Wynik postępowania na zakup paliwa samochodowego dla UMG w 2012

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 149064-2012 z dnia 2012-05-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
Zakup paliwa samochodowego w roku 2012 do łącznej wartości 127 000 zł brutto
Termin składania ofert: 2012-05-17

Gdynia: Zakup paliwa samochodowego dla UMG w 2012 r.
Numer ogłoszenia: 181842 - 2012; data zamieszczenia: 31.05.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 149064 - 2012r.Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, woj. pomorskie, tel. , faks.I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup paliwa samochodowego dla UMG w 2012 r..II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup paliwa samochodowego dla UMG.II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 23.11.12.00-0.SEKCJA III: PROCEDURAIII.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczonyIII.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nieSEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIAIV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.05.2012.IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:·                  Shell Polska Sp z o.o., Bitwy Warszawskiej 1920 lok nr 7, 02-366 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 127000,00 PLN.IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ·           Cena wybranej oferty: 127000,00·           Oferta z najniższą ceną: 127000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 127000,00·           Waluta: PLN.  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Joanna Szwedowska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Lompert
Data wytworzenia informacji: 22.05.2012
Data udostępnienia informacji: 31.05.2012
Ostatnia aktualizacja: 31.05.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.05.2012 11:50 Dodanie informacji Joanna Lompert