Roboty budowlane ul. Bosmńska, Snycerska

UIR.271.1.29.2011.AS.                                                                                                                            Gdynia, dnia 02.02.2012r.


 

OGŁOSZENIE O WYNIKU


dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4 845 000 € na wykonanie zadania pn: „Przebudowa fragmentu działki drogowej wraz ze zjazdem na ul. Bosmańską oraz ul. Snycerskiej na odc. od posesji nr 1 do skrzyżowania z ul. Czeladniczą w Gdyni''.


Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31.01.2012r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 04.01.2012r w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 4 845 000 € na wykonanie robót budowlanych: „Przebudowa fragmentu działki drogowej wraz ze zjazdem na ul. Bosmańską oraz ul. Snycerskiej na odc. od posesji nr 1 do skrzyżowania z ul. Czeladniczą w Gdyni'' oraz wybór oferty z ceną ryczałtową brutto 122 071,61 zł brutto złożonej przez firmę BOB-ROLLO Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Młyńskiej 8, 84-230 Rumia, działającej na podstawie KRS nr 0000163263, z którą zostanie podpisana umowa o zamówienie publiczne.

Oferty oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 3399/11/VI/U z dnia 13.09.2011r.: cena oferty brutto 95 %, okres wykonania 3% okres udzielonej gwarancji 2% .

Do upływu terminu składania ofert złożono 5 ofert.
Firma Usługowo-Budowlana Witold Cygert, ul. Kościelna 6, 83-341 Gowidlino, która złożyła ofertę nr 05 została wykluczona z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych a zgodnie z art. 24 ust. 4 jej oferta została odrzucona. Wadium zostało wniesione po upływie terminu określonego w pkt. 15.5 SIWZ.

Pozostałe 4 oferty oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 3399/11/VI/U z dnia 13.09.2011r.: cena oferty brutto 95 %, okres wykonania 3% okres udzielonej gwarancji 2% :

Oferta nr 01 - BOB-ROLLO Sp. z o.o., ul. Młyńska 8, 84-230 Rumia:
1. cena brutto - 122 071,61 zł 9,06 pkt
2. okres wykonania - 107 dni kalendarzowych 0,05 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 60 miesięcy 0,20 pkt
RAZEM 9,31 pkt

Oferta nr 02 - STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków:
1. cena brutto - 168 572,94 zł 5,27 pkt
2. okres wykonania - 70 dni kalendarzowych 0,28 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy 0,20 pkt
RAZEM 5,75 pkt


Oferta nr 03 - SKANSKA S.A., ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa:
1. cena brutto - 149 645,89 zł 6,81 pkt
2. okres wykonania - 118 dni kalendarzowych 0,15 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy 0,06 pkt
RAZEM 7,02 pkt


Oferta nr 04 - WPRD GRAVEL Sp. z o.o, ul. Żaglowa 2, 80-560 Gdańsk:
1. cena brutto - 197 630,46 zł 2,91 pkt
2. okres wykonania - 101 dni kalendarzowych 0,30 pkt
3. okres udzielonej gwarancji - 49 miesięcy 0,14 pkt
RAZEM 3,35 pkt


Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 01 złożona przez firmę BOB-ROLLO Sp. z o.o. z siedzibą w Rumii, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.

Jednocześnie zgodnie z Art.94 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje iż zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 03.02.2012
Data udostępnienia informacji: 03.02.2012
Ostatnia aktualizacja: 03.02.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.02.2012 12:10 Dodanie informacji Anna Stankiewicz