XXIX Sesja Rady Miasta z dn. 27 marca 2013 r.

 

PORZĄDEK OBRAD

XXIX SESJI RADY MIASTA GDYNI

27 marca 2013 roku

GODZ. 12.00, s. 105 UM

 

 

1.                           Otwarcie sesji Rady Miasta, 

2.                           Przyjęcie porządku obrad,

3.                           Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miasta,

4.                           Projekty uchwał w sprawach:

 

4.1  określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zobacz projekt,

4.2  przyjęcia raportu z realizacji w 2012 roku w Gdyni Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zobacz projekt

4.3  ustalenia przebiegu drogi powiatowej ulicy Wójta Radtkego w Gdyni, zobacz projekt

4.4  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Leszczynki 155. zobacz projekt

4.5  zawarcia w drodze bezprzetargowej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Halickiej, zobacz projekt

 

 

5.                           Sprawozdanie z prac Komisji Zdrowia,

6.                           Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana,

7.                           Informacja o pracach Związku Komunalnego,

8.                           Interpelacje.

9.                           Informacje.

10.                        Wolne wnioski.

11.                        Ustalenie terminu następnej sesji.

12.                        Zakończenie obrad. 

 

 

Aneks do porządku obrad

XXIX sesji Rady Miasta Gdyni

27 marca 2013 r.

 

 

Projekty uchwał w sprawach:

 

 1. zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2013, zobacz projekt,
 2. zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2013 – 2024, zobacz projekt,
 3. wezwania do usunięcia naruszenia prawa z dnia 11 lutego 2013 roku, złożonego przez Dart DG Staszak Kełpiński Sp. j., dotyczącego uchwały nr III/30/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Pogórze i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Adm. J. Unruga i Płk. S. Dąbka; zobacz projekt,
 4. wezwania do usunięcia naruszenia prawa z dnia 21 lutego 2013 roku, złożonego przez Dart DG Staszak Kełpiński Sp. j., dotyczącego uchwały nr III/30/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Pogórze i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Adm. J. Unruga i Płk. S. Dąbka; zobacz projekt,
 5. skargi z dnia 27 lutego 2013 roku, wniesionej przez Dart DG Staszak Kełpiński Sp. j., na uchwałę nr III/30/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Pogórze i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Adm. J. Unruga i Płk. S. Dąbka; zobacz projekt,
 6. wezwania do usunięcia naruszenia prawa, złożonego przez Lidię Daszutę, dotyczącego uchwały nr III/30/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Pogórze i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Adm. J. Unruga i Płk. S. Dąbka; zobacz projekt,
 7. zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zobacz projekt,
 8. zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zobacz projekt,
 9. zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni; zobacz projekt,
 10. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gdyni na rok 2013; zobacz projekt,
 11. udziału Gminy Miasta Gdyni w inicjatywie „Green Digital Charter” (Karta Zielonego ICT); zobacz projekt,
 12. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni; zobacz projekt,
 13. zaopiniowania projektu granicy lądowej przystani rybackiej „Gdynia – Oksywie”; zobacz projekt,
 14. trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań. zobacz projekt,

 

 PROTOKÓŁ NR 29/13

XXIX SESJI

RADY MIASTA GDYNI

Gdynia, 27 marca 2013 r.

 

Porządek obrad:

1.                           Otwarcie sesji Rady Miasta, 

2.                           Przyjęcie porządku obrad,

3.                           Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miasta,

4.                           Projekty uchwał w sprawach:

 

 

4.1     określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

4.2     przyjęcia raportu z realizacji w 2012 roku w Gdyni Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

4.3     ustalenia przebiegu drogi powiatowej ulicy Wójta Radtkego w Gdyni

4.4     wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Leszczynki 155.

4.5     zawarcia w drodze bezprzetargowej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Halickiej;

4.6     przekazania Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni – Samorządowej Instytucji Kultury, mienia ruchomego;

4.7     zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu rozszerzonego dokumentu pn. „Zintegrowany Plan Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miasta Gdyni w zakresie miejskich obiektów kulturalnych, obiektów usługowych i handlowych oraz działań rewitalizacyjnych (ZIPROM)”;

4.8     o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty;

4.9     zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2013,

4.10o zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2013 – 2024,

4.11wezwania do usunięcia naruszenia prawa z dnia 11 lutego 2013 roku, złożonego przez Dart DG Staszak Kełpiński Sp. j., dotyczącego uchwały nr III/30/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Pogórze i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Adm. J. Unruga i Płk. S. Dąbka;

4.12  wezwania do usunięcia naruszenia prawa z dnia 21 lutego 2013 roku, złożonego przez Dart DG Staszak Kełpiński Sp. j., dotyczącego uchwały nr III/30/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Pogórze i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Adm. J. Unruga i Płk. S. Dąbka;

4.13  skargi z dnia 27 lutego 2013 roku, wniesionej przez Dart DG Staszak Kełpiński Sp. j., na uchwałę nr III/30/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Pogórze i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Adm. J. Unruga i Płk. S. Dąbka;

4.14 wezwania do usunięcia naruszenia prawa, złożonego przez Lidię Daszutę, dotyczącego uchwały nr III/30/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Pogórze i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Adm. J. Unruga i Płk. S. Dąbka;

4.15 zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

4.16 zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

4.17 zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni;

4.18 programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gdyni na rok 2013;

4.19udziału Gminy Miasta Gdyni w inicjatywie „Green Digital Charter” (Karta Zielonego ICT);

4.20udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni;

4.21zaopiniowania projektu granicy lądowej przystani rybackiej „Gdynia – Oksywie”;

4.22trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań.

 

 

5.                           Sprawozdanie z prac Komisji Zdrowia,

6.                           Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana,

7.                           Informacja o pracach Związku Komunalnego,

8.                           Interpelacje.

9.                           Informacje.

10.                       Wolne wnioski.

11.                       Ustalenie terminu następnej sesji.

12.                       Zakończenie obrad.

 

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki.

Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą.

Wyniki głosowań każdorazowo podawane są w nast. kolejności: głosy „za”, głosy „przeciw”, głosy „wstrzymujące się”.

Pełne brzmienie nazw komisji i treść ich opinii – patrz biuletyn rady stanowiący zał.

 

Ad 1.

Otwarcie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, radny Stanisław Szwabski.

 

Ad 2.

Do porządku obrad zgłoszono następujące wnioski:

 

Wiceprezydent Michał Guć wystąpił o wprowadzenie do porządku 3. projektów uchwał:

- Pierwszy projekt (w sprawie przekazania Centrum Nauki EXPERYMENT mienia ruchomego):  jakiś czas temu rada powołała nową instytucję – Centrum Nauki EXPERYMENT, która przejmie zadania realizowane dotąd w ramach parku naukowego. Obecnie trwają bardzo intensywne prace mające na celu transfer zadań do tej instytucji. Elementem tego jest przekazanie mienia ruchomego, które obecnie znajduje się na stanie Gdyńskiego Centrum Innowacji, wobec czego w tym zakresie niezbędne jest podjęcie uchwały.

Drugi projekt stanowi modyfikację uchwały dotyczącej przystąpienia do konsultacji w sprawie planu zrównoważonego rozwoju terenów miejskich (tzw. ZIPROM). Pojawił się projekt dotyczący stworzenia centrum konferencyjnego w pałacyku przy ul. Folwarcznej. Jest to projekt, dla zrealizowania którego można się ubiegać o środki z programu „Jessica” i stąd prośba, żeby jeszcze przed konsultacjami wprowadzony został ten projekt. Skróci się tym samym czas ubiegania się o wspomniane środki.  

W przypadku trzeciego projektu informuję, że jeszcze do wczoraj toczyły się dyskusje z urzędem wojewódzkim. Chodzi o to, że do uchwały dotyczącej opłaty za gospodarowanie odpadami wkradł się błąd – zamiast odesłania w jednym miejscu do paragrafu 4. ustępu 1. powinno być odesłanie do ustępu 1. paragrafu 5. Stąd wzięła się konieczność dokonania sprostowania.

 

Radny Tadeusz Szemiot rozpoczął swój wniosek od zwrócenia uwagi na dostarczony radnym przed obradami projekt rezolucji dotyczący problemów z wykupywaniem lokali komunalnych. – Sprawa została przedstawiona opinii publicznej w mediach niedawno. Na razie jest to problem dotyczący niewielkiej grupy osób z perspektywy Miasta. Istnieje jednak ryzyko, że problem ten zacznie obejmować coraz większą grupę osób. Mogą się więc ujawnić popełniane w przeszłości błędy. Chodzi więc o wysłanie do gdynian sygnału, że rada poczyni wszelkie starania i pochyli się nad tym problemem. Z perspektywy Miasta nie będzie to wielkie wyzwanie, natomiast dla pojedynczych osób jest to sprawa życiowa.

Radny wniósł o wprowadzenie projektu jako drugiego w porządku obrad.

 

Do powyższego wniosku odniósł się Wiceprezydent Bogusław Stasiak: - Zapoznałem się z treścią projektu rezolucji i chcę się odnieść do meritum tego dokumentu. Mój głos będzie głosem przeciwko wprowadzeniu do porządku projektu. Rada zdecyduje, ale ocena, która przebija w treści projektu, nie powinna zostać bez komentarza. Gdynia od 1991 roku realizuje program sprzedaży lokali komunalnych na rzecz ich najemców. W ciągu 20. lat wypracowano reguły i zasady, które podlegają stałej kontroli  ze strony opinii publicznej (przychodzą do mnie osoby z interwencjami). Sprawa ta może też być przedmiotem nadzoru i oceny Komisji Rewizyjnej. Projekt opiera się na incydentalnych oczekiwaniach w sprawach, gdzie trudno znaleźć kompromis. Rozmija się to z istotą rezolucji, która powinna dotyczyć problemów ogólnych. Nieuprawnione jest stwierdzenie zawarte w projekcie rezolucji, że sprzedaż jest realizowana nieprawidłowo.

 

Zgodnie z propozycją Przewodniczącego RM, w trybie głosowania an bloc zdecydowano o wprowadzeniu do porządku obrad 3. projektów uchwał zgłoszonych przez Wiceprezydenta M. Gucia. Za wprowadzeniem głosowano jednogłośnie: 27 gł. za

 

Rada Miasta odrzuciła w głosowaniu wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu rezolucji (treść jak w załączniku): 7/21/0

 

Porządek obrad, zmodyfikowany w wyniku przyjętych zmian i poszerzony o aneks do porządku, przyjęto jednogłośnie: 27 gł. za

 

Ad 3.

Wobec braku uwag Przewodniczący St. Szwabski uznał protokół 28. sesji RMG za przyjęty.

 

Ad 4.1.

M. Guć- jak zwykle otrzymujemy o tej porze roku informację z PRFON, jakie środki na prowadzenie polityki w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej gmina, jako powiat, może dystrybuować. Jak co roku otrzymujemy tych środków mniej niż się spodziewamy. W stosunku do ubiegłorocznych ok. 5. milionów złotych kwota na rok bieżący to 3 700 000 zł. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że prawie 2 mln. zł. to koszt warsztatów terapii zajęciowej, to widzimy, że do podziału zostaje nam ok. 1 700 000 zł., czyli połowa tego, czym dysponowaliśmy w ubiegłym roku. Jedyna nadzieja tkwi w tym, że jak co roku PFRON przekaże nam informację o zwiększeniu środków. Obecnie rada musi zdecydować o podziale tego, co zostało przyznane. Próba alokowania tych środków jest trudnym zadaniem, bo jest ich oczywiście za mało. Są działania, do których łatwiej dodać pieniądze nawet pod koniec roku (np. zakup sprzętu) i są takie, które powinny być zabezpieczone już teraz, jak chociażby dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży, bo to musi mieć miejsce w okresie letnim. Wysokość środków we wszystkich pozostałych pozycjach została zredukowana.

Wiceprezydent poinformował o wydaniu przez Powiatową Radę ds. Osób Niepełnosprawnych pozytywnej opinii nt. projektu.

 

Opinia Komisji Zdrowia- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XXIX/597/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za

 

Ad 4.2.

Wiceprezydent Ewa Łowkiel- do końca marca każdego roku przedkładamy radzie raport z realizacji programu przeciwdziałania narkomanii.

Przed przystąpieniem do meritum Wiceprezydent złożyła wyjaśnienia odnoszące się do kwestii technicznej - w dostarczonych projektach nie ma wydrukowanych odnośników (pełen tekst jest dostępny w biurze rady).

- Zadaniem raportu jest przekazanie jak największej ilości informacji, a jednocześnie przedstawienie problemów w sposób przejrzysty i komplementarny. Ja przedstawię jedynie parę nowych aspektów, a poprzedzę je paroma wyjaśnieniami. Na posiedzeniach komisji padały pytania związane z tabelą nr 2 i informacją nt. zajęcia 4. tabletek viagry. Ta informacja została przygotowana przez Izbę Celną. Ustawa mówi, że można przewozić 5 opakowań tego leku. Owe 4 sztuki to te, które przekroczyły wyznaczony ustawowo limit.

Padały też pytania odnośnie osób korzystających z  biblioterapii. Nabór odbywa się poprzez szkoły i MOPS.

Sprawa terapii prowadzonej przez MOPS, a dotyczącej dorosłych dzieci alkoholików (tzw. DDA): działania te finansowane były ze środków zewnętrznych, kierowanych właśnie do tej instytucji. MOPS finansował zatrudnienie terapeuty.

- Z raportu wynika, że najważniejsza jest trwałość i kontynuacja realizowanych zadań. Jednym z najważniejszych zagadnień jest dostępność do leczenia. Poszukuje się też nowych form i programów znajdujących odbiorców. Wśród nich są też programy realizowane przez szkoły. M. in. nową formą jest wspomniana już biblioterapia. Pracownicy bibliotekarze  ukończyli kursy biblioterapii, a więc uzyskali konieczne kwalifikacje. Takie działania są adresowane do wszystkich zainteresowanych. Oczywiście tego rodzaju działania odbywają się za zgodą rodziców.

Różne formy terapii może proponować MOPS, który ma możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych i ma możliwość zatrudnienia dodatkowych terapeutów. To działanie adresowane było do osób korzystających ze wsparcia MOPS.

Raport stanowi załącznik.

 

Opinie komisji:

Komisja Zdrowia- pozytywna

Komisja Oświaty- pozytywna

 

DEBATA:

 

Bogdan Krzyżankowski- spawa terapii dla osób z syndromem DDA: przypomnę, że jest to zespół cech charakterystycznych dla osób, które wyrastały w środowisku z problemem alkoholowym. Ten zespół cech utrudnia tym osobom dalsze życie. Trochę zastanawia, dlaczego MOPS zajmuje się terapią. Przecież jest ośrodek terapii uzależnień, który robi to dobrze. MOPS jest powołany do udzielania pomocy socjalnej, a nie do prowadzenia terapii. Niedługo na terenie MOPS-u będą powstawały zakłady opieki zdrowotnej. Jest paradoksem, że terapia osób z DDA jest prowadzona przez MOPS, a jednocześnie w OPiT-cie są kolejki osób czekających na taką terapię. Ta sytuacja najlepiej ilustruje konieczność powołania pełnomocnika Prezydenta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień. Dwa piony – opieka społeczna i ochrona zdrowia są przyporządkowane różnym Prezydentom i jest to problem, bo tu koordynacja działań jest szczególnie ważna. Widzę też konieczność realizowania dużego programu adresowanego właśnie do DDA. Program byłby nakierowany na informację i edukację, aby mieszkańcy mogli dokonać samodiagnozy, a następnie na terapię. Środki na ten cel są niewystarczające, a więc należy je znaleźć w programie rozwiązywania problemów alkoholowych.

- To, co powiedziałem, nie przekreśla wartości całego raportu, za którego przyjęciem klub PO będzie głosować.

 

E. Łowkiel- sądziłam, że Pan radny ucieszy się, że poza środkami OPiT na prowadzenie terapii, a także środkami gminy, są jeszcze pieniądze w MOPS-ie. Jesteśmy jedynym powiatem, który kieruje dodatkowe środki na terapię. MOPS otrzymał na ten cel zewnętrzne środki. Musiał dopełnić procedur przetargowych, wyłonił w przetargu terapeutę, który był do dyspozycji tylko klientów MOPS-u. Moim zdaniem jest to duża wartość.

Sprawa pełnomocnika: Pan radny podejmuje ten wątek od 10. lat. Oczywiście, można nawet przeznaczyć pieniądze z tzw. kapsla na stanowisko pełnomocnika, ale w moim przekonaniu lepiej wydać te pieniądze na terapię.

 

UCHWAŁA NR XXIX/598/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia raportu z realizacji w 2012 roku w Gdyni Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii została podjęta jednogłośnie: 28 gł. za

 

Ad 4.3.

B. Stasiak- projekt nie zmienia sposobu zagospodarowania ulicy Wójta Radtkego. Zarówno ZDiZ jak i Miasto będą wykonywać swoje czynności tak, jak dotychczas. Projekt ma więc charakter jedynie porządkujący. Kompetencje Miasta w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych są w pełni realizowane przez ZDiZ. Jedynie drogi krajowe nie są administrowane przez Miasto, choć i tu są wyjątki od tej zasady.

 

Opinia Komisji Strategii- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XXIX/599/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej ulicy Wójta Radtkego w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 28 gł. za

 

Ad 4.4.

Wiceprezydent B. Stasiak poinformował na wstępie o dostarczeniu radnym dwóch, dodatkowych mapek odnoszących się do przedmiotowego i kolejnego projektu (stanowią załączniki – p.p.).

- Nieruchomość jest obecnie wolna od lokatorów. Przed zbyciem w drodze przetargu nastąpi oszacowanie jej wartości. Plan miejscowy determinuje sposób zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości.

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

Komisja Strategii- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XXIX/600/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy ul. Leszczynki 155, została podjęta jednogłośnie: 28 gł. za

 

Ad 4.5.

B. Stasiak- firma KODAL miała swoją pierwotną lokalizację niemal pośrodku terenu obecnej Hali Widowiskowo – Sportowej i to spowodowało, że od wielu lat poszukiwano dla niej nowego miejsca. Pojawił się problem w postaci zaległości z tytułu opłat czynszu dzierżawnego. Jednocześnie prowadzono ciągłą działalność gospodarczą. Spółka będąca właścicielem firmy KODAL zobowiązała się do spłaty zobowiązań, ale oczekuje, że firma będzie miała możliwość kontynuowania działalności w stabilnych warunkach. W projekcie proponuje się dzierżawę do 10. lat i odzyskanie kwoty długu - 1/4 kwoty jednorazowo i 48 miesięcznych rat (jest to warunek zawarcia umowy).

 

Opinie komisji j.w.

 

UCHWAŁA NR XXIX/601/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zawarcia w drodze bezprzetargowej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni, przy ul. Halickiej, została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za

 

Ad 4.6.

Wiceprezydent M. Guć przypomniał wyjaśnienie przedstawione w punkcie 2. porządku – podjęcie uchwały ma na celu przejęcie wyposażenia przez Centrum Naukowe EXPERYMENT. 

 

UCHWAŁA NR XXIX/602/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przekazania Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni, Samorządowej Instytucji Kultury, mienia ruchomego, została podjęta jednogłośnie: 28 gł. za

 

Ad 4.7.

Wiceprezydent M. Guć  ponownie przypomniał uzasadnienie przedstawione w punkcie 2. – podjęcie uchwały umożliwi uzyskanie środków z programu JESSICA.

 

UCHWAŁA NR XXIX/603/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu rozszerzonego dokumentu pn. „Zintegrowany Plan Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miasta Gdyni w zakresie miejskich obiektów kulturalnych, obiektów usługowych i handlowych oraz działań rewitalizacyjnych (ZIPROM)” została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 4.8.

Wiceprezydent M. Guć poinformował po raz kolejny (patrz pkt 2. protokołu) o wprowadzeniu do podjętej już uchwały zmiany, tj. wpisaniu w paragrafie 6. w miejsce przywołanego paragrafu 4. paragrafu 5.

 

UCHWAŁA NR XXIX/604/13 RADY MIASTA GDYNI o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty została podjęta jednogłośnie: 28 gł. za

 

Ad 4.9.

Zmiany proponowane do wprowadzenia do budżetu na rok 2013 przedstawił – zgodnie z treścią załącznika – Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki.

 

Opinie wszystkich komisji – pozytywne (szczegóły w załączonym biuletynie)

 

DEBATA:

 

Marcin Horała- jedna uwaga i drobna poprawka. Uwaga: niewykorzystane środki w zakresie zagospodarowania  skweru Żeromskiego, gdzie powstaje Infobox. Padł argument podczas dyskusji na temat Infoboxu, że dzięki tej inwestycji to miejsce będzie lepiej zagospodarowane. Jak widzimy  środki na zagospodarowanie tego skweru są dodatkowymi środkami miejskimi, a więc i bez Infoboxu moglibyśmy ten teren zagospodarować.

Poprawka: przesunięcie 60 tys. zł. z rezerwy ogólnej na projekt zagospodarowania nasypu w rejonie ulic Węglowej i Wendy, zgłoszonego przez radę dzielnicy Śródmieście do konkursu „Piękna dzielnica”. Dlaczego? Wydawałoby się, że lepiej nie tykać tematu przegranych projektów rad dzielnic, ale jest to specyficzny przypadek. Na posiedzeniu komisji konkursowej, z ust przedstawiciela Miasta padło autorytatywne stwierdzenie, że w tym miejscu są planowane inwestycje, co powoduje, że plany innego zagospodarowania terenu byłyby bezzasadne. Członkowie komisji i rady dzielnicy odnieśli wrażenie, że ma się tam znaleźć jakaś miejska inwestycja, wpisana do budżetu i programu inwestycyjnego, o której nawet nie słyszeli. Ja też nie słyszałem. Usłyszeliśmy potem, że mają to być inwestycje prywatne, czyli coś, za co nie odpowiadamy. To znaczy, że komisja konkursowa, przynajmniej w znacznej części, podejmowała decyzje mając mylne wyobrażenie co do stanu faktycznego, a zatem końcowa decyzja mogłaby być inna. Honorowym wyjściem z sytuacji byłoby przesunięcie zaproponowanej przeze mnie  kwoty i zrealizowanie tego projektu.

 

M. Guć- jednym z owych przedstawicieli Miasta byłem ja. Muszę przyznać, że Pan radny bardzo obrazowo opisał przebieg posiedzenia, w którym nie uczestniczył. Informacja, którą prezentowałam, nie tylko mówiła o tym, że ma to być inwestycja prywatna, ale mówiła też o inwestorze, czyli o podmiocie „Investkomfort”. Mówiła też o tym, że opracowywanie planu jest już na zaawansowanym etapie i że firma wystąpiła o wyrażenie zgody na rozbiórkę obiektów, które stoją kilka metrów od skarpy. Zapewne osoba, z którą Pan radny rozmawiał, wyszła z posiedzenia w tym czasie albo przysnęła. Trudno mi uwierzyć, że członkowie komisji nie słuchali siebie nawzajem i że informacja o stanie faktycznym do nich nie dotarła. Pojawiła się w czasie dyskusji teza, że  projekt rady dzielnicy jest cenny, wart realizacji, natomiast komisja uznała, że na dzisiaj jest to przedsięwzięcie przedwczesne. Niewykluczone, że inwestor zechce upiększyć okolice i sam zagospodaruje tę skarpę. Oczywiście każda rada dzielnicy ma poczucie, że jej projekt powinien wygrać, ale wszystkich nie możemy zaspokoić.

 

Do wypowiedzi radnego M. Horały odniósł się też p. K. Szałucki: - W żaden sposób nie mogę się zgodzić, że inwestycja Infobox zwiększyła swoją wartość. Zamknięcie budżetu 2012 już nastąpiło i wartości, których nie wykorzystano, są przenoszone na rok bieżący, na miejsce, w którym ogrodnik będzie wykorzystywał te środki.

Zawsze tworzy się rezerwę budżetową, której wysokość określa Rada Miasta, ale jej zwiększanie jest ustawowo niemożliwe. Jeśli to robić, to tylko poprzez zmianę w budżecie.

 

B. Krzyżankowski- o ile wiem, skwer Żeromskiego został wydzierżawiony spółce Forum Kultury. W gestii dzierżawcy więc powinno być zagospodarowanie tego terenu.

 

Ad vocem wypowiedzi Skarbnika Miasta Gdyni głos zabrał radny M. Horała: - Nie twierdzę, że te środki uległy zwiększeniu. Jedna rzecz to środki spółki, druga to środki Miasta.

Równie dobrze moglibyśmy stworzyć inny projekt, bez Infoboxu i budżetowo byłoby to neutralne.

Odnośnie sprawy rezerwy: ja nie postuluję zwiększenia rezerwy, tylko wykorzystanie jej części poprzez moją poprawkę. W razie jej przyjęcia byłaby ona częścią  przedmiotowej uchwały. Tak to rozumiem.

 

B. Stasiak- przedmiotem zagospodarowania jest obszar, który nie obejmuje terenu będącego przedmiotem dzierżawy spółki. Spółka jest jednoosobową spółką gminy. Nawet jednak gdyby teren był we władaniu spółki, to nie byłoby sprzeczności z zagospodarowaniem go przez wyspecjalizowane służby.

 

Skarbnik K. Szałucki zwrócił uwagę, że nie można zmniejszać ani zwiększać rezerwy. Kompetencje do jej wykorzystywania ma Prezydent Miasta. Taka decyzja musiałaby  być zaakceptowana przez Pana Prezydenta albo należałoby wskazać inne źródło finansowania.

 

Radny Bartosz Bartoszewicz zwrócił się do radnego M. Horały z apelem: - Wspólnie ustaliliśmy procedury przyznawania środków radom dzielnic. Boję się sytuacji, w której rady dzielnic zaczną wyciągać wnioski, że istnieje inna ścieżka uzyskiwania środków. Apeluję do Pana radnego o wycofanie wniosku.

 

T. Szemiot- nie można odmawiać radom dzielnic prawa do uprawiania skutecznego lobbingu. To chyba dobrze, że to robią. Inne ścieżki finansowania projektów też istnieją. My sami to przecież robimy – realizujemy niektóre zadania przejęte od rad dzielnic i finansujemy je bezpośrednio z budżetu.

 

Prezydent Wojciech Szczurek- oczywiście bardzo cieszy aktywność rad dzielnic i jest naturalne, że rady szukają możliwości realizowania projektów. Jedną rzeczą jest lobbing w pozytywnym tego słowa znaczeniu, a inną jest to, że stworzyliśmy system, którego weryfikacja następuje w określonej procedurze. Przyjmując propozycję Pana radnego można by się spodziewać, że znajdzie się na sesji radny dzielnicy, który uzna, że może wnieść projekt uchwały do budżetu. Tym samym stworzylibyśmy kolejny szczebel w procedurze dotyczącej rad dzielnic. Chodzi o to, aby nie zmieniać przekonania, że to formuła konkursowa decyduje, a nie walka polityczna na tej sali. Musimy chronić stworzony przez nas, demokratyczny mechanizm wyłaniania projektów. To, samo w sobie, stanowi wartość.

 

M. Horała- zaproponuję autopoprawkę do mojej poprawki – skoro nie można nowelizować wysokości rezerwy ogólnej, proponuję przesunięcie 60 tys. zł. z promocji jednostek samorządu terytorialnego. Co do tego, o czym mówił Pan Prezydent, to generalnie zgoda, tyle że ja mówiłem o wyjątkowej sytuacji. Kiedy wprowadzaliśmy procedurę konkursową, to padały takie słowa, że dobre projekty z czasem będziemy przejmować na stan budżetu Miasta. Do tej pory  z żadnym projektem tak się nie stało. Za kilka lat może powstać taka sytuacja, że każda rada dojdzie do wprawy i będzie w stanie doszlifować swoje projekty tak, aby były bez zarzutu. Stwórzmy wrażenie, że dobre projekty jak najbardziej będą przez budżet przejęte.

 

Poprawka radnego M. Horały dot. przeniesienia 60 tys. zł.  z promocji jednostek samorządu terytorialnego nie została przyjęta: 3/22/3

 

UCHWAŁA NR XXIX/605/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2013 została podjęta jednogłośnie: 28 gł. za

 

Ad 4.10

Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił p. K. Szałucki.

 

Opinie wszystkich komisji – pozytywne

 

UCHWAŁA NR XXIX/606/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2013 – 2024 została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 4.11

Wiceprezydent Marek Stępa: - przedmiotowe wezwanie jak i dwa kolejne dotyczą w zasadzie tego samego zapisu w planie, dot. terenu 125, który nie pozwala na zabudowę. Właściciel chciałby go zabudować i powołuje się na ustalenia wcześniejszych planów nie biorąc pod uwagę, że przeznaczenie skrawka terenu pod zabudowę nie oznacza, że to będzie determinowało sposób zagospodarowania sąsiednich terenów.

Treść wezwania – p. zał.

Proponujemy nieuwzględnienie wezwania, w wyniku czego firma będzie miała możliwość złożenia skargi do Sądu Administracyjnego.

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

Komisja Strategii- pozytywna

/Przewodniczący powyższych komisji poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu także kolejnych projektów dot. wezwań i skargi/

 

UCHWAŁA NR XXIX/607/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa z dnia 11 lutego 2013 roku, złożonego przez DART DG Staszak Kempiński Sp. z j., dot. Uchwały Nr III/30/10 RMG z dnia 22 grudnia 2010 roku, w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Pogórze i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Adm. J. Unruga i Płk. S. Dąbka została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za

 

Ad 4.12

Projekt przedstawił, zgodnie z treścią zał., p. M. Stępa.

 

Opinie komisji j.w.

 

UCHWAŁA NR XXIX/608/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi z dnia 27 lutego 2013 r., wniesionej przez DART DG Staszak Kempiński Sp. z j., na Uchwałę Nr III/30/10 RMG z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Pogórze i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Adm. J. Unruga i Płk. S. Dąbka, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za

 

Ad 4.13

Przedstawił Wiceprezydent M. Stępa.

 

UCHWAŁA NR XXIX/609/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi z dnia 27 lutego 2013 r., wniesionej przez DART DG Staszak Kempiński Sp. z j., na Uchwałę Nr III/30/10 RMG z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Pogórze i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Adm. J. Unruga i Płk. S. Dąbka, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za

 

Ad 4.14

M. Stępa- osoba wnosząca wezwanie zobowiązana jest do wykazania naruszania jej interesu prawnego, a więc trzeba być właścicielem terenu albo przynajmniej dzierżawcą. Autorka wezwania twierdzi, że kiedyś była właścicielką i ma nadzieję, że w przyszłości zostanie nią ponownie, ponieważ procesuje się o to. Obecnie nie jest jednak do tego upoważniona, a poza tym nie znajdujemy w wezwaniu uzasadnienia merytorycznego do jego uwzględnienia.

 

UCHWAŁA NR XXIX/610/13 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Lidię Daszutę, dot. Uchwały Nr III/30/10 RMG z dnia 22 grudnia 2010 r. w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Pogórze i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Adm. J. Unruga i Płk. S. Dąbka, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 4.15

M. Guć- projekt dotyczy sposobu segregowania surowców. Przygotowując system sposób segregacji konsultowaliśmy z EKO DOLINĄ. Ostatecznie wybrano sposób najlepszy z punktu widzenia odbiorcy. Kilka tygodni temu Związek Komunalny sporządził zestawienie  zasad sortowania w gminach członkowskich. Okazało się, że gminy mają nieco inne sposoby segregacji niż ten, który przyjęła Rada Miasta Gdyni, uznaliśmy więc, że musimy system ujednolicić. Chodzi o to, żeby np. dzieci z Rumi były uczone takich samych zasad jak dzieci gdyńskie. Będzie to eleganckie w stosunku do innych gmin. Dotyczy to wszystkich projektów z bloku dotyczącego odpadów komunalnych – do wszystkich wprowadzono te same, zmienione zapisy.

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

Komisja Strategii- pozytywna

Komisja Samorządności- pozytywna

(Przewodniczący w/w komisji poinformowali, że opinie pozytywne są rekomendowane w stosunku do wszystkich projektów bloku)

 

UCHWAŁA NR XXIX/611/13  RADY MIASTA GDYNI o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy  i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 4.16

 

UCHWAŁA NR XXIX/612/13 RADY MIASTA GDYNI o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za

 

Ad 4.17

 

UCHWAŁA NR XXIX/613/13 RADY MIASTA GDYNI o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 27 gl. za

 

Ad 4.18

 

O treści programu (jak w załączniku) mówiła radna Maja Wagner.

 

UCHWAŁA NR XXIX/614/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gdyni, na rok 2013, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 4.19

Projekt przedstawił, zgodnie z treścią załącznika, Wiceprezydent M. Stępa.

Wiceprezydent stwierdził m. in., że jednym z celów, do jakich ma prowadzić podjęcie uchwały, jest aktywny udział i uczenie się (np. jak zmniejszać emisję dwutlenku węgla powodowaną przez urządzenia informatyczne i komunikacyjne). Podpisanie karty ułatwi uczestniczenie w projektach, których realizacja będzie znacząco dofinansowywana. Projekt jest perspektywicznie bardzo korzystny dla gminy.

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

Komisja Strategii- pozytywna

 

Marcin Wołek- myślę, że jest to mądre budowanie kompleksowego modelu energetycznego. Nasz kraj ma z tym poważny problem. W krótkim czasie nie mamy szansy tego zmienić, ale cieszy, że na poziomie lokalnym robimy znacznie więcej w tym zakresie niż przeciętne miasto. Sądzę też, że w przyszłości będziemy beneficjentem takiego sposobu myślenia.

 

UCHWAŁA NR XXIX/615/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie udziału Gminy Miasta Gdyni w inicjatywie „greek Digital Charter” (Karta Zielonego ICT), została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 4.20

M. Stępa- program dotowania gdyńskich zabytków cieszy się dużą popularnością. W tegorocznym  konkursie złożono wnioski, których realizacja wymagałaby przeznaczenia prawie 5,5 mln. zł. My przeznaczyliśmy na to ponad 1 900 000 zł., a zatem nie wszyscy i nie wszystkie wnioskowane roboty znajdą odzwierciedlenie w realizacji.

Złożono 26 wniosków. Dwa należało odrzucić, ponieważ były źle przygotowane – były to tylko pomysły, a nie było dokumentacji i decyzji administracyjnej pozwalającej na rozpoczęcie robót. W 2. innych przypadkach wnioski dotyczyły obiektów, które korzystały już z dotacji i osiągnęły wymagany stan bezpieczeństwa, wobec czego nie ma tu pilnej potrzeby dalszego postępowania. W kolejnych dwóch przypadkach co prawda chodziło o obiekty, które nie korzystały  z pomocy, ale wg oceny pracowników biura konserwatora są to obiekty w dobrym stanie technicznym i jakkolwiek właściciel ma prawo zrobić remont, to niekoniecznie musimy takie działania wspierać. 20 obiektów będzie natomiast objętych dotowaniem. Generalnie chcemy dofinansowywać takie działania, które mają bezpośredni wpływ na trwałość obiektu, a także eksponują walory obiektów.

Zaproponowaliśmy, aby obiekty znajdujące się na liście wojewódzkiego Konserwatora Zabytków objęte zostały dotacją na poziomie 70 %.

 

O obiektach objętych dotowaniem Miasta mówił miejski Konserwator Miasta, pan Robert Hirsch, ilustrując swoje wyjaśnienia zdjęciami (przekazane informacje zgodne są z treścią załącznika).

 

Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XXIX/616/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni, została podjęta jednogłośnie: 28 gł. za

 

Ad 4.21

Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił radny Jarosław Kłodziński.

 

Opinie komisji:

Komisja Strategii- pozytywna

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XXIX/617/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zaopiniowania projektu granicy lądowej przystani rybackiej „Gdynia-Oksywie”, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za

 

Ad 4.22

Projekt uchwały jest związany – jak wyjaśniał Wiceprezydent M. Guć – z takimi zadaniami organizacji pozarządowych, które wykraczają poza sferę pożytku publicznego. W tego rodzaju przypadkach, zgodnie z ustawą, to organ stanowiący samorządu ustanawia procedurę przyznawania dotacji, podpisywania umowy i rozliczania.

Jak poinformował Wiceprezydent, Rada Pożytku Publicznego nie zgłosiła uwag do projektu.

 

Opinie komisji:

Komisja Zdrowia- pozytywna

Komisja Samorządności- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XXIX/618/13 RADY MIASTA GDYNI w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za

 

Ad 5.

Sprawozdanie z prac Komisji Zdrowia przedstawiła jej Przewodnicząca, radna Danuta Reszczyńska.

Dokument stanowi załącznik.

 

Ad  6

Sprawozdanie przedstawione przez Przewodniczącą Rady Dzielnicy Wzg. Św. Maksymiliana, panią Krystynę Susicką:

Zgrana drużyna piętnastu osób, pracowitych i ambitnych. Pracują wszyscy, nie ma figurantów. Podzieliliśmy teren Wzgórza św. Maksymiliana na 15 części, tak, aby każdy radny był odpowiedzialny za swój teren i sprawy z nim związane.

Dodatkowo, w naszej dzielnicy mieszka radna miasta Maja Wagner,  też bardzo pracowita i ambitna; mamy więc dobrego łącznika z Miastem.

 Z poznawania podległych rewirów oraz ze współpracy z różnymi organizacjami i instytucjami powstają nasze zadania do kolejnych planów finansowych oraz planu inwestycyjnego, oczywiście przy uwzględnieniu różnych potrzeb naszych mieszkańców.

 W zależności od grupy wiekowej i zamożności mieszkańców różne zadania są dla naszych mieszkańców najważniejsze.

Dla rodzin potrzebujących wyprawka szkolna jest priorytetem w ich pracy wychowawczej, możliwość zorganizowania Świąt  Wielkanocnych i Bożonarodzeniowych jest też dla tych rodzin bardzo istotne, dlatego Rada Dzielnicy od wielu lat przeznacza na to pieniądze /realizacja zadania MOPS razem z CARITAS/.

 Dla dzieci i młodzieży ważna jest nauka. W ramach Klubu od Juniora do Seniora uczniowie VI Liceum oraz Gimnazjum Jezuitów /wolontariat/ prowadzą indywidualne zajęcia z dziećmi ze Szkoły Podst. Nr 23. Młodzież uczy się odpowiedzialności, młodsze dzieci  –  wiary w siebie.

Co roku Rada Dzielnicy nagradza najlepszych absolwentów w Szkole Podstawowej Nr 23 oraz w Gimnazjum Nr 10.

Dla seniorów najważniejszą rzeczą jest możliwość polepszania sprawności ruchowej – zajęcia gimnastyczno rehabilitacyjne /bezpłatne/ oraz otwarcie się na nowe technologie nieobecne w ich młodości – kursy komputerowe – te zadania również Rada finansuje od wielu lat i cieszą się dużym powodzeniem /realizuje Szkoła Otwarta w Gimnazjum Nr 10/.

Współpraca z MOPS procentuje uświadamianiem naszym seniorom z jakiej pomocy i kiedy mogą korzystać /grupa wsparcia Sami Sobie/.

Wspieramy biblioteki, przedszkola, szkoły w naszej dzielnicy.

Wymieniliśmy drzewostan  przy ul. Orzeszkowej, wykonaliśmy nasady zieleni przy ul Narutowicza, trawnik w przedszkolu nr 9, drobne remonty chodników.

Rodzinnie bawiliśmy się na festynach z okazji Dnia Dziecka oraz Swięta Dzielnicy.

 Realizowaliśmy konkurs „Gdynia po godzinach” tytuł projektu „Warsztaty po Godzinach” – oferta spędzania wolnego czasu z jednoczesnym poszerzaniem zainteresowań i wiedzy o świecie. Wniosek przygotowany wspólnie z dzielnicą Kamienna Góra.

 Radni przygotowali siedem projektów konkursowych. Wygrały dwa wnioski, które będą realizowane w tym roku:  „Artystyczne Wzgórze” – wysłuchamy  Chóru Symfonia /pieśni patriotyczne, o Gdyni/, koncertu Jacka Siciarka – muzyka Gospel oraz koncertu świątecznego – wspólne śpiewanie kolęd. W  Galerii Era- Art wystawiać będziemy prace naszych mieszkańców będące ich zainteresowaniem /hobby/. Zwiedzać będziemy wystawy malarskie będąc  zaproszonymi przez Galerię Era – Art.; oraz „Park Rekreacyjny” – będziemy budować siłownię na zieleńcu przy al. Piłsudskiego.

Zostanie uporządkowana i zazieleniona skarpa u zbiegu ulic Redłowska/al. Zwycięstwa naprzeciwko Parku Naukowo Technologicznego.

 Zostanie wykonany remont ul. Kopernika oraz przebudowana ul. Harcerska celem polepszenia jej przejezdności / po przebudowie Węzła na Wzg.św.Maksymilana  - duże nasilenie ruchu, nie mogą parkować samochody po obu stronach/.

Rada Dzielnicy dokonała przeglądu terenu Wzgórza Św. Maksymiliana pod kątem wolnych, niezagospodarowanych i zaniedbanych terenów celem wniesienia propozycji do „Studium programowo przestrzennego zagospodarowania terenów zielonych” zaproponowanego przez Urząd Miasta.

Przeglądamy dzielnice pod kątem wygospodarowania miejsc parkingowych oraz ogródków do wyprowadzania psów.

 

Ad 7.

St. Szwabski- w przyszłym tygodniu odbędzie się zgromadzenie związku poświęcone udzieleniu Zarządowi absolutorium. W ostatnim okresie Zarząd ZK zajęty był przygotowaniami do tego wydarzenia. Skompletowano szereg dokumentów (sprawozdania, informacja o stanie mienia), które następnie przedłożono do zaopiniowania Komisji Rewizyjnej związku. Komisja nie zgłosiła uwag i zarekomendowała udzielenie absolutorium. To wydarzenie zbiega się z końcem kadencji obecnego Zarządu - 5 kwietnia nastąpią wybory nowego Przewodniczącego i 2. Wiceprzewodniczących Zarządu.

 

Ad 8.

Treść interpelacji złożonych przez radnych Ł. Cichowskiego, T. Szemiota i B. Krzyżankowskiego – patrz strona: www.gdynia.pl/bip/rada/sesje/715869685.html

 

Ad 9.

Przewodniczący St. Szwabski poinformował o uroczystościach, jakie są planowane w związku z rocznicą wyzwolenia Gdyni.

 

Ad 10.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

 

Ad 11.

Termin kolejnej sesji: 24 kwietnia 2013 r.; godz. 12:30

Przewodniczący St. Szwabski wyjaśnił, że zmiana godziny rozpoczęcia obrad związana jest z inicjatywą Stowarzyszenia im. Marszałka Józefa Piłsudskiego -  wmurowaniem kamienia węgielnego obok Urzędu Miasta Gdyni (o godz. 12.).

W imieniu w/w stowarzyszenia Przewodniczący zachęcił radnych do wzięcia udziału w uroczystości.

 

Ad 12.

Zamknięcie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, dr Stanisław Szwabski.

 

 

Na podstawie stenogramu zredagowała:

insp. Zofia Kostrzewska

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 14.03.2013
Data udostępnienia informacji: 14.03.2013
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.11.2013 13:04 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
21.03.2013 14:59 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
21.03.2013 09:34 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
20.03.2013 14:21 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
20.03.2013 14:18 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
14.03.2013 08:34 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
14.03.2013 08:06 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
14.03.2013 08:02 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska