Przebudowa wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 18 w Gdyni


UIR.271.1.11.2012.MP
EZP nr MN.271.54.2012

Gdynia,dnia 18.07.2012r

                                                        OGŁOSZENIE O WYNIKU

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 € na roboty budowlane: Przebudowa wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej w zakresie branży sanitarnej i elektrycznej dla sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 18 w Gdyni przy ul. Krasickiego 28.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.07.2012r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 04.07.2012r w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 € na roboty budowlane: „Przebudowa wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej w zakresie branży sanitarnej i elektrycznej dla sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 18 w Gdyni przy ul. Krasickiego 28" oraz wybór oferty z ceną ryczałtową brutto: 85 589,00 zł złożonej przez p. Andrzeja Kowalika prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRADUS Andrzej Kowalik, 80-393 Gdańsk, ul. Krynicka 1, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej pod nr REGON 191665180, NIP 5861142827, z którym zostanie podpisana umowa o zamówienie publiczne.
Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę.
Wykonawca - p. Andrzej Kowalik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRADUS Andrzej Kowalik (80-393 Gdańsk, ul. Krynicka 1) uzyskał :
1. cena brutto - 85 589,00 zł (9,70 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 36 miesięcy (0,00 pkt)
RAZEM 9,70 pkt.
Oferta oceniana była wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 6729/12/VI/U z dnia 5 czerwca 2012 r. i opisanych w SIWZ:
- cena oferty brutto - 97 %
- okres udzielonej gwarancji - 3 %.
Jednocześnie zgodnie z Art. 94 ust.2 pkt 1 litera a) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, ponieważ w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Maria _Plotka
Ostatnio zmodyfikował: Maria Plotka
Data wytworzenia informacji: 18.07.2012
Data udostępnienia informacji: 18.07.2012
Ostatnia aktualizacja: 18.07.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.07.2012 13:53 Korekta Maria Plotka
18.07.2012 13:49 Dodanie informacji Maria Plotka