Wynik przetargu na oddymianie budynku UMG

   
 
 
MN.271.73.2012                                                                                
 
 
 
 
Prezydenta Miasta Gdyni informuje, że  postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000€   na roboty budowlane - wykonanie oddymiania i wygrodzenia pożarowego klatek schodowych w obiekcie Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, etap I - wybrano firmę  IMPEL TECH SOLUTIONS Sp. z o.o.,  ul. Marsa 56a,  02-242 Warszawa
 
      
Ofertę ważną złożyła firmy:
IMPEL TECH SOLUTION Sp. z o.o.,  ul. Marsa 56a,  02-242 Warszawa z ceną 56 745,16zł brutto.
 
Ofert odrzuconych oraz wykonawców wykluczonych nie było.
 
Kryterium oceny - cena 100%
 
Zgodnie z treścią  art. 94 ust.1 pkt 2 „Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art.183, w terminie: nie krótszym niż 5 dni od dnia  przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób        w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8"oraz art. 94 ust.2 pkt1a .
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Andrzej Ciupalski
Ostatnio zmodyfikował: Andrzej Ciupalski
Data wytworzenia informacji: 11.09.2012
Data udostępnienia informacji: 26.09.2012
Ostatnia aktualizacja: 26.09.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.09.2012 09:44 Dodanie informacji Andrzej Ciupalski