a sportem zawodowym skupionym w rejonie ul. Sportowej.

·        Wygranie Konkursu   Gdynia  po godzinach wraz z dzielnica Maly Kack pn. „Las i woda to więcej niż przygoda” realizcja  09.2012-06.2013.W wyżej wymienionym okresie zorganizowaliśmy dwa festyny rodzinne propagujące aktywny styl spędzania wolnego czasu i zdrowy tryb życia, cieszące się sporym zainteresowaniem wśród mieszkańców , którym towarzyszyły zawody sprawnościowe na rowerach organizowane przez Rowerową Gdynię, marsz nordic walking i nauka poprawnego chodzenia z kijami, marsz na orientacje. Około 200-300 uczestników.

Wspólnie z UKS „Siódemka” zorganizowaliśmy Mikołajkowe Zawody Pływackie. W 2012 odbyła się juz piąta edycja ciesząca się niezmiennym i dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród najmłodszej grupy uczniów Zespołu szkol nr 7.Wizieło w nim udział 173 uczniów.

Do ciekawych imprez sportowych możemy zaliczyć Salomon Gdynia Trial Running -bieg przełajowy organizowany wspólnie z The North Event Krzysztof Walczak , GOSiR, w roku bieżącym planujemy w kwietniu następne zawody. W zawodach biegało  - 257 zawodników plus 50 zawodników w marszu nordic walking.

Z funduszy przeznaczonych na nasza dzielnice wspieramy :
- Remonty bieżące sal lekcyjnych w SP-12
- dożywianie dzieci SP-12
- Organizacja zajęć pozalekcyjnych na pływalni dla dzieci w SP-12
- Dofinansowanie zakupu monitoringu w SP-35
- pomoc socjalna dla najuboższych (zakup opału na zimę)
- pomoc socjalna dla najuboższych (zakup art. spożywczych do paczek świątecznych)
- organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych
- Dofinansowanie wypoczynku dla uczniów z SP-12
- dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej (zakup książek – Filia Nr 9)-Zagospodarowanie  boiska sportowego przy ulicy Wielkokackiej 18.


4. Plany:

Do realizacji na lata 2012 – 2014 na terenie dzielnicy Witomino – Leśniczówka należą następujące zadania inwestycyjne:

  1. budową ścieżki rowerowej  oraz remont chodnika na ul. II MPS i Wielkokackiej po stronie budynków o numeracji parzystej, wraz z budową ścieżki rowerowej  Dz. 600, rozdz. 60015, § 4270, kwota 400.000 zł
  2. remont chodnika na ul. Wąskiej na odcinku ul. Stawna – Graniczna Dz.600, rozdz. 60016, § 4270, kwota 78.000 zł
  3. remont chodnika i schodów z poręczą na ul. Szarotki
    Dz.600, rozdz. 60016, § 4270, kwota 24.000 złŚcieżka rowerowa - trasa od pętli autobusowej na ul II MPS do ul Hodowlanej (Szkoły) Zależałoby nam na przedłużeniu jej od skrzyżowania ul Hodowlanej do centrum Witawy, gdzie połączy się ze ścieżką rowerową, która powstanie w przyszłości w projekcie realizacji przebudowy ulicy Chwarznieńskiej. W ten sposób skomunikuje się rowerowo Leśniczówkę z Centrum. 
2. Plac zabaw – Celem naszego projektu jest umożliwienie najmłodszym mieszkańcom korzystania z terenu rekreacyjno-zabawowego poprzez budowę placu zabaw na Skwerku Księdza Mowińskiego,  co przyczyni się do rewitalizacji centralnej części naszej dzielnicy. W pobliskiej szkole kształcą się już dzieci 5 letnie, a placówka  nie ma miejsc, na które opiekunowie grup mogliby zabierać pięciolatków i sześciolatków. Należy podkreślić, że na terenie Leśniczówki nie ma placów miejskich o podobnej charakterystyce.Potrzeby:Do najważniejszych potrzeb naszej dzielnicy  należałoby zaliczyć konieczność remontu ul. Bohaterów Getta i ul. Słonecznej ze środków miejskich, ponieważ Rady Dzielnicy nie stać na jego wykonanie w ramach środków na inwestycje. Cieszymy się, że "zaczyna się głośno" mówić o konieczności tych remontów.

Współpraca:
Dobra wspólpraca z innymi radami takim jak: Grabówek, Działki Leśne, Witomino Radiostacja, Maly Kack, Chwarzno-Wiczlino.


Ad 7.

St. Szwabski- związek zatwierdził program rozwojowy PWiK wraz z taryfą na rok 2013. Obiecywałem (patrz protokół z 26. sesji), że na następnym zgromadzeniu związek zajmie się pozostałymi przedsiębiorstwami w regionie Doliny Redy i Chyloni. 14 stycznia odbyło się zgromadzenie, na którym zajęto się projektem uchwały dotyczącym programu rozwojowego, a następnie taryfami przedsiębiorstwa zaopatrującego w wodę i odprowadzającego ścieki w gminie Kosakowo. Zgromadzenie uznało, że przedłożone dokumenty są wystarczająco precyzyjne, aby możliwe było podjęcie uchwał. Druga uchwała dotyczyła zaopatrzenia w wodę przedsiębiorstwa stoczniowego Stoczni Gdynia. Niestety, w tym drugim przypadku dostarczone dokumenty nie pozwoliły Zgromadzeniu na podjęcie stosownej uchwały, ale projekt nie został też odrzucony. Wyszliśmy z założenia, że ponieważ ten element sieci wodociągowej i kanalizacyjnej jeszcze w tym roku będzie przejęty przez PWiK, uzasadnione jest  pozostawienie taryfy w dotychczasowej wysokości.

Prace Zarządu związku: w ostatnich tygodniach tego i ubiegłego roku Zarząd wydał kilkadziesiąt zezwoleń na prowadzenie działalności związanej z wywozem odpadów komunalnych. To świadczy o ilości firm, które się o to ubiegają. Związek wydaje takie zezwolenia w imieniu wszystkich związkowych gmin, także Gdyni.

Zarząd związku zajmuje się odpadami niebezpiecznymi. Przy okazji poinformuję, że zbierane są zużyte lekarstwa, przedtem zbierane w aptekach w oparciu o infrastrukturę, którą zapewnia związek. Samochód związkowy objeżdża okresowo apteki i odbiera przeterminowane leki. Drugim elementem stałej działalności jest zbieranie baterii, głównie ze szkół prowadzących w tym zakresie akcje dzieci i młodzieży. Baterie te są następnie unieszkodliwiane przez specjalne firmy. Ważnym elementem są punkty zbiórki odpadów niebezpiecznych i one oczywiście działają bez zakłóceń. W Gdyni takich punktów jest obecnie pięć, a w pozostałych 5. gminach związkowych po jednym punkcie.

 Ad 8.

Do Prezydium RM interpelacje nie wpłynęły.

Przewodniczący RM przypomniał o możliwości składania interpelacji poza sesją.

 Ad 9.

Przewodniczący St. Szwabski poinformował o dostarczeniu radnym zaproszeń na uroczystą Sesję RMG oraz o wszystkich uroczystościach związanych z 87. rocznicą nadania Gdyni praw miejskich.

 

Radny B. Bartoszewicz poinformował o terminie uroczystego otwarcia Komisariatu Policji w Gdyni Redłowo.

 

Radny Ł. Cichowski poinformował o zainicjowaniu akcji społecznej pn. „Miejsca parkingowe dla kobiet w ciąży”. – Akcja jest prowadzone przez rzeszowski ośrodek drogowy, z którym podjąłem współpracę. Kobiecie w tym stanie należy się specjalna ochrona. Podjęto działania w celu wprowadzenia do Kodeksu Drogowego specjalnego znaku. Liczę na współpracę z Panią Pełnomocnik ds. Polityki Rodzinnej.

 

Radna B. Szadziul poinformowała o powierzeniu jej przez Prezydenta funkcji Pełnomocnika ds. Polityki Rodzinnej. – Konkretną informację o sprawach budżetowych będę mogła przekazać w marcu. W bieżącym roku będziemy pracować nad stroną internetową, która powinna ukazać się w kwietniu. Podejmę pracę nad wprowadzeniem w życie systemu kart „Gdynia Rodzinna” i „Gdynia Rodzinna +” oraz nad całym pakietem udogodnień sportowych.

Radna  Szadziul poinformowała, że w związku z przyjęciem programu „Gdynia Rodzinna” zorganizowany zostanie, jako prezent, Bal Przebierańców dla dzieci i rodziców zapowiadając, że impreza ta w planach ma się stać imprezą coroczną. – Będzie to impreza połączona ze świętowaniem urodzin Gdyni i czasem bawienia się w okresie karnawału.

 

Radny M. Horała poinformował o nowej inicjatywnie gdyńskiego oddziału PiS, mającej na celu zwiększenie wpływu mieszkańców na organy samorządowe oraz ich kontrolę. – Stwierdziliśmy, że są obszary, w których Gdynia jest zapóźniona, a chcielibyśmy, żeby była liderem. Zawierałaby się w tym inicjatywa wprowadzenia budżetu obywatelskiego, odblokowanie mechanizmu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, konsultacji władz miejskich z mieszkańcami, zwiększenie transparentności Rady Miasta i wzmocnienie jej roli jako agory, na której odbywa się debata publiczna i wreszcie zwiększenie realnych kompetencji Rad Dzielnic. Mam przyjemność być koordynatorem tego projektu. Każda forma współpracy z nami będzie mile widziana.

 

Radny Z. Zmuda Trzebiatowski nawiązał do dyskusji dot. stypendiów (patrz pkt 4.21) informując: - Moją intencją nie było wyszydzanie zaangażowania młodych osób w sprawy Miasta. Pochwalam to jak najbardziej, bez żadnego szyderstwa. Ironia dotyczyła efektu, mało zachwycającego.

Ponadto radny poinformował o bliskim ogłoszeniu wyniku przetargu, a następnie certyfikacji polityki rowerowej. – Radni też będą włączeni w te działania, m. in. polegające na wspólnym jeżdżeniu po mieście, ocenie infrastruktury, formułowaniu rekomendacji. Proszę Państwa o zastanowienie się nad współpracą. Ważne, aby radni mogli czuć się współautorami tego projektu.

 

Wiceprzewodnicząca J. Zielińska poinformowała członków Komisji Sportu o zaproszeniu na dyskusję o tematyce rowerowej.

 Ad 10.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

 Ad 11. Termin kolejnej sesji: 27 lutego b.r.; godz. 12 Ad 12. Zamknięcie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, dr Stanisław Szwabski.   Na podstawie stenogramu zredagowała:insp. Zofia Kostrzewska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 10.01.2013
Data udostępnienia informacji: 10.01.2013
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.03.2013 13:54 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
18.01.2013 09:22 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
16.01.2013 14:23 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
16.01.2013 14:21 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
11.01.2013 13:28 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
11.01.2013 12:29 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
10.01.2013 09:39 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
10.01.2013 09:37 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
10.01.2013 08:11 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska