przetarg nieograniczony o wartości poniżej 200.000 euro na usługę aktualizacji i rozszerzenia treści Memorandum Gdyni

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni numer 7652/12/VI/M z dnia 28 sierpnia 2012 r. postanowiono1. Zaakceptować wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego EZP nr  MN.271.65.2012 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 Euro, na usługę aktualizacji i rozszerzenia treści Memorandum Gdyni.                           2. Zatwierdzić wybór Wykonawcy i udzielić zamówienia na realizację usługi aktualizacji
i rozszerzenia treści Memorandum Gdyni Agencji Rozwoju Gdyni sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Świętojańskiej 141 w Gdyni (81-404), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000323812, NIP 586 22 31 214, REGON: 220737397 za wynagrodzeniem w kwocie 58 999 złotych brutto (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) W terminie składania ofert, do dnia 10 sierpnia 2012 r. do godz. 9.30 ofertę złożył jeden wykonawca. W dniu 10 sierpnia 2012 r. o godz. 10.00 odbyło się publiczne otwarcie ofert. Dane oraz kwota, zaproponowana przez jedynego oferenta przedstawia poniższa tabela. 

Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Cena
1Agencja Rozwoju Gdyniul. Świętojańska 141 GdyniaCena ofertowa brutto  58 999,00 zł 
 W dniu 13 sierpnia 2012 r. obradowała komisja przetargowa. W trakcie prac komisja oceniła ofertę pod względem formalnym i merytorycznym. Oferta Agencji Rozwoju Gdyni spełnia kryteria zawarte w SIWZ, zatem z tym wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację zamówienia publicznego stanowiącego przedmiot postępowania.   W związku z tym, że w postępowaniu  złożono tylko jedna ofertę,  Zamawiający, na podstawie art. 94.1., ust.2, pkt 1 a), może podpisać umowę w sprawie zamówienia publicznego nr EZP MN.271.65.2012 z Agencją Rozwoju Gdyni przed upływem 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Niedziałkowska
Data wytworzenia informacji: 28.08.2012
Data udostępnienia informacji: 30.08.2012
Ostatnia aktualizacja: 30.08.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.08.2012 10:45 Dodanie informacji Ewa Niedziałkowska