Ubezpieczenie Miejskiego Systemu Monitoringu Wizyjnego Gdyni

MN.271.37.2012

 

Gdynia, dnia 10.05.2012 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 euro na wykonanie  usługi w zakresie  ubezpieczenia Miejskiego Systemu Monitoringu Wizyjnego Gdyni.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta NR 6359/12/VI/P z dnia 8.05.2012r. zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 2.05.2012r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 euro na „ Wykonanie usługi w zakresie  ubezpieczenia Miejskiego Systemu Monitoringu Wizyjnego Gdyni” oraz wybór oferty z ceną brutto; 68 759,00 zł złożoną przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 132. Oddział w Gdańsku ul. Targ Drzewny 3/7, 80-886 Gdańsk, NIP 727-012-63-58.

Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty:

Kryterium: cena oferty brutto - waga  100 %. Za najkorzystniejszą zamawiający uznał ofertę z najniższą ceną oferty brutto.

 

Oferta nr 1 - UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 132. Oddział w Gdańsku ul. Targ Drzewny 3/7, 80-886 Gdańsk, Cena oferty brutto: 68 759,00 zł

Oferta nr 2 - InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Oddział Gdańsk . 80-371 Gdańsk, ul. Jagiellońska 13. Cena oferty brutto: 74 642,00 zł

 

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 1 złożona przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 132. Oddział w Gdańsku ul. Targ Drzewny 3/7, 80-866 Gdańsk, która zaoferowała najniższą cenę oferty brutto.

Zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na to, że nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Robert Ronduda
Wprowadził informację: _Łukasz Zacharski
Ostatnio zmodyfikował: Łukasz Zacharski
Data wytworzenia informacji: 10.05.2012
Data udostępnienia informacji: 10.05.2012
Ostatnia aktualizacja: 10.05.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.05.2012 09:47 Korekta Łukasz Zacharski
10.05.2012 09:46 Korekta Łukasz Zacharski
10.05.2012 09:20 Korekta Łukasz Zacharski
10.05.2012 09:18 Korekta Łukasz Zacharski
10.05.2012 09:14 Dodanie informacji Łukasz Zacharski